Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1219/2-10-2015 Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών.

ΠΟΛ. 1219 
ΦΕΚ B 2205 - 13.10.2015  

Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 253). 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α'276). 

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 170), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 222) - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), του Ν. 2238/1994 - Κ.Φ. Εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. Α' 151), όπως ίσχυαν και του Ν. 2859/2000 - Κώδικας Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 248). 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α' 81). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58) όπως ισχύουν. 

8. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011 (Β' 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 (Β' 2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 (Β' 2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ2012/24.2.2012 (Β'465), Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β' 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β' 2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ 19.10.2012 (Β'2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013 (Β' 22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 12.3.2013 (Β' 567) περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν. 

9. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/ 28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 130/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

10. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 478), όπως ισχύει, απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. 

11. Την υπ’ αριθ. πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ. 360 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

12. Την ΠΟΛ. 1162/2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 1669) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει. 

13. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004, καθώς και του τρόπου ελέγχου των δηλώσεων αυτών. 

14. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2013 και 2014, που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν. 3296/2004 ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 0,5% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, όπως αυτά καθορίσθηκαν στο παράρτημα που υπέβαλε η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με το με αρ. πρωτ. ΔΕΣ16/31-5-2013 διαβιβαστικό έγγραφο στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και εγκρίθηκαν. Στις 15-7-2015 επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το από 2-7-2015 υποβληθέν διαβιβαστικό του παραρτήματος αυτών. 

2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν. 3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.),του Ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και του Ν. 1809/1988

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. 

4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 3296/ 2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!