Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ 1171898 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ2016/21.07.2016

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1171898 ΕΞ 2016  

ΦΕΚ B 4370 - 30.12.2016 

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ2016/21.07.2016 (Β΄ 2375) Α.Υ.Ο. «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.» και τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.883/530/1999 (Β' 1872) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή». 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα:

α) των άρθρων 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 80, 90, 92, 93, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119Α και 183

β) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 83 και 

γ) του άρθρου 91, ιδίως της παραγράφου 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4346/2015 (Α΄ 152) και το άρθρο 61 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37). 

2. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου «Παραγωγή και διάθεση ξυδιού» του ν. 4303/2014 (Α΄ 231), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94). 

4. Τις διατάξεις του ν.δ. της 05-05-1928 «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ' ούς επιτρέπεται η κατεργασία ξηράς σταφίδος προς παραγωγή όξους» (Α΄ 87). 

5. Την υπ' αριθμ. 218/97 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αντικατάσταση των 1170/91, 1492/91 και 91/66 αποφάσεων του Α.Χ.Σ. με τις οποίες έχει εγκριθεί η παραγωγή και κυκλοφορία αναπληρώματος ξυδιού από αλκοόλη» (Β' 453). 

6. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (Α΄ 248) και ιδιαίτερα των άρθρων 2,5,10,11,16,19,20 και 25

7. Την υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 Α.Υ.Ο "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας εγκεκριμένου αποθηκευτή"» (Β' 2785), όπως ισχύει. 

8. Τις υπ' αριθμ. Φ.639/447/14.08.2002 Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών» (Β' 1109) και Φ.883/530/16.09.1999 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας εγκεκριμένου αποθηκευτή» (Β' 1872), όπως ισχύουν. 

9. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21.07.2016 Α.Υ.Ο. «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.» (Β' 2375), για την απλούστευση της διαδικασίας παραλαβής και κατεργασίας πρώτων υλών υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. για την παραγωγή ξυδιού και την απαλλαγή αυτών από το φόρο. 

10. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθμ. Φ.883/ 530/1999 (Β' 1872) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας εγκεκριμένου αποθηκευτή», προκειμένου να καθοριστεί το ύψος των εγγυήσεων των προσώπων που παραλαμβάνουν, κατέχουν και μεταποιούν προϊόντα των κωδικών Σ.Ο. 22.04 και 22.06 υπό καθεστώς αναστολής για την παραγωγή ξυδιού. 

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). 

12. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178/2014 και Α΄ 25/2015 για διόρθωση σφάλματος). 

13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116 και Α΄ 121 για διόρθωση σφάλματος) και το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). 

14. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ0010218ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β' 3696). 

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016/ 21.07.2016 Α.Υ.Ο. «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.» (Β' 2375). 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

«γ. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. προϊόντα των άρθρων 90 και 92, νοούνται τα προϊόντα που προκύπτουν μετά το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης και την πρώτη απολάσπωση». 

2. Το προτελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Προς διαπίστωση της κατεργαζόμενης πρώτης ύλης και επαλήθευση της κατά τα ανωτέρω δήλωσης-γνωστοποίησης, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου μπορεί να προβαίνει, κατά τη διάρκεια των εργασιών οξοποίησης σε σχετικούς ελέγχους και δειγματοληψίες, αναλόγως δε των αποτελεσμάτων μπορεί να απαιτήσει την εφαρμογή διασφαλιστικών μέτρων, κατά την κρίση της, προς τα οποία ο οξοποιός οφείλει να συμμορφώνεται». 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Δεν επιτρέπεται η συγκατεργασία, προς οξοποίηση, της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με οποιαδήποτε άλλη πρώτη ύλη παραγωγής ξυδιού». 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η κατεργασία των εν λόγω πρώτων υλών, μετά την εισαγωγή τους στα εν λόγω οξοποιεία, λαμβάνει χώρα χωριστά για κάθε κατηγορία, μη επιτρεπομένης της συγκατεργασίας αυτών, είτε ως προς άλληλες προκειμένου για την παραγωγή των προϊόντων του κωδικού Σ.Ο. 22.06, είτε σε σχέση με τη μετουσιωμένη κατά τα ανωτέρω αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση».

5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του μέρους Ι του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Οικονομική εγγύηση (χρηματική, τραπεζική, ασφαλιστήριο συμβόλαιο), η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο Τελωνείο Παράδοσης και θα καλύπτει το σύνολο του αναλογούντος σε κάθε παραλαβή Ε.Φ.Κ., για την περίπτωση που διαπιστωθεί η μη νόμιμη χρησιμοποίηση των παραληφθέντων προϊόντων για το σκοπό για τον οποίο χορηγείται η απαλλαγή, ήτοι παραγωγή ξυδιού ή διαπιστωθεί έλλειμμα κατά τη διακίνηση του προϊόντος αυτού. Το επιλεγόμενο από τον ενδιαφερόμενο είδος εγγύησης γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων. 

Σε περίπτωση συχνών παραλαβών, αντί της εγγύησης αυτής, μπορεί να κατατίθεται στην οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια πάγια οικονομική εγγύηση (χρηματική, τραπεζική, ασφαλιστήριο συμβόλαιο), ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, η οποία υπολογίζεται στο 6% επί του Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα παραληφθέντα κατά το προηγούμενο έτος προϊόντα προς οξοποίηση. Η εν λόγω πάγια εγγύηση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτει τον Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στην παραληφθείσα ποσότητα προϊόντων για την οποία δεν έχει οριστικοποιηθεί η απαλλαγή. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται ο αναλογών Ε.Φ.Κ. από την πάγια εγγύηση κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση. 

Για οξοποιεία που δεν είχαν προηγούμενη δραστηριότητα στον τομέα αυτό, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης, λαμβάνεται υπόψη ο Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου οξοποιού θα παραληφθούν προς οξοποίηση κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας. Το ύψος αυτής αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο τουλάχιστον, βάσει φυσικού και λογιστικού ελέγχου του οξοποιείου (Δήλωση Ε.Φ.Κ., μηνιαίες δηλώσεις, κ.λπ.)». 

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του μέρους Ι του ιδίου άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την είσοδο των προϊόντων στο οξοποιείο, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Ελέγχου προβαίνουν στον έλεγχο των προβλεπομένων συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων, στην καταμέτρηση, στην δειγματοληψία προς χημική εξέταση για την ταυτοποίηση των προϊόντων και εν συνεχεία στην παραλαβή και μετουσίωση των προϊόντων». 

7. Η παράγραφος 10 του μέρους Ι του ιδίου άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. Με βάση το σχετικό πρωτόκολλο μετουσίωσης διενεργείται η οριστικοποίηση της χορηγούμενης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., η τακτοποίηση του εκκρεμούς παραστατικού, ως και η αποδέσμευση της εγγύησης που έχει κατατεθεί. Σε περίπτωση που δεν επαληθεύονται τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της χημικής εξέτασης, σε σχέση με την παραπάνω αναφερόμενη υποβληθείσα δήλωση του οξοποιού προς τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προκειμένου για προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.04 ή σε σχέση με το προαναφερθέν συνοδευτικό αυτών ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης προκειμένου για προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06, οι διαφορές βεβαιώνονται με πρωτόκολλο συντασσόμενο από τον αρμόδιο χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου που διαβιβάζεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο προβαίνει άμεσα στις δέουσες ενέργειες για τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων». 

8. Η περίπτωση β' της παραγράφου 11 του μέρους Ι του ιδίου άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. Το Τελωνείο Ελέγχου, να αποστέλλει στο Τελωνείο Παράδοσης το σχετικό πρωτόκολλο μετουσίωσης για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, την τακτοποίηση του εκκρεμούς παραστατικού, ως και την αποδέσμευση της εγγύησης που έχει κατατεθεί. Επίσης, το Τελωνείο Ελέγχου θα πρέπει να κοινοποιεί, σε κάθε περίπτωση, στο Τελωνείο Παράδοσης τη σχετική έκθεση με τα οριστικά αποτελέσματα της χημικής εξέτασης για την πληρότητα του φακέλου και προκειμένου το τελευταίο, σε περίπτωση που δεν επαληθεύονται τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, να προβεί αρμοδίως στις δέουσες ενέργειες για τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων από τον υπόχρεο (παραλήπτη οξοποιό)». 

9. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 13 του μέρους Ι του ιδίου άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Προς διαπίστωση της κατεργαζόμενης πρώτης ύλης και επαλήθευση της κατά τα ανωτέρω δήλωσης - γνωστοποίησης, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου δύναται να προβαίνει, κατά τη διάρκεια των εργασιών οξοποίησης σε σχετικούς ελέγχους και δειγματοληψίες, αναλόγως δε των αποτελεσμάτων μπορεί να απαιτήσει την εφαρμογή διασφαλιστικών μέτρων κατά την κρίση της προς τα οποία ο οξοποιός οφείλει να συμμορφώνεται». 

10. Η περίπτωση β' της παραγράφου 13 του μέρους Ι του ιδίου άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. Δεν επιτρέπεται η συγκατεργασία προς οξοποίηση των εν λόγω κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένων προϊόντων με τη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη». 

11. Στο τέλος του μέρους Ι του ιδίου άρθρου 8 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: 

«15. Σε περίπτωση που οξοποιός επιθυμεί να παραλαμβάνει, να κατέχει και να μεταποιεί προς οξοποίηση προϊόντα των κωδικών Σ.Ο. 22.04 και 22.06 υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων οφείλει να λάβει την προβλεπόμενη από τις αριθμ. Φ.883/99 Α.Υ.Ο. και Φ.639/02 Α.Υ.Ο.Ο. άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης, αντίστοιχα, των εν λόγω προϊόντων.

Η παράδοση των ανωτέρω προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή προς τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-οξοποιού διενεργείται χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 25 του ν. 2859/2000. Η παραλαβή των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-οξοποιού διενεργείται με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα εισόδου στη φορολογική αποθήκη.

Η παραλαβή και μετουσίωση των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη του οξοποιού διενεργείται οπωσδήποτε προ της λήξεως του μηνός εντός του οποίου εισήχθησαν σε αυτή, τηρουμένων κατά τα λοιπά των προβλεπομένων στο παρόν άρθρο ως προς τη διαδικασία εισόδου στο οξοποιείο, παραλαβής και δειγματοληψίας.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., τα υπόχρεα πρόσωπα (εγκεκριμένοι αποθηκευτές-οξοποιοί) υποβάλλουν συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ. το αργότερο μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από το μήνα εξόδου από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι τη θέση σε ανάλωση των προϊόντων που διενεργείται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετουσίωσης.

Με το εν λόγω παραστατικό εισπράττεται και ο αναλογών Φ.Π.Α. για τα προϊόντα που εξέρχονται της φορολογικής αποθήκης και προορίζονται για οξοποίηση, κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις επί της φορολογητέας αξίας που καθορίζεται βάσει του άρθρου 19 του ν. 2859/2000. Επί της συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. θα επισυνάπτονται τα σχετικά πρωτόκολλα μετουσίωσης του προηγουμένου μήνα βάσει των οποίων οριστικοποιείται η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ». 

12. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του μέρους II του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. Η κατά τα ανωτέρω κατεργασία των εν λόγω πρώτων υλών, προς παραγωγή ενδιαμέσως των προϊόντων του κωδικού Σ.Ο. 22.06, λαμβάνει χωριστά για κάθε κατηγορία εξ' αυτών, μη επιτρεπομένης της συγκατεργασίας αυτών». 

13.Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του μέρους II του ιδίου άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Προς διαπίστωση της κατεργαζόμενης πρώτης ύλης και επαλήθευση της κατά τα ανωτέρω δήλωσης - γνωστοποίησης, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου δύναται να προβαίνει, κατά τη διάρκεια των εργασιών οξοποίησης σε σχετικούς ελέγχους και δειγματοληψίες, αναλόγως δε των αποτελεσμάτων μπορεί να απαιτήσει την εφαρμογή διασφαλιστικών μέτρων κατά την κρίση της προς τα οποία ο οξοποιός οφείλει να συμμορφώνεται». 

14. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του μέρους II του ίδιου άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Προκειμένου για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., στην περίπτωση των εν λόγω ενδιαμέσως παραγόμενων, από την κατεργασία των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού, προϊόντων του άρθρου 92, για την εκάστοτε παραγόμενη ποσότητα τούτων, το ενδιαφερόμενο οξοποιείο υποβάλει άμεσα στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο εν προκειμένω λειτουργεί και ως Τελωνείο Παράδοσης, Δήλωση Ε.Φ.Κ., για τη θέση της συγκεκριμένης ποσότητας του οικείου προϊόντος σε ανάλωση και τη χορήγηση απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., εφόσον προορίζεται για την παραγωγή ξυδιού, η οποία συμπληρώνεται δεόντως με τον κατάλληλο κωδικό ατέλειας και τα πλήρη στοιχεία του οξοποιού». 

15. Στο μέρος II του άρθρου 8, η υπάρχουσα παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6 και προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Στην περίπτωση που από τις εν λόγω πρώτες ύλες, προκύπτουν ενδιαμέσως προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06 τα οποία δεν εμπίπτουν στην έννοια του τελικού υποκειμένου σε Ε.Φ.Κ. προϊόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.γ του άρθρου 1 της παρούσας, παρέλκει η εκ μέρους των ενδιαφερομένων οξοποιών η τήρηση των διατυπώσεων καθώς και των λοιπών προβλεπομένων στο εν λόγω μέρος II του παρόντος άρθρου διαδικασιών και υποχρεώσεων έναντι της οικείας Τελωνειακής Αρχής. 

Στην περίπτωση αυτή, τηρούνται κατά τα λοιπά οι διατυπώσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στο εν λόγω μέρος II του παρόντος άρθρου, η δε μετουσίωση των εν λόγω προϊόντων διενεργείται από τον αρμόδιο χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, ενώ εφαρμόζονται κατ' αναλογία, προκειμένου και για τις λοιπές εκτός της ξηράς σταφίδας πρώτες ύλες οξοποιίας, και οι σχετικές προβλέψεις του διατάγματος της 05-05-1928». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο 2 

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ. 883/530/1999 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας εγκεκριμένου αποθηκευτή» (Β' 1872), όπως ισχύει. 

1. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της περίπτωσης Α.γ.Ι. του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. Φ. 883/530/1999 Α.Υ.Ο., προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

« Για την παραλαβή, κατοχή και μεταποίηση προϊόντων των άρθρων 90 (οίνοι του κωδικού Σ.Ο. 22.04) και 92 (προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06), προκειμένου για την παρασκευή ξυδιού από νομίμως λειτουργούσες οξοποιίες, το ελάχιστο όριο εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ μέχρι την ποσότητα των 100.000 λίτρων των παραλαμβανόμενων προς οξοποίηση προϊόντων.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ποσότητα 100.000 λίτρων παραλαμβανόμενων προς οξοποίηση προϊόντων και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ». 

2. Στο τέλος της περίπτωσης Α.ε.Ι. του ιδίου άρθρου της ως άνω Α.Υ.Ο., προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για φορολογική αποθήκη προϊόντων των άρθρων 90 και 92 οξοποιού το ελάχιστο όριο εγγύησης περιορίζεται σε 3.000 ευρώ». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Άρθρο 3 

Μεταβατικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος 

1. Οξοποιοί, οι οποίοι επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή με την προσκόμιση της άδειας λειτουργίας του οξοποιείου.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών.

Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από τις υπ' αριθμ. Φ.639/02 Α.Υ.Ο.Ο. και Φ.883/99 Α.Υ.Ο. δικαιολογητικών από τους οξοποιούς πραγματοποιείται εκ των υστέρων, εντός το αργότερο τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η αυτοψία του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. Φ.639/447/2002 Α.Υ.Ο.Ο. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, οι χορηγηθείσες άδειες ανακαλούνται και καθίστανται άμεσα απαιτητές οι φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα αποθηκευμένα προϊόντα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 56 του ν. 2960/2001

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!