Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Β 1115916 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1112 της Επιτροπής, σχετικά με την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Β. Ακριτίδου
Τηλέφωνο:210 6987411
Fax:210 6987408, 424 
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:115 21 Αθήνα
Πληροφορίες:Σ. Σάμιος, Σ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο:210 6479221, 231
Fax:210 6468272
E-Mail:alcohol food@gcsl.gr
Url:www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΑΖ646ΜΠ3Ζ-11Ρ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1115916 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1112 της Επιτροπής, σχετικά με την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης»

A. 1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθ. 2017/1112 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2017, «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριΚ. 3199/93 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης», (Επισ. Εφημ. EE L 162/23-06-2017) με τον οποίο, μεταξύ άλλων, καταργείται ο προηγούμενος σχετικός εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1867.

2.α. Όπως είναι γνωστό, ο κανονισμός (ΕΚ) 3199/93 της Επιτροπής «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης» είχε αρχικά τροποποιηθεί από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 162/2013 της Επιτροπής, με την αντικατάσταση του παραρτήματος αυτού και έτσι την καθιέρωση αφενός μίας κοινής για όλα τα κράτη - μέλη μεθόδου πλήρους μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή της από τον Ε.Φ.Κ. και αφετέρου τη διατήρηση των υφιστάμενων εθνικών μεθόδων για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης για ορισμένα κράτη - μέλη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, αλλά και την πρόβλεψη σχετικών εθνικών μεθόδων για τα κράτη - μέλη για τα οποία δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στον αρχικό καν.(ΕΚ) 3199/93.

Η κοινή μέθοδος πλήρους μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με τον καν.(ΕΕ) 162/2013, προέβλεπε τη χρήση τριών λίτρων ισοπροπυλικής αλκοόλης (IPA), τριών λίτρων μέθυλο-αίθυλο-κετόνης (MEK) και ενός γραμμαρίου βενζοϊκού δενατονίου ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης. β. Στη συνέχεια, το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 3199/93 αντικαταστάθηκε (εκ νέου) από τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1867 της 20ης Οκτωβρίου 2016, με τον οποίο η κοινή μέθοδος πλήρους μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης τροποποιήθηκε ως προς τις αναλογίες των χρησιμοποιούμενων μετουσιωτικών υλών, οι οποίες καθορίσθηκαν στο ένα λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης (IPA), ένα λίτρο μέθυλο-αίθυλο-κετόνης (MEK) και ένα γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης, ενώ επιπλέον, στον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό υπήρχε η πρόβλεψη για την κατάργηση όλων των εθνικών μεθόδων πλήρους μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης και τούτο με σκοπό να περιοριστούν οι πιθανότητες φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και γενικά μη νόμιμης χρήσης της αιθυλικής αλκοόλης.

Ωστόσο, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έκδοση του κανονισμού αυτού (2016/1867) δεν ήταν σύμφωνη με τις σχετικές, εξουσιοδοτικές προς την Επιτροπή, διατάξεις του άρθρου 27 (παράγραφοι 3 και 4) της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου και συνεπώς ο εν λόγω κανονισμός (ΕΕ) 2016/1867, για τυπικούς λόγους όσον αφορά την τηρηθείσα διαδικασία για την έκδοσή του, καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον κοινοποιούμενο εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1112 της Επιτροπής.

Β. 1. Όσον αφορά, λοιπόν, τον κοινοποιούμενο εκτελεστικό κανονισμό ΕΕ 2017/1112, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού, το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3199/93 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού 2017/1112 στο οποίο περιλαμβάνεται ο κατάλογος των επιτρεπομένων μετουσιωτικών υλών για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, και η κοινή διαδικασία (μέθοδος) για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, ως και οι εναπομείνασες εθνικές μέθοδοι/διαδικασίες για ορισμένα κράτη-μέλη κάθε μία από τις οποίες θα χρησιμοποιείται μόνο από το οικείο κράτος - μέλος για την πλήρη μετουσίωση.

Ειδικότερα:

α. Σημειώνεται κατ' αρχήν ότι, όσον αφορά τις επιτρεπόμενες μετουσιωτικές ύλες, στο εν λόγω παράρτημα για κάθε μία από αυτές (στον προαναφερθέντα κατάλογο) αναφέρεται και ο οικείος αριθμός CAS, ενώ γίνεται χρήση του όρου «απόλυτη αιθανόλη» με την διευκρίνιση ότι ο όρος αυτός έχει την ίδια έννοια με αυτή του όρου «απόλυτη αλκοόλη» που χρησιμοποιεί η Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC ).

Υπό τον όρο αυτό προφανώς υποδηλώνεται η «άνυδρη (αιθυλική) αλκοόλη» ή «καθαρή (αιθυλική) αλκοόλη» ή «(αιθυλική) αλκοόλη (σε) 100% vol.» (βλέπετε και MERCK INDEX, 11th ed.,1989, αναφορά υπ' αριθ. 3716).

β. Στο σημείο Ι του παραρτήματος του κοινοποιούμενου κανονισμού, προβλέπεται η κοινή διαδικασία (μέθοδος) μετουσίωσης για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη η οποία θα χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των κρατών - μελών, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Η εν λόγω κοινή διαδικασία μετουσίωσης περιλαμβάνει τις ίδιες μεν μετουσιωτικές ύλες με τις προβλεπόμενες στους μέχρι σήμερα ισχύσαντες κανονισμούς (ΕΕ) 162/2013 και 2016/1867 μετουσιωτικές ύλες, αλλά στις ακόλουθες αναλογίες, ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:

  • 1,0 λίτρο ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA)
  • 1,0 λίτρο μέΚυλο-αίΚυλο-κετόνη (MEK)
  • 1,0 γραμμάριο βενζοϊκό δενατόνιο

γ. Στο σημείο ΙΙ του παραρτήματος, προβλέπεται η χρήση της κοινής διαδικασίας (μεθόδου) για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης όσον αφορά το είδος των μετουσιωτικών υλών, αλλά σε αυξημένες συγκεντρώσεις αυτών, η οποία θα χρησιμοποιείται, κατά περίπτωση, μόνο από τα αναφερόμενα συγκεκριμένα κράτη-μέλη (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία και Σουηδία).

δ. Στο σημείο ΙΙΙ του παραρτήματος προβλέπεται η διατήρηση για ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, των εθνικών μεθόδων για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης οι οποίες αναφέρονται, στο εν λόγω σημείο, ως συμπληρωματικές, πέραν της κοινής, διαδικασίες (μέθοδοι) μετουσίωσης για την πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.

Όσον αφορά λοιπόν τη χώρα μας, παράλληλα με τη θεσπιζόμενη με τον κοινοποιούμενο κανονισμό κοινή διαδικασία για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή περιγράφεται στο σημείο Ι του παραρτήματος αυτού, διατηρείται και η υφιστάμενη σήμερα εθνική μέθοδος της χώρας μας για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης (και την παραγωγή έτσι του λεγόμενου φωτιστικού οινοπνεύματος).

Οι ποσότητες των μετουσιωτικών υλών, ανά εκατόλιτρο ένυδρης αλκοόλης 93% κατ' όγκο, για την εθνική μέθοδο της χώρας μας, όπως αυτές προβλέπονται στο εν λόγω σημείο ΙΙΙ του παραρτήματος του κοινοποιούμενου κανονισμού, αλλά και όπως καθορίζονται στην παράγραφο 11α του άρθρου 3 του ν.2969/2001 (Α'281) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι οι ακόλουθες:

  • 2,0 λίτρα μεκανόλης
  • 1,0λίτρο τερεβινΚελαίου
  • 0,50λίτρα φωτιστικού πετρελαίου,
  • 0,40 γραμμάρια μπλε μεΚυλενίου

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την εν λόγω εθνική μέθοδο, στην πλήρη μετουσίωση υποβάλλεται η χαμηλής ποιότητας αιθυλική αλκοόλη (κεφαλές και ουρές της απόσταξης, προϊόν γνωστό και υπό τον όρο «ημικάθαρο οινόπνευμα») που συμπαράγεται κατά τη διαδικασία παραγωγής της (ουδέτερης) αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στα οινοπνευματοποιεία Β' κατηγορίας, προς παραγωγή του λεγομένου «φωτιστικού οινοπνεύματος».

2. Ο εν λόγω κοινοποιούμενος κανονισμός υπ' αριθ. 2017/1112, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτού, αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., δηλαδή από την 24η-06-2017.

Ωστόσο, το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, δηλαδή η αντικατάσταση του παραρτήματος του καν.(ΕΕ) 3199/93 στο οποίο, όπως προαναφέρθηκε, καθορίζονται οι (νέες) μέθοδοι πλήρους μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης, εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2017.

3. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, τη διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης καθορίσθηκαν με την Α.Υ.Ο. υπ' αριθμ. πρωτ. 30/003/000/1026/08-03-2016 (Β' 755, ΑΔΑ: ΩΑΥΑΗ-Θ1Δ) η οποία και σας έχει κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 30/003/000/2980/12-082016 (ΑΔΑ: ΨΠΘ6Η-Χ7Φ).

Συνημμένα: Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1112 της Επιτροπής (5 σελίδες)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!