Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin SM

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Forin.gr (30.10.2023 - 04.11.2023)

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Forin.gr (30.10.2023 - 04.11.2023)

Forin Σταματόπουλος

Στα πλαίσια της συνεχούς παρακολούθησης της φορολογικής νομοθεσίας, συνεχίζουμε, στο Forin.gr, την εβδομαδιαία Κυριακάτικη Ανασκόπηση ειδήσεων, νόμων, άρθρων, αποφάσεων, εγκυκλίων και διοικητικών λύσεων. Η στήλη αυτή, η οποία είναι προσβάσιμη αποκλειστικά από τους συνδρομητές του Forin.gr, στοχεύει στην εβδομαδιαία ενημέρωσή σας για τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος που πέρασε καθώς και για τις σημαντικότερες υποχρεώσεις της εβδομάδος που έρχεται.

H ανασκόπηση αυτής της εβδομάδας είναι κατ' εξαίρεση διαθέσιμη στο σύνολο των αναγνωστών του Forin.gr. Μάθετε περισσότερα για τις συνδρομητικές υπηρεσίες του Forin.gr εδώ.

Α. Ειδησεογραφία

Α.1. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Α.2. Σημαντικές Φορολογικές Ειδήσεις

Α.3. Λοιπές σημαντικές Ειδήσεις

Β. Νομοθετικό έργο

Γ. Αρθρογραφία

Δ. Αποφάσεις - Εγκύκλιοι - Οδηγίες

Δ.1. Οι σημαντικότερες αποφάσεις και εγκύκλιοι της προηγούμενης εβδομάδας

Α. 1171/2023: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1137/06.09.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση το

Με την απόφαση Α. 1171/2023 τροποποιήθηκε η απόφαση Α. 1137/2023 αναφορικά με το Μητρώο POS.

Με τη νέα απόφαση ειδικότερα:

 • δίνεται παράταση στις επιχειρήσεις έως 17.11.2023 για την επιβεβαίωση των POS που διαθέτουν. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για μεταβολές μόνο εφόσον αυτές είτε δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, είτε απαιτείται επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.
 • ορίζεται η διαδικασία συγκατάθεσης των επιχειρήσεων προς την ΑΑΔΕ για την χορήγηση στοιχείων ΦΗΜ που διαθέτουν για την ενημέρωση των Παρόχων POS. Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση προβλέπεται ότι οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών δύνανται να παρέχουν ηλεκτρονική συγκατάθεση στην ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών με τους οποίους συμβάλλονται άμεσα ή έμμεσα για τα μοντέλα των ενεργών ΦΗΜ που διαθέτουν, με σκοπό τον έλεγχο καλής λειτουργίας της διασύνδεσης των μοντέλων Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ. Η συγκατάθεση παρέχεται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) κατόπιν εισόδου των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών και επιλογής του σχετικού πεδίου.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση Α. 1171/2023 καθώς και την απόφαση Α. 1137/2023, όπως πλέον ισχύει.

Α.1170/2023: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

Με την απόφαση Α.1170/2023 τροποποιήθηκε η απόφαση Α. 1138/2020 αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

Με τη νέα απόφαση μετατέθηκαν οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες:

Για το έτος 2022

 • Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.12.2023
 • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 31.1.2024
 • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.1.2024
 • Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.3.2024

Με τη νέα απόφαση επίσης, μεταξύ άλλων:

 • προβλέπεται η υποχρέωση διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA των δεδομένων των εκδοθέντων δελτίων παραγγελίας εστίασης, δελτίων παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), αποδείξεων επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) και αντίστοιχων αποδείξεων Μέσων Πληρωμών (POS) για λογαριασμό τρίτων κ.λπ. (άρθρο 2 παρ. 3 περ. δ')
 • ορίζονται τα δεδομένα που διαβιβάζονται για τα παραστατικά διακίνησης (άρθρο 3 παρ. 2)
 • προβλέπεται η υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων και για τα συσχετιζόμενα με το εκδοθέν παραστατικό πώλησης παραστατικά, όπως το δελτίο αποστολής, το δελτίο παραγγελίας εστίασης, το δελτίο παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), το πιστωτικό, το δελτίο ποσοτικής παραλαβής, το συμπληρωματικό τιμολόγιο πώλησης, καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης και επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) (άρθρο 3 παρ. 4)
 • προβλέπεται ότι στην περίπτωση που οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), κάνουν χρήση Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων διαβιβάζουν τα δεδομένα τους εντός δύο ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους έως την 31.12.2025 (άρθρο 5 παρ. 1)
 • παρέχεται δυνατότητα διαβίβασης παράλειψης και απόκλισης εντός μηνός για τους τηρούντες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και εντός τριμήνου για τους τηρούντες απλογραφικό. Ειδικά για τους λήπτες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η διαβίβαση των δεδομένων παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, διενεργείται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα (άρθρο 5 παρ. 3)
 • καθίσταται υποχρεωτική η χρήση QR code από την 1.1.2024 για τα παραστατικά που εκδίδονται με ERP (άρθρο 5 παρ. 6)
 • ορίζεται ότι σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης τα δεδομένα πρέπει να διαβιβάζονται εντός μίας ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης (άρθρο 5 παρ. 6)
 • προβλέπεται ότι στην περίπτωση είτε παράλειψης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη είτε διαβίβασης με απόκλιση κατά την οποία ο λήπτης έχει κάνει τη σχετική επισήμανση, ο εκδότης, εφόσον αποδεχθεί την παράλειψή ή την απόκλιση διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με την αντίστοιχη ένδειξη παράλειψης ή απόκλισης, εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Απόκλιση διαβίβασης διαβιβάζεται από τον Λήπτη μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι ο εκδότης διαβίβασε δεδομένα με μικρότερη αξία συναλλαγής από την πραγματική (άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε')
 • παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων εξόδων 2022 και 2023 με Τύπο Παραστατικού 14.30 για τα οποία ο Λήπτης έχει αντικειμενική δυσκολία διαβίβασης

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση Α.1170/2023 καθώς και την απόφαση Α. 1138/2020, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει.

A. 1169/2023: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1073/18.5.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου» (Β’ 4516 και Β’4606).

Με την απόφαση A. 1169/2023 τροποποιήθηκε η απόφαση Α. 1073/2023 αναφορικά με την απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση ΕΑΦΔΣΣ για το σύνολο των οντοτήτων και την παύση χρήσης απλών ΦΗΜ για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου.

Με τη νέα απόφαση ειδικότερα δίνεται παράταση στις επιχειρήσεις έως 29.2.2024 για την απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ και επομένως:

 • οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την 01.03.2024 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ (Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί Άθροισης και Σήμανσης) ή υπηρεσιών Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
 • οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, από την 01.03.2024 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Α.1173/2022 ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση A. 1169/2023

Α. 1167/2023: Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης και αξιοποίησης καταγγελιών/πληροφοριών που αφορούν παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ή περιπτώσεις διαφθοράς με τη θέση σε λειτουργία της εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και λοιπά συναφή θέματα.

Με την απόφαση Α. 1167/2023 καθορίζεται η πολιτική διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών της ΑΑΔΕ, η διαδικασία υποβολής τους, η διαδικασία αξιολόγησης και αξιοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση προβλέπεται ότι καταγγελίες/πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ή αφορούν περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων της ΑΑΔΕ υποβάλλονται ψηφιακά από φυσικά πρόσωπα, είτε ανώνυμα (χωρίς τη χρήση των κωδικών TAXISNET), είτε επώνυμα (με τη χρήση των κωδικών TAXISNET), καθώς και από τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες μέσω των εκπροσώπων τους. 

Οι καταγγελίες ταξινομούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

 1. Διαφθορά - παραβιάσεις ακεραιότητας
 2. Φορολογικές παραβάσεις
 3. Τελωνειακές παραβάσεις

Η διαδικασία αξιολόγησης καταγγελιών/πληροφοριών εξειδικεύεται ανάλογα με τη θεματική τους κατηγορία και αναλύεται στο «Παράρτημα Ροής Διαχείρισης Καταγγελιών/Πληροφοριών», το οποίο δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε σχετικώς την απόφαση Α. 1167/2023.

ΓΔΟΥ 125/2023: Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Με την απόφαση ΓΔΟΥ 125/2023 καθορίζεται το ζήτημα της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024, το ύψος αυτού, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αυτού.

Με την απόφαση συγκεκριμένα ορίζεται ότι χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν:

 • πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή
 • φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή
 • φυσικό αέριο ή
 • υγραέριο ή
 • καυσόξυλα ή
 • βιομάζα (πέλετ) ή
 • θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

και πληρούν τα τιθέμενα κριτήρια (εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια ακίνητης περιουσίας).

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Το επίδομα θέρμανσης προσδιορίζεται αναλόγως του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία και του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων του δικαιούχου από 100 έως 800 ευρώ, με την εξαίρεση συγκεκριμένων οικισμών σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 1.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο. 

Για τη χορήγηση του επιδόματος υποβάλλεται σχετική αίτηση έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση ΓΔΟΥ 125/2023

Α. 1174/2023: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1138/12.9.2023 (Β’ 5416) απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2023.

Με την απόφαση Α. 1174/2023 τροποποιήθηκε η απόφαση Α. 1138/2023 αναφορικά με την παράταση καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο του 2023.

Η νέα απόφαση αποσκοπεί στην ένταξη και άλλων πληγεισών περιοχών στις διατάξεις αυτής και συγκεκριμένα αφορά στις:

 • στις Δημοτικές Κοινότητες Δαδιάς, Λαγυνών και Λυκόφωτος της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου και
 • στις Δημοτικές Κοινότητες Προβατώνα, Λύρας, Λευκίμμης και Φυλακτού της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού του Δήμου Σουφλίου

της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση Α. 1174/2023 καθώς και την απόφαση Α. 1138/2023, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει.

A. 1173/2023: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23.12.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’ 6317).

Με την απόφαση A. 1173/2023 τροποποιήθηκε η απόφαση Α. 1263/2021 αναφορικά με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών.

Με τη νέα απόφαση προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023:

 • η υποχρέωση εγγραφής των υπόχρεων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως και 10-01-2024,
 • η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών αρχίζει από 30 Ιανουαρίου 2024.

Με την απόφαση επίσης επανατίθεται το άρθρο 7 της αρχικής απόφασης Α. 1263/2021 αναφορικά με τη διαδικασία και το χρόνο καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών. Ειδικότερα, προβλέπεται στις νέες διατάξεις ότι κατ’ εξαίρεση τα υπόχρεα πρόσωπα των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, δεν υποχρεούνται σε καταχώριση κινήσεων εξερχόμενων προϊόντων σε περίπτωση που τα ανωτέρω προϊόντα διακινούνται, λόγω πώλησης, υπό την κάλυψη του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ), από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 112, 114 και 115 του ν. 2960/2001.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση A. 1173/2023 καθώς και την απόφαση Α. 1263/2021, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει.

Α. 1166/2023: Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

Με την απόφαση Α. 1166/2023 παρατάθηκε εκ νέου η προθεσμία για την ογκομέτρηση των δεξαμενών αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

Συγκεκριμένα με τη νέα απόφαση οι ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, η κατάρτιση των οποίων διενεργήθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πριν την έναρξη εφαρμογής της απόφασης 30/003/000/817/2018 και για τους οποίους κατά την 30.10.2023, έχει παρέλθει η δεκαετία από την ημερομηνία καταρτίσεώς τους ή η εν λόγω δεκαετία πρόκειται να παρέλθει μέχρι 01.12.2023, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή και για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο οι εν λόγω δεξαμενές εξακολουθούν να θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί.

Διαβάστε σχετικώς την απόφαση Α. 1166/2023.

Α. 1164/2023: Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001.

Με την απόφαση Α. 1164/2023 παρατάθηκε έως και 01-12-2023:

 • η προθεσμία που τέθηκε με την περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 9 της απόφασης 30/003/000/1614/19-04-2018, προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ποτοποιείων και ζυθοποιείων.
 • η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 της απόφασης 30/003/000/3231/09-08-2018, προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ζυθοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες που παράγουν και εμφιαλώνουν ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, ποτά ελεύθερα αλκοόλης, ως και μονάδες εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Διαβάστε σχετικώς την απόφαση Α. 1164/2023.

Ε. 2064/2023: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (A' 167) (ΚΦΕ), περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα.

Με την εγκ. Ε. 2064/2023 παρασχέθηκαν οδηγίες αναφορικά με την φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων στην Ελλάδα στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Με την εγκύκλιο αυτή αναλυτικότερα παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με όρους όπως:

 • η «μόνιμη κατοικία»
 • η «κύρια κατοικία»
 • η «συνήθης διαμονή»
 • το «κέντρο των ζωτικών συμφερόντων»
 • οι προσωπικοί και οι οικονομικοί δεσμοί του φυσικού προσώπου

Οι όροι αυτοί επιδρούν, όπως γίνεται αντιληπτό, στον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων. 

Μεταξύ όσων σημαντικών αναφέρονται στην εγκύκλιο, αξίζει να επισημανθεί ότι προκειμένου να προσδιορισθεί το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων ενός φυσικού προσώπου θα πρέπει να συνεκτιμώνται όλα τα στοιχεία των προσωπικών και οικονομικών δεσμών του σε έναν τόπο. Διευκρινίζεται δε ότι η απόκτηση, η ύπαρξη ή η διατήρηση απλώς και μόνο μίας ιδιότητας στην ημεδαπή (ιδιότητα εκτελεστικού ή μη μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. ή διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή προσωπικής εταιρείας ή η συμμετοχή στη διοίκηση ή στη διαχείριση νομικής οντότητας) ή η μεμονωμένη άσκηση μίας δραστηριότητας στην ημεδαπή [(άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ακινήτων ή αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητας ή άσκηση δευτερευόντως (διακοπτόμενα ή παρεπόμενα), δραστηριότητας (επαγγέλματος ή επιχείρησης)], δεν αρκεί για την θεμελίωση της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, όταν το φυσικό πρόσωπο αποδεικνύει ότι έχει οργανώσει την ζωή του κατά τρόπο μόνιμο και διαρκή στην αλλοδαπή.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκ. Ε. 2064/2023.

Ε. 2063/2023: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31§2 του ν. 5057/2023 (Α'164) – Παροχή οδηγιών, μετά την ενσωμάτωση στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα αγαθά της παρ. 55 που προστίθεται στο Κεφάλαιο Α' ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ

Η εγκ. Ε. 2063/2023 εκδίδεται σε συνέχεια της εγκ. Ε. 2059/2023 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 5057/2023 αναφορικά με την εφαρμογή, από 1.11.2023, του μειωμένου συντελεστή 13% και του υπερμειωμένου συντελεστή 4% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι, από 1.11.2023, υπάγονται σε συντελεστή 13% τα παρακάτω αγαθά:

 • Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία, αντλίες για υγρά, αεραντλίες και αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών, κινητά σιλό, θερμοκήπια, δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί, κελύφη συσσωρευτών, πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών, τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών, εντόμων ή ψαριών. Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή τη στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες. Εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.

Η νέα εγκύκλιος ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο TARIC – Διαχείριση Δασμολογίου του μειωμένου συντελεστή 13%, για τα ανωτέρω αγαθά.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκ. Ε. 2063/2023.

Ε. 2062/2023: Συνηθέστερες πράξεις υπαγόμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ανά συντελεστή τέλους χαρτοσήμου, ανά είδος πράξης και σχέσης συμβαλλομένων, βάσει της σχετικής διάταξης του Κώδικα των νόμων περί τελών χαρτοσήμου (ΚΝΤΧ)

Στην εγκ. Ε. 2062/2023 παρατίθενται, σε μορφή πίνακα, οι υπαγόμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου πράξεις ανά συντελεστή τέλους χαρτοσήμου και σχέσης συμβαλλομένων, βάσει της σχετικής διάταξης του ΚΝΤΧ.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκ. Ε. 2062/2023 και αποθηκεύστε τον πίνακα σε μορφή αρχείου PDF εδώ.

Ε. 2061/2023: Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2023-2024

Με την εγκ. Ε. 2061/2023 κοινοποιήθηκε ο πίνακας περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα και δαπάνη του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 2023-2024.

Επισημαίνεται ότι το λάδι και οι ελιές υπόκεινται στην εισφορά δακοκτονίας μόνον όταν προέρχονται από περιοχές στις οποίες έγινε κατά το χρόνο της παραγωγής τους ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς ή του λεκανίου της ελιάς ή και των δύο ασθενειών μαζί με δαπάνες του Δημοσίου.

Αντιθέτως, δεν υπόκεινται σε εισφορά δακοκτονίας οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2023 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας καθώς και οι ελαιοκαλλιεργητές για τους ελαιώνες που κατ αρχάς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, αλλά μέχρι το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου 2023 δεν εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα της συλλογικής καταπολέμησης.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι με την Ε. 2056/2023 γνωστοποιήθηκε η τιμή του ελαιολάδου κατά κιλό (1,524 ευρώ/κιλό), η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2023-2024.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκ. Ε. 2061/2023.

Ε. 2065/2023: Λειτουργία Τερματικών Σταθμών διαχείρισης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που λειτουργούν σε θαλάσσιες περιοχές

Με την εγκ. Ε. 2065/2023 παρασχέθηκαν διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για τη λειτουργία τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου που εγκαθίστανται και λειτουργούν σε θαλάσσιες περιοχές, καθώς και την εφαρμογή φορολογικών διατάξεων σχετικά με τις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός των σταθμών αυτών.

Οι οδηγίες ειδικότερα αφορούν στον τόπο πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων (ενότητα 1), στις τελωνειακές διαδικασίες και τις διατυπώσεις (ενότητα 2) και στη φορολογική μεταχείριση του φυσικού αερίου (ενότητα 3). 

Διαβάστε αναλυτικά την εγκ. Ε. 2065/2023.

Ο. 3065/2023: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 5059/2023 (Α'171) με τίτλο «Κύρωση της από 10.9.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Α'150).»

Με την Ο. 3065/2023 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 5059/2023 με τις οποίες κυρώθηκε η από 10.9.2023 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Ειδικώς, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Π.Ν.Π. έχει ανασταλεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από 10 Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών, προσωπικών κρατήσεων, καθώς και κάθε διαδικασία που διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών. Πράξεις των προηγούμενων εδαφίων, που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2023, λογίζονται ως μη γενόμενες και επαναλαμβάνονται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αναστολής. Επίσης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, έχουν ανασταλεί οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και αντιρρήσεων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Διαβάστε σχετικώς την Ο. 3065/2023.

Ο. 3064/2023: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 10, της παρ. 6 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 5058/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ι

Με την Ο. 3064/2023 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 10, 35 και 37 του ν. 5058/2023. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος αφορά κατά κύριο λόγο στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Με τις κοινοποιηθείσες διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 5058/2023 προβλέπεται συγκεκριμένα ότι η σύμβαση που καταρτίζεται για τις μισθώσεις των οχημάτων των Κεφαλαίων Β’ και Γ του Μέρους Α' του ν. 5058/2023 γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με τον ΚΦΔ. Η υποχρέωση αυτή αφορά μισθώσεις οχημάτων από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., μισθώσεις οχημάτων των δήμων και των επιχειρήσεων των δήμων, εκμίσθωση οχημάτων από ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και εκμίσθωση φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από επιχειρήσεις εκμίσθωσης.

Περαιτέρω, κοινοποιήθηκαν και οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 5058/2023 αναφορικά με το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές.

Διαβάστε αναλυτικά την Ο. 3064/2023.

Δ.2. ΕΦΚΑ - Εργατικά - Ασφαλιστικά

Δ.3. Τελωνειακές

Δ.4. ΑΑΔΕ - Οργάνωσης

Δ.5. Φυσικές Καταστροφές

Δ.6. Κορωνοϊός 

Δ.7. Λοιπές

Ε. Στατιστικά - Μελέτες

ΣΤ. Φορολογικό Ημερολόγιο

Από το Φορολογικό Ημερολόγιο του Forin.gr, παρατίθενται, ακολούθως, οι σημαντικότερες φορολογικές υποχρεώσεις της εβδομάδος που έρχεται (06/11 - 10/11). Πατώντας στους σχετικούς συνδέσμους, μεταφέρεστε στη σελίδα του ημερολογίου, όπου παρατίθενται επιπλέον πληροφορίες για κάθε υποχρέωση.

Ημερομηνία Γεγονός
10 Νοεμβρίου 2023 Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου. Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή
Φορολογική περίοδος: Οκτώβριος

Υπενθυμίζουμε ότι, ως συνδρομητές του Forin.gr, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο e-mail σας, στο χρόνο που εσείς ορίζετε, για τις καταληκτικές ημερομηνίες που σας αφορούν. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!