Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1079/2024 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν στα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξειδίκευση των παραβάσεων των υπόχρεων εγγραφής στο Μητρώο και καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους.

Αριθμ. Α. 1079

ΦΕΚ B’ 2816/17.05.2024

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν στα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξειδίκευση των παραβάσεων των υπόχρεων εγγραφής στο Μητρώο και καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 242),

β) της υποπερ. ιστιστ της περ. α της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

γ) των άρθρων 33, 40, 63, 72 και 152 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ.

δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού,

στ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ζ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

η) των άρθρων 16 και 20 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ια) του π.δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιβ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ιγ) του ν. 5020/2023 «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 29),

ιδ) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),

ιε) του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

2. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

4. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

5. Την υπό στοιχεία Υ1/03-01-2024 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (Β’ 28).

6. Το π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151).

7. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

8. Την υπ’ αρ. 1220/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη» (Β’ 4442).

9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

12. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021/29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231). 13. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017 /27.01.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

14. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/ 02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 2745).

15. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-072017 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β’ 2744).

16. Την υπ’ αρ. 128/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο» (Β’ 3958).

17. Την υπ’ αρ. 249/2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση απόφασης ΑΧΣ υπ’ αρ. 26/2023: Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων» (Β’ 827).

18. Την υπ’ αρ. 4113.297/01/2012/12 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία» (Β’ 334).

19. Την υπ’ αρ. 4113.311/01/2013/13 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών» (Β’ 3049).

20. Την υπ’ αρ. 2070.0/43184/2020/20 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων» (Β’ 3117).

21. Την υπ’ αρ. 2070.0/43190/2020/20 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων και της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών και ελεγκτών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, της διαδικασίας για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχου πλοίων, του είδους και του εύρους της ευθύνης των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη λειτουργία, στελέχωση και έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π.» (Β’ 3084).

22. Την υπό στοιχεία Α.1061/12.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 1171).

23. Την υπό στοιχεία Α. 1015/24.01.2022 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εξειδίκευση των παραβάσεων των υπόχρεων εγγραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και της υπό στοιχεία Α.1061/12-3-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων, καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 1171) - καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους» (Β’ 436).

24. Την υπό στοιχεία Ε. 2014/21.02.2024 εγκύκλιο του Διοικητή ΑΑΔΕ «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΔΑ: 930146ΜΠ3Ζ-2ΕΨ)

25. Την ανάγκη: α) Αντικατάστασης της υπό στοιχεία Α.1061/12.03.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 1171), με σκοπό την τροποποίηση των υπόχρεων προσώπων καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την πρόβλεψη νέων καταχωρίσεων στο Μητρώο. β) Αντικατάστασης της υπό στοιχεία Α. 1015/24.01.2022 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εξειδίκευση των παραβάσεων των υπόχρεων εγγραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και της υπό στοιχεία Α.1061/123-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων, καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 1171) - καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους» (Β’ 436), με σκοπό την επικαιροποίησή της, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των υπόχρεων προσώπων καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο.

26. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων και των λοιπών πληροφοριών που αφορούν στα πλωτά μέσα, καθώς και η επικαιροποίηση στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων των στοιχείων αυτού,

β) οι υπόχρεοι απογραφής και καταχώρισης των εν λόγω στοιχείων,

γ) οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων,

δ) η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στα δεδομένα του εν λόγω Μητρώου,

ε) η κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση των παραβάσεων, σχετικά με την υποχρέωση απογραφής και καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων, ο καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, βάσει κριτηρίων, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 και

στ) ο καθορισμός των αρμόδιων αρχών και της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών προστίμων και της είσπραξης αυτών, καθώς και η πρόβλεψη δικαστικής προστασίας των υπόχρεων καταβολής.

2. Η παρούσα απόφαση αφορά σε όλα τα πλωτά μέσα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 αυτής.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται, ως:

1. Πλωτά Μέσα: τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτιών (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη, τα οποία εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Πλωτά αποθηκευτικά μέσα: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη, μόνιμα αγκυροβολημένα, χωρίς δυνατότητα μετακίνησής τους παρά μόνο μετά από άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και αναγνωρισμένα, είτε ως ιδιωτικές αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.01.2017 (Β’ 810) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, είτε ως ειδικές φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υποκείμενων ενεργειακών προϊόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β’ 2745) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

β) Πλωτά μεταφορικά μέσα: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη που μεταφέρουν: (βα) υποκείμενα ενεργειακά προϊόντα από και προς φορολογική αποθήκη ή από και προς ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης. (ββ) ελεύθερα ενεργειακά προϊόντα εντός της ελληνικής επικράτειας.

γ) Πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη που μεταφέρουν: (γα) ναυτιλιακό καύσιμο προκειμένου να παραδοθεί ως εφόδιο πλοίου εντός της ελληνικής επικράτειας, (γβ) ναυτιλιακό καύσιμο από και προς φορολογική αποθήκη ή από και προς ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.

δ) Πλωτά εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη που μεταφέρουν: (δα) λιπαντικά έλαια, προκειμένου να παραδοθούν, ως εφόδιο πλοίου, εντός της ελληνικής επικράτειας, (δβ) λιπαντικά έλαια προς και από εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Δεξαμενές: Οι δεξαμενές των πλωτών μέσων, οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Δεξαμενές Φορτίου: οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πλωτού μέσου.

β. Δεξαμενές πετρελαιοειδών καταλοίπων (slops): οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου που προκύπτουν από τις εργασίες καθαρισμού των δεξαμενών φορτίου του πλωτού μέσου.

γ. Δεξαμενές ιδιοκατατανάλωσης: οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του πλωτού μέσου στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

3. Ενεργειακά προϊόντα: τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 72 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

4. Υποκείμενα ενεργειακά προϊόντα: Τα ενεργειακά προϊόντα που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της καταβολής των, κατά περίπτωση, δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

5. Ελεύθερα ενεργειακά προϊόντα: Τα ενεργειακά προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι κατά περίπτωση δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

6. Ναυτιλιακό καύσιμο: Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων καθώς και το πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (μαζούτ) που χρησιμοποιούνται για τους εφοδιασμούς πλοίων, όπως ορίζονται στις ισχύουσες αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 249/2023 (Β’ 827) και υπό στοιχεία ΑΧΣ 128/2016 (Β’ 3958).

7. Σύστημα εισροών - εκροών: Το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων εισροών - εκροών ναυτιλιακών καυσίμων που εγκαθίσταται στα πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.

8. Κάτοχος άδειας εμπορίας: Το νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια εμπορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230).

9. Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων: Η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ στην οποία καταγράφονται στοιχεία για τις δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τα πλωτά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

10. Φορολογική Αποθήκη: Ο χώρος, στον οποίο αποθηκεύονται υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02.08.2017 (Β’ 2745) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

11. Εγκεκριμένος Αποθηκευτής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116601 ΕΞ2017/31-07-2017 ΑΥΟ (Β’ 2744).

12. Ιδιωτική αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης: Εγκεκριμένος από τις τελωνειακές αρχές χώρος και υποκείμενος στον έλεγχό του που προορίζεται για την τελωνειακή αποταμίευση μη ενωσιακών εμπορευμάτων, με αναστολή καταβολής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, για απεριόριστο χρονικό διάστημα από τον διαχειριστή της αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.01.2017 (Β’ 810) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

13. Διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.01.2017 (Β’ 810) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

14. Αποταμιευτής: Ο δικαιούχος του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, ήτοι το πρόσωπο το οποίο υποβάλλει ή για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς ή το πρόσωπο στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σχετικά με το καθεστώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.01.2017 (Β’ 810) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

15. Φορέας Ογκομέτρησης: Το Ναυπηγείο κατασκευής του πλωτού μέσου ή ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός που εκπονεί τους πίνακες της μελέτης ογκομέτρησης των δεξαμενών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια και τις μελέτες του πλωτού μέσου και όχι με χρήση οργάνου μέτρησης. Ο φορέας ογκομέτρησης φέρει την ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων της μελέτης ογκομέτρησης των δεξαμενών του πλωτού μέσου.

16. Φορέας Κυβερνητικής Πιστοποίησης: Ο φορέας που εκδίδει τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας των πλωτών μέσων και θεωρεί την μελέτη ογκομέτρησης των δεξαμενών του πλωτού μέσου. Φορείς Κυβερνητικής Πιστοποίησης είναι ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2070.0/43184/2020/28-07-2020 (Β’ 3117) υπουργική απόφαση και τα Τοπικά Κλιμάκια Ελέγχου Πλοίων (ΤΚΕΠ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2070.0/43190/2020/2407-2020 (Β’ 3084) υπουργική απόφαση καθώς και οι Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί (Νηογνώμονες) σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 4113.297/01/2012/14-022012 (Β’ 334) και 4113.311/01/2013/29-11-2013 (Β’ 3049) υπουργικές αποφάσεις.

17. Υπεύθυνος ορθής εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του συστήματος Εισροών - Εκροών: Το φυσικό ή νομικό Πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της ορθής εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του συνόλου του μετρητικού εξοπλισμού, ο οποίος αφορά στα υποσυστήματα εισροών και εκροών της θέσης και παράδοσης σε λειτουργία του εξοπλισμού και συμμορφωσής του με την με την υπό στοιχεία Οικ.ΔΠΠ 1418/2016 κοινή υπουργική απόφαση [Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα «Όργανα Μέτρησης» και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων (Β’ 1231)], της επισκευής, συντήρησης και σφράγισης των κρίσιμων σημείων.

18. Υπόχρεοι καταχώρισης: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 3, τα οποία είναι υπεύθυνα για την πλήρη και ορθή καταχώριση των στοιχείων των δεξαμενών των πλωτών μέσων, των μετρητών, καθώς και κάθε άλλου προβλεπόμενου από την παρούσα απόφαση στοιχείου των πλωτών μέσων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.

19. Πλοιοκτήτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εκμεταλλεύεται δικό του πλωτό μέσο, στο όνομα και για λογαριασμό του, σύμφωνα με το αρ. 48 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ν. 5020/2023, Α’ 29).

20. Εφοπλιστής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται για δικό του λογαριασμό πλωτό μέσο που ανήκει σε άλλον, σύμφωνα με το αρ. 59 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ν. 5020/2023, Α’ 29).

21. Διαχειριστής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο ανατίθεται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή η ολική ή μερική διαχείριση του πλωτού μέσου έναντι αμοιβής. Η διαχείριση του πλωτού μέσου μπορεί να είναι τεχνική, εμπορική ή και τα δύο, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ν. 5020/2023, Α’ 29).

22. Ναυλωτής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωμα χρήσης του πλωτού μέσου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού/ χρονοναύλωσης για την μεταφορά ή/και για τον εφοδιασμό ενεργειακών προϊόντων και αναλόγως την κατηγορία του πλωτού μέσου δύναται να είναι, κατά περίπτωση, κάτοχος άδειας εμπορίας, εγκεκριμένος αποθηκευτής ή αποταμιευτής ή διαχειριστής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

23. Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων (Αutomatic identification system - AIS): To σύστημα το οποίο παρέχει αυτόματα στους κατάλληλα εξοπλισμένους σταθμούς ξηράς, στα άλλα πλοία και αεροσκάφη, πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η ταυτότητα του πλοίου, ο τύπος, η θέση, η πορεία, η ταχύτητα, η κατάσταση ναυσιπλοίας και άλλες πληροφορίες επί θεμάτων ασφάλειας, λαμβάνει αυτόματα τέτοιες πληροφορίες από ομοίως εξοπλισμένα πλοία, παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των πλοίων και ανταλλάσσει δεδομένα με τις ευκολίες ξηράς.

24. Εγκαταστάτης AIS: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης της συσκευής AIS στα πλωτά μέσα ή αναγνωρισμένη τεχνική εταιρία παροχής τεχνικής υποστήριξης ξηράς ραδιοεξοπλισμού GMDSS που ελέγχει την ορθή λειτουργία της.

25. Υπολογιστική Μονάδα Συγκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Αποστολής Δεδομένων: Η υπολογιστική μονάδα, η οποία συγκεντρώνει και αποστέλλει τα δεδομένα εισροώνεκροών ναυτιλιακού καυσίμου και τους εγειρόμενους συναγερμούς/συμβάντα προς το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών και Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ.

26. Υπεύθυνος εγκατάστασης ή/και καλής λειτουργίας της Υπολογιστικής Μονάδας συγκέντρωσης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης της υπολογιστικής μονάδας συγκέντρωσης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων, της εγκατάστασης του λογισμικού, το οποίο διαθέτει η ΑΑΔΕ, με σκοπό τη συγκέντρωση, την κατάλληλη μορφοποίηση και τη διαβίβαση δεδομένων που προέρχονται από το σύστημα εισροών-εκροών ή/και τη συντήρηση, αναβάθμιση και καλή λειτουργία της μονάδας αυτής ή/και του λογισμικού της.

27. Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών και Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ (Κέντρο Λήψης Σημάτων ΑΑΔΕ): Το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων των εγκατεστημένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών ενεργειακών προϊόντων, των δεδομένων εντοπισμού θέσης πλωτών εφοδιαστικών-μεταφορικών μέσων καθώς και των στοιχείων εφοδιασμού/διακίνησης ναυτιλιακού καυσίμου από την εφαρμογή λογισμικού υποβολής στοιχείων εφοδιασμού/διακίνησης ναυτιλιακού καυσίμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής και καταχώρισης των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 3

Υπόχρεοι απογραφής και καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων

1. Υπόχρεοι απογραφής και καταχώρισης των στοιχείων των δεξαμενών των πλωτών μέσων, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου σχετικού με τα πλωτά μέσα είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. ο πλοιοκτήτης για την καταχώριση των στοιχείων του, καθώς και των στοιχείων που αφορούν στο πλωτό μέσο και τις δεξαμενές του ή ο εφοπλιστής ή ο διαχειριστής, σε περίπτωση που την εκμετάλλευση ή διαχείριση του πλωτού μέσου έχει αναλάβει κάποιο από τα πρόσωπα αυτά,

β. ο ναυλωτής, για την καταχώριση των στοιχείων του, καθώς και των στοιχείων σχετικά με τη ναύλωση του πλωτού μέσου και κατά περίπτωση, αναλόγως της κατηγορίας τουπλωτού μέσου, των στοιχείων για την κατοχή άδειας εμπορίας, άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή ή αποταμιευτή ή διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης,

γ. ο υπεύθυνος ορθής εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του συστήματος Εισροών - Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων για την καταχώριση των στοιχείων του,

δ. ο εγκαταστάτης AIS ή η αναγνωρισμένη τεχνική εταιρεία παροχής τεχνικής υποστήριξης ξηράς ραδιοεξοπλισμού GMDSS, που ελέγχει την ορθή λειτουργία της συσκευής AIS, για την καταχώριση των στοιχείων τους,

ε. ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή/και καλής λειτουργίας της Υπολογιστικής Μονάδας Συγκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Αποστολής Δεδομένων για την καταχώριση των στοιχείων του.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων είναι η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των υπόχρεων με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.

Άρθρο 4

Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων

1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 3 προβαίνουν, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία του πλωτού μέσου της παρ. 1 του άρθρου 2, στην καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων, ανά υπόχρεο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απογραφή των δεξαμενών καθώς και των λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων:

α) Ο υπεύθυνος ορθής εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του συστήματος Εισροών - Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων - ΑΦΜ - Επωνυμία εταιρείας - Στοιχεία έδρας της εταιρείας - Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας - Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

β) Ο εγκαταστάτης AIS - ΑΦΜ - Επωνυμία εταιρείας - Στοιχεία έδρας της εταιρείας - Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας - Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

γ) Ο ναυλωτής - Επωνυμία και ΑΦΜ εταιρείας - Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας - Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail) - Εναρξη και λήξη ναύλωσης - Άδεια εμπορίας - Αρ. Άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή - Αρ. Άδειας Φορολογικής Αποθήκης (για πλωτά αποθηκευτικά μέσα) - Αρ. Άδειας Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης (για πλωτά αποθηκευτικά μέσα)

Πέραν της καταχώρισης των ως άνω στοιχείων, ο ναυλωτής επισυνάπτει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ναύλωσης. Στην περίπτωση της ναύλωσης ανά ταξίδι δύναται να επισυνάψει κάθε άλλο αποδεικτικό ιδιωτικό έγγραφο και, εφόσον συναφθεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ναύλωσης, θα πρέπει να επισυναφθεί και αυτό.

2. Μετά την καταχώριση των στοιχείων των ανωτέρω υπόχρεων προσώπων, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο διαχειριστής προβαίνει στην καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων, πλην των στοιχείων της περ.

θ), τα οποία καταχωρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.​α) της παρ. 1 του άρθρου 6:

α) Στοιχεία πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή διαχειριστή - Επωνυμία - ΑΦΜ πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή διαχειριστή - Στοιχεία έδρας της εταιρείας - Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας - Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

β) Στοιχεία πλωτού μέσου - Όνομα πλωτού μέσου - Αρ. ΙΜΟ του πλωτού μέσου - Λιμένας νηολόγησης και αριθμός - Aρ. Άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου - Αδειοδοτούσα τελωνειακή αρχή - Τύπος Άδειας Λειτουργίας - Αρ. έκδοσης μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ και τελωνειακή αρχή έκδοσης, εφόσον υφίσταται - Μητρώο ΥΝΑΝΠ - Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (ΜΜSI) - Θέση αγκυροβολίου - Κατασκευαστής/Τύπος AIS

γ) Στοιχεία υπευθύνου πλωτού μέσου - Ονοματεπώνυμο-ΑΔΤ-ΑΦΜ - Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

δ) Στοιχεία μετρητικού συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών - Τύπος μετρητή - Επωνυμία κατασκευάστριας εταιρείας - Σειριακός αριθμός - Έτος κατασκευής - Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας (αρ. πιστοποιητικού εξέτασης τύπου TEC κατά ΜIDModule B MID) - Αριθμός/Ημερομηνία Πιστοποιητικού αρχικής επαλήθευσης (Module F MID) ή Αριθμός Απόφασης συμμόρφωσης του συστήματος ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας (Module D MID) - Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή για το εγκατεστημένο σύστημα (EC Declaration of Conformity) - Αριθμός/ημερομηνία αρχικού Δελτίου εγκατάστασης του συστήματος, εκδοθέντος από τον υπεύθυνο ορθής εγκατάστασης, προ της πρώτης χρήσης. - Ημερομηνία απόσυρσης/αντικατάστασης μετρητή

ε) Γενικά Στοιχεία Δεξαμενών

i) Δεξαμενές Φορτίου

- Αριθμός δεξαμενών φορτίου

- Μοναδική ονομασία δεξαμενής σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες

- Συνολική χωρητικότητα δεξαμενών φορτίου σε λίτρα

- Χωρητικότητα κάθε δεξαμενής σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες

- Είδος ενεργειακού προϊόντος ανά δεξαμενή φορτίου

ii) Δεξαμενές πετρελαιοειδών καταλοίπων (slops)

- Αριθμός δεξαμενών πετρελαιοειδών καταλοίπων (slops)

- Μοναδική ονομασία δεξαμενής σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες

- Συνολική χωρητικότητα δεξαμενών πετρελαιοειδών καταλοίπων (slops) σε λίτρα

- Χωρητικότητα ανά δεξαμενή πετρελαιοειδών καταλοίπων (slops) σε λίτρα σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες

iii) Δεξαμενές Ιδιοκατανάλωσης

- Αριθμός δεξαμενών για ιδιοκατανάλωση

- Μοναδική ονομασία δεξαμενής σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες

- Συνολική χωρητικότητα δεξαμενών ιδιοκατανάλωσης

- Χωρητικότητα ανά δεξαμενή ιδιοκατανάλωσης σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες

- Είδος ενεργειακού προϊόντος

στ) Στοιχεία ογκομέτρησης

- Ογκομετρικός πίνακας (σε μορφή csv)

- Φορέας Ογκομέτρησης

- Φορέας Κυβερνητικής Πιστοποίησης

ζ) Στοιχεία συσκευής ΑΙS

- Ημερομηνία εγκατάστασης συσκευής

- Μοντέλο συσκευής

- Σειριακός αριθμός συσκευής

- Θέση εγκατάστασης συσκευής

η) Στοιχεία μονάδας καταγραφής, απεικόνισης και αποθήκευσης μετρήσεων εισροών εκροών καυσίμων

- Ημερομηνία εγκατάστασης μονάδας

- Μοντέλο μονάδας

- Μοναδικός Σειριακός αριθμός μονάδας

- Θέση εγκατάστασης μονάδας

θ) Στοιχεία υπολογιστικής μονάδας συγκέντρωσης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων

- Ημερομηνία εγκατάστασης υπολογιστικής μονάδας

- Μοναδικός Σειριακός αριθμός υπολογιστικής μονάδας

- Μοναδικός Σειριακός αριθμός μονάδας αποστολής δεδομένων (IMEI)

- Μοναδικός Σειριακός αριθμός κάρτας SIM/eSIM (ICCID) που αξιοποιείται από τη μονάδα αποστολής δεδομένων

- Θέση εγκατάστασης υπολογιστικής μονάδας

3. Ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή/και καλής λειτουργίας της Υπολογιστικής Μονάδας Συγκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Αποστολής δεδομένων, καταχωρεί τα ακόλουθα στοιχεία:

- ΑΦΜ

- Επωνυμία εταιρείας

- Στοιχεία έδρας της εταιρείας

- Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας

- Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή διαχειριστή για την έκδοση αριθμού Μητρώου Δεξαμενών Πλωτών Μέσων Ενεργειακών Προϊόντων

1. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προβλεπόμενων στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 4, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο διαχειριστής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Μητρώου των πλωτών μέσων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ανά πλωτό μέσο:

α) Έγγραφο Εθνικότητας (Registry του πλωτού μέσου)

β) Γενική διάταξη πλωτού μέσου (General Arrangement Plan)

γ) Άδεια λειτουργίας του πλωτού μέσου

δ) Ογκομετρικούς πίνακες δεξαμενών θεωρημένους από τον Φορέα Κυβερνητικής Πιστοποίησης

ε) Σχέδιο χωρητικοτήτων δεξαμενών (Capacity Plan)

στ) Διάγραμμα σωληνώσεων (Piping Plan)

ζ) Πρακτικό καταλληλότητας που εκδίδει η Τελωνειακή Αρχή

η) Βεβαίωση εγκατάστασης συσκευής AIS, η οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται με την ΚΟ 2014/90/ΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά και να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σε ισχύ κατά την ημερομηνία τοποθέτησής του επί του πλοίου και άδεια τηλεπικοινωνιακού σταθμού

θ) Δελτίο αρχικής εγκατάστασης του συστήματος εισροών εκροών, εκδοθέντος από τον υπεύθυνο ορθής εγκατάστασης πριν από την πρώτη χρήση του

ι) Ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης διαχείρισης του πλωτού μέσου στον διαχειριστή από τον πλοιοκτήτη/ εφοπλιστή, εφόσον υφίσταται.

2. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο διαχειριστής οριστικοποιεί τις καταχωρίσεις των στοιχείων του, επιλέγει ανά πλωτό μέσο τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο και λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) του πλωτού μέσου, των δεξαμενών του πλωτού μέσου και του μετρητικού συστήματος.

Άρθρο 6

Νέες καταχωρίσεις στο Μητρώο

1. Τα πρόσωπα που αποκτούν την ιδιότητα του υπόχρεου προσώπου καταχώρισης στοιχείων του άρθρου 3, μετά το πέρας του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην υπό στοιχεία Ε.2014/21.02.2024 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, οφείλουν να καταχωρίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 4 και να συνυποβάλουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 και των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, ως κατωτέρω:

α) Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο διαχειριστής, εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη της άδειας λειτουργίας του πλωτού μέσου, πλην των στοιχείων της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 4, τα οποία καταχωρίζονται εντός ενός (1) μηνός από την εγκατάσταση της υπολογιστικής μονάδας στο πλωτό μέσο.

β) Ο ναυλωτής, εντός τριών (3) ημερών από την έναρξη ισχύος του ιδιωτικού συμφωνητικού ναύλωσης και σε περίπτωση ναύλωσης ανά ταξίδι, αυθημερόν ή εντός της επόμενης ημέρας από την έναρξη του ταξιδιού. Σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενης ναύλωσης ισχύουν οι προθεσμίες του προηγουμένου εδαφίου.

γ) Ο υπεύθυνος ορθής εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του συστήματος Εισροών-Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων, ο εγκαταστάτης AIS και ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή/και καλής λειτουργίας της Υπολογιστικής Μονάδας συγκέντρωσης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία απόκτησης της συμβατικής τους ιδιότητας.

2. Μετά τις νέες καταχωρίσεις στο Μητρώο, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο διαχειριστής ενημερώνει το Μητρώο με τα νέα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί ανά πλωτό μέσο, εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων.

Άρθρο 7

Μεταβολές καταχωρίσεων στο Μητρώο

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε καταχωρισθέντος στο Μητρώο στοιχείου ή συνυποβαλλόμενου δικαιολογητικού, τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 3 οφείλουν εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μεταβολή, να καταχωρίσουν τις μεταβολές των στοιχείων και να συνυποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Για τις εν λόγω μεταβολές τηρείται ιστορικότητα.

Άρθρο 8

Έλεγχος καταχώρισης των στοιχείων

1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων είναι οι τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων.

2. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές, εντός τριών (3) μηνών, από την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Πλωτών Μέσων Ενεργειακών Προϊόντων και τη λήψη του μοναδικού αριθμού εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) του πλωτού μέσου, των δεξαμενών του πλωτού μέσου και του μετρητικού συστήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην υπό στοιχεία Ε.2014/21.02.2024 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ προβαίνουν στον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρισθέντων στοιχείων από τους υπόχρεους καθώς και των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 και των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 4, ενώ για τη διενέργεια του ελέγχου δύνανται να ζητήσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

3. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές οφείλουν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου μετά το πέρας έκαστου ημερολογιακού τριμήνου, να προβαίνουν σε έλεγχο των καταχωρίσεων στο Μητρώο.

Άρθρο 9

Πρόσβαση στο Μητρώο Δεξαμενών Πλωτών Μέσων Ενεργειακών Προϊόντων

Πρόσβαση στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων έχουν οι ακόλουθες δημόσιες αρχές:

α) Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές

β) Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

γ) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141)

δ) Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

ε) Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

στ) Το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Εξειδίκευση των παραβάσεων των υπόχρεων εγγραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων, καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους

Άρθρο 10

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - κυρώσεων

Για κάθε παράβαση της υποχρέωσης καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών επιβάλλεται πρόστιμο, ανά κατηγορία παράβασης, ως ακολούθως:

1. Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης δεδομένων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, κατά περίπτωση, εφόσον η ανακριβής καταχώριση αφορά στα γενικά στοιχεία των δεξαμενών ή τα στοιχεία ογκομέτρησής τους

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, κατά περίπτωση, εφόσον η ανακριβής καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

γ) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του ναυλωτή

δ) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων.

2. Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου παράλειψης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, κατά περίπτωση, ή όποιου άλλου υπόχρεου καταχώρισης ευθύνεται για την παράλειψη απογραφής.

3. Σε περίπτωση μη καταχώρισης ορισμένων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα γενικά στοιχεία των δεξαμενών ή τα στοιχεία ογκομέτρησής τους

β) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία

γ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του ναυλωτή

δ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης.

4. Σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπόμενων υποστηρικτικών δικαιολογητικών, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, ανά δικαιολογητικό, σε βάρος του υπόχρεου πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή διαχειριστή ή ναυλωτή που κατά περίπτωση παρέλειψε την υποβολή.

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, κατά περίπτωση, ή όποιου άλλου υπόχρεου καταχώρισης ευθύνεται για την εκπρόθεσμη ολοκλήρωση της καταχώρισης.

6. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της μεταβολής ορισμένων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, εφόσον η μη ενημέρωση της μεταβολής αφορά στα γενικά στοιχεία των δεξαμενών ή τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή τα στοιχεία ταυτότητας του νέου νόμιμου εκπροσώπου του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, κατά περίπτωση,

β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, κατά περίπτωση, εφόσον η μη ενημέρωση της μεταβολής αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του,

γ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του ναυλωτή,

δ) χίλια (1.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης.

7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ενημέρωσης μεταβολής ορισμένων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ:

α) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, εφόσον η εκπρόθεσμη ενημέρωση της μεταβολής αφορά στα γενικά στοιχεία των δεξαμενών ή τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή τα στοιχεία ταυτότητας του νέου νόμιμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή κατά περίπτωση,

β) χίλια (1.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή, κατά περίπτωση, εφόσον η εκπρόθεσμη ενημέρωση της μεταβολής αφορά στις λοιπές πληροφορίες της καταχώρισης υποχρέωσης του,

γ) χίλια (1.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του ναυλωτή,

δ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης.

8. α) Σε περίπτωση μη υποβολής των προβλεπόμενων υποστηρικτικών δικαιολογητικών μεταβολής των στοιχείων της απογραφής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, ανά δικαιολογητικό, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή ή του ναυλωτή, κατά περίπτωση, με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο ανά υπόχρεο το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

β) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των προβλεπόμενων υποστηρικτικών δικαιολογητικών μεταβολής των στοιχείων της απογραφής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, ανά δικαιολογητικό, σε βάρος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή ή του ναυλωτή, κατά περίπτωση, με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο ανά υπόχρεο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

9. α) Σε περίπτωση μη ενημέρωσης μεταβολής των στοιχείων κυριότητας του πλωτού μέσου κατόπιν μεταβίβασής του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε βάρος του νέου πλοιοκτήτη.

β) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ενημέρωσης μεταβολής των στοιχείων κυριότητας του πλωτού μέσου κατόπιν μεταβίβασής του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε βάρος του νέου πλοιοκτήτη. 10. Σε περίπτωση μη καταχώρισης του νέου εφοπλιστή ή διαχειριστή βάσει νέας σύμβασης εφοπλισμού ή νέου συμφωνητικού ανάθεσης διαχείρισης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε βάρος του νέου εφοπλιστή ή νέου διαχειριστή αντίστοιχα.

11. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ενημέρωσης μεταβολής στοιχείων του εφοπλιστή ή διαχειριστή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε βάρος του εφοπλιστή ή νέου διαχειριστή αντίστοιχα.

Άρθρο 11

Αρμόδιες Αρχές - Διαδικασία επιβολής και είσπραξης διοικητικών προστίμων

1. Αρμόδιες Αρχές για την επιβολή των προστίμων της παρούσας είναι οι Τελωνειακές Αρχές που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας των πλωτών μέσων.

2. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της παρούσας απόφασης, οι Τελωνειακές Αρχές της παρ. 1 εκδίδουν καταλογιστική πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 152 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

3. Τα πρόστιμα της παρούσας αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από τις Τελωνειακές Αρχές, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

4. Οι κυρώσεις για παραβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα επιβάλλονται παράλληλα με λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις α) της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας και β) του άρθρου 45 του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου.

Άρθρο 12

Δικαστική προστασία

Τα πρόσωπα, κατά των οποίων εκδόθηκε η καταλογιστική πράξη επιβολής του διοικητικού προστίμου, έχουν δικαίωμα άσκησης προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την καταβολή ποσοστού 50% του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο 50%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 13

Τελικές διατάξεις

1. Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων πλωτών μέσων όπως ανακοινώθηκε με την υπό στοιχεία Ε. 2014/21.02.2024 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα καταχώρισης στοιχείων των υπόχρεων προσώπων της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει.

2. Όπου στην υπό στοιχεία Ε. 2014/21.02.2024 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφέρεται ο εγκαταστάστης του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών νοείται ο υπεύθυνος ορθής εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του συστήματος εισροών-εκροών ναυτιλιακών καυσίμων.

3. Τα χρονοδιαγράμματα της υπό στοιχεία Ε. 2014/ 21.02.2024 εγκύκλιου του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με την υποχρέωση του πλοιοκτήτη για την καταχώριση στοιχείων και υποβολή δικαιολογητικών στο Μητρώο ισχύουν, κατά περίπτωση, και για τον εφοπλιστή ή τον διαχειριστή.

Άρθρο 14

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται

α) η υπό στοιχεία Α.1061/12.03.2021 (Β’ 1171) και

β) η υπό στοιχεία Α. 1015/24.01.2022 (Β’ 436) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!