Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Φ - 01.042 - Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων
Προστέθηκε 04/07/2011 16:05:09

Φ - 01.042 - Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων

Ε.558/09 - Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους (ΠΟΛ. 1054/2009)
Προστέθηκε 11/05/2011 16:35:30

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους (ΠΟΛ. 1054/2009)

Εντυπo Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ.01.019 - Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ
Προστέθηκε 28/09/2010 01:16:49

Εντυπo Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 - Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ

Εντυπο Θ.Ν.-131α, Φ.01.024 - Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους
Προστέθηκε 28/09/2010 01:15:36

Εντυπο Θ.Ν.-131α, Φ.01.024 - Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους

Εντυπo Ε286 - Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
Προστέθηκε 28/09/2010 01:12:16

Εντυπo Ε286 - Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994

Εντυπo E178 - Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
Προστέθηκε 28/09/2010 01:09:49

Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)

Εντυπo Ε511 - Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.
Προστέθηκε 28/09/2010 01:08:08

Εντυπo Ε511 - Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου σε τόκους ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε συνδεδεμένη εταιρεία κάτοικο άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους - μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος
Προστέθηκε 30/09/2009 00:00:00

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου σε τόκους ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε συνδεδεμένη εταιρεία κάτοικο άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους - μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1126/2009)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ