Μητρώο

Αριθμ. Δ16Α 1035004 ΕΞ 2011 Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1223/1999, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Αριθμ. Δ16Α 1035004 ΕΞ 2011

ΦΕΚ 368/Β/8.3.2011

Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΠΟΛ 1223) (ΦΕΚ 2134 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

3. Την ανάγκη Τραπεζικής χρηματοδότησης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. για την εκτέλεση παραγωγικών προγραμμάτων της.

3. Την Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 03.11.2010 (ΦΕΚ 1725 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα φορολογίας στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο άρθρο 3 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/24-11-99 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ 2134 τ. Β') προστίθεται παράγραφος 15, η εξής:

«15. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. κατά τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!