Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1103246/683/0015/27.12.2007 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις υγρών καυσίμων σε εκμεταλλευτές επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

1103246/683/0015/27.12.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις υγρών καυσίμων σε εκμεταλλευτές επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι, πρατήριο υγρών καυσίμων εκδίδει για τις χονδρικές πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης τιμολόγιο-δελτίο αποστολής. Μεταξύ των πελατών του συγκαταλέγονται και εκμεταλλευτές επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) και περαιτέρω ρωτάτε ποία τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία πώλησης του πετρελαίου κίνησης στην περίπτωση που προαναφέρεται.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11(παρ. 1), 12 (παρ.1,10,11και14) και 18 (παρ.3,5 και 9) του π. δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.),για κάθε πώληση αγαθών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία εκδίδεται δελτίο αποστολής και στη συνέχεια τιμολόγιο, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο).

Στα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία αναγράφονται εκτός των άλλων και τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων όπως αυτά αναφέρονται στις κατ’ ιδίαν διατάξεις των άρθρων 11 παρ.5α΄και 12 παρ.10 του Κ.Β.Σ..

2. Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 (περ.γ’), του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., δεν εκδίδεται τιμολόγιο και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και στις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή επιτηδευματία του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού ή τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου, αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι πενήντα (50) ευρώ, εφόσον εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο.

3. Περαιτέρω, με την εγκύκλιο 1041136/243/ΠΟΛ.1125/8.4.1997 έγινε δεκτό από τη Διοίκηση ότι, στα τιμολόγια –δελτία αποστολής που εκδίδονται από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για τις μεμονωμένες συναλλαγές τους με εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, εφόσον η αξία κάθε μίας δεν ξεπερνά το εκάστοτε όριο υποβολής των τιμολογίων για διασταύρωση (σήμερα 300 ευρώ), μπορεί να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΤΑΞΙ αντί των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου (εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ).

Η παραπάνω διευκόλυνση παρασχέθηκε από τη Διοίκηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επιτηδευματιών εκτιμώντας το γεγονός ότι οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, επικαλούμενοι την άμεση ανάγκη του πελάτη να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του, δεν παρέχουν τα στοιχεία τους στους πρατηριούχους, για τη έκδοση των φορολογικών στοιχείων κατά την αγορά καυσίμων κίνησης και προκειμένου να μην καταλογίζονται παραβάσεις σε βάρος πρατηριούχων για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, όταν αυτό δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα και με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών στις περιπτώσεις αυτές.

4. Ενόψει των προαναφερομένων, για τις πωλήσεις υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης) προς εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ από πρατηριούχους υγρών καυσίμων, εκδίδονται φορολογικά στοιχεία ως ακολούθως:

α) για τις πωλήσεις υγρών καυσίμων αξίας μέχρι πενήντα (50) ευρώ ανά συναλλαγή, μπορεί να εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης από φ.τ.μ. από τον πρατηριούχο προς τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ και

β) για τις πωλήσεις υγρών καυσίμων αξίας άνω των πενήντα (50) ευρώ ανά συναλλαγή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης και εφόσον η αξία κάθε μίας συναλλαγής δεν ξεπερνά το όριο των τριακοσίων (300) ευρώ, μπορεί να εκδίδεται Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής στο οποίο μπορεί να αναγράφεται μόνο ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ) αντί όλων των στοιχείων της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η αξία κάθε μίας συναλλαγής ξεπερνά το όριο των τριακοσίων (300) ευρώ, στο Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο αναγράφονται, σε κάθε περίπτωση, τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ. .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!