Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017 Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017
ΦΕΚ Β 810/14-3-2017
Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269/2013) και ειδικότερα τα άρθρα 22-30, 210-225 και 237-242.

2. Τις διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8-11, 13-18, 164, 171, 177-180, 182 και 201-203.

3. Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 12, 14-15, 260-261, 264 και 266-267.

4. Τις διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής (L 69/2016) και ειδικότερα τα άρθρα 14-15 και 22.

5. Τις διατάξεις του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 33, παρ. 3, 41, 142 και επόμενα.

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καθ' ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων» (ΦΕΚ 295/Β/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α/2016) και ειδικότερα το άρθρο 41.

8. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β/2013 και 372/Β/2013).

9. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23-12-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213/ 28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών"» (ΦΕΚ 3317/Β/2013).

10. Την αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 2153/Β/2014).

11. Την ανάγκη επικαιροποίησης των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο στην ανάπτυξη και λειτουργία του εμπορίου και της οικονομικής δραστηριότητας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, οι όροι, προϋποθέσεις και επί μέρους διαδικασίες που αφορούν:

α) στη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης,

β) στη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης,

γ) στην εκκαθάριση και τον έλεγχο του καθεστώτος.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί που παρέχονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και οι κάτωθι ορισμοί:

1) Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας: ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

2) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός: ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 952/13, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

3) Εκτελεστικός Κανονισμός: ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 952/13.

4) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας: ο ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Διαχειριστής της αποθήκης: ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

6) Αποταμιευτής: ο δικαιούχος του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, ήτοι το πρόσωπο το οποίο υποβάλλει ή για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η διασάφηση υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς ή το πρόσωπο στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σχετικά με το καθεστώς.

7) Άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης: τελωνειακή απόφαση η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και αποτελεί έγκριση για τη λειτουργία αποθήκης στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

8) Λογιστική αποθήκης: σύστημα λογιστικών καταχωρίσεων που τηρείται για την τελωνειακή παρακολούθηση των μη ενωσιακών εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς και περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 178 του Καν. (ΕΕ) 2446/15 στοιχεία.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

1. Η άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης χορηγείται από την καθ' ύλην αρμόδια, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, Τελωνειακή Αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος που πρόκειται να χαρακτηριστεί ως αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης και τηρείται ή είναι διαθέσιμη η λογιστική αποθήκης.

2. Ως Τελωνείο Ελέγχου ορίζεται το καθ' ύλη αρμόδιο Τελωνείο για τον νομό όπου βρίσκεται η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή, εάν δεν υφίσταται καθ' ύλη αρμόδιο Τελωνείο, το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.
Το Τελωνείο Ελέγχου δύναται να οριστεί διαφορετικά, για δεόντως αιτιολογημένο λόγο, αποκλειστικά κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή και των εμπλεκόμενων Τελωνείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΟΗΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

1. Άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης χορηγείται για τη λειτουργία ιδιωτικών αποθηκών και δημοσίων αποθηκών τύπου Ι και II.

Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας υποβάλλεται, από τον ενδιαφερόμενο, η προβλεπόμενη από το Παράρτημα Α του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού αίτηση στην αρμόδια, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας, Τελωνειακή Αρχή, η οποία κάνει, σε πρώτο στάδιο, αποδεκτή ή μη αποδεκτή την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 11 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 12 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

2. Στην αίτηση προσδιορίζεται με ακρίβεια ο χώρος ο οποίος ζητείται να αναγνωριστεί ως αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης και επισυνάπτονται τα ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα:

α) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISnet που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντα και πληροφορίες για τη δραστηριότητα του και τις εγκαταστάσεις του,

β) προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το τελευταίο εν ισχύ καταστατικό και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού,

γ) προκειμένου περί Α.Ε., το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού,

δ) προκειμένου περί Ο.Ε. και Ε.Ε., το καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο,

ε) φορολογική ενημερότητα,

στ) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου.

Για τη διενέργεια αυτοψίας του υπό έγκριση χώρου από το αρμόδιο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας, Τελωνείο, ο αιτών κατέχει και θέτει στη διάθεση του τελευταίου, τα ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα:

α) τοπογραφικό διάγραμμα εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο ή κάτοψη της αποθηκευτικής εγκατάστασης εάν πρόκειται για στεγασμένο χώρο, όπου θα σημειώνονται τα σημεία εισόδου-εξόδου και η περίφραξη,
β) έγκριση ή βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων, όπου απαιτείται,
γ) λοιπές άδειες και εγκρίσεις οι οποίες, κατά περίπτωση, απαιτούνται από άλλες Δημόσιες Αρχές.

Το αρμόδιο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας, Τελωνείο εξετάζει τον υπό έγκριση χώρο και την ακρίβεια του περιεχομένου των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου υποστηρικτικών εγγράφων και συντάσσει έκθεση επάρκειας και καταλληλότητας του εν λόγω χώρου, η οποία λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας ή την απόρριψη της αίτησης.

5. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και έχει συνταχθεί θετική έκθεση επάρκειας και καταλληλότητας από το αρμόδιο Τελωνείο, εκδίδει την προβλεπόμενη από το Παράρτημα Α του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού άδεια, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 171 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται και παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 8 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

6. Εάν η αίτηση αφορά περισσότερα του ενός κράτημέλη, πριν από τη λήψη της απόφασης πραγματοποιείται διαβούλευση μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων των εμπλεκόμενων κρατών-μελών για τις περιπτώσεις που προβλέπονται και σύμφωνα με τις διαδικασίες που τίθενται στα άρθρα 260-261 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

Άρθρο 5
Παροχή εγγύησης

1. Πριν από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, ο αιτών παρέχει εγγύηση στο Τελωνείο Εγγύησης. Ο αιτών δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης εφόσον θα πραγματοποιεί τακτική χρήση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης. Η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε χρονική στιγμή μεταγενέστερη του χρόνου έκδοσης της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Ως Τελωνείο Εγγύησης θεωρείται:

α) όταν παρέχεται συνολική εγγύηση, η αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης Τελωνειακή Αρχή,

β) όταν παρέχεται μεμονωμένη εγγύηση, το Τελωνείο Υπαγωγής το οποίο αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας της αποθήκης και όπου γίνεται αποδεκτή η διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς.

2. Η εγγύηση έχει τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης. Εάν η άδεια λειτουργίας της αποθήκης έχει γεωγραφική ισχύ αποκλειστικά στο τελωνειακό έδαφος της χώρας, επιτρέπεται, επιπλέον, η παροχή χρηματικής εγγύησης.

3. Πριν από την παροχή της συνολικής εγγύησης καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, ποσό αναφοράς το οποίο απαιτείται να καλύπτει το σύνολο των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που ενδέχεται να γεννηθούν για τα αποταμιευμένα εμπορεύματα.

4. Για άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης με γεωγραφική ισχύ αποκλειστικά στο τελωνειακό έδαφος της χώρας, το ποσό της παρεχόμενης συνολικής εγγύησης διαμορφώνεται:

α) σε ποσοστό 100% των δασμών που αναλογούν στο ποσό αναφοράς,

β) σε ποσοστό 5% του φόρου προστιθέμενης αξίας και των λοιπών, πλην ειδικού φόρου κατανάλωσης και φόρου κατανάλωσης, επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ποσό αναφοράς,

γ) σε ποσοστό 15% του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο ποσό αναφοράς. Για τις περιπτώσεις μεμονωμένων εγγυήσεων, τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν σε κάθε παραστατικό υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς.

5. Για άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης με ισχύ σε περισσότερα του ενός κράτημέλη απαιτείται:
α) το ποσό της παρεχόμενης συνολικής εγγύησης να καλύπτει το 100% των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αναφοράς το οποίο ορίζεται στην άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης, β) το ποσό της παρεχόμενης μεμονωμένης εγγύησης να καλύπτει το 100% των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο κάθε παραστατικό υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς.

6. Το Τελωνείο Ελέγχου:

α) παρακολουθεί, σε μηνιαία βάση, το καθορισθέν ποσό αναφοράς με βάση την κατάσταση αποθεμάτων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 της παρούσας,

β) ελέγχει το ποσό αναφοράς, τουλάχιστον ετησίως με κατάλληλο εκ των υστέρων έλεγχο, κατά την κρίση του και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

7. Απαλλάσσονται από την προσκόμιση εγγύησης:

α) το Ελληνικό Δημόσιο,
β) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν ως Δημόσιες Αρχές, γ) οι εταιρίες αποθήκευσης που λειτουργούν βάσει του ν.δ. 3077/1954.

Άρθρο 6
Διοικητικό κόστος - Δικαιώματα αποταμίευσης

1. Καθορίζεται η ετήσια καταβολή χρηματικού ποσού ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για στεγασμένες αποθήκες εμβαδού έως 1.000 τ.μ. ή για υπαίθριες αποθήκες εμβαδού έως 10.000 τ.μ., το οποίο αντιστοιχεί στο διοικητικό κόστος της τελωνειακής επιτήρησης που ασκείται σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.
Σε περίπτωση που το εμβαδό των αποθηκευτικών χώρων υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, το ποσό του διοικητικού κόστους υπολογίζεται αναλογικά και δεν δύναται να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ ανά χορηγούμενη άδεια.

2. Καταβάλλεται πάγιο ποσό διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ ανά έτος:
α) για την τακτική διενέργεια των συνήθων εργασιών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της παρούσας, β) για την τακτική προσωρινή έξοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της παρούσας.

3. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω εγκρίσεις χορηγούνται κατά τη διάρκεια του έτους, τα ως άνω ποσά υπολογίζονται για τους εναπομείναντες μήνες του έτους, συμπεριλαμβανομένου και του μήνα υποβολής της αίτησης.

4. Καταβάλλεται ποσό σαράντα (40,00) ευρώ:
α) για την περιστασιακή διενέργεια των συνήθων εργασιών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της παρούσας, β) για την περιστασιακή προσωρινή έξοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της παρούσας.

5. Για τις δημόσιες αποθήκες τύπου III, των οποίων τη διαχείριση ασκεί το Τελωνείο, το ποσό των δικαιωμάτων αποταμίευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 41 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα καθορίζεται σε σαράντα (40) ευρώ ανά διασάφηση αποταμίευσης.

Άρθρο 7
Τροποποίηση - Επανεξέταση - Ακύρωση - Αναστολή - Ανάκληση της Άδειας

Η άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης:

α) τροποποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ενωσιακου Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 164 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού, είτε κατόπιν αίτησης του διαχειριστή είτε αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση αυτής Τελωνειακή Αρχή,

β) επανεξετάζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ενωσιακου Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 15 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού,

γ) αναστέλλεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ενωσιακου Τελωνειακού Κώδικα και τα άρθρα 16-18 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού,

δ) ακυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ενωσιακου Τελωνειακού Κώδικα,

ε) ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ενωσιακου Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 15 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Άρθρο 8
Υπαγωγή - Παραμονή εμπορευμάτων στο καθεστώς

1. Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης απαιτείται η υποβολή τελωνειακής διασάφησης η οποία θα είναι κατάλληλα συμπληρωμένη για το εν λόγω καθεστώς.

2. Ο διαχειριστής της αποθήκης γνωστοποιεί στο Τελωνείο Ελέγχου εγγράφως τη φυσική παραλαβή των εμπορευμάτων.

3. Η διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης είναι απεριόριστη, όμως σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Τελωνείο Ελέγχου μπορεί να θέτει προθεσμία, στον αποταμιευτή ή τον διαχειριστή της αποθήκης, για την εκκαθάριση του καθεστώτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

Άρθρο 9
Λογιστική αποθήκηςΚατάσταση αποθεμάτων

1. Ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τηρεί λογιστική αποθήκης, υπόδειγμα της οποίας εγκρίνεται από το Τελωνείο Ελέγχου.

2. Η λογιστική αποθήκης πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή την πραγματική κατάσταση των αποταμιευμένων εμπορευμάτων και να περιλαμβάνει κάθε μεταβολή των στοιχείων ή της κατάστασης ή της συσκευασίας αυτών.

3. Η καταχώριση στη λογιστική αποθήκης πραγματοποιείται το αργότερο κατά την είσοδο στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς.
Κατά την προσωρινή ή οριστική έξοδο των εμπορευμάτων από την αποθήκη, η αντίστοιχη καταχώριση πραγματοποιείται το αργότερο κατά τη χρονική στιγμή που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν την αποθήκη.

4. Πραγματοποιείται νέα λογιστική καταχώριση μετά τη διενέργεια συνήθων εργασιών που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της φύσης ή της ποσότητας των αποταμιευμένων εμπορευμάτων ή των συσκευασιών αυτών.

5. Ο διαχειριστής της αποθήκης γνωστοποιεί, σε κάθε περίπτωση, εγγράφως στο Τελωνείο Ελέγχου τον αριθμό καταχώρισης στην τηρούμενη λογιστική αποθήκης για κάθε διασάφηση αποταμίευσης, καθώς και για κάθε μεταβολή που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6. Έως την πέμπτη (5η) ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα, ο διαχειριστής υποβάλλει στο Τελωνείο Ελέγχου, κατάσταση αποθεμάτων, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την περιγραφή, την υπόλοιπη ποσότητα και τις εκτιμώμενες δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις των εμπορευμάτων που βρίσκονταν αποταμιευμένα στην αποθήκη την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Άρθρο 10
Συνήθεις εργασίες - Προσωρινή έξοδος

1. Είναι δυνατή, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, η διενέργεια των συνήθων εργασιών που προβλέπονται ρητά στο Παράρτημα 71-03 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού.
Η αρμόδια για να λάβει γνώση Τελωνειακή Αρχή είναι: α) για την τακτική διενέργεια συνήθων εργασιών, η αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης Τελωνειακή Αρχή,
β) για την περιστασιακή διενέργεια συνήθων εργασιών, το Τελωνείο Ελέγχου.

2. Είναι δυνατή, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, η προσωρινή έξοδος των αποταμιευμένων εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, για δεόντως αιτιολογημένους λόγους.
Η εν λόγω γραπτή ενημέρωση πραγματοποιείται κατ' αναλογία των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Η ποσότητα των εμπορευμάτων για τα οποία ζητείται η προσωρινή έξοδος και ο χρόνος παραμονής τους εκτός της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρέπει να είναι ανάλογα του επιδιωκόμενου σκοπού, με δυνατότητα παράτασης, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, για δεόντως αιτιολογημένους λόγους.

4. Το πρόσωπο που αιτείται την προσωρινή έξοδο των εμπορευμάτων παρέχει πρόσθετη εγγύηση στο Τελωνείο Ελέγχου ως εξής:
α) όταν ο αιτών είναι ο διαχειριστής της αποθήκης, για το ύψος των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων των προσωρινά εξερχόμενων εμπορευμάτων, εφόσον για την κάλυψη των εν λόγω επιβαρύνσεων δεν επαρκεί η εγγύηση του άρθρου 5 της παρούσας, β) όταν ο αιτών είναι ο αποταμιευτής, για το σύνολο των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων των προσωρινά εξερχόμενων εμπορευμάτων.

Το απαιτούμενο ποσό της πρόσθετης εγγύησης μειώνεται στο ήμισυ για κατόχους άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις.

Άρθρο 11
Συναποθήκευση

1. Είναι δυνατή, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης Τελωνειακής Αρχής και εφόσον έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του Τελωνείου Ελέγχου, η συναποθήκευση των μη ενωσιακών εμπορευμάτων τα οποία υπάγονται στο καθεστώς με:

α) ενωσιακά εμπορεύματα,
β) μη ενωσιακά εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή ειδικού προορισμού τα οποία ενδέχεται να υποβληθούν σε εργασίες τελειοποίησης εντός του χώρου της αποθήκης.

2. Το Τελωνείο Ελέγχου μπορεί να ζητήσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων από το διαχειριστή της αποθήκης για την εξακρίβωση της ταυτότητας και τη διάκριση των αποταμιευμένων εμπορευμάτων από τα λοιπά αποθηκευμένα εμπορεύματα.

Όταν είναι αδύνατη η εξακρίβωση της ταυτότητας των αποταμιευμένων εμπορευμάτων και η διάκριση τους από τα λοιπά αποθηκευμένα εμπορεύματα, τηρούνται λογιστικές καταχωρίσεις για το σύνολο των εμπορευμάτων που εισέρχονται και αποθηκεύονται στην αποθήκη, με σαφή διαχωρισμό ανάλογα με τον τελωνειακό χαρακτήρα του κάθε εμπορεύματος.

Άρθρο 12
Διακίνηση εμπορευμάτων

1. Τα εμπορεύματα, αμέσως μετά την υπαγωγή τους στο καθεστώς, μεταφέρονται στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης:

α) σε δημόσια αποθήκη τύπου Ι, με ευθύνη του διαχειριστή ή του αποταμιευτή,
β) σε δημόσια αποθήκη τύπου II, με ευθύνη του αποταμιευτή,
γ) σε ιδιωτική αποθήκη, με ευθύνη του διαχειριστήαποταμιευτή.

2. Η διακίνηση των μη ενωσιακών εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 179 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού και τις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 267 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

Άρθρο 13
Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

1. Είναι δυνατή, ύστερα από αίτηση του αποταμιευτή, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το καθεστώς σε άλλο πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις για την υποβολή διασάφησης αποταμίευσης ως εξής:

α) όταν ο αποταμιευτής είναι ταυτόχρονα ο διαχειριστής της αποθήκης, με έγκριση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης Τελωνειακής Αρχής,

β) όταν ο αποταμιευτής είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον διαχειριστή της αποθήκης, με έγκριση του Τελωνείου Ελέγχου.

Στην έγκριση που χορηγεί η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προσδιορίζονται οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί η εν λόγω μεταβίβαση.

2. Για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αποταμιευτή σε άλλο πρόσωπο, δεν απαιτείται η υποβολή νέας διασάφησης αποταμίευσης εφόσον η βούληση του νέου αποταμιευτή είναι η παραμονή των εμπορευμάτων υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης στην ίδια αποθήκη όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα κατά την ημερομηνία μεταβίβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Άρθρο 14
Εκκαθάριση του καθεστώτος

1. Το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης εκκαθαρίζεται με την υπαγωγή των αποταμιευμένων εμπορευμάτων σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, την έξοδο τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, την καταστροφή ή την εγκατάλειψη τους υπέρ του Δημοσίου.
2. Για τα αποταμιευμένα εμπορεύματα που υφίστανται φυσική απομείωση του βάρους ή του όγκου τους, είναι δυνατός ο καθορισμός του ποσοστού φυσικής απομείωσης από Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν τελωνειακό υπάλληλο του Τελωνείου Ελέγχου και έναν χημικό της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου του Κράτους. Εάν κρίνεται απαραίτητο, λόγω της φύσης των εμπορευμάτων, ζητείται η συνδρομή υπαλλήλου άλλης Δημόσιας Αρχής. Η εν λόγω Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο καταγράφεται η ακριβής περιγραφή του προϊόντος, η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την εξαγωγή του ποσοστού φυσικής απομείωσης και οι διαπιστώσεις της Επιτροπής.

Άρθρο 15
Έλεγχος του καθεστώτος

1. Το Τελωνείο Ελέγχου πραγματοποιεί, τουλάχιστον ετησίως και σε μη τακτά χρονικά διαστήματα, στις εγκαταστάσεις του διαχειριστή, αιφνιδιαστικό έλεγχο για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης της λογιστικής αποθήκης σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του.

2. Ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έλεγχος της λογιστικής αποθήκης συνδυάζεται με φυσικό έλεγχο της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης για την επιβεβαίωση της ύπαρξης και της κατάστασης των αποθεμάτων των αποταμιευμένων εμπορευμάτων, καθώς και τη διαπίστωση της κατάστασης της αποθήκης και του περιβάλλοντα χώρου.

3. Ο έλεγχος διενεργείται από συνεργείο υπαλλήλων που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ελέγχου.

4. Μετά το πέρας του ελέγχου λογιστικής αποθήκης και του φυσικού ελέγχου, συντάσσεται άμεσα έκθεση με τα αποτελέσματα αυτών, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Ελέγχου και τον διαχειριστή της αποθήκης.

5. Το Τελωνείο Ελέγχου διενεργεί, κατά την κρίση του, εκ των υστέρων ελέγχους επί διασαφήσεων αποταμίευσης ή ανάλωσης από αποταμίευση, καθώς και όποιον άλλο έλεγχο κρίνεται αναγκαίος για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς.

6. Ο διαχειριστής της αποθήκης υποχρεούται να παρέχει στους αρμόδιους για τον έλεγχο τελωνειακούς υπαλλήλους όλα τα μέσα και έγγραφα που ζητούνται για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου.

7. Το Τελωνείο Ελέγχου μπορεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, να εισηγείται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή, την τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση ή ακύρωση της άδειας.

8. Τα Τελωνεία Ελέγχου και οι αρμόδιες για την έκδοση αδειών λειτουργίας των αποθηκών Τελωνειακές Αρχές συνδράμουν τις κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Ελεγκτικές Αρχές θέτοντας στη διάθεση τους, εφόσον ζητηθούν, τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν από τους διαχειριστές των ελεγχόμενων αποθηκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Παραρτήματος Α του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού, για την υποβολή αίτησης και την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης χρησιμοποιούνται τα έντυπα του Παραρτήματος 12 του Καν. (ΕΕ) 341/16.

2. Οι άδειες λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης που έχουν εκδοθεί πριν από την 1/5/2016 ισχύουν έως την επανεξέταση τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 250 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού και την παράγραφο Ιτου άρθρου 345 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

3. Έως την επανεξέταση των αδειών λειτουργίας δημοσίων αποθηκών τύπου Ι και ιδιωτικών αποθηκών, εξακολουθούν να ισχύουν οι εγγυήσεις που έχουν προσκομισθεί δυνάμει των παραγράφων 1-2 του άρθρου 3 της αριθμ. Τ. 1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι παρεχόμενες εγγυήσεις πρέπει να καλύπτουν το 20% των δασμών και φόρων που αναλογούν στα αποταμιευμένα εμπορεύματα.
Για κατόχους άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως προς την ασφάλεια και την προστασία, το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο ήμισυ.

4. Η παρακολούθηση της κάλυψης του ποσοστού των δασμών και φόρων, όπως αυτό καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, από την παρεχόμενη εγγύηση, διενεργείται με βάση τη μηνιαία κατάσταση αποθεμάτων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 της παρούσας.
Όταν το ποσό της εγγύησης δεν καλύπτει το ως άνω ποσοστό, το Τελωνείο Ελέγχου καλεί τον διαχειριστή, άμεσα, να καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση ή να μειώσει τα ευρισκόμενα στην αποθήκη αποθέματα. 5. Έως την επανεξέταση των αδειών λειτουργίας δημοσίων αποθηκών τύπου II, η εγγύηση παρέχεται από τον αποταμιευτή στο Τελωνείο Υπαγωγής κατά την υποβολή της διασάφησης αποταμίευσης και αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των αναλογούντων δασμών και φόρων ανά διασάφηση αποταμίευσης.
Για κατόχους άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως προς την ασφάλεια και την προστασία το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο ήμισυ.

Άρθρο 17
Κυρώσεις

Κάθε παρέκκλιση από τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που διέπουν τη χρήση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις

Με την παρούσα καταργούνται οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:
α) Τ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 468/Β/2002), β) Τ.400/38/Γ0019/26-9-2002 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1275/Β/2002), γ) Δ18Γ 5013675 ΕΞ 2013/8-4-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 968/Β/2013).

Άρθρο 19
Ισχύς

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017

Με εντολή Διοικητή

Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΛΟΥΡΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!