Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

E. 2014/2024 Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων πλωτών μέσων της ΑΑΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ –
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μυλωνά
Τηλέφωνο : 210.6987502
E-Mail : ddtheka@aade.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
i) Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’- ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ζ
Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 72 & Πύργου
Ταχ. Κώδ. : 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες : Μ. Τσιρώνη
Τηλέφωνο : 2131356745
e-mail : secr_icis@aade.gr
ii) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ,
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 72 & Πύργου
Ταχ. Κώδ. : 18346 Μοσχάτο
Πληροφορίες : Π. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 2131356328
e-mail : date.4@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 93Ο146ΜΠ3Ζ-2ΕΨ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

Αριθμ. Πρωτ.: E. 2014

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής

Θέμα: «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. Ε.2076/07.04.21 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1061/12-3-2021 (Β'1171) Kοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΔΑ: Ω56Ν46ΜΠ3Ζ-95Φ)

β) Η αριθ. Α.1061/12.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Επικράτειας και του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β'1171)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπου καταχωρίζονται τα στοιχεία των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τα πλωτά μέσα.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο ορίζονται:

1. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

2. Τα χρονοδιαγράμματα απογραφής των υπόχρεων προσώπων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων

3. Οδηγίες για τη χρήση του Μητρώου

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής αφορά τα υπόχρεα πρόσωπα καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων πλωτών μέσων του άρθρου 3 της αριθ. Α.1061/12.03.2021 Κ.Υ.Α, τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα ενεργειακά προϊόντα προβλέπεται μια σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δημιουργία «Μητρώου δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων», εφεξής «Μητρώου δεξαμενών».

Mε τη β) ανωτέρω σχετική Κ.Υ.Α. η οποία κοινοποιήθηκε με την α) ανωτέρω εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα, στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών της ΑΑΔΕ.

Στο Μητρώο Δεξαμενών απογράφονται όλες οι δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων προκειμένου οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές να προβαίνουν στον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρισθέντων στοιχείων από τους υπόχρεους φορείς και στην καλύτερη παρακολούθηση των ενεργειακών προϊόντων.

Ειδικότερα, αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας του μητρώου δεξαμενών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Σε εκτέλεση του άρθρου 8 «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πλωτών Μέσων» της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ανακοινώνεται με την παρούσα ότι η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών είναι η 19η.03.2024. Από την ημερομηνία αυτή η εφαρμογή του Μητρώου δεξαμενών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr.

Κατά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του μητρώου οι κάτωθι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να προβούν στην πλήρη καταχώριση των στοιχείων του άρθρου 4 και στην υποβολή των υποστηρικτικών δικαιολογητικών του άρθρου 5 της ανωτέρω ΚΥΑ προκειμένου για τη λήψη μοναδικού αριθμού εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) του πλωτού μέσου, στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

Από 19/03/2024 έως και 19/05/2024 :

α. Ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης Εισροών-Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων,

β. ο εγκαταστάτης συσκευής AIS

γ. ο ναυλωτής

Από 19/05/2024 έως και 19/08/2024 :

  • Ο πλοιοκτήτης.

Οι ως άνω υπόχρεοι φορείς πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Δεξαμενών στην προαναφερόμενη προθεσμία και να ενημερώσουν τον πλοιοκτήτη με κάθε πρόσφορο μέσο για την ολοκλήρωση της καταχώρισής τους. Εν συνεχεία, ο πλοιοκτήτης οφείλει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, να καταχωρίσει τα στοιχεία του, να επιλέξει τα υπόχρεα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται σε σχέση με το πλωτό μέσο που καταχωρίζει και να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει μοναδικό αριθμό εγγραφής (αναγνωριστικό μητρώου) των δεξαμενών των πλωτών μέσων.

Επισημαίνεται ότι στα χρονικά διαστήματα που θα οριστούν με νεότερη διαταγή αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της υπολογιστικής μονάδας στο πλωτό μέσο, θα πρέπει:

α) ο εγκαταστάτης της υπολογιστικής μονάδας συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων να καταχωρίσει τα στοιχεία του στο Μητρώο Δεξαμενών και

β) Ο πλοιοκτήτης να καταχωρίσει τα στοιχεία της υπολογιστικής μονάδας στο Μητρώο Δεξαμενών.

2. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος δε διαθέτει διαπιστευτήρια TAXISnet θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία πιστοποίησης χρηστών των εφαρμογών TAXISnet. Επιπρόσθετα, έχει υλοποιηθεί για τις ανάγκες της εν λόγω εφαρμογής η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακής εξουσιοδότησης εκπροσώπου του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, το οποίο είναι υπόχρεο καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο δεξαμενών, για τη χρήση της εφαρμογής για λογαριασμό του προσώπου αυτού.

3. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών και τη λήψη του μοναδικού αριθμού εγγραφής δεξαμενών, ήτοι το αργότερο έως 19/11/2024, προβαίνουν στον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρισθέντων από τους υπόχρεους στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6.

4. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη λειτουργία της εφαρμογής, παρέχεται υποστήριξη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο τηλέφωνο 213 162 1000.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!