Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 188/2010: Επίναυλος - Αρμοδιότητα ελέγχου και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού κατ’ άρθρο δέκατο του Ν 2932/2001 – Εφαρμοστέες διατάξεις και διαδικασίες ικανοποίησης των σχετικών αξιώσεων του Δημοσίου (καταλογισμός, ...
Προστέθηκε 16/12/2010 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 188/2010 (ΠΟΛ. 1182/16-12-2010): Επίναυλος - Αρμοδιότητα ελέγχου και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού κατ’ άρθρο δέκατο του Ν 2932/2001 – Εφαρμοστέες διατάξεις και διαδικασίες ικανοποίησης των σχετικών αξιώσεων του Δημοσίου (καταλογισμός, παραγραφή κλπ).

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 153/2009: Τρόπος φορολόγησης των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που υπηρετεί σε αεροσκάφη αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας, που δεν έχει έδρα την Ελλάδα.
Προστέθηκε 05/12/2009 13:18:35

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 153/2009: Τρόπος φορολόγησης των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που υπηρετεί σε αεροσκάφη αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας, που δεν έχει έδρα την Ελλάδα.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 302/2009: Πτώχευση. Σύνδικος. Προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των συμφερόντων του πτωχού. Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς από τον πτωχό.
Προστέθηκε 05/12/2009 13:18:35

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 302/2009: Πτώχευση. Σύνδικος. Προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των συμφερόντων του πτωχού. Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς από τον πτωχό.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 85/2008: Συντελεστής επί ακαθαρίστων αμοιβών μηχανικών από διεύθυνση εκτελέσεως έργου.
Προστέθηκε 14/09/2009 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 85/2008 (ΠΟΛ. 1119/2009): Συντελεστής επί ακαθαρίστων αμοιβών μηχανικών από διεύθυνση εκτελέσεως έργου.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 41/2009: Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις – Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Προστέθηκε 31/08/2009 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 41/2009 (Εγκ. ΠΟΛ. 1110/2009): Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις – Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 297/2008: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν οι ιατροί εργασίας.
Προστέθηκε 16/12/2008 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 297/2008: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν οι ιατροί εργασίας.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 421/2007: Έννοια του όρου «διαπραγμάτευση πιστώσεων», της περιπτώσεως κγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν 2859/2000).
Προστέθηκε 11/06/2008 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 421/2007: Έννοια του όρου «διαπραγμάτευση πιστώσεων», της περιπτώσεως κγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν 2859/2000).

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 76/2008: Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου στην περίπτωση μεταβιβάσεως της εννόμου σχέσεως του δανείου προς άλλη τράπεζα από την αρχική που χορήγησε το δάνειο.
Προστέθηκε 02/06/2008 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 76/2008 (ΠΟΛ. 1088/2008): Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου στην περίπτωση μεταβιβάσεως της εννόμου σχέσεως του δανείου προς άλλη τράπεζα από την αρχική που χορήγησε το δάνειο.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 438/2007: Φορολογία. Ευθύνη ή μη του συνδίκου της πτώχευσης για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών από Φ.Π.Α. πτωχεύσαντος συνεταιρισμού, τα οποία γεννήθηκαν σε χρόνο πριν τη κήρυξη του συνεταιρισμού σε πτώχευση.
Προστέθηκε 31/12/2007 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 438/2007: Φορολογία. Ευθύνη ή μη του συνδίκου της πτώχευσης για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών από Φ.Π.Α. πτωχεύσαντος συνεταιρισμού, τα οποία γεννήθηκαν σε χρόνο πριν τη κήρυξη του συνεταιρισμού σε πτώχευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ