Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1061/2021 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα

Αριθμ. Α.1061

ΦΕΚ B’ 1171/26.03.2021

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση Α. 1079/2024.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 σε συνδυασμό με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4758/2020 (Α’ 242),

β) της υποπερ. ιστιστ της περ. α της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137),

γ) των άρθρων 33, 40 και 63 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)

ε) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού,

στ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 184),

ζ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

η) των άρθρων 16 και 20 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),

ια) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιβ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

ιγ) του π.δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α’ 85),

ιδ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Tην υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας (Β’ 2902).

5. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

6. Tην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικού Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την απογραφή των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών αρχών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ενεργειακών προϊόντων.

9. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων και της διαδικασίας απογραφής και ελέγχου των στοιχείων δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της ΑΑΔΕ.

10. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση της υπ’ αρ. 286/02.12.2020 Σύμβασης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα, στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων,

β) οι υπόχρεοι απογραφής των εν λόγω στοιχείων,

γ) οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων,

δ) η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στα δεδομένα του εν λόγω Μητρώου και

ε) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτής.

2. Η παρούσα απόφαση αφορά όλα τα πλωτά μέσα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 αυτής.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. Πλωτά Μέσα: τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτιών (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη, τα οποία εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Πλωτά αποθηκευτικά μέσα: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη, μόνιμα αγκυροβολημένα, χωρίς δυνατότητα μετακίνησής τους παρά μόνο μετά από άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και αναγνωρισμένα, είτε ως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126ΕΞ/27.01.2017 (Β’ 810) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ είτε ως ειδικές φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υποκείμενων ενεργειακών προϊόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 (Β’ 2745) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

β) Πλωτά μεταφορικά μέσα: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη που μεταφέρουν:

βα) υποκείμενα ενεργειακά προϊόντα από και προς φορολογική αποθήκη ή από και προς αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.

ββ) ελεύθερα ενεργειακά προϊόντα εντός της ελληνικής επικράτειας.

γ) Πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη που μεταφέρουν:

γα) ναυτιλιακό καύσιμο προκειμένου να παραδοθεί ως εφόδιο πλοίου εντός της ελληνικής επικράτειας,

γβ) ναυτιλιακό καύσιμο από και προς φορολογική αποθήκη ή από και προς αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.

δ) Πλωτά εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη που μεταφέρουν εντός της ελληνικής επικράτειας λιπαντικά έλαια σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων.

2. Δεξαμενές: Οι δεξαμενές των πλωτών μέσων οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Δεξαμενές Φορτίου: οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πλωτού μέσου.

β. Δεξαμενές πετρελαιοειδών καταλοίπων (slops): οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου που προκύπτουν από τις εργασίες καθαρισμού των δεξαμενών φορτίου του πλωτού μέσου.

γ. Δεξαμενές ιδιοκατατανάλωσης: οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του πλωτού μέσου στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

3. Ενεργειακά προϊόντα: τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 72 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

4. Υποκείμενα ενεργειακά προϊόντα: Τα ενεργειακά προϊόντα που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής των κατά περίπτωση δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

5. Ελεύθερα ενεργειακά προϊόντα: Τα ενεργειακά προϊόντα για τα οποία έχουν καταβληθεί οι κατά περίπτωση δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

6. Ναυτιλιακό καύσιμο: Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων καθώς και το πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (μαζούτ) που χρησιμοποιούνται για τους εφοδιασμούς πλοίων, όπως ορίζονται στις αποφάσεις ΑΧΣ 128/2016 (Β’ 3958) και ΑΧΣ 53/2016 (Β’ 987).

7. Σύστημα εισροών - εκροών: Το σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκροών ναυτιλιακών καυσίμων που εγκαθίσταται στα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.

8. Κάτοχος άδειας εμπορίας: Το Νομικό Πρόσωπο που έχει λάβει άδεια εμπορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3054/2002.

9. Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων: Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία καταγράφονται στοιχεία για τις δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τα πλωτά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

10. Φορολογική Αποθήκη: Ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2.8.2017 (Β’2745) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

11. Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης: Ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων μη ενωσιακά προϊόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126ΕΞ/27.01.2017 (Β’ 810) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

12. Εγκεκριμένος Αποθηκευτής: Το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116601 ΕΞ2017/31-7-2017 ΑΥΟ (Β’ 2744).

13. Διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126ΕΞ/27.01.2017 (Β’ 810) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ

14. Αποταμιευτής: Ο δικαιούχος του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, ήτοι το πρόσωπο το οποίο υποβάλλει ή για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς ή το πρόσωπο στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σχετικά με το καθεστώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126ΕΞ/27.01.2017 (Β’ 810) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

15. Φορέας Ογκομέτρησης: Το Ναυπηγείο κατασκευής του πλωτού μέσου ή ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός που εκπονεί τους πίνακες της μελέτης ογκομέτρησης των δεξαμενών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια και τις μελέτες του πλωτού μέσου και όχι με χρήση οργάνου μέτρησης. Ο φορέας ογκομέτρησης φέρει την ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων της μελέτης ογκομέτρησης των δεξαμενών του πλωτού μέσου.

16. Φορέας Κυβερνητικής Πιστοποίησης: Ο φορέας που εκδίδει τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας των πλωτών μέσων και θεωρεί την μελέτη ογκομέτρησης των δεξαμενών του πλωτού μέσου. Φορείς Κυβερνητικής Πιστοποίησης είναι ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2070.0/43184/2020/28-072020 (Β’ 3117) υπουργική απόφαση και τα Τοπικά Κλιμάκια Ελέγχου Πλοίων (ΤΚΕΠ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2070.0/43190/2020/24-07-2020 (Β’ 3084) υπουργική απόφαση καθώς και οι Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί (Νηογνώμονες) σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 4113.297/01/2012/ 14-02-2012 (Β’ 334) και 4113.311/01/2013/29-11-2013 (Β’ 3049) υπουργικές αποφάσεις.

17. Εγκαταστάτης συστήματος Εισροών-Εκροών: Το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης του μετρητικού συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών στα πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.

18. Υπόχρεοι καταχώρισης: Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του άρθρου 3 τα οποία είναι υπεύθυνα για την ορθή καταχώριση των στοιχείων των δεξαμενών των πλωτών μέσων, των μετρητών καθώς και κάθε άλλου στοιχείου των πλωτών μέσων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.

19. Πλοιοκτήτης: Το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα το πλωτό μέσο.

20. Διαχειριστής: Το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που διαχειρίζεται το πλωτό μέσο.

21. Ναυλωτής: Το Νομικό Πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται το πλωτό μέσο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού/χρονοναύλωσης για την μεταφορά ή/και για τον εφοδιασμό ενεργειακών προϊόντων και αναλόγως την κατηγορία του πλωτού μέσου δύναται να είναι, κατά περίπτωση, κάτοχος άδειας εμπορίας, εγκεκριμένος αποθηκευτής ή αποταμιευτής ή διαχειριστής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

22. Ενδιάμεσος πάροχος: Ο φορέας που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραλαβής δεδομένων εισροώνεκροών ναυτιλιακού καυσίμου ή/και δεδομένων εντοπισμού θέσης από τα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου και αποστολής τους προς το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών και Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ.

23. Συσκευή εντοπισμού θέσης: Η συσκευή που παρέχει στοιχεία για τον εντοπισμό της θέσης του πλωτού μέσου.

24. Εγκαταστάτης συσκευής εντοπισμού θέσης: Το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης της συσκευής εντοπισμού θέσης στα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.

25. Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (Αutomatic identification system - AIS): Η συσκευή που πληροί τα πρότυπα απόδοσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

26. Εγκαταστάτης AIS: Το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης της συσκευής AIS στα πλωτά μέσα.

27. Υπολογιστική Μονάδα Συγκέντρωσης Επεξεργασίας και Ηλεκτρονικής Αποστολής Δεδομένων: Η υπολογιστική μονάδα η οποία συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αποστέλλει τα δεδομένα εισροώνεκροών ναυτιλιακού καυσίμου, τους εγειρόμενους συναγερμούς και τα δεδομένα θέσης του πλωτού εφοδιαστικού-μεταφορικού μέσου προς το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών Εκροών και Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ.

28. Εγκαταστάτης Υπολογιστικής Μονάδας Συγκέντρωσης Επεξεργασίας και Ηλεκτρονικής Αποστολής Δεδομένων: το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης της υπολογιστικής μονάδας συγκέντρωσης επεξεργασίας και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.

29. Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης Εισροών Εκροών και Λήψης Σημάτων της ΑΑΔΕ: Το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων των εγκατεστημένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών ενεργειακών προϊόντων καθώς και δεδομένων εντοπισμού θέσης μεταφορικών μέσων.

Άρθρο 3

Υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων

1. Υπόχρεοι καταχώρισης των στοιχείων των δεξαμενών των πλωτών μέσων, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου σχετικό με τα πλωτά μέσα είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. ο πλοιοκτήτης, για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν το πλωτό μέσο και τις δεξαμενές του,

β. ο ναυλωτής, για την καταχώριση των στοιχείων σχετικά με τη ναύλωση του πλωτού μέσου και κατά περίπτωση, αναλόγως της κατηγορίας του πλωτού μέσου, των στοιχείων για την κατοχή άδειας εμπορίας, άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή ή αποταμιευτή ή διαχειριστή αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης,

γ. ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης Εισροών - Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων για την καταγραφή της ιδιότητας του,

δ. ο ενδιάμεσος πάροχος για την καταγραφή της ιδιότητάς του,

ε. ο εγκαταστάτης της συσκευής εντοπισμού θέσης για την καταγραφή της ιδιότητας του,

στ. ο εγκαταστάτης AIS για την καταγραφή της ιδιότητας του,

ζ. ο εγκαταστάτης της Υπολογιστικής Μονάδας Συγκέντρωσης Επεξεργασίας και Ηλεκτρονικής Αποστολής Δεδομένων για την καταγραφή της ιδιότητάς του.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων είναι η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των υπόχρεων με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Άρθρο 4

Διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων

1. Οι υπόχρεοι καταχώρισης του άρθρου 3 προβαίνουν, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία, του πλωτού μέσου της παρ. 1 του άρθρου 2, στην καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων, ανά υπόχρεο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απογραφή των δεξαμενών καθώς και των λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων:

α. Ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης Εισροών - Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων

 • ΑΦΜ
 • Επωνυμία εταιρείας
 • Στοιχεία έδρας της εταιρείας
 • Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

β. Ο ενδιάμεσος πάροχος

 • ΑΦΜ,
 • Επωνυμία εταιρείας
 • Στοιχεία έδρας της εταιρείας
 • Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

γ. Ο εγκαταστάτης συσκευής εντοπισμού θέσης

 • ΑΦΜ
 • Επωνυμία εταιρείας
 • Στοιχεία έδρας της εταιρείας
 • Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

δ. Ο εγκαταστάτης συσκευής AIS

 • ΑΦΜ,
 • Επωνυμία εταιρείας
 • Στοιχεία έδρας της εταιρείας
 • Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

ε. Ο ναυλωτής

 • Επωνυμία και ΑΦΜ εταιρείας εμπορίας
 • Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ναύλωσης
 • Άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή (για πλωτά αποθηκευτικά μέσα)
 • Άδεια Φορολογικής Αποθήκης (για πλωτά αποθηκευτικά μέσα)
 • Άδεια Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης (για πλωτά αποθηκευτικά μέσα)

στ. Ο πλοιοκτήτης

στα) Στοιχεία πλοιοκτήτριας εταιρείας

 • Επωνυμία - ΑΦΜ πλοιοκτήτριας εταιρείας
 • Στοιχεία έδρας της εταιρείας
 • Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

στβ) Στοιχεία πλωτού μέσου

 • Όνομα πλωτού μέσου
 • Αρ. ΙΜΟ του πλωτού μέσου
 • Aρ. Άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου
 • Αδειοδοτούσα τελωνειακή αρχή
 • Τύπος Άδειας Λειτουργίας
 • Αρ. έκδοσης μητρώου ΔΙΠΕΝΑΚ και τελωνειακή αρχή έκδοσης
 • Μητρώο ΥΕΝ
 • Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (ΜΜSI)
 • Θέση αγκυροβολίου
 • Κατασκευαστής/Τύπος AIS
 • Κατασκευαστής/Τύπος συσκευής εντοπισμού θέσης πλωτού μέσου.

στγ) Στοιχεία υπευθύνου πλωτού μέσου

 • Ονοματεπώνυμο - ΑΔΤ - ΑΦΜ
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

στδ) Στοιχεία μετρητικού συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών

 • Τύπος μετρητή
 • Επωνυμία κατασκευάστριας εταιρείας
 • Σειριακός αριθμός
 • Έτος κατασκευής
 • Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας (αρ. πιστοποιητικού εξέτασης τύπου TEC κατά ΜID- Module B MID)
 • Αριθμός/Ημερομηνία Πιστοποιητικού αρχικής επαλήθευσης (Module F MID) ή αριθμός απόφασης συμμόρφωσης του συστήματος ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας (Module D MID)
 • Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή για το εγκατεστημένο σύστημα (EC Declaration of Conformity)
 • Αριθμός/ημερομηνία αρχικού δελτίου εγκατάστασης του συστήματος, εκδοθέντος από τον εγκαταστάτη, προ της πρώτης χρήσης.
 • Ημερομηνία απόσυρσης/αντικατάστασης μετρητή

στε) Γενικά Στοιχεία Δεξαμενών

i) Δεξαμενές Φορτίου

 • Αριθμός δεξαμενών φορτίου
 • Μοναδική ονομασία δεξαμενής σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες
 • Συνολική χωρητικότητα δεξαμενών φορτίου σε λίτρα
 • Χωρητικότητα κάθε δεξαμενής σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες
 • Είδος ενεργειακού προϊόντος ανά δεξαμενή φορτίου

ii) Δεξαμενές πετρελαιοειδών καταλοίπων (slops)

 • Αριθμός δεξαμενών πετρελαιοειδών καταλοίπων (slops)
 • Μοναδική ονομασία δεξαμενής σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες
 • Συνολική χωρητικότητα δεξαμενών πετρελαιοειδών καταλοίπων (slops) σε λίτρα
 • Χωρητικότητα ανά δεξαμενή πετρελαιοειδών καταλοίπων (slops) σε λίτρα σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες

iii) Δεξαμενές Ιδιοκατανάλωσης

 • Αριθμός δεξαμενών για ιδιοκατανάλωση
 • Μοναδική ονομασία δεξαμενής σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες
 • Συνολική χωρητικότητα δεξαμενών ιδιοκατανάλωσης
 • Χωρητικότητα ανά δεξαμενή ιδιοκατανάλωσης σύμφωνα με τους ογκομετρικούς πίνακες
 • Είδος ενεργειακού προϊόντος

στστ) Στοιχεία ογκομέτρησης

 • Ογκομετρικός πίνακας (σε μορφή csv)
 • Φορέας Ογκομέτρησης
 • Φορέας Κυβερνητικής Πιστοποίησης

στζ) Στοιχεία συσκευής εντοπισμού θέσης πλωτού μέσου

 • Ημερομηνία εγκατάστασης συσκευής
 • Μοντέλο συσκευής
 • Σειριακός αριθμός συσκευής
 • Θέση εγκατάστασης συσκευής

στη) Στοιχεία συσκευής ΑΙS

 • Ημερομηνία εγκατάστασης συσκευής
 • Μοντέλο συσκευής
 • Σειριακός αριθμός συσκευής
 • Θέση εγκατάστασης συσκευής

στθ) Στοιχεία μονάδας καταγραφής, απεικόνισης και αποθήκευσης μετρήσεων εισροών εκροών καυσίμων

 • Ημερομηνία εγκατάστασης μονάδας
 • Μοντέλο μονάδας
 • Μοναδικός σειριακός αριθμός μονάδας
 • Θέση εγκατάστασης μονάδας

στι) Στοιχεία υπολογιστικής μονάδας συγκέντρωσης επεξεργασίας και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων

 • Ημερομηνία εγκατάστασης μονάδας συγκέντρωσης δεδομένων
 • Μοντέλο μονάδας συγκέντρωσης δεδομένων
 • Μοναδικός σειριακός αριθμός μονάδας συγκέντρωσης δεδομένων
 • Θέση εγκατάστασης μονάδας συγκέντρωσης δεδομένων
 • Ημερομηνία εγκατάστασης μονάδας αποστολής δεδομένων
 • Μοντέλο μονάδας αποστολής δεδομένων
 • Μοναδικός σειριακός αριθμός μονάδας αποστολής δεδομένων
 • Θέση εγκατάστασης μονάδας αποστολής δεδομένων

ζ) Ο εγκαταστάτης της Υπολογιστικής Μονάδας Συγκέντρωσης Επεξεργασίας και Ηλεκτρονικής Αποστολής δεδομένων

 • ΑΦΜ
 • Επωνυμία εταιρείας
 • Στοιχεία έδρας της εταιρείας
 • Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail)

2. Ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών ναυτιλιακών καυσίμων, ο ενδιάμεσος πάροχος, ο εγκαταστάτης της συσκευής εντοπισμού θέσης πλωτού μέσου, ο εγκαταστάτης της συσκευής AIS, ο εγκαταστάτης της Υπολογιστικής Μονάδας Συγκέντρωσης Επεξεργασίας και Ηλεκτρονικής Αποστολής Δεδομένων και ο ναυλωτής γνωστοποιούν στον πλοιοκτήτη όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την καταχώριση των πληροφοριών στο Μητρώο και τον ενημερώνουν για την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων τους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που τίθεται στην παρ. 2 του άρθρου 8.

Άρθρο 5

Υποβολή υποστηρικτικών δικαιολογητικών απογραφής δεξαμενών πλωτών μέσων/ Έκδοση αριθμού Μητρώου Δεξαμενών Πλωτών Μέσων Ενεργειακών Προϊόντων

1. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προβλεπόμενων στοιχείων του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων από τον πλοιοκτήτη και πριν την οριστική υποβολή αυτών και τη λήψη μοναδικού αριθμού εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) του πλωτού μέσου, ο πλοιοκτήτης υποβάλλει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Μητρώου των πλωτών μέσων, τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανά περίπτωση πλωτού μέσου:

α) Έγγραφο Εθνικότητας (Registry του πλωτού μέσου)

β) Κάτοψη του πλωτού μέσου

γ) Άδεια λειτουργίας του πλωτού μέσου

δ) Ογκομετρικούς πίνακες δεξαμενών θεωρημένους από τον Φορέα Κυβερνητικής Πιστοποίησης

ε) Δήλωση εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών

στ) Πρακτικό καταλληλότητας που εκδίδει η τελωνειακή Αρχή

ζ) Βεβαίωση εγκατάστασης συσκευής εντοπισμού θέσης πλωτού μέσου

η) Βεβαίωση εγκατάστασης συσκευής AIS.

θ) Δελτίο αρχικής εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, εκδοθέντος από τον εγκαταστάτη, πριν από την πρώτη χρήση του

2. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των πεδίων του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων, ο πλοιοκτήτης οριστικοποιεί τις καταχωρίσεις των στοιχείων και λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) του πλωτού μέσου, των δεξαμενών και των μετρητών εισροής/ εκροής του πλωτού μέσου.

3. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε καταχωρισθέντος στο Μητρώο στοιχείου, ο κατά περίπτωση υπόχρεος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών να καταχωρίσει το νέο στοιχείο και να υποβάλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, από τα οποία θα προκύπτει η μεταβολή. Για τις εν λόγω μεταβολές θα τηρείται ιστορικότητα.

Άρθρο 6

Έλεγχος καταχώρισης των στοιχείων

1. Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο των καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων είναι οι τελωνειακές Αρχές έκδοσης της άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων.

2. Οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές, εντός τριών (3) μηνών, από την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Πλωτών Μέσων Ενεργειακών Προϊόντων και τη λήψη του μοναδικού αριθμού εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) του πλωτού μέσου, των δεξαμενών και των μετρητών εισροής/εκροής του πλωτού μέσου προβαίνουν στον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρισθέντων στοιχείων από τους υπόχρεους, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 5 ενώ για τη διενέργεια του ελέγχου δύνανται να ζητήσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 7

Πρόσβαση στο Μητρώο Δεξαμενών Πλωτών Μέσων Ενεργειακών Προϊόντων

Πρόσβαση στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων έχουν οι ακόλουθες δημόσιες Αρχές:

α) Οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές

β) Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

γ) Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141)

δ) Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

ε) Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

στ) Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άρθρο 8

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πλωτών Μέσων

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της Ε. 2014/2024, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών είναι η 19η.03.2024. Από την ημερομηνία αυτή η εφαρμογή του Μητρώου δεξαμενών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr.

1. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει με σχετική εγκύκλιο την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.

2. Oι υπόχρεοι του άρθρου 3, πλην του πλοιοκτήτη, θα πρέπει να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη δραστηριότητά τους εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.

3. Μετά το πέρας των δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πλωτών μέσων και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρίσεις των στοιχείων των προαναφερομένων υπόχρεων, ο πλοιοκτήτης καταχωρίζει τα στοιχεία της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 και υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

4. Οι υπόχρεοι του άρθρου 3 έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!