Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 30/003/000/1614/2018 Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2785).

Αριθμ. 30/003/000/1614 

ΦΕΚ Β’ 1624/10.05.2018 

Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2785). 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265) όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 33, 53, 62-63, 79, 80, 86, 88, 90, 91 παρ. 3, ως και 92 αυτού. 

β) Του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281) όπως ισχύει, ιδίως εκείνες των περιπτώσεων α’ και ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 αυτού. 

γ) Του ν. 2963/1922 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α΄ 134) όπως ισχύει, ιδίως εκείνες της περιπτώσεως 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αυτού. 

δ) Της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β΄ 2745). 

ε) Της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 - Τροποποίηση της αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β΄) Α.Υ.Ο. “Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας εγκεκριμένου αποθηκευτή”» (Β΄ 2785) όπως ισχύει, ιδίως της παραγράφου 6 του άρθρου 8 αυτής. 

στ) Της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης». 

ζ) Της αριθ. Τ.3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ «περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων 

κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των Τελωνειακών Αρχών δια την ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Τ.1259/32/18-4-1979 ΑΥΟ. 

η) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού. 

θ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016». 

4. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

6. To π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄178 και Α΄ 25 για διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει. 

7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Β΄ 3696) απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

9. Το από 30-12-2011 σχετικό πόρισμα της συσταθείσας, στο Υπουργείο Οικονομικών, δυνάμει της αριθ. Δ6Α1104110 ΕΞ2011/21-7-2011 ΑΥΟ, ομάδας εργασίας για το σκοπό αυτό. 

10. Την από 26-02-2018 σχετική εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 11. Τη Σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας αριθ. OIML R 71:2008 «Fixed Storage Tanks. General Requirements». 

12. Την ανάγκη για τον καθορισμό σύγχρονων, ενιαίων, τυποποιημένων διαδικασιών (λειτουργίας), προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001, ως και των σχετικών προς αυτές όρων και διατυπώσεων. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής - Αρμόδιες Αρχές 

1. Με την παρούσα καθορίζονται τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και οι σχετικοί προς αυτές όροι και διατυπώσεις, αφενός μεν αναφορικά με τις εργασίες του ελέγχου και της ογκομέτρησης (αρχικής και επανογκομέτρησης) καθώς και με την αναγνώριση και έγκριση χρήσης των δεξαμενών παντός είδους, υπό ατμοσφαιρική ή μεγαλύτερη αυτής πίεση, με σταθερή ή πλωτή οροφή, συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίες διαθέτουν μηχανισμό ψύξης ή θέρμανσης, στις οποίες αποθηκεύονται ή γενικά τοποθετούνται αιθυλική αλκοόλη και ποτά με αλκοόλη κατ’ άρθρο 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως, υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και γενικά σε κάθε είδους δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, αφετέρου δε όσον αφορά τις εκάστοτε διενεργούμενες ογκομετρήσεις για τη μέτρηση της ποσότητας των περιεχομένων σ' αυτές ή/και διακινουμένων τέτοιων προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των μετρήσεων καθώς και η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή. 

Επίσης, με την παρούσα, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο χρησιμοποιούμενος στις κατά τα ανωτέρω εργασίες εξοπλισμός, καθώς και οι φορείς που δύνανται να διενεργούν τις εν λόγω εργασίες. 

2. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι το Τελωνείο και η Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) που ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων ή στη χωρική δικαιοδοσία των οποίων ανήκουν οι εγκαταστάσεις, στις οποίες ευρίσκονται οι προς έλεγχο και ογκομέτρηση δεξαμενές και που, για λόγους συντομίας, καλούνται «Τελωνείο Ελέγχου» και «Χημική Υπηρεσία Ελέγχου» αντιστοίχως καθώς και «Υπηρεσίες Ελέγχου» όταν αναφέρονται από κοινού. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί και Ορολογία 

1. Οι απαραίτητοι για τους σκοπούς της παρούσας τεχνικοί ορισμοί και ορολογία, ως και οι συντομογραφίες που αναφέρονται σ’ αυτή, περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας. 

2. Στην παρούσα απόφαση υπό τους όρους «αιθυλική αλκοόλη» και «ποτά με αλκοόλη» νοούνται αντιστοίχως η αιθυλική αλκοόλη κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 2960/2001, και τα αλκοολούχα προϊόντα των άρθρων 86, 88, 90 και 92 του εν λόγω νόμου.

Άρθρο 3 

Έγκριση χρήσης Δεξαμενών 

1.α. Για τη χρησιμοποίηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση χρήσης τους, η οποία διενεργείται από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας. 

β. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση δεξαμενών, για την αποθήκευση και γενικά την τοποθέτηση των κατά την παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και γενικά σε κάθε είδους δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν εγκριθεί από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου. Η κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης των δεξαμενών διενεργείται πριν από τη θεώρηση των οικείων σχεδιαγραμμάτων ή την έκδοση των προβλεπομένων αδειών σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές, κατά περίπτωση προϊόντος, διατάξεις, τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και διατάξεων της παρούσας. 

2. Η κατά την προηγουμένη παράγραφο έγκριση χρήσης χορηγείται αποκλειστικά και μόνον εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Οι δεξαμενές αποτελούν σταθερές, μόνιμες κατασκευές, κατακόρυφες, κανονικού γεωμετρικού σχήματος, είναι δε κατασκευασμένες σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές, ενώ η τοποθέτηση και χωροδιάταξή τους, το υλικό κατασκευής και τα χαρακτηριστικά τους, ως και οι συνθήκες χρήσης τους πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας σχετικής κατά περίπτωση νομοθεσίας. 

Εξαιρετικά, αναλόγως με τη φύση των προϊόντων, μπορεί να γίνεται χρήση οριζόντιων δεξαμενών, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου. 

β. Όσον αφορά τα τεχνικά και μετρολογικά χαρακτηριστικά τους, ως και τους διενεργούμενους μετρολογικούς ελέγχους, οι δεξαμενές πληρούν τις απαιτήσεις της Σύστασης αριθ. R 71:2008 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML). 

γ. Πληρούνται οι λοιπές διατάξεις της παρούσας. 

3.α. Η έγκριση χρήσης χορηγείται με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου Ελέγχου, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του μέρους Β’ του άρθρου 4 της παρούσας ως και στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας, ισχύει δε για χρονικό διάστημα δέκα ετών από της ημερομηνίας καταρτίσεως του οικείου ογκομετρικού πίνακα. 

Η χορηγηθείσα έγκριση χρήσης δύναται να παραταθεί για πέντε επί πλέον έτη εφόσον διενεργούνται περιοδικοί, ανά πενταετία από της καταρτίσεως του οικείου ογκομετρικού πίνακα, έλεγχοι της δεξαμενής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και αναλόγως των αποτελεσμάτων αυτών. 

β. Η έγκριση χρήσης, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της οικείας απόφασης ή της χορηγηθείσας παράτασης, μπορεί να ανανεώνεται υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι προηγουμένως διενεργείται ο έλεγχος και η επανογκομέτρηση της δεξαμενής κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της παραγράφου A.5 του άρθρου 4 της παρούσας και τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στο οικείο Παράρτημα Ε’ της παρούσας. 

γ. Δεξαμενή που εγκρίνεται φέρει, για την ταυτοποίησή της, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο παράρτημα Β’ της παρούσας, ειδική μεταλλική πινακίδα με την κατάλληλη επισήμανση η οποία προσαρμόζεται καταλλήλως επ’ αυτής, ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, μη δυναμένη να απομακρύνεται χωρίς την προηγούμενη παραβίαση των επιτεθειμένων από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου σφραγίδων. 

Η επισήμανση της εν λόγω μεταλλικής πινακίδας περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των αρμοδίων Υπηρεσιών Ελέγχου. 

4.α. Η έγκριση χρήσης αίρεται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τελωνείου Ελέγχου εφόσον εκλείψουν, μερικά ή ολικά, οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. 

Η έγκριση χρήσης αίρεται επίσης στις περιπτώσεις της παραγράφου Α.5β του άρθρου 4, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος και επανογκομέτρηση της δεξαμενής. 

Η έγκριση χρήσης αίρεται σε περίπτωση οποιασδήποτε, εκ μέρους του ενδιαφερομένου επιτηδευματία, τροποποίησης ή μεταβολής της δεξαμενής χωρίς την προηγούμενη σχετική προς τούτο άδεια του Τελωνείου Ελέγχου. 

β. Σε περίπτωση άρσεως της έγκρισης χρήσης δεξαμενής, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας υποχρεούται για την άμεση μεταφορά, με ίδια μέσα και δαπάνη, των τυχόν περιεχόμενων σ’ αυτήν προϊόντων σε άλλη εγκεκριμένη κατά τα ανωτέρω δεξαμενή, τηρουμένων των σχετικών προς τούτο όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις.

Άρθρο 4 

Μετρολογικοί έλεγχοι - Απαιτήσεις και διαδικασίες 

Α. Απαιτήσεις 

1. Για την κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, οι απαιτούμενοι μετρολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον αρχικό μακροσκοπικό έλεγχο - επιθεώρηση και την αρχική ογκομέτρηση, τον περιοδικό έλεγχο, ως και την επανογκομέτρηση, διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους της αριθ. OIML R 71:2008 Σύστασης του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας, που περιλαμβάνονται στο Μέρος (1) του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας, από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 στην ισχύουσα εκάστοτε έκδοσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης. 

2.α. Η ογκομέτρηση, είτε αρχική (αρχική διακρίβωση), είτε επανογκομέτρηση, πραγματοποιείται με την εφαρμογή, ανάλογα με τον τύπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (το σχήμα, τη θέση, τη χωρητικότητα κ.λπ.) της δεξαμενής, είτε της ογκομετρικής μεθόδου που περιλαμβάνεται στο Μέρος (2) του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας, είτε γεωμετρικών μεθόδων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα οικεία διεθνή πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ISO 7507 και της σειράς ΕΛΟΤ ISO 12917 στις ισχύουσες εκάστοτε εκδόσεις τους αντιστοίχως όπως αυτά καταγράφονται στο Μέρος (1) του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας και κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο εν λόγω Παράρτημα. 

Πέραν αυτών, για την ογκομέτρηση, μπορεί να εφαρμοσθεί και οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μετρολογικά μέθοδος, μετά από την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. στην οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετικό αίτημα με την απαραίτητη τεκμηρίωση. 

3.α. Για τον μακροσκοπικό έλεγχο-επιθεώρηση της δεξαμενής συντάσσεται ιδιαίτερο φύλλο ελέγχου, από τον φορέα, στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία, ευρήματα και διαπιστώσεις του ελέγχου, ως και τυχόν σχετικές παρατηρήσεις. 

β. Για την ογκομέτρηση, ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη μέθοδο, συντάσσεται σχετικός πίνακας ογκομέτρησης (ογκομετρικός πίνακας), ο οποίος υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση, ενώ εκδίδεται από τον φορέα και το σχετικό πιστοποιητικό (πιστοποιητικό ογκομέτρησης) σύμφωνα με το χρησιμοποιηθέν για την ογκομέτρηση πρότυπο, που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία. Ο ογκομετρικός πίνακας πρέπει να είναι σύμφωνος με το εφαρμοσθέν για την ογκομέτρηση πρότυπο και να περιλαμβάνει επί πλέον τα στοιχεία που καθορίζονται στο οικείο Παράρτημα Ε’ της παρούσας. 

Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον ανά 1 cm, ενώ μπορεί να καθορίζεται από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και μικρότερο βήμα ανάλογα με την περίπτωση. 

Εφόσον απαιτείται, με βάση τα πρωτογενή δεδομένα της ογκομέτρησης, δημιουργείται κατάλληλο μαθηματικό πρότυπο (μοντέλο) για την αναλυτική περιγραφή της συνάρτησης V=V(h) του όγκου της δεξαμενής σε σχέση με το ύψος της. 

γ. Ογκομετρικός πίνακας που, είτε δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, είτε η υπολογισθείσα αβεβαιότητα υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ της παρούσας, είτε γενικά δεν είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις της παρούσας, δεν γίνεται αποδεκτός κατά το στάδιο του ελέγχου από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου η οποία υποδεικνύει εγγράφως τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας καθορίζοντας και τις σχετικές προθεσμίες. 

Η κατά τα ανωτέρω αβεβαιότητα δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις κατ’ άρθρο 65 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα απώλειες, τις εγγενείς προς τη φύση των προϊόντων, όπως αυτές αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις. 

4. Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται, επίσης από διαπιστευμένο κατά την παράγραφο Α.1 του παρόντος άρθρου φορέα, ανά πενταετία και κατ’ αυτόν ελέγχεται μακροσκοπικά και επιθεωρείται η δεξαμενή κατά τα προβλεπόμενα ειδικότερον στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας, ενώ πραγματοποιείται επαλήθευση του ογκομετρικού πίνακα με έλεγχο ποσοστού 20% του αριθμού των σημείων της αρχικής ογκομέτρησης, διαφορετικών δε ανά πενταετία. 

Για τον κατά τα ανωτέρω περιοδικό έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που έγιναν, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν, καθώς και όλα τα στοιχεία, ευρήματα και διαπιστώσεις του ελέγχου ως και οι όποιες τυχόν παρατηρήσεις. 

Το εν λόγω πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε τον έλεγχο και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου. 

5.α. Επανογκομέτρηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών διενεργείται, επίσης από διαπιστευμένους όπως παραπάνω φορείς, κανονικά είτε κάθε δέκα χρόνια, είτε κάθε δεκαπέντε χρόνια εφόσον όμως πραγματοποιείται ο κατά τα ανωτέρω ανά πενταετία περιοδικός έλεγχος. Τα εν λόγω χρονικά διαστήματα ανατρέχουν από της ημερομηνίας της αρχικής ογκομέτρησης και κατάρτισης των οικείων ογκομετρικών πινάκων των εν λόγω δεξαμενών. 

β. Ανεξαρτήτως χρονικού ορίου, επανογκομέτρηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών πρέπει να διενεργείται σε κάθε περίπτωση από τις αναφερόμενες στο σημείο III. Β.2 του Μέρους (1) του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας. 

γ. Για την επανογκομέτρηση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

6. Ο πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενος, κατά τις εργασίες του αρχικού ελέγχου και ογκομέτρησης, της επανογκομέτρησης, ως και κατά τους διενεργούμενους περιοδικούς ελέγχους, εξοπλισμός πρέπει να είναι διακριβωμένος από διαπιστευμένο φορέα και να συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης. Οι διενεργούντες τις εν λόγω εργασίες φορείς υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών και των εντεταλμένων οργάνων τους τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Β. Τηρητέες Διαδικασίες 

1. Προκειμένου για την κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, ως και για την εκάστοτε ανανέωση αυτής, τηρούνται οι διατυπώσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας. 

Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας υποβάλλει, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου, σχετική αίτηση που συνοδεύεται από τα λεπτομερή σχέδια της δεξαμενής, ως και από σχετικό τεχνικό φάκελο που καταρτίζεται από το φορέα που πρόκειται να διενεργήσει τις εργασίες της ογκομέτρησης και με ευθύνη αυτού, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στο εν λόγω Παράρτημα Ε’ της παρούσας. 

2.α. Το Τελωνείο Ελέγχου, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτημα, αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και αντιστοίχως χορηγεί ή μη την έγκρισή του για τη διενέργεια των εργασιών από τον συγκεκριμένο φορέα, με σχετική πράξη του Προϊσταμένου αυτού στην υποβληθείσα αίτηση. 

β. Σε περίπτωση έγκρισης για τη διενέργεια των εργασιών, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας, μετά την ολοκλήρωση τούτων, υποβάλλει στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εντός 15 εργασίμων ημερών, κυρωμένο αντίγραφο του χορηγηθέντος σ’ αυτόν πιστοποιητικού ογκομέτρησης, το σχετικό φύλλο ελέγχου για το μακροσκοπικό έλεγχο - επιθεώρηση, ως και τον καταρτισθέντα ογκομετρικό πίνακα μετά των σχετικών στοιχείων, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας, δεόντως σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε τις εργασίες. 

γ. H Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει στον έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων κατά τα ανωτέρω στοιχείων και, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα και ευρήματα των ελέγχων που ενδεχομένως διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας, βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων ελέγχου, αποδέχεται ή μη τον καταρτισθέντα ογκομετρικό πίνακα με σχετική πράξη του Προϊσταμένου αυτής και εισηγείται εγγράφως προς το οικείο Τελωνείο Ελέγχου για τη χορήγηση ή μη της έγκρισης χρήσης για τη συγκεκριμένη δεξαμενή διαβιβάζοντας αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω υποβληθέντων από τον ενδιαφερόμενο στοιχείων. 

δ. Το Τελωνείο Ελέγχου, με βάση την κατά ανωτέρω εισήγηση της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και εκτιμώντας τα στοιχεία του όλου φακέλου, χορηγεί ή όχι την αιτηθείσα έγκριση χρήσης της δεξαμενής σύμφωνα με την υποβληθείσα σχετική αίτηση. Στην περίπτωση που το οικείο Τελωνείο Ελέγχου δεν εγκρίνει τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης χρήσης ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, αιτιολογώντας λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης αυτής. 

3. Η κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, όπως και η ανανέωση αυτής, χορηγείται επί ειδικού εντύπου το οποίο έχει τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ’ της παρούσας και κοινοποιείται εις διπλούν στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, η οποία αποστέλλει το ένα αντίγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. 

4. Για τον περιοδικό έλεγχο, την επανογκομέτρηση, ως και την ανανέωση της έγκρισης χρήσης, όσον αφορά τις τηρούμενες διαδικασίες, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος μέρους Β, ως και τα οικεία Παραρτήματα Δ’ και Ε’ της παρούσας. 

Άρθρο 5 

Μετρήσεις κατά τη χρήση (Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις) 

1. Οι μετρήσεις, στις κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένες δεξαμενές, κατά τη χρήση αυτών, για τη διαπίστωση της ποσότητας των συλλεγομένων, αποθηκευομένων και  διακινουμένων (καταμετρήσεις, προμετρήσεις - επιμετρήσεις κ.λπ.) των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας προϊόντων διενεργούνται από τους υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών Ελέγχου που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία των εγκαταστάσεων στις οποίες οι εν λόγω δεξαμενές ευρίσκονται ή που είναι αρμοδίως, κατά περίπτωση, εντεταλμένοι προς τούτο και οι οποίοι ενεργούν από κοινού. 

Οι μετρήσεις διενεργούνται, παρουσία του ενδιαφερομένου επιτηδευματία ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο Παράρτημα Z’ της παρούσας. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τον χρησιμοποιούμενο απαραίτητο και κατάλληλο, για τις κατά τα ανωτέρω μετρήσεις και ελέγχους, εξοπλισμό (όργανα και μέσα), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στο παράρτημα Z’ της παρούσας. 

3.α. Τα κατά τα ανωτέρω όργανα και μέσα για τις μετρήσεις πρέπει υποχρεωτικά να είναι διακριβωμένα από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς, τα δε σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης τούτων οφείλει ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας να τηρεί στις εγκαταστάσεις στις οποίες διενεργούνται οι κατά τα ανωτέρω μετρήσεις και να επιδεικνύει σε κάθε περίπτωση που τούτο ήθελε ζητηθεί από τα αρμόδια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όργανα. 

β. Ηλεκτρονικά συστήματα, για τη μέτρηση του ύψους, της θερμοκρασίας και της πυκνότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα αυτά πληρούν τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, ανταποκρίνονται στις προβλέψεις σχετικών διεθνών συστάσεων και προτύπων και είναι επίσης διακριβωμένα από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούνται κατόπιν της προηγούμενης σχετικής προς τούτο έγκρισης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. στην οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πλήρης σχετική τεκμηρίωση.

Άρθρο 6 

Έλεγχοι - Παραβάσεις και Κυρώσεις 

1. Εκτός της, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της παρούσας, μεταβατικής περιόδου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου διενεργούν από κοινού δειγματοληπτικούς ελέγχους, σε ποσοστό 5% τουλάχιστον των κατά τα ανωτέρω εγκρινομένων ετησίως αιτήσεων και οπωσδήποτε ένα τουλάχιστον έλεγχο ετησίως για κάθε διαπιστευμένο φορέα. 

Ωστόσο, οι κατά ανωτέρω αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου διατηρούν το δικαίωμά της, κατά την κρίση τους, παρακολούθησης και εποπτείας των εργασιών, ως και της διενέργειας των σχετικών ελέγχων σε κάθε περίπτωση αποδοχής της υποβαλλόμενης, από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία, κατά την παράγραφο Β.1 του άρθρου 4 της παρούσας, αίτησης. 

2.α. Οι εν λόγω έλεγχοι αποσκοπούν στην επαλήθευση της υποβληθείσας από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία αίτησης καθώς και στη διαπίστωση της αξιοπιστίας του φορέα και αφορούν ιδίως την εφαρμοζόμενη μέθοδο για την ογκομέτρηση, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό [σειριακό αριθμό και πιστοποιητικά διακρίβωσης], καθώς και το μακροσκοπικό έλεγχο - επιθεώρηση της δεξαμενής, ως και τη διασταύρωση, είτε δειγματοληπτικά, είτε εν όλω, επιμέρους μετρήσεων και στοιχείων του ογκομετρικού πίνακα (κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ή/και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών). 

β. Οι έλεγχοι διενεργούνται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Τελωνείου Ελέγχου, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας αυτού, με τη συνδρομή της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, η οποία αποτελείται από ένα υπάλληλο του εν λόγω Τελωνείου και ένα χημικό υπάλληλο που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της εν λόγω Χημικής Υπηρεσίας. 

Οι κατά τα ανωτέρω υπάλληλοι επιλέγονται με κριτήριο την κτηθείσα από αυτούς εμπειρία στα θέματα των ελέγχων και ογκομετρήσεων δεξαμενών, κατόπιν σχετικής εσωτερικής εκπαίδευσης, είτε βάσει πιστοποιητικού επάρκειας κατόπιν της παρακολούθησης ειδικών σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

Σε περίπτωση που στις οικείες Υπηρεσίες Ελέγχου δεν υπηρετούν καταλλήλως εκπαιδευμένοι υπάλληλοι, για τη συγκρότησή της κατά τα ανωτέρω επιτροπής, μπορούν να επιλέγονται υπάλληλοι με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω εμπειρία εκ των υπηρετούντων στην πλησιέστερη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και το πλησιέστερο Τελωνείο που ανήκει στην ίδια τελωνειακή περιφέρεια. Το Τελωνείο Ελέγχου δύναται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει τη συνδρομή και εμπειρογνώμονα από άλλη αρμόδια Υπηρεσία. 

γ. Για τον εκάστοτε διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που ελέγχθηκαν και τα σχετικά ευρήματα και αποτελέσματα, ως και οι όποιες τυχόν παρατηρήσεις και υπογράφεται από την εν λόγω επιτροπή. Το εν λόγω πρωτόκολλο ελέγχου υποβάλλεται στις αρμόδιες κατά τα ανωτέρω Υπηρεσίες Ελέγχου Αρχές (Τελωνείο Ελέγχου και Χημική Υπηρεσία Ελέγχου) και φυλάσσεται στον τηρούμενο από αυτές, ιδιαίτερο για κάθε αναγνωριζόμενη δεξαμενή, φάκελο. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες, ως και οι φορείς που διενεργούν τις εργασίες του ελέγχου-επιθεώρησης και της ογκομέτρησης, υποχρεούνται να δέχονται κάθε έλεγχο των αρμοδίων κατ’ άρθρο 1 της παρούσας Αρχών σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους και να θέτουν στη διάθεσή τους το προς τούτο απαραίτητο προσωπικό καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 

4. Επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, η εκ μέρους των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών, 

α) ανακριβής, ελλιπής ή αναληθής αναφορά στοιχείων στην υποβαλλόμενη αίτηση για την έγκριση χρήσης, την παράταση ή την ανανέωση αυτής, στον συνυποβαλλόμενο οικείο τεχνικό φάκελο, στα οικεία φύλλα ελέγχου, ως και στον καταρτισθέντα ογκομετρικό πίνακα, σε σχέση με τα διαπιστούμενα κατά τους διενεργουμένους σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας ελέγχους, ως και 

β) μη τήρηση των λοιπών όρων και διατάξεων της παρούσας, συνιστά παράβαση που τιμωρείται σύμφωνα με  τις ειδικότερες, κατά περίπτωση προϊόντος, διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

5. Στην περίπτωση υπευθυνότητας του φορέα που διενήργησε τις σχετικές εργασίες ελέγχου-επιθεώρησης και ογκομέτρησης, ενημερώνεται μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. το ΕΣΥΔ ή ο φορέας διαπίστευσης που χορήγησε την διαπίστευση για τις δικές του ενέργειες, ενώ δεν γίνεται δεκτός ο φορέας για την εκτέλεση εργασιών ελέγχουεπιθεωρήσεων και ογκομετρήσεων δεξαμενών μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα και έλεγχος από τον φορέα διαπίστευσης και αναλόγως των αποτελεσμάτων αυτού. 

Ανεξαρτήτως των προς τον φορέα διαπίστευσης κατά τα ανωτέρω ενεργειών, ενημερώνεται για τα ευρήματα των διενεργουμένων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου, ελέγχων το κατά το επόμενο άρθρο Μητρώο φορέων και επανεξετάζονται οι έλεγχοι και ογκομετρήσεις που ο συγκεκριμένος φορέας έχει πραγματοποιήσει μέχρι τον προηγούμενο έλεγχο, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 7 

Προγράμματα εκπαίδευσης - Μητρώο φορέων 

1.α. Για την εκπαίδευση των υπαλλήλων των αρμοδίων αρχών Ελέγχου και προκειμένου για την εφαρμογή της παρούσας, πραγματοποιούνται ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης. Τα εν λόγω προγράμματα εκπαίδευσης αναφέρονται, κατ’ ελάχιστο, σε γενικά θέματα μετρολογίας, στα συστήματα και πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, στις μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον έλεγχο-επιθεώρηση και την ογκομέτρηση δεξαμενών σε σχέση και με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, στη μεθοδολογία και τις διαδικασίες προκειμένου για τη διενέργεια προμετρήσεων και επιμετρήσεων, ως και σε θέματα δειγματοληψιών σε σχέση και με ισχύοντα διεθνή πρότυπα και περιλαμβάνουν, τόσο θεωρητικό μέρος, όσο και πρακτική εξάσκηση. 

β. Στα εν λόγω προγράμματα εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούν σε Τελωνεία Ελέγχου και Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου καθώς και στις καθ’ ύλην αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. και που, ως εκ της θέσεως και των καθηκόντων τους στην Υπηρεσία, ασχολούνται με θέματα σχετικά με ελέγχους και ογκομετρήσεις ή/και συμμετέχουν σε μετρήσειςεπιμετρήσεις δεξαμενών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εν λόγω προγραμμάτων εκπαίδευσης, χορηγείται στους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους σχετική πιστοποίηση επάρκειας. 

2.α. Προς διευκόλυνση του ασκουμένου από τις αρμόδιες Αρχές ελέγχου, δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι διαπιστευμένοι φορείς που διενεργούν, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας, μετρολογικούς ελέγχους δεξαμενών συλλογής και αποθήκευσης των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας προϊόντων. 

Στο εν λόγω μητρώο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες Κεντρικές διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. καθώς και τα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου και οι Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου. 

β. Τα στοιχεία του κατά τα ανωτέρω Μητρώου είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές για τον προγραμματισμό των κατά το άρθρο 6 της παρούσας δειγματοληπτικών ελέγχων, ως και για την υλοποίηση των προβλεπομένων σε περίπτωση διαπιστώσεως αποκλίσεων, ανακριβειών κ.λπ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 6 της παρούσας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 - Τροποποίηση της αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β΄) Α.Υ.Ο. “Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας εγκεκριμένου αποθηκευτή”» (Β΄ 2785), όπως ισχύει. 

Η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 «Μεταβατικές διατάξεις - Διαχείριση αποθεμάτων» της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β΄ 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β΄2785) για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και δοχείων, στα οποία τοποθετούνται τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31/12/2019. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Άρθρο 9 

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 

1.α. Δεξαμενές των οποίων ο έλεγχος και η κατάρτιση των οικείων ογκομετρικών πινάκων διενεργήθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, θεωρούνται ότι έχουν αναγνωρισθεί και εγκριθεί και οι οικείοι ογκομετρικοί πίνακες ισχύουν μέχρι της λήξεώς τους και πάντως όχι πέραν της δεκαετίας από της ημερομηνίας καταρτίσεώς τους. 

Στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι της λήξεως κατά τα ανωτέρω των οικείων ογκομετρικών πινάκων, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του εδαφίου γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας. 

β. Μετά τη λήξη της ισχύος των κατά τα ανωτέρω ογκομετρικών πινάκων, προκειμένου για την αναγνώριση και την έγκριση χρήσης των οικείων δεξαμενών τηρούνται οι όροι και οι διατάξεις της παρούσας. 

γ. Προκειμένου για τους νομίμως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, ποτοποιούς και ζυθοποιούς, παρέχεται προθεσμία δύο ετών, από την εν λόγω ημερομηνία, για την ογκομέτρηση των δεξαμενών στις οποίες τοποθετούνται τα οικεία, εκ των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας, προϊόντα. 

2. Προκειμένου για υποβληθείσες, πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας και εκκρεμούσες κατ’ αυτόν, αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών, οι εργασίες για την ογκομέτρηση διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους της ΑΥΟ αριθ. Τ. 3200/25/30-5-1968 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποχρεουμένων των εν λόγω επιτηδευματιών όπως θέσουν στη διάθεση των οικείων επιτροπών τον απαραίτητο διακριβωμένο από διαπιστευμένους φορείς εξοπλισμό, άλλως, προκειμένου για την ογκομέτρηση και τη σχετική έγκριση χρήσης των οικείων δεξαμενών, εφαρμόζονται οι όροι και διατάξεις της παρούσας. 

3. Για μεταβατική περίοδο δύο ετών από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας, οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης μπορούν να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην παρούσα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρούνται, εκ μέρους του φορέα, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα αναφορικά με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και την εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας έλεγχος, από την οικεία επιτροπή, διενεργείται σε κάθε περίπτωση αποδοχής της υποβαλλόμενης από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία αίτησης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας. 

4. Στους ενδιαφερομένους επιτηδευματίες, οι οποίοι ήδη λειτουργούν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας και στις εγκαταστάσεις των οποίων διενεργούνται καταμετρήσεις, προμετρήσεις, επιμετρήσεις 

κ.λπ. δεξαμενών, παρέχεται προθεσμία ενός έτους, από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας για την προμήθεια του απαραίτητου για τις μετρήσεις διακριβωμένου από διαπιστευμένους φορείς εξοπλισμού. 

5. Μέχρι της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για το κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της παρούσας Μητρώο, στην περίπτωση που τα ευρήματα από τον διενεργούμενο έλεγχο δεν είναι ικανοποιητικά ενημερώνονται άμεσα οι Κεντρικές διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. προκειμένου να προβούν στην ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών Ελέγχου. 

6.α. Τα προσαρτημένα στην παρούσα Παραρτήματα Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ και Ζ’ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

β. Τα εξ’ αυτών υπό στοιχεία Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Παραρτήματα συνιστούν την κατά το άρθρο 1 της παρούσας τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας, προκειμένου για την έγκριση χρήσης των δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται ή γενικά τοποθετούνται τα, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. και γενικά σε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, προϊόντα. 

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν, όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, η ΑΥΟ αριθ. Τ. 3200/25/ 30-5-1968 και οι εκδοθείσες σε τροποποίηση αυτής ΑΥΟ, καθώς και κάθε άλλη σχετική ΔΥΟ που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας. 

Παραρτήματα 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2018 

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!