Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2059/2023 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% και 4% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2132122400
E-Mail : deef.a@aade.gr
deef.d@aade.gr
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2106987448,471,745
E-Mail : vat-customs@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΗΒΩ46ΜΠ3Ζ-00Β

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2059

Προς: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α'164/6.10.2023) και παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α'164/6-10-23) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) και τέσσερα τοις εκατό (4%) σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.5057/2023 και στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 13% και του υπερμειωμένου συντελεστή 4% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα κοινοποιείται το άρθρο 31 του ν.5057/2023 και παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 13% στα αγαθά που αναφέρονται στην παρ. 55 του κεφαλαίου Α του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του υπερμειωμένου συντελεστή 4% στις υπηρεσίες της παρ. 11 του κεφαλαίου Β του παραρτήματος ΙΙΙ του ίδιου κώδικα.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τα πρόσωπα που παραδίδουν τα αγαθά που εμπίπτουν στο μειωμένο συντελεστή 13% και παρέχουν τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στον υπερμειωμένο συντελεστή 4%.

1. Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 5057/2023, με βάση τις οποίες επέρχεται μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες από την 01η. 11. 2023:

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248) και ειδικότερα το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί επιπλέον συντελεστής φόρου τέσσερα τοις εκατό (4%).

Με την παρ. 2 του άρθρου 31, προστίθεται παρ. 55 στο Κεφάλαιο Α' ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ, ως εξής: «55. Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (ΔΚ ΕΧ 8701), γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία (ΔΚ ΕΧ 8201, ΕΧ 8413, ΕΧ 8419, ΕΧ 8424, ΕΧ 8432, ΕΧ 8433, ΕΧ 8434, ΕΧ 8435, ΕΧ 8436, ΕΧ 8437), αντλίες για υγρά (ΔΚ ΕΧ 8413), αεραντλίες και αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8414), κινητά σιλό (ΔΚ ΕΧ 8716), θερμοκήπια (ΔΚ ΕΧ 9406), δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020), κελύφη συσσωρευτών (ΔΚ ΕΧ 8479), πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8907), τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών, εντόμων ή ψαριών. Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή τη στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες (ΔΚ ΕΧ 3925, ΕΧ 3926, ΕΧ 6810, ΕΧ 6811, ΕΧ 7309, ΕΧ 7310, ΕΧ 7611, ΕΧ 7612). Από την παρούσα εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.»

Με την παρ. 3 του άρθρου 31 , προστίθεται παρ. 11 στο Κεφάλαιο Β' ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ως εξής: «11. Η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον. Ο συντελεστής του φόρου για τις υπηρεσίες της παρούσας ορίζεται σε τέσσερα τοις εκατό (4%).»

Η έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

2. Περαιτέρω, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις αναφορικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 13% και στον υπερμειωμένο συντελεστή 4% αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 5057/2023:

Α. ΑΓΑΘΑ

1. Στο Κεφάλαιο Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) αναφέρονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, 6% τα οποία περιγράφονται και προσδιορίζονται με την αντίστοιχη Δασμολογική κλάση (Δ.Κ.) του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε (καν. αριθ. 2658/87, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Για την αποφυγή παρερμηνειών αναφέρουμε ότι η ένδειξη «ΕΧ» σε ορισμένες δασμολογικές κλάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημαίνει ότι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται αποκλειστικά τα είδη που κατονομάζονται αναλυτικά στην εκάστοτε παράγραφο του Παραρτήματος ΙΙΙ, και όχι όλα ανεξαιρέτως τα είδη που υπάγονται στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση του Κοινού Δασμολογίου, σύμφωνα με το κείμενο αυτής. Δηλαδή, η ένδειξη «ΕΧ» περιορίζει το εύρος της δασμολογικής κλάσης δίπλα από την οποία αναγράφεται, όσον αφορά την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα μόνο είδη από αυτά τα οποία υπάγονται στην εν λόγω κλάση.

2. Η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τα προβλεπόμενα στο Κοινό Δασμολόγιο της Ευρ. Ένωσης [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους Γενικούς Κανόνες ερμηνείας αυτού καθώς και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.).

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.5057/2023, για τα είδη της παρ. 55 του Κεφαλαίου Α'ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ο συντελεστής του φόρου καθορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%). Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα είδη του πρώτου εδαφίου της παρ. 55 του Κεφαλαίου Α'ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως η αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία η τη δασοκομία.

Διευκρινίζεται ότι στον όροι «κτηνοτροφία» περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών, εντόμων ή ψαριών.

4. Η παρ. 55 του Κεφαλαίου Α'ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ περιλαμβάνει:

α) Γεωργικούς ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (ΔΚ ΕΧ 8701), γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία (ΔΚ ΕΧ 8201, ΕΧ 8413, ΕΧ 8419, ΕΧ 8424, ΕΧ 8432, ΕΧ 8433, ΕΧ 8434, ΕΧ 8435, ΕΧ 8436, ΕΧ 8437), αντλίες για υγρά (ΔΚ ΕΧ 8413), αεραντλίες & αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8414), κινητά σιλό (ΔΚ ΕΧ 8716), θερμοκήπια (ΔΚ ΕΧ 9406), δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020) κελύφη συσσωρευτών (ΔΚ ΕΧ 8479), πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8907 τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία.

β) Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή την στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειές (ΔΚ ΕΧ 3925, ΕΧ 3926, ΕΧ 6810, ΕΧ 6811, ΕΧ 7309, ΕΧ 7310, ΕΧ 7611, ΕΧ 7612).

Επισημαίνεται ότι, από την ανωτέρω υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των ειδών αυτών τα οποία συνεχίζουν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%).

Γχια την ορθή εφαρμογή , αναφορικά με τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στα προϊόντα των προαναφερόμενων δασμολογικών κλάσεων παρατίθενται ακολούθως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, ενδεικτικά παραδείγματα με τη δασμολογική κατάταξη των εν λόγω προϊόντων, τα αντικειμενικά τους χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης τους, επισημαίνοντας ότι λόγω της ιδιαίτερης τεχνικής φύσης ορισμένων αλλά εξαιρετικά ευρείας κατηγορίας των συσκευών, μηχανών και εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιούνται κυρίως ή αποκλειστικά στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία, δεν είναι εφικτό να απαριθμηθούν εξαντλητικά στην παρούσα όλα τα εν λόγω είδη που υπάγονται στις σχετικές δασμολογικές κλάσεις, ούτε και να περιγραφούν αναλυτικά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας τους. Εξυπακούεται επομένως ότι, ακόμη και στην περίπτωση που δεν αναγράφονται ρητά στην παρούσα με τη μορφή παραδείγματος, υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ όλα τα είδη που ανταποκρίνονται στην περιγραφή της σχετικής διάταξης και υπάγονται στις αναγραφόμενες δασμολογικές κλάσεις, πάντοτε με την προϋπόθεση ότι αποτελούν είδη που προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για χρήση στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Στο κεφάλαιο Β'ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ προστίθεται παρ. 11 σύμφωνα με την οποία υπάγεται σε συντελεστή 4% η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον.

2. Στην έννοια της παροχής υπηρεσιών, υπάγεται αποκλεστικά το σύνολο των εργασιών που πραγματοποιούνται σε ακίνητα βάση σχετικής σύμβασης (ενδεικτικά: μελέτες μηχανικών, εργασίες επίβλεψης μηχανικών), οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή έργων με τα οποία καθίσταται εφικτή η υπέρβαση ή η απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα των ατόμων αυτών στα δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον

3. Ο υπερμειωμένος συντελεστής της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται στην παράδοση αγαθών ή/και έργων.

4. Ο υπερμειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται κατά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών προς οιονδήποτε και όχι αποκλειστικά προς άτομα με αναπηρία, υπό την προϋπόθεση ότι βάσει υφιστάμενης σύμβασης, οι υπηρεσίες αυτές αποσκοπούν στην υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία σε υφιστάμενα κτίρια ή κτίρια που πρόκειται να ανεγερθούν.

5. Στην έννοια του κτιρίου περιλαμβάνεται κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή κτίριο που εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον υφιστάμενο ή υπό ανέγερση ανεξάρτητα από τη χρήση του (ενδεικτικά: σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικά γραφεία, πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες).

6. Στον υπερμειωμένο συντελεστή υπάγονται τόσο οι υπηρεσίες για την αρχική κατασκευή του έργου που αποσκοπεί στην υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία, όσο και οι τυχόν μεταγενέστερες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτών.

7. Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή καταλαμβάνει στοιχεία που εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από 1.11.2023 και εφεξής.

8. Όταν οι παραπάνω πράξεις πραγματοποιούνται υπό τις προϋποθέσεις των παρ.4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, ο συντελεστής του φόρου για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο διαμορφώνεται στο 3%.

9. Σημειώνεται ότι μέχρι την αντικατάσταση και προσαρμογή του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ στους μειωμένους συντελεστές 4% και 3%, για τις πράξεις της παρ. 11 του Κεφαλαίου Β ' ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α που πραγματοποιούνται από 1.11.2023, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το έντυπο που ορίστηκε με την απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσοδών ΠΟΛ 1084/2016 « Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS»» (Β1943) , ως εξής :

i. Γ ια τις πράξεις που εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ 4% η αξία αναγράφεται στον κωδικό 302 και ο φόρος υπολογιζόμενος με συντελεστή 6% αναγράφεται στον κωδικό 332.

ii. Γ ια τις πράξεις που εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ 3% η αξία αναγράφεται στον κωδικό 305 και ο φόρος υπολογιζόμενος με συντελεστή 4% αναγράφεται στον κωδικό 335.

iii. Η διαφορά του φόρου μεταξύ των δύο συντελεστών, ήτοι 4% και 6% καθώς και μεταξύ 3% και 4% αναγράφεται στον κωδικό «402» του εντύπου «Λοιπά προστιθέμενα ποσά».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με παραδείγματα ειδών που υπάγονται στις δασμολογικές κλάσεις της παρ. 55 του Κεφαλαίου Α'ΑΓΑΘΑ του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

1) Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (ΔΚ ΕΧ 8701)

Ως ελκυστήρες της ΔΚ 8701, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του κεφαλαίου 87 του Δασμολογίου, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους, εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων κ.λπ.

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%) δεν εφαρμόζεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ελκυστήρες της ΔΚ 8701, αλλά αποκλειστικά στους γεωργικούς ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, οι οποίοι μπορεί να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες (βλ. Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για τη ΔΚ 8701):

1.) Οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες της κλάσης αυτής μπορεί να έχουν αμάξωμα ή να είναι εφοδιασμένοι με θάλαμο οδήγησης ή καθίσματα για αυτούς που χειρίζονται το όχημα.

2) Μπορεί επιπλέον να είναι εξοπλισμένοι με κιβώτιο εργαλείων, με διάταξη που δίνει τη δυνατότητα ανύψωσης ή χαμηλώματος των γεωργικών εργαλείων, με διάταξη ρυμούλκησης για ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα (π.χ. σε τροχαλίες και παρόμοιες ελκτικές μονάδες) ή με διατάξεις λήψης ενέργειας η οποία κάνει δυνατή τη μετάδοση της δύναμης του κινητήρα σε διάφορες μηχανές, όπως μηχανές αλωνισμού και κυκλικά πριόνια.

3) Η βάση (σασί) των ελκυστήρων μπορεί να είναι συναρμολογημένη είτε πάνω σε τροχούς, είτε πάνω σε ερπύστριες, είτε πάνω σε τροχούς και ερπύστριες και, στην περίπτωση αυτή, μόνο ο μπροστινός κατευθυντήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με τροχούς.

4) Υπάγονται επίσης στην κλάση αυτή οι χειροδηγούμενοι ελκυστήρες (μοτοκαλλιεργητές) για γεωργικές ή δασικές χρήσεις. Πρόκειται για μικρούς γεωργικούς ελκυστήρες, που φέρουν ένα μόνο κινητήριο άξονα επάνω σε έναν ή δύο τροχούς και προορίζονται, όπως οι συμβατικοί ελκυστήρες, για χρήση με εναλλασσόμενα εργαλεία ή μηχανές, που μπορούν να λειτουργήσουν με τη βοήθεια πηγής λήψης ενέργειας γενικής χρήσης. Γενικά δεν φέρουν καθίσματα και οδηγούνται με τα χέρια με τη βοήθεια δύο λαβών. Ορισμένοι τύποι, όμως, μπορεί να είναι εφοδιασμένοι με οπίσθια διάταξη ανάρτησης με ένα ή δύο τροχούς που φέρει κάθισμα για τον οδηγό.

5) Η κλάση αυτή καλύπτει επίσης τους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες που είναι εφοδιασμένοι με βαρούλκα (που καλούνται ελκυστήρες - βαρούλκα), που καθιστούν δυνατή, π.χ. την εκρίζωση ή τη μεταφορά δέντρων ή ακόμη τη ρυμούλκηση σε απόσταση γεωργικών μηχανημάτων.

6) Η κλάση αυτή καλύπτει επίσης τους ελκυστήρες με υπερυψωμένη βάση (ελκυστήρες με δρασκελισμό) που χρησιμοποιούνται, π.χ., στους αμπελώνες και τα φυτώρια.

Τα μηχανήματα και εργαλεία που είναι κατασκευασμένα για να προσαρμόζονται σε ελκυστήρες της κλάσης 8701 ως εναλλασσόμενος εξοπλισμός, ταξινομούνται στην αντίστοιχη κλάση τους, έστω κι αν διατίθενται μαζί με τον ελκυστήρα, τοποθετημένα ή μη σε αυτόν.

2) Γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία (ΔΚ ΕΧ 8201, ΕΧ 8413, ΕΧ 8419, ΕΧ 8424, ΕΧ 8432, ΕΧ 8433, ΕΧ 8434, ΕΧ 8435, ΕΧ 8436, ΕΧ 8437), αντλίες για υγρά (ΔΚ ΕΧ 8413) & Αεραντλίες & αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8414)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μια ευρεία ομάδα μηχανών, συσκευών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία, οι οποίες κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του Δασμολογίου. Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση τα μέρη και τα εξαρτήματα αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη ανά αναγραφόμενη δασμολογική κλάση:

1) ΔΚ ΕΧ 8201:

Στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται διάφορα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία χειρός.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη που κατατάσσονται στην κλάση αυτή και τα οποία υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

 • Φτυάρια κάθε είδους
 • Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκράνες και δικέλλες
 • Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία
 • Ψαλίδες
 • Κοσσιές και δρεπάνια, μαχαίρια για το κόψιμο του σανού ή του άχυρου
 • Σφήνες ξυλοκόπων
 • Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, χειρός

2) ΔΚ ΕΧ 8413:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ορισμένες αντλίες νερού, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη που κατατάσσονται στην κλάση αυτή και τα οποία υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

 • Διάφοροι τύποι αντλιών νερού που χρησιμοποιούν οι αγρότες, όπως: φυγόκεντρες, υποβρύχιες, έμβολες, πίδακες ρηχών πηγαδιών και βαθιές πίδακες. Κάθε τύπος χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο μεταφοράς καθαρού νερού, ανάλογα με τους πόρους και τις ανάγκες της γης.
 • Αντλίες νερού - αντλιοστάσια, που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ανακύκλωσης νερού σε δεξαμενές ιχθυοκαλλιεργειών, οι οποίες καθορίζουν την ικανότητα αυτοκαθαρισμού του συστήματος μέσω διαδικασιών βιοδιήθησης και νιτροποίησης, μειώνοντας έτσι τα τοξικά επίπεδα της αμμωνίας και των νιτρικών στο νερό.

3) ΔΚ ΕΧ 8414 Αεραντλίες & αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών :

Πρόκειται για συσκευές διοχέτευσης οξυγόνου σε δεξαμενές εκτροφής ψαριών, οι οποίες διοχετεύουν αέρα μέσω της δεξαμενής, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η δεξαμενή διατηρεί επαρκή συγκέντρωση οξυγόνου. Χρησιμοποιούνται κυρίως στις περιπτώσεις όπου η δεξαμενή δεν διατηρεί επαρκή κίνηση του νερού η/και επιφανειακή ανάδευση για την ανανέωση του οξυγόνου.

Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση από την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% τα μέρη και τα εξαρτήματα των ειδών αυτών.

4) ΔΚ ΕΧ 8419:

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει διάφορες συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους και τις άλλες συσκευές της κλάσης 8514), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη που κατατάσσονται στην κλάση αυτή και τα οποία υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ εφόσον αναγνωρίζονται ότι προορίζονται για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως στη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία:

 • Στεγνωτήρες για γεωργικά προϊόντα.
 • Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης.
 • Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση.
 • Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων αερίων.

5) ΔΚ ΕΧ 8424:

Στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται διάφορες συσκευές ψεκασμού ή ραντισμού που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη που κατατάσσονται στην κλάση αυτή και τα οποία υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

 • Φορητοί ψεκαστήρες, έστω και με κινητήρα ο οποίος μπορεί να παρέχει δυνατότητα περιορισμένης αυτόνομης κίνησης.
 • Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης που είναι σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες.
 • Άλλες παρόμοιες συσκευές ψεκασμού ή ραντισμού που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως στη γεωργία.
 • Συσκευές ποτίσματος που προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για χρήση στη γεωργία.
 • Συστήματα ποτίσματος που αποτελούνται από σταθμό ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει φίλτρα, συσκευές έγχυσης, βαλβίδες μέτρησης κλπ., υπόγεια διανομή και διακλαδώσεις, καθώς και επιφανειακό δίκτυο.

6) ΔΚ ΕΧ 8432:

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει διάφορες μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη που κατατάσσονται στην κλάση αυτή και τα οποία υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

 • Άροτρα
 • Βολοκόποι (σβάρνες)
 • Αναμοχλευτήρες
 • Καλλιεργητικές μηχανές
 • Εκριζωτές
 • Τσάπες, έστω και με κινητήρα
 • Σκαλιστήρια
 • Εργαλεία διβολίσματος
 • Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης, έστω και χωρίς όργωμα
 • Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων

7) ΔΚ ΕΧ 8433:

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει διάφορες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, κουρευτικές μηχανές, καθώς και μηχανές και συσκευές για το καθάρισμα ή τη διαλογή γεωργικών προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη που κατατάσσονται στην κλάση αυτή και τα οποία υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

 • Κουρευτικές μηχανές χόρτου με κινητήρα ή μη, έστω και αυτοπροωθούμενες.
 • Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα, με κινητήρα ή μη.
 • Διάφορες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων.
 • Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής.
 • Θεριζοαλωνιστικές μηχανές και άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα.
 • Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων (π.χ. για τη συγκομιδή της πατάτας ή για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαροτεύτλων).
 • Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή, έστω και αυτοπροωθούμενες.
 • Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων.

8) ΔΚ ΕΧ 8434:

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει τις αμελκτικές μηχανές κάθε τύπου καθώς και άλλες μηχανές και συσκευές για τη γαλακτοκομία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη που κατατάσσονται στην κλάση αυτή και τα οποία υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

 • Αμελκτικές μηχανές κάθε τύπου, στις οποίες τα συστατικά τους στοιχεία μπορεί να παρουσιάζονται σε ενιαίο πλαίσιο/βάση ή, ιδίως για αμελκτικές μηχανές μεγάλης χωρητικότητας, χωριστά.

Εξαιρούνται, ωστόσο, τα είδη που παρουσιάζονται χωριστά και μπορεί να χρησιμοποιούνται μαζί με τις εν λόγω μηχανές, ωστόσο δεν συνεισφέρουν άμεσα στην εργασία της συλλογής του γάλακτος, όπως π.χ. φίλτρα, συσκευές ψύξης, διατάξεις καθαρισμού. Τα είδη αυτά, όταν δεν παρουσιάζονται μαζί με τις μηχανές για τις οποίες προορίζονται, κατατάσσονται στις κατάλληλες κατά περίπτωση δασμολογικές κλάσεις.

 • Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας, όπως είναι οι ομογενοποιητές και άλλες συσκευές επεξεργασίας του γάλακτος, καθώς και οι συσκευές μετατροπής του γάλακτος σε άλλα προϊόντα (π.χ. βούτυρο ή τυρί).

9) ΔΚ ΕΧ 8435:

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει διάφορες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή χυμών φρούτων ή ποτών, αλκοολούχων ή μη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη που κατατάσσονται στην κλάση αυτή και τα οποία υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

 • Πιεστήρες και πιεστήρια σταφυλιών και άλλων φρούτων, συνεχείς ή μη.
 • Πατητήρια σταφυλιών.
 • Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών, όπως είναι συσκευές θρυμματισμού ή εξαγωγής και διαχωρισμού του χυμού.

10) ΔΚ ΕΧ 8436:

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει διάφορες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία που δεν περιλαμβάνονται στις δασμολογικές κλάσεις που προαναφέρθηκαν.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη που κατατάσσονται στην κλάση αυτή και τα οποία υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

 • Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα, όπως με ανάμιξη, πολτοποίηση, τεμαχισμό κλπ.
 • Συσκευές παραγωγής, ανάμιξης και παροχής τροφής για ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Εκκολαπτήρια και αναθρεπτήρες για την πτηνοτροφία.
 • Συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις.
 • Συσκευές κοπής για άχυρο ή σανό.
 • Αυτόματες συσκευές παροχής πόσιμου νερού στα ζώα.
 • Συσκευές πολτοποίησης ή ανάμιξης λιπασμάτων.
 • Μηχανές εκρίζωσης ή κοπής ριζών δέντρων.
 • Συσκευές για τη μεταφύτευση.
 • Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία.

11) ΔΚ ΕΧ 8437:

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει διάφορες μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα είδη που κατατάσσονται στην κλάση αυτή και τα οποία υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ:

 • Μηχανές για την ανάμιξη ή την προετοιμασία των σπόρων ή των οσπρίων πριν το άλεσμα.
 • Μηχανές για την κονιορτοποίηση ή τη σύνθλιψη των σπόρων και των οσπρίων.
 • Μηχανές για το διαχωρισμό των αλεύρων που παράγονται από το άλεσμα.

12) ΔΚ ΕΧ 8479 Κελύφη συσσωρευτών (μαντρί ψαριών) για ιχθυοκαλλιέργειες :

Οι συσκευές αυτές, γνωστές και ως «μαντρί ψαριών» (fish corral), αποτελούνται από ένα καθοδηγητικό φράγμα που συνήθως τοποθετείται σε παλιρροϊκά διαμερίσματα σε διαφορετικά βάθη, σε προστατευμένα νερά, για να αναχαιτίσει τα ψάρια. Αποτελείται από τρεις πύλες, δύο πτέρυγες, έναν καθοδηγητή και τρία περιβλήματα σε σχήμα καρδιάς, κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν εύκολη είσοδο αλλά δύσκολη έξοδο για τα αναχαιτισμένα ψάρια.

Επισημαίνεται ότι οι συσκευές αυτές υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% μόνο εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις ιχθυοκαλλιέργειες. Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση τα μέρη και τα εξαρτήματα των ειδών αυτών.

13) ΔΚ ΕΧ 8716 Κινητά σιλό:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται αποκλειστικά οι κατασκευές τύπου σιλό από οποιοδήποτε υλικό που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κτηνοτροφία ή τη δασοκομία, με την προϋπόθεση ότι συνιστούν κινητές μονάδες, δηλαδή έχουν τη μορφή ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου της ΔΚ 8716. Θεωρούνται, ειδικότερα, ως ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, με την έννοια της ΔΚ 8716, τα οχήματα (άλλα από τα πλάγια κιβώτια) που προορίζονται αποκλειστικά για να συζευχθούν με άλλα οχήματα με τη βοήθεια ειδικής διάταξης (αυτόματης ή όχι).

Αποκλείονται από τη διάταξη αυτή τόσο οι σταθερές κατασκευές σιλό όσο και οι αυτοπροωθούμενες με τη μορφή οχήματος μεταφοράς εμπορευμάτων της ΔΚ 8704 ή οχήματος ειδικών χρήσεων της ΔΚ 8705.

Οι κατασκευές τύπου «σιλό» χρησιμοποιούνται ευρέως στη γεωργία, τη δασοκομία και την κτηνοτροφία, κυρίως για την αποθήκευση σπόρων, σιτηρών (σιτάρι, ρύζι, καλαμπόκι, σόγια, σόργο και άλλα προϊόντα), σφαιρίδιων ζωοτροφών και ψαριών που χρειάζονται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης) ή χύμα ζωοτροφών που έχουν υποστεί ζύμωση (γνωστή ως ενσίρωση). Η διαστασιολόγηση των σιλό, και ιδιαίτερα η διαμόρφωση των τμημάτων εκφόρτωσης, γίνεται με βάση ειδικευμένες αρχές σχεδιασμού ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και το είδος του στερεού για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Τα ρυμουλκούμενα γεωργικά σιλό της κλάσης αυτής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, και τα ακόλουθα είδη:

 • Τα ρυμουλκούμενα - αυτοφορτωτές για αγροτικές χρήσεις που είναι εφοδιασμένα με αυτόματες διατάξεις φόρτωσης και, ενδεχομένως, με συσκευές που επιτρέπουν τον τεμαχισμό της χορτονομής, των ξερών φύλλων του καλαμποκιού, κλπ.
 • Τα ρυμουλκούμενα - αυτοεκφορτωτές για τη μεταφορά διαφόρων προϊόντων (χορτονομής, κοπριάς κλπ.), που φέρουν κινητό δάπεδο που επιτρέπει την εκφόρτωση, και μπορεί να είναι εξοπλισμένα με διάφορες διατάξεις (για τον τεμαχισμό της κοπριάς, το κομμάτιασμα της χορτονομής, κλπ.) οι οποίες τα καθιστούν ικανά να χρησιμοποιηθούν ως συσκευές διασκορπισμού κοπριάς, διανομής της χορτονομής ή των κτηνοτροφικών ριζών.

Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση τα μέρη και τα εξαρτήματα των προαναφερόμενων ειδών.

14) ΔΚ ΕΧ 8907 Πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πλωτές σταθερές κατασκευές εκτροφής ψαριών, όπως για παράδειγμα:

 • Οι επιπλέοντες ιχθυοκλωβοί, όπου η ανανέωση του νερού γίνεται με φυσικό τρόπο.
 • Οι πλωτές συμπαγείς δεξαμενές εκτροφής, όπου η ανανέωση του νερού γίνεται με τεχνητό ή μερικώς τεχνητό τρόπο.
 • Οι σχεδίες εκτροφής επιπλέουσες και παρόμοιες πλωτές σταθερές κατασκευές.

Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση από την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% τα μέρη και τα εξαρτήματα των κατασκευών αυτών.

15) ΔΚ ΕΧ 9406 Θερμοκήπια :

Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει τα αποκαλούμενα «κλειστά σκέπαστρα καλλιέργειας φυτών» (θερμοκήπια) της ΔΚ 9406, τα οποία αποτελούνται από κατασκευαστικά στοιχεία (συνήθως σωλήνες από χάλυβα ή αλουμίνιο), τοιχώματα και οροφή (συνήθως από πλαστικές ύλες ή γυαλί), και χρησιμοποιούνται στη φυτοκομία, για την καλλιέργεια φυτών υπό κάλυψη. Έχουν σχεδιαστεί για μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς χώρους, αποτελούν σταθερές κατασκευές και είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. Το μέγεθός τους πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η είσοδος ενός ατόμου. Ενδέχεται, επίσης, να είναι σχεδιασμένα για να εξοπλιστούν με πρόσθετα στοιχεία, όπως σύστημα θέρμανσης ή κλιματισμού.

Ωστόσο, τα «κλειστά σκέπαστρα καλλιέργειας φυτών» που χρησιμοποιούνται στη φυτοκομία και δεν έχουν τον χαρακτήρα προκατασκευής (π.χ. δεν είναι σταθερές κατασκευές, έχουν σχεδιαστεί για βραχυχρόνια χρήση, αποσυναρμολογούνται και μεταφέρονται εύκολα) πρέπει να κατατάσσονται ανάλογα με τη συστατική ύλη των κατασκευαστικών τους στοιχείων (συνήθως σωλήνων από χάλυβα ή αλουμίνιο), η οποία προσδίδει στο είδος τον ουσιώδη χαρακτήρα του κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 στοιχείο β), και δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη.

Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση τα μέρη και τα εξαρτήματα των θερμοκηπίων που υπάγονται στην παρούσα κατηγορία.

16) Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή την στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειές (ΔΚ ΕΧ 3925, ΕΧ 3926, ΕΧ 6810, ΕΧ 6811, ΕΧ 7309, ΕΧ 7310, ΕΧ 7611, ΕΧ 7612). Δεξαμενές για ιχθυoκαλλιέργειες από γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020)

Οι δεξαμενές νερού που υπάγονται στην παρούσα διάταξη, είναι ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος αποθήκευσης νερού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς, όπως η παροχή πόσιμου νερού σε ζώα και τα φυτά, ο καθαρισμός των απορριμμάτων και το πότισμα των καλλιεργειών, η πυρόσβεση, η τροφοδοσία ιχθυοκαλλιεργειών, κλπ.

Η πιο συνήθης γεωργική χρήση είναι αυτή της άρδευσης, δηλαδή της τεχνητής παροχής νερού σε καλλιεργούμενο έδαφος για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη των σπαρτών.

Συχνά η άρδευση μελετάται σε συνάρτηση με την αποστράγγιση, που έχει τον αντίθετο σκοπό, δηλαδή την απομάκρυνση του πλεονάζοντος ύδατος από το καλλιεργούμενο έδαφος.

Στην παρούσα κατηγορία υπάγονται και οι μη πλωτές δεξαμενές νερού για ιχθυοκαλλιέργειες (fish tanks) από κάθε ύλη, έστω και εξοπλισμένες με διάφορες συσκευές και διατάξεις απαραίτητες για τη λειτουργία τους (π.χ. αντλίες, φίλτρα, διατάξεις τροφοδοσίας, συσκευές απόρριψης λυμάτων κλπ.).

Οι δεξαμενές του τύπου αυτού μπορεί να έχουν διάφορα μεγέθη και χωρητικότητες και να είναι κατασκευασμένες από διάφορα υλικά, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση τους, όπως:

 • πλαστικές ύλες (ΔΚ ΕΧ 3925/3926),
 • σκυρόδεμα (ΔΚ ΕΧ 6810/6811),
 • γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020),
 • χάλυβα (ΔΚ ΕΧ 7309/7310),
 • αργίλιο (ΔΚ ΕΧ 7611/7612).

Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση τα μέρη και τα εξαρτήματα των ειδών αυτών. Εξαιρούνται επιπλέον από την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% τα διακοσμητικά ενυδρεία κάθε μεγέθους και κατασκευασμένα από οποιαδήποτε ύλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!