Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ως προς τη συγχώνευση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Β’ Λάρισας στη Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας και λοιπά σχετικά θέματα

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018

ΦΕΚ Β’ 1771/18.05.2018

Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’/968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Β’ Λάρισας στη Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, τη μετονομασία της δεύτερης, τον καθορισμό του Προϊστάμενου της ως Διατάκτη Νομαρχιακού Προϋπολογισμού και του Προϊσταμένου οργανικής μονάδας αυτής, ο οποίος θα ασκεί την αρμοδιότητα της διενέργειας των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Δ.Ο.Υ. που καλύπτονται από τον οικείο νομαρχιακό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης, τον ορισμό της ίδιας Δ.Ο.Υ., ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’/147), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’/2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. που λειτουργούν στον νομό Λάρισας. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6, των περιπτώσεων αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 4, των υποπαραγράφων α’ και γ’ της παρ. 6, της υποπαραγράφου α’ της παρ. 2, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7 και 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν, 

β) του ν. 4174/2013 (Α’/170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, 

γ) του ν. 4270/2014 (A’/143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και του π.δ. 80/2016 (Α’/145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

δ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α’/94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». 

ε) του ν. 4412/2016 (Α’/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α’/61), 

στ) της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β’/2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. 25/2017/28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 

ζ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’/968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 38 αυτής, 

η) του π.δ. 16/1989 (Α’/6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών 

Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

θ) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 48/1975 (Α’/108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων», 

ι) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α’/26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει, 

ια) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών. 

3. Την αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’/2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

4. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

α) αριθμ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β’/2043) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», 

β) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 (Β’/ 2108) «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.», 

γ) αριθμ. Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β’/2740) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β’ Ηρακλείου, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α’ Λάρισας (Α’/ΛάρισαςΑγιάς-Ελασσόνας - Τύρναβου), Βόλου» και 

δ) αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’/ 4009) «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691ΕΞ2014/ 06-11-2014 (Β’/3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις». 

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν: 

α) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’/2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», 

β) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» και 

γ) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’/2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β’/2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’/147)». 

6. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών: 

α) αριθμ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και 

β) αριθμ. 2/77929/0004/27-09-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

7. Το αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 

8. Την από 20-04-2018 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθμ. 20/20-04-2018 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.). 

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β’/130 και Β’/372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

10. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

11. Την κατεπείγουσα ανάγκη συγχώνευσης των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. του νομού Λάρισας, οι οποίες έχουν έδρα στην ίδια Δημοτική Ενότητα, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών. 

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται ετήσια εξοικονόμηση των δαπανών του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περίπου, δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (19.920) ευρώ, μόνο από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, λόγω της μείωσης των οργανικών μονάδων, κατά μία (1) Διεύθυνση και τρία (3) Τμήματα, πέραν της εξοικονόμησης δαπανών από τα λειτουργικά έξοδα της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε: 

Α. Τροποποιούμε την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’/968 και 1238) απόφασή μας «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», κατά το μέρος που αφορά στις περιπτώσεις 36 και 37 του Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 38 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και ειδικότερα: 

1.Από 18 Ιουνίου 2018: 

α) Συγχωνεύουμε την υφιστάμενη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Β’ Λάρισας, Α’-Β’ τάξεως, με την υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, Α’ τάξεως, την οποία μετονομάζουμε σε «Δ.Ο.Υ. Λάρισας» και στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας, καθώς και το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Φαρσάλων (Φάρσαλα), που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ., το οποίο από την ως άνω ημερομηνία αποτελεί Γ.Ε.Φ. της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, που θα λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτής. 

β) Οι αρμοδιότητες του Διατάκτη, που έχουν μεταβιβασθεί με την περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/0501-2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες με την περίπτωση β’ της ίδιας υποπαραγράφου στον Προϊστάμενο της υφιστάμενης μετονομαζόμενης Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’) για τον ΚΩΔ.ΝΟΜ. 90-35 (στοιχείο 34 του Πίνακα) ισχύουν για τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’) (ΚΩΔ.ΝΟΜ. 90-35), όπως μετονομάζεται η Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας. 

γ) Οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/0501-2017 (Β’/12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, που μεταβιβάσθηκαν, με την περίπτωση α’ της ίδιας υποπαραγράφου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’), για τις Δ.Ο.Υ. του ΚΩΔ. ΝΟΜ. 9035, ισχύουν για τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’), για την ίδια τη Δ.Ο.Υ. του ΚΩΔ. ΝΟΜ. 90-35, όπως μετονομάζεται η Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας. 

δ) Στη στήλη 4 του «Πίνακα 1-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)» της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/0808-2017 (Β’/2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’) (στοιχείο 34) αντικαθίσταται από τη Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’). 

ε) Αρχίζει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’) και παύει να λειτουργεί η συγχωνευόμενη Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Λάρισας [Α’], ο Προϊστάμενος της οποίας είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. Λάρισας. 

στ) Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας, της οποίας παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτής, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Λάρισας. 

ζ) Οι εκκρεμείς ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διατάκτη που έχουν μεταβιβασθεί, με τις περιπτώσεις α’ και β’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’/12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, στον Προϊστάμενο της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας (Α’), η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’), καθώς και οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της ίδιας απόφασης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, παρακολουθούνται, ολοκληρώνονται και διεκπεραιώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Λάρισας (Α’) ή του Τμήματος Ε’Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης αυτής, αντίστοιχα, για τους οποίους ισχύουν οι ως άνω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρούσας υποπαραγράφου. 

η) Η Δ.Ο.Υ. Λάρισας υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Λάρισας. 

θ) Η Δ.Ο.Υ. Λάρισας θα: 

αα) Εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Λάρισας και τους φακέλους αλληλογραφίας αυτών μέχρι της εξαντλήσεώς τους. 

ββ) Χρησιμοποιεί στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα, με τον τίτλο «Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 48/1975 (Α’/108) και με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με τις παρ. 2 και 3 του αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/ 08-12-2016 εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, οι λοιπές υπηρεσιακές σφραγίδες της Δ.Ο.Υ. θα φέρουν τον τίτλο «Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ». Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., με προσωπική του ευθύνη, οφείλει, αμέσως, μετά από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης να φροντίσει για την καταστροφή όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που χρησιμοποιούν οι Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Λάρισας, κατά τα αναφερόμενα στο προαναφερθέν έγγραφο. 

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, διαγράφουμε την περίπτωση, με α/α 37, του Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 38, αναριθμούμε τις περιπτώσεις, με α/α 38 έως 118, αυτού σε 37 έως 117 και διαμορφώνουμε την περίπτωση 36 ως εξής:

«8.

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ/ ΔΗΜΟΣ-ΕΔΡΑ»
«36. Θεσσαλίας Λάρισας Λάρισας, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Λαρισαίων, πλην της Τοπικής Κοινότητας αυτής Α Υποδιεύθυνση Α1' - Ελέγχων   α) Αγιάς (Αγιά)
β) Ελασσόνας
(Ελασσόνα)
γ) Τυρνάβου (Τύρναβος)
δ) Φαρσάλων (Φάρσαλα)»
Α2' - Ελέγχων  
Α3' - Ελέγχων  
Β'- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων
Οφειλών
  Γ'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους  
  Δ' - Εσόδων  
Ε' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
  Αυτοτελές
Γραφείο
Διαχείρισης

Β.- 1) Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού στις παρακάτω οργανικές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε., που λειτουρ- γούν στον νομό Λάρισας, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α’, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
1.
Α/Α
2.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
3.
ΝΟΜΟΣ
4.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ
5. ΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
          ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ
  ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ  
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ A 88 26 42     2         3 3 1   165
2 Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε' -ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΜΕ   20 6 4 1   1         2 1     35
      ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ                                
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   108 32 46 1   3         5 4 1   200

2) Το προσωπικό της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Λάρισας ή στην Υποδιεύθυνση Ε’ - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα τη Λάρισα, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν: 

1) Οι κατωτέρω αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν: 

α) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’/968 και 1238), 

β) αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’/12, 52, 234 και 1032) και 

γ) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’/2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη μας. 

2) Η αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’/2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η αριθμ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/06-06-2013 (Β’/1404 και 1544) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και 

3) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αριθμ.: 

α) Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β’2740) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β’ Ηρακλείου, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α’ Λάρισας (Α’/Λάρισας-Αγιάς-ΕλασσόναςΤύρναβου), Βόλου» και 

β) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’/4009) «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691ΕΞ2014/06-11-2014 (Β’/3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις.». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2018 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!