Εντυπο Μ0 - Αίτηση για επανεκτύπωση - έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε - παροχή πληροφοριών
Προστέθηκε 28/09/2010 01:34:47

Εντυπο Μ0 - Αίτηση για επανεκτύπωση - έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε - παροχή πληροφοριών

Εντυπο Μ1 - Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
Προστέθηκε 28/09/2010 01:33:58

Εντυπο Μ1 - Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων

Εντυπο Μ2 - Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
Προστέθηκε 28/09/2010 01:33:29

Εντυπο Μ2 - Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

Εντυπο Μ3 - Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
Προστέθηκε 28/09/2010 01:33:03

Εντυπο Μ3 - Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

Εντυπο Μ4 - Δήλωση διακοπής εργασιών
Προστέθηκε 28/09/2010 01:32:35

Εντυπο Μ4 - Δήλωση διακοπής εργασιών

Εντυπο Μ5 - Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
Προστέθηκε 28/09/2010 01:32:08

Εντυπο Μ5 - Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης

Εντυπο Μ6 - Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
Προστέθηκε 28/09/2010 01:31:45

Εντυπο Μ6 - Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης

Εντυπο Μ7 - Δήλωση σχέσων φορολογουμένου
Προστέθηκε 28/09/2010 01:31:22

Εντυπο Μ7 - Δήλωση σχέσων φορολογουμένου

Εντυπο Μ8 - Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
Προστέθηκε 28/09/2010 01:30:58

Εντυπο Μ8 - Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου

Εντυπο Μ9 - Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
Προστέθηκε 28/09/2010 01:30:33

Εντυπο Μ9 - Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ