Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1093248/623/0015/13.12.2007 Εκδιδόμενα παραστατικά για παρεχόμενες υπηρεσίες από το Δημόσιο.

1093248/623/0015/13.12.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα παραστατικά για παρεχόμενες υπηρεσίες από το Δημόσιο.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφο αναφορικά με το ερώτημα που υποβάλλατε ενόψει μηχανογράφησης της Υπηρεσίας σας, εάν τα συνημμένα σε αυτό αντίγραφα παραστατικών που αφορούν: α) αποδεικτικό κατάθεσης εγγράφου και β) αποδεικτικό εκκαθάρισης, τα οποία εκδίδετε ως αποδείξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετάφρασης προς το κοινό, είναι σύννομα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος τιμολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούν σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 794/19.6. 2003) το Δημόσιο απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων, για όλα τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.

4. Ακόμη, με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 το Δημόσιο απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., έστω και εάν αυτά εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο.

5. Ενόψει των προαναφερομένων, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετάφρασης προς ιδιώτες από την Υπηρεσία σας, δεν υποχρεούστε στην έκδοση φορολογικού παραστατικού αξίας κατά τον τύπο και το περιεχόμενο που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια μπορείτε να εκδίδετε ως αποδεικτικά είσπραξης της δικαιούμενης αμοιβής σας οποιαδήποτε παραστατικά προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της Υπηρεσίας σας, όπως π.χ. εκείνα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτετε στο σχετικό έγγραφό σας.

Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετάφρασης προς επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 (δημόσιο, νομικά πρόσωπα, κ.λπ) και 4 (αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις) του Κ.Β.Σ., εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις συνδυασμένες διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1και 2 του παρόντος, το οποίο δεν υπόκειται σε θεώρηση ούτε και σε σήμανση με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ έστω κι αν εκδίδεται μηχανογραφικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!