Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 30/003/000/774/2019 Έγκριση εφαρμογής της ογκομετρικής μεθόδου με χρήση ροoμέτρου στις ογκομετρήσεις δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα
Πληροφορίες:Σ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο:210 6479152
Fax:210 6468272
E-Mail:alcohol_food@gcsl.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/774

ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εφαρμογής της ογκομετρικής μεθόδου με χρήση ροoμέτρου στις ογκομετρήσεις δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Φ.Ε.Κ. Α΄281) όπως ισχύει, ιδίως δε εκείνες των περιπτώσεων α’ και ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των παραγράφων Β.5 και Γ.1 του άρθρου 7.

2) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2α της παραγράφου Α του άρθρου 4 της υπ’ αριθ 30/003/000/1614/19-4-2018 Α.Υ.Ο. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001 – Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 ΑΥΟ (Β’ 2785)» (Φ.Ε.Κ. Β’1624).

3) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2α της παραγράφου Α του άρθρου 4 της υπ’ αριθ 30/003/000/817/21-2-2018 Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β’914).

4) Τη Σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας υπ΄αριθ. OIML R 71:2008 «Fixed Storage Tanks. General Requirements».

5) Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων εταιρειών «ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.» (από 25-6-2018) και «CQS Α.Ε.» (από 28-11-2018) για την έγκριση της χρήσης της μεθόδου ογκομέτρησης με χρήση μετρητή ροής. Αριθ πρωτ 30/003/000/774/2019 Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων

6) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 30/027/000/434/15-02-2019 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Μετρολογίας με το οποίο προτείνεται ο χαρακτηρισμός της ογκομετρικής μεθόδου με τη χρήση μετρητή ροής ως μετρολογικά αποδεκτής για την ογκομέτρηση δεξαμενών (ονομαστικής χωρητικότητας έως 100 m3 ) υπό την προϋπόθεση της τήρησης των απαιτήσεων που προβλέπονται στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

7) Το υπ’ αριθ. 49/11-07-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μηχανικών Μεγεθών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, σύμφωνα με το οποίο η ογκομετρική μέθοδος με τη χρήση μετρητή ροής είναι διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος ογκομέτρησης μετρολογικά αποδεκτή και ως εκ τούτου, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της από φορείς διαπιστευμένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, μπορεί να χρησιμοποιείται για την ογκομέτρηση δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης κλπ.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την ογκομετρική μέθοδο με χρήση μετρητή ροής, προκειμένου για την ογκομέτρηση δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων προϊόντων και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001, με χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας [Α.Υ.Ο. 30/003/000/1614/2018, (Παράρτημα Β’ και Παράρτημα Δ΄, Μέρος 1, παρ. IV εδαφ. 1β) και Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 30/003/000/817/2018, (Παράρτημα Β’ και Παράρτημα Δ΄, Μέρος 1, παρ. IV εδαφ. 1β)] υπό τις εξής αποκλειστικές προϋποθέσεις:

α) Εφαρμόζεται σύμφωνα με το σχετικό διεθνές πρότυπο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 4269 στην ισχύουσα εκάστοτε έκδοσή του.

β) Οι επιδόσεις της είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας [Α.Υ.Ο. 30/003/000/1614/2018, (Παράρτημα Γ΄) και Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 30/003/000/817/2018, (Παράρτημα Γ΄)]. γ) Εφαρμόζεται από φορείς διαπιστευμένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 στην ισχύουσα εκάστοτε έκδοσή του, για διακριβώσεις δεξαμενών.

2. Προκειμένου για την χρησιμοποίηση της ογκομετρικής μέθοδου με χρήση μετρητή ροής, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες που προβλέπονται/καθορίζονται στην Α.Υ.Ο. 30/003/000/1614/2018 και στην Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 30/003/000/817/2018.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Σταύρος Σάμιος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!