Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 85/2008: Συντελεστής επί ακαθαρίστων αμοιβών μηχανικών από διεύθυνση εκτελέσεως έργου.
Προστέθηκε 14/09/2009 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 85/2008 (ΠΟΛ. 1119/2009): Συντελεστής επί ακαθαρίστων αμοιβών μηχανικών από διεύθυνση εκτελέσεως έργου.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 41/2009: Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις – Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Προστέθηκε 31/08/2009 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 41/2009 (Εγκ. ΠΟΛ. 1110/2009): Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις – Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 297/2008: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν οι ιατροί εργασίας.
Προστέθηκε 16/12/2008 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 297/2008: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν οι ιατροί εργασίας.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 421/2007: Έννοια του όρου «διαπραγμάτευση πιστώσεων», της περιπτώσεως κγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν 2859/2000).
Προστέθηκε 11/06/2008 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 421/2007: Έννοια του όρου «διαπραγμάτευση πιστώσεων», της περιπτώσεως κγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν 2859/2000).

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 76/2008: Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου στην περίπτωση μεταβιβάσεως της εννόμου σχέσεως του δανείου προς άλλη τράπεζα από την αρχική που χορήγησε το δάνειο.
Προστέθηκε 02/06/2008 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 76/2008 (ΠΟΛ. 1088/2008): Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου στην περίπτωση μεταβιβάσεως της εννόμου σχέσεως του δανείου προς άλλη τράπεζα από την αρχική που χορήγησε το δάνειο.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 438/2007: Φορολογία. Ευθύνη ή μη του συνδίκου της πτώχευσης για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών από Φ.Π.Α. πτωχεύσαντος συνεταιρισμού, τα οποία γεννήθηκαν σε χρόνο πριν τη κήρυξη του συνεταιρισμού σε πτώχευση.
Προστέθηκε 31/12/2007 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 438/2007: Φορολογία. Ευθύνη ή μη του συνδίκου της πτώχευσης για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών από Φ.Π.Α. πτωχεύσαντος συνεταιρισμού, τα οποία γεννήθηκαν σε χρόνο πριν τη κήρυξη του συνεταιρισμού σε πτώχευση.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 173/2001: Εταιρείες ανώνυμες. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Είσπραξη δημοσίων εσόδων. Εκκαθαριστές. Προσωπική κράτηση. Ποινική ευθύνη.
Προστέθηκε 31/12/2001 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 173/2001: Εταιρείες ανώνυμες. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Είσπραξη δημοσίων εσόδων. Εκκαθαριστές. Προσωπική κράτηση. Ποινική ευθύνη.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 102/2001: Φορολογικός έλεγχος. Συμπληρωματικά στοιχεία για την δυνατότητα εκδόσεως συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ επί εικονικών τιμολογίων κλπ. Προσδιορισμός συνολικού εισοδήματος.
Προστέθηκε 10/04/2001 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 102/2001 (ΠΟΛ. 1100/2001): Φορολογικός έλεγχος. Συμπληρωματικά στοιχεία για την δυνατότητα εκδόσεως συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ επί εικονικών τιμολογίων κλπ. Προσδιορισμός συνολικού εισοδήματος.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 742/1998: Ιεροί Ναοί. Φορολογία δωρεών.
Προστέθηκε 31/12/1998 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 742/1998: Ιεροί Ναοί. Φορολογία δωρεών. Εγκ. ΠΟΛ. 1069/1999

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ