Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1079209/510/0015/28.9.2007 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

1079209/510/0015/28.9.2007

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Με την από 13.8.2007 αίτησή σας και τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παρείχατε μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας είναι θυγατρική ομίλου με έδρα στο εξωτερικό, ο οποίος (όμιλος) συμβάλλεται και συγκεντρώνει δεδομένα (τιμές και διαθεσιμότητα) από αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Στη συνέχεια η κάθε θυγατρική συμβάλλεται με κατά τόπους τουριστικά γραφεία ώστε αυτά να αποκτήσουν πρόσβαση στην ως άνω βάση δεδομένων και να διενεργούν κρατήσεις θέσεων για τους πελάτες τους. Η σύμβαση, η οποία είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και δεν συμπίπτει με τις διαχειριστικές περιόδους των αντισυμβαλλομένων, προβλέπει ότι τα τουριστικά γραφεία πρέπει να πραγματοποιήσουν έναν ορισμένο αριθμό κρατήσεων, ώστε να μην χρεωθούν καθόλου για τη χρήση της βάσης δεδομένων, ενώ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσουν τον συμφωνημένο αριθμό κρατήσεων χρεώνονται από τη θυγατρική εταιρεία ένα προκαθορισμένο χρηματικό ποσό για τη χρήση του συστήματος.

Με βάση τα προαναφερόμενα ρωτάτε ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, στη παραπάνω περίπτωση, δεδομένου ότι μόνο με την ολοκλήρωση της συμβατικής περιόδου (δώδεκα μήνες) μπορείτε να έχετε πραγματική εικόνα της επίτευξης του στόχου ή όχι.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν, στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

2. Επίσης, από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος καθώς και από την ερμηνευτική εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ. 12.11.2) προκύπτει ότι πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται, μεταξύ άλλων, και για διαφορές που επηρεάζουν την αξία του αρχικού τιμολογίου.

Από τα διαλαμβανόμενα παραπάνω προκύπτει ότι για τις υπηρεσίες που παρέχετε προς τους αντισυμβαλλόμενούς σας (τουριστικά γραφεία) για τη χρήση της βάσης δεδομένων που τους διαθέτετε, όπως περιγράφονται στη σχετική αίτησή σας, το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται στο χρόνο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος, με βάση τις κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο αυτό, χωρίς να συναρτάται ο χρόνος έκδοσής του από την είσπραξη ή όχι των αμοιβών, ή από τους όρους των κατ’ ιδίαν συμβάσεων που συνάπτετε με τους αντισυμβαλλόμενούς σας. Στην περίπτωση δε που οι αντισυμβαλλόμενοί σας επιτύχουν τους προκαθορισμένους συμβατικούς στόχους μπορείτε να εκδώσετε ισόποσο (με το αρχικό) πιστωτικό τιμολόγιο, ώστε να πληρωθεί η συμβατική σας υποχρέωση (μη χρέωση του τουριστικού γραφείου – θέμα πραγματικό).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν χρεώσετε τους αντισυμβαλλόμενούς σας επειδή πέτυχαν τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση στόχους και εκδώσετε τα παραπάνω προσήκοντα στοιχεία, θα πρέπει να αποταθείτε στην αρμόδια υπηρεσία του Φ.Π.Α., για να πληροφορηθείτε εάν οι ως άνω προσφερόμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στην έννοια της αυτοπαράδοσης, ώστε να εκδώσετε στη συνέχεια το ομώνυμο προσήκον στοιχείο, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!