Μητρώο

ΔΠΕΙΣ Α 1141436 ΕΞ 2011 Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1223/1999, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1141436 ΕΞ 2011

ΦΕΚ 2283/Β/13-10-2011

Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΠΟΛ 1223) (ΦΕΚ 2134 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

3. Την ανάγκη Τραπεζικής χρηματοδότησης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. για την εκτέλεση παραγωγικών προγραμμάτων της.

4. Την με αριθμό Υ 350/8-7-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο άρθρο 3 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/24-11-99 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ 2134 τ. Β') προστίθεται παράγραφος 16, η εξής:

«16. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ) κατά τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!