Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1091134/594/0015/11.10.2007 Έκδοση τιμολογίων πώλησης για οχήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης.

1091134/594/0015/11.10.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση τιμολογίων πώλησης για οχήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Σε απάντηση της από 25/9/2007 αίτησής σας, με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν είναι νόμιμο το φορολογικό παραστατικό αξίας (τιμολόγιο ή τιμολόγιο – δελτίο αποστολής), που εκδίδεται κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης οχήματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄194), όπως ισχύει, με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο εκμισθωτής παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος, ακινήτου ή κινητού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλόμενου, παρέχοντας το δικαίωμα στον αντισυμβαλλόμενο – μισθωτή, με τη λήξη της σύμβασης ή και προγενέστερα, σε συμφωνηθέντα χρόνο, να αγοράσει το κινητό ή το ακίνητο.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, η σχετική σύμβαση, καθώς και κάθε τροποποίησή της καταρτίζεται υποχρεωτικά, στην περίπτωση ακινήτων, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στις δε άλλες περιπτώσεις με ιδιωτικό έγγραφο. Όλες οι συμβάσεις της παραγράφου αυτής καταχωρίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ιδίου νόμου, στο βιβλίο του άρθρου 5 του ν.δ/τος 1038/1949 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στην περίπτωση επομένως χρηματοδοτικής μίσθωσης οχήματος, με την σταδιακή καταβολή των μισθωμάτων αποκτάται από την επιχείρηση – μισθωτή προνομιακό δικαίωμα αγοράς του αγαθού κατοχυρωμένο έναντι παντός τρίτου με βάση την κατατεθείσα σύμβαση (παρ. 2 άρθρου 4 ν. 1665/1986) και στο χρόνο λήξης αυτής εκδίδεται το φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο – δελτίο αποστολής) για την τυπική εμφάνιση της μεταβίβασης κυριότητας.

2. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – Φ.Ε.Κ. Α΄196), προκύπτουν τα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά περίπτωση από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, καθώς και το ακριβές περιεχόμενο τους, το οποίο (περιεχόμενο) πρέπει να απεικονίζει, μεταξύ άλλων, την πραγματική συναλλακτική αξία της πώλησης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, στην συγκεκριμένη περίπτωση, το τιμολόγιο πώλησης οχήματος που εκδίδεται κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, εφόσον απορρέει από συγκεκριμένους όρους της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και αφορά τους αρχικά συμβληθέντες χωρίς αποκλίσεις από τους περιλαμβανόμενους στη σύμβαση όρους, δεν συνιστά πράξη που αντίκειται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!