Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2076/2021 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1061/12-3-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: E. Μυλωνά / Α. Χρονά
Τηλέφωνο: 210.69.87.502-505
E-Mail : ddtheka@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ω56Ν46ΜΠ3Ζ-95Φ

Αθήνα, 7/4/2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2076

ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1061/12-3-2021 (Β΄1171) Kοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

Κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. Α. 1061/12.03.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθ. 1171 Τεύχος Β΄, με ΑΔΑ: Ψ34146ΜΠ3Ζ-4ΤΑ, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων, όπως αυτό θα ανακοινωθεί με σχετική εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σκοπός της κοινοποιούμενης ΚΥΑ όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 είναι να καθοριστούν :

α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα, στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων,

β) οι υπόχρεοι απογραφής των εν λόγω στοιχείων,

γ) οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων,

δ) η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στα δεδομένα του εν λόγω Μητρώου και

ε) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτής.

Ειδικότερα, στο πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης ΚΥΑ εμπίπτουν τα πλωτά μέσα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 και συγκεκριμένα τα Πλωτά αποθηκευτικά μέσα, τα Πλωτά μεταφορικά μέσα, τα Πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου και τα Πλωτά εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων.

Περαιτέρω, οι υπόχρεοι καταχώρισης των στοιχείων των δεξαμενών των πλωτών μέσων, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου σχετικού με τα πλωτά μέσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ και είναι οι εξής:

α. ο πλοιοκτήτης, για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν το πλωτό μέσο και τις δεξαμενές του,

β. ο ναυλωτής, για την καταχώριση των στοιχείων σχετικά με τη ναύλωση του πλωτού μέσου και κατά περίπτωση, αναλόγως της κατηγορίας του πλωτού μέσου, των στοιχείων για την κατοχή άδειας εμπορίας, άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή ή αποταμιευτή ή διαχειριστή αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης,

γ. ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης Εισροών –Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων για την καταγραφή της ιδιότητας του,

δ. ο ενδιάμεσος πάροχος για την καταγραφή της ιδιότητάς του,

ε. ο εγκαταστάτης της συσκευής εντοπισμού θέσης για την καταγραφή της ιδιότητας του,

στ. ο εγκαταστάτης AIS για την καταγραφή της ιδιότητας του,

ζ. ο εγκαταστάτης της Υπολογιστικής Μονάδας Συγκέντρωσης Επεξεργασίας και Ηλεκτρονικής Αποστολής Δεδομένων για την καταγραφή της ιδιότητάς του.

Τέλος και όσον αφορά στην ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ με σχετική εγκύκλιο θα ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτού και εν συνεχεία εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων θα πρέπει οι προαναφερόμενοι υπόχρεοι, πλην του πλοιοκτήτη, να προβούν στην καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων για τη δραστηριότητά τους. Εφόσον ολοκληρωθούν οι καταχωρίσεις αυτές, ο πλοιοκτήτης οφείλει μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών να καταχωρίσει τα προβλεπόμενα από την περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ στοιχεία και να υποβάλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 δικαιολογητικά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!