Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 191/2012: Ειδικός φόρος επί των ακινήτων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 – Δυνατότητα εξαίρεσης από το φόρο εταιρειών που έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση.
Προστέθηκε 15/04/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 191/2012 (ΠΟΛ. 1080/2013): Ειδικός φόρος επί των ακινήτων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 – Δυνατότητα εξαίρεσης από το φόρο εταιρειών που έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 634/2012: Δυνατότητα ή μη συμψηφισμού καταβληθέντος Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) ή Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.) στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή, σε συνδυασμό, οι διατάξεις των ...
Προστέθηκε 11/04/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 634/2012 (ΠΟΛ. 1083/2013): Δυνατότητα ή μη συμψηφισμού καταβληθέντος Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) ή Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.) στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή, σε συνδυασμό, οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 475/2012: Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα εισφορών που κατεβλήθησαν σε ταμεία ασφάλισης.
Προστέθηκε 10/04/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 475/2012 (ΠΟΛ. 1073/2012): Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα εισφορών που κατεβλήθησαν σε ταμεία ασφάλισης.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 173/2009: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων που αποκομίζουν από 1-1-2007 τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού ...
Προστέθηκε 09/04/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 173/2009 (ΠΟΛ. 1051/2013): Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων που αποκομίζουν από 1-1-2007 τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 149/2010: Ζητήματα προκύπτοντα εκ της εφαρμογής συμφωνίας του άρθρου 44 του Ν 1892/1990 – Ρύθμιση χρεών – Συμψηφισμός.
Προστέθηκε 27/03/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 149/2010 (ΠΟΛ. 1057/2013): Ζητήματα προκύπτοντα εκ της εφαρμογής συμφωνίας του άρθρου 44 του Ν 1892/1990 – Ρύθμιση χρεών – Συμψηφισμός.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 593/2012: Μεταβίβαση ψιλής κυριότητας ακινήτων – Προσκομιδή αποδεικτικού ενημερότητας.
Προστέθηκε 07/03/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 593/2012 (ΠΟΛ. 1043/2013): Μεταβίβαση ψιλής κυριότητας ακινήτων – Προσκομιδή αποδεικτικού ενημερότητας.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 98/2012: Έκπτωση ή όχι των ποσών της επιδότησης, που έλαβε ο μισθωτής από το πρόγραμμα LEADER, κατά τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας του υπό του μισθωτού ανεγερθέντος κτίσματος επί οικοπέδου ανήκοντος στον εκμισθωτή, κατ’ ...
Προστέθηκε 15/02/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 98/2012: Έκπτωση ή όχι των ποσών της επιδότησης, που έλαβε ο μισθωτής από το πρόγραμμα LEADER, κατά τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας του υπό του μισθωτού ανεγερθέντος κτίσματος επί οικοπέδου ανήκοντος στον εκμισθωτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 Κ.Φ.Ε.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 258/2012: Εισφορά της χρήσης ακινήτου σε Ο.Ε. από εταίρο ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο – Εκμίσθωση του ακινήτου από την Ο.Ε. σε τρίτο – Υποχρέωση του εταίρου ή της Ο.Ε. σε δήλωση και φορολόγηση του ...
Προστέθηκε 13/02/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 258/2012: Εισφορά της χρήσης ακινήτου σε Ο.Ε. από εταίρο ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο – Εκμίσθωση του ακινήτου από την Ο.Ε. σε τρίτο – Υποχρέωση του εταίρου ή της Ο.Ε. σε δήλωση και φορολόγηση του σχετικού εισοδήματος από τα μισθώματα.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 524/2012: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης της ζημίας που αυτή υπέστη, λόγω ληστείας ή κλοπής.
Προστέθηκε 09/01/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 524/2012: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης της ζημίας που αυτή υπέστη, λόγω ληστείας ή κλοπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ