Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 113/2009: Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου επί της υπέρ το άρτιο διαφοράς εταιρικών μεριδίων, εκδιδομένων από μονοπρόσωπη ή πολυπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Προστέθηκε 10/02/2014 16:32:45

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 113/2009: Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου επί της υπέρ το άρτιο διαφοράς εταιρικών μεριδίων, εκδιδομένων από μονοπρόσωπη ή πολυπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 312/2012: Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.
Προστέθηκε 23/12/2013 11:54:54

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 312/2012 (Εγκ. ΠΟΛ. 1180/2012): Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ