Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Α. 1132/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης»

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1184/2018 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α. 1132

ΦΕΚ B’ 2756/28.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» (Β΄4512) - Ανακαθορισμός χρόνου παραμονής εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 25 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248),

β. των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ν. 2859/2000, Α’ 248),

γ. του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265),

ε. του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269),

στ. του κατ’εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/ 2013, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343),

ζ. του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343),

η. του κατ’εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 341/2016 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013, όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69),

θ. της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» (Β΄ 4512), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Α.1333/30.08.2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β΄ 3414), την υπό στοιχεία Α.1032/30.01.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β΄ 613) και την υπό στοιχεία Α.1205/14.09.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β΄ 4120) και

ι. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 5294/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό τον ανακαθορισμό του χρόνου παραμονής των εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, προτού λάβουν οποιονδήποτε προορισμό.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 12 «Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» του Κεφαλαίου Γ’ της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η παρ. 3 του άρθρου 12 της ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Με την αποδοχή του «Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» από το τελωνείο ελέγχου αποδίδεται MRN. Το Δελτίο θεωρείται οριστικοποιημένο μετά την πάροδο οκτώ (8) ωρών από την αποδοχή του. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην αποθήκη τουλάχιστον για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, προτού λάβουν οποιονδήποτε προορισμό του άρθρου 18 της παρούσας. Ο χρονομετρητής (timer) εκκινείται και παραμένει σε λειτουργία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του τελωνείου ελέγχου.».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!