Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1162/1-7-2013 Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
& ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδ.:10184 Αθήνα
Τηλ:210-3375792
FAX:210- 3375368
E-mail:des.a@mofadm.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης
Ταχ.Κώδικας:18346 Μοσχάτο

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013
ΠΟΛ. : 1162

ΘΕΜΑ: «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 253).
2.Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276).
3. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρανράφου 3, καθώς και της παρανράφου 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α- 151).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α' 81).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58)όπως ισχύουν.
6. Την αριθ. 1021681/1120/ΔΕ-Α7ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 (ΦΕΚ Β' 302) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών βεβαίωση και καταβολή των φόρων», όπως αυτή ισχύει.
7. Την ΠΟΛ. 1174/2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 2392) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
8. Την ΠΟΛ. 1038/3.2.2012 (ΦΕΚ Β'431) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ και κλείνουν ισολογισμό από 30.6.2011 και μετά».
9. Την ΠΟΛ. 1039/13.2.2012 (ΦΕΚ Β' 342) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των ΔΟΥ και ΔΕΚ, σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των ΠΕΚ και μεταφορά των εκκρεμώνυποθέσεών τους στις ΔΟΥ».
10. Την ΠΟΛ 1124/2013(ΦΕΚ ΒΊ344) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων σε θέματα φορολογικού ελέγχου»
11. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011 (Β'2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 (Β'2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 (Β-2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ2012/24.2.2012 (Β'465), Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β'2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (Β'2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ 19.10.2012 (Β'2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ 10.1.2013 (Β'22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 12.3.2013 (Β'567) περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν.
12. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004, καθώς και του τρόπου ελέγχου των δηλώσεων αυτών.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 67° του Κ.Φ.Ε.
14. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου 34 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 81) όπως ισχύουν.
15. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 όπως ισχύουν.
16. Την αριθμ. Δ6α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 130) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
17. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν.3296/2004 ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 2% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, όπως αυτά καθορίσθηκαν στο παράρτημα που υπέβαλε η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού , με το με αρ. πρωτ. ΔΕΣ 16/ 31-5-2013 διαβιβαστικό έγγραφο στο Γ ενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και εγκρίθηκαν .

2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν.3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του Ν. 1809/1988.

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, όπως αυτή ισχύει καθώς και τα οριζόμενα στις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ. 1038/3.2.2012 όπου συντρέχει περίπτωση.

4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν.3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.

5. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!