Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1082/2-6-2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809-1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ., που εκδίδονται με μηχανογραφικά

ΥΠΟΙΚ 1051082/549/0015/ΠΟΛ. 1082/2-6-2003

ΦΕΚ 743/Β/10-6-2003

Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1102389/913/0015/ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3Β'/2003).

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1288/31.12.2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.1809/1988 "Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 222 Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των αποφάσεων 1081253/320/0015/ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002) "Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων" και 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β'/28.11.2002) "Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους", όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β, γ (υποπερίπτωση γα', γδ' και γιγ') και στ' του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') όπως ισχύουν.

4. Την με αριθμ. πρωτ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".

5. Το γεγονός ότι η καθιέρωση της χρησιμοποίησης φορολογικών μηχανισμών είναι σκόπιμο να γίνει σταδιακά, με ρυθμό ανάλογο με τις αντίστοιχες δυνατότητες της παραγωγής φορολογικών μηχανισμών, για την ομαλή τροφοδότηση των υποχρέων.

6. Την ανάγκη κωδικοποίησης και συμπλήρωσης της ανωτέρω απόφασης με σκοπό τη διασφάλιση των ελεγκτικών επαληθεύσεων και των συμφερόντων του Δημοσίου.

7. Ό,τι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Ορίζουμε την 1η Ιανουαρίου 2003 ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης χρησιμοποίησης "Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων" του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α`), όπως ισχύει, για την έκδοση και διαφύλαξη φορολογικών στοιχείων, για τους επιτηδευματίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α`) που εκδίδουν τα στοιχεία αυτά με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και καθορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής της ανωτέρω υποχρέωσης, κατά κατηγορία υποχρέων, ως ακολούθως:

"Α) Νομικά Πρόσωπα (ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) Μέχρι την 31η Αυγούστου 2003"

"Β) Ανώνυμες εταιρείες

Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,3

Μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4,5,6

Μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7,8,9

Μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0"

Γ) Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα

Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2003

Δ) Επιτηδευματίες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης Β1 (ακαθάριστα έσοδα από 2.934.702 ευρώ και Μ.Ο. προσωπικού 50 άτομα και άνω) της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29-5-2002 και έχουν ήδη ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από την θεώρηση φορολογικών στοιχείων με βάση τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης.

Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2003.

Μέχρι την ως άνω ημερομηνία και οι περιπτώσεις των επιτηδευματιών οι οποίοι:

  • επιλέξουν ΕΑΦΔΣΣ με δικτυακή θύρα επικοινωνίας (ΕΘΕΔ).
  • χρησιμοποιούν και φορητά υπολογιστικά συστήματα έκδοσης στοιχείων (π.χ. επί αυτοκινήτου).
  • διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) με λειτουργικό σύστημα ή και λογισμικό έκδοσης στοιχείων μη συμβατό με πιστοποιημένα λογισμικά συνεργασίας με φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) των περιπτώσεων 3.2.1. και 3.2.2. της παραγράφου 3.2. της απόφασης 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20-11- 2002 (ΦΕΚ 1489/Β`/2002).

3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), έστω και εάν αυτά εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, οι παρακάτω κατηγορίες υποχρέων :

Α) Το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Β) Οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις.

Γ) Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Δ) Τραπεζικά - Πιστωτικά Ιδρύματα

Ε) Οι εκμεταλλευτές των πλοίων του π.δ. 120/1997, στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς, για τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και αποδείξεις μεταφοράς.

4. Εξαιρούνται από την παρούσα απόφαση, τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α` ), ως εξής :

A) Εισιτήρια θεαμάτων

Β) Τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων των ΚΤΕΛ, λεωφορείων, σιδηροδρόμων και αεροπλάνων, όταν εκτελούν μεταφορές.

Γ) Τα στοιχεία του άρθρου 12 παράγραφος 16 και του άρθρου 13 παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α` ).

5. Όσοι από τους ανωτέρω επιτηδευματίες δεν μπορέσουν να προμηθευτούν εγκεκριμένο τύπο ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988, όπως ισχύει, λόγω μη ύπαρξης στην αγορά, από 1.1.2003 μέχρι ένα μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης των μηχανισμών αυτών, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη στοιχείων, πρέπει στο χρονικό αυτό διάστημα να έχουν παραγγείλει στον κατασκευαστή τον εγκεκριμένο τύπο της ΕΑΦΔΣΣ που επιθυμούν για να αποφύγουν τις συνέπειες που προβλέπονται από το νόμο για τη μη έγκαιρη συμμόρφωσή τους.

Η παραγγελία της ΕΑΦΔΣΣ αποδεικνύεται με το πρώτο αντίτυπο διπλότυπου θεωρημένου δελτίου παραγγελίας που εκδίδεται από τον κατασκευαστή, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος της ΕΑΦΔΣΣ και η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε, το ποσό της προκαταβολής επί της τελικής αξίας της παραγγελίας και η πιθανή ημερομηνία παράδοσης, (που δεν μπορεί να υπερβεί την καταληκτική ημερομηνία της σχετικής υποχρέωσης κατά περίπτωση).

Μέχρι την παράδοση της ΕΑΦΔΣΣ, από τον κατασκευαστή στον υπόχρεο επιτηδευματία, ο τελευταίος εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία με τον τρόπο που τα εξέδιδε πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσής του για τη χρησιμοποίηση της ΕΑΦΔΣΣ.

Ο κατασκευαστής εκδίδει το πιο πάνω δελτίο παραγγελίας, εφόσον κατά το χρόνο της παραγγελίας δεν έχει στη διάθεσή του ΕΑΦΔΣΣ για πώληση.

Ειδικά οι επιτηδευματίες της περίπτωσης Β "Ανώνυμες εταιρείες" της παραγράφου 1, πρέπει να έχουν παραγγείλει εγκεκριμένο τύπο ΕΑΦΔΣΣ και να κατέχουν θεωρημένο δελτίο παραγγελίας το αργότερο:

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2003 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3 Μέχρι την 10η Ιουλίου 2003 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6 Μέχρι την 21η Ιουλίου 2003 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9 Μέχρι την 31η Ιουλίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

6.α. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης - κατάστασης εις διπλούν στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας.

Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης - κατάστασης, θεωρείται η ημερομηνία δήλωσης έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ από τον κάτοχο - χρήστη (της πρωταρχικής θεώρησης του Βιβλιαρίου συντήρησης στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 10 ημερών από την ημέρα αγοράς). Κατά την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω υποχρέωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α` ) καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις περί μη θεώρησης στοιχείων, που προβλέπονται από άλλες μη φορολογικές διατάξεις.

Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται κατά εγκατάσταση τα είδη, οι σειρές και οι αύξοντες αριθμοί έναρξης αρίθμησης, των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

6.β. Στην περίπτωση χρήσης περισσοτέρων της μιας ΕΑΦΔΣΣ τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδονται από την κάθε ΕΑΦΔΣΣ, θα είναι ιδιαίτερης σειράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 6 και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α` ).

6.γ. Ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής, στο οποίο θα τίθενται τα στοιχεία της ΔΟΥ και η ένδειξη "Κατατέθηκε Όμοιο" θα επιστρέφεται στον επιτηδευματία ο οποίος υποχρεούται να το διαφυλάσσει και να το επιδεικνύει στον έλεγχο, όπως ορίζεται για τα φορολογικά στοιχεία.

6.δ. Για κάθε επιπλέον είδος ή σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται μέσω της χρήσης ΕΑΦΔΣΣ και δεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση, θα υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση στη ΔΟΥ της έδρας πριν την πρώτη έκδοση τέτοιων στοιχείων.

6.ε. Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ, οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την ημερομηνία αυτή και μετά, μη αποκλειομένης της δυνατότητας του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β΄).

7.α. Σε περίπτωση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ και μέχρι την επαναλειτουργίας της (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας) και εφόσον δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη ΕΑΦΔΣΣ, εκδίδονται αθεώρητα στοιχεία από μηχανογραφικά στελέχη. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται δήλωση - γνωστοποίηση εντός δεκαημέρου από την επαναλειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ, η οποία περιλαμβάνει τα είδη, τις σειρές και τους αύξοντες αριθμούς έναρξης και λήξης της αρίθμησης των στοιχείων που εκδόθηκαν μηχανογραφικά, χωρίς την χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Στην περίπτωση αυτή αντί της Συμβολοσειράς Σήμανσης αναγράφεται η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ..................".

7β. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης - γνωστοποίησης αυτής, αποστέλλεται σε όλους τους λήπτες των αθεώρητων αυτών στοιχείων.

. Για την μη υποβολή της δήλωσης - γνωστοποίησης της περίπτωση αυτής από τον υπόχρεο, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις περί αθεώρητων στοιχείων.

8. α. Για όσα στοιχεία εκδίδονται και σημαίνονται με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ, ως στελέχη αυτών λογίζονται τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία, που ορίζονται με τις διατάξεις τις παραγράφου 3.3 της ΑΥΟΟ ΠΟΛ1257/2002 (ΦΕΚ 1489 Β` / 28.11.2002 ).

8.β. Κάθε αδυναμία αναπαραγωγής των διαφυλασσομένων αρχείων που ορίζονται με τις παραγράφους 3 και 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών ΑΥΟΟ ΠΟΛ1257/2002 (ΦΕΚ 1489 Β` / 28.11.2002 ), λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

9.Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!