Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

1054623 ΕΞ 1-4-2013 Παρέχονται πληροφορίες,αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1η Απριλίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'- Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3610030
FΑΧ : 210-3615052
 
Αρ. Πρωτ.: 1054623 ΕΞ.2013
ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες,αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ..
Σχετ.: Οι από 21.3.2013 αιτήσεις σας.
 
Απαντώντας στις παραπάνω σχετικές αιτήσεις σας, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φυσικοθεραπευτών, ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), μετά την 1.1.2013, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 
1. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012 - ΦΕΚ Α'222), από 1.1.2013, οι φυσικοθεραπευτές, καθώς και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού, ενώ υποχρεούνταν, έως 31.12.2012, στην τήρηση του «πρόσθετου βιβλίου πελατών», που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παραγράφου 5 (περ.ιδ') του άρθρου 10 του προϊσχύοντα Κ.Β..Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992).
 
Κατά συνέπεια, όπως διευκρινίστηκε και με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013, από 1.1.2013, η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, παρέχεται μόνον σε αυτούς που ρητά κατονομάζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, όπως είναι και οι φυσικοθεραπευτές (φυσικά πρόσωπα).
 
2. Περαιτέρω, για τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις περιπτώσεις που ασκούν δραστηριότητα που κατονομάζεται ως ελευθέριο επάγγελμα (άρθρο 48 παρ.1 του ν.2238/1994), ανάλογα με τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους (χρησιμοποίηση επιστημονικού προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών κ.λπ.), θέμα πραγματικό που κρίνεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, είναι δυνατόν το εισόδημά τους να χαρακτηρισθεί είτε ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ'1 πηγής) είτε ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' πηγής).
 
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται ως εξής: (α). Στην περίπτωση που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.
 
(β). Στην περίπτωση που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση φ.τ.μ. ή μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του νόμου αυτού, ενώ σε περίπτωση βλάβης αυτών από χειρόγραφα θεωρημένα στελέχη, με παροχή δυνατότητας χρήσης των στελεχών αυτών και για παροχή υπηρεσιών εκτός των κυρίων επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων.
 
3. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, με βάση τη γνωμ.251/1986 του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο Ν.901/ΠΟΛ.240/17.7.1986, οι Ε.Π.Ε. και οι Α.Ε. αποκτούν, σε κάθε περίπτωση, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, κατά συνέπεια ακόμα και όταν ασκούν δραστηριότητα κατονομαζόμενη στην παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (ελευθέριο επάγγελμα) και πάλι το εισόδημά τους χαρακτηρίζεται Δ'πηγής. Το ίδιο ισχύει και για τις μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. (Σχετ. έγγραφο 1112089/970/17.1.2007).
 
Στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(β) του παρόντος.
 
4. Εξάλλου, για συναλλαγές με επαγγελματίες καθώς και νομικά πρόσωπα, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., το οποίο δεν υπόκειται σε θεώρηση επί χειρόγραφης έκδοσης, ούτε και σε σήμανση μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. επί μηχανογραφικής έκδοσης αυτού.
 
5. Τέλος, αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη, της αναγραφής στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φ.τ.μ στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ορισμένων πρόσθετων στοιχείων (π.χ. ονοματεπώνυμο ασθενούς κ.λπ.), που ζητούνται κυρίως από τους φορείς Κύριας Ασφάλισης των ασθενών, αποστέλλουμε, συνημμένα, αντίγραφο του αρ. πρωτ. 1083584/732/0015Β73.10.2000 σχετικού εγγράφου μας προς το Τ.Ε.Β.Ε. (νυν Ο.Α.Ε.Ε.), για ενημέρωση σας και ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 5 αυτού όταν συντρέχει περίπτωση.
 
Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!