Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Β 1102943 ΕΞ 2018 Παραλαβές πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την εθνική μέθοδο κρατών - μελών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521- Αθήνα
Πληροφορίες:Στ. Σάμιος, 
Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο:2106479221, 222
Fax:210 6468272
E-Mail:alcohol_food@gcsl.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα 
Πληροφορίες:Ε. Κερασιώτη 
Τηλέφωνο:210 6987414 
Fax:210 6987408 
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr 
Url:www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:Ω3Γ546ΜΠ3Ζ-ΤΔΜ

Αθήνα, 29/06/ 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1102943 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Παραλαβές πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την εθνική μέθοδο κρατών - μελών».

Σχετ: 1) Η υπ' αριθ. 30/077/2589/05-08-2013 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση του υπ' αριθ 162/2013 κανονισμού της Ε.Ε.».

2) Η υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1115916 ΕΞ/31-07-2017 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 2017/1112 της Επιτροπής, σχετικά με την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης».

3) Η υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1072828 ΕΞ/09-05-2018 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2236 της Επιτροπής, σχετικά με την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης».

Με αφορμή ερωτήματα Τελωνείων, σχετικά με περιπτώσεις παραλαβών από τη Γερμανία «πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» με την εθνική μέθοδο του εν λόγω κράτους-μέλους όπως ίσχυε [δηλ. με την προσθήκη 1 λίτρου μέθυλο-αιθυλο-κετόνης (ΜΕΚ) (που περιέχει πιθανόν σε χαμηλές συγκεντρώσεις και 3-μεθυλο-βουτανόνη-2 ή/και 5-μέθυλο-επτανόνη-3) και 1 γραμμαρίου βενζοϊκού δενατονίου ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης], δεδομένης της ισχύος αρχικά του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1112 (από την 24-06-2017) και σήμερα του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2236, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπως είναι γνωστό, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής 2017/1112 που σας κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ ΔΕΦΚΦ Β 1115916 ΕΞ /31-07-2017 ΕΔΥΟ, τροποποιήθηκε κατά την αναλογία των χρησιμοποιουμένων μετουσιωτικών υλών, η κοινή μέθοδος για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης - η οποία είχε θεσπιστεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 162/2013 της Επιτροπής - και ταυτόχρονα καταργήθηκαν οι εθνικές μέθοδοι (για την πλήρη μετουσίωση) των Κρατών- Μελών, εκτός βεβαίως ορισμένων μεταξύ των οποίων και της χώρας μας, χωρίς να προβλεφθεί (στον εν λόγω κανονισμό 2017/1112) μεταβατική περίοδος για τη διάθεση των αποθεμάτων της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που είχαν παρασκευασθεί στα διάφορα κράτη- μέλη με την εφαρμογή των οικείων εθνικών μεθόδων, πριν βεβαίως από την έναρξη της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Ωστόσο, για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, δηλαδή των υπαρχόντων κατά τα ανωτέρω αποθεμάτων, ορισμένα κράτη-μέλη δήλωσαν στην Επιτροπή καταληκτικές ημερομηνίες για τη διάθεση των εν λόγω αποθεμάτων τους, οι οποίες σήμερα έχουν ήδη παρέλθει εκτός των περιπτώσεων της Γερμανίας και της Αυστρίας (καταληκτική ημερομηνία η 31-07-2018, της Ιρλανδίας (καταληκτική ημερομηνία η 01-10-2018), ως και της Σλοβενίας (καταληκτική ημερομηνία το τέλος του 2018). Για την περίπτωση της Γερμανίας, σύμφωνα με αλληλογραφία με την αρμόδια Γερμανική Αρχή, η μετουσιωμένη αλκοόλη η οποία έχει παρασκευαστεί πριν από την 1-08-2017 μπορεί να διατεθεί τόσο στην εγχώρια γερμανική αγορά, όσο και στα άλλα Κράτη - Μέλη μέχρι την 31-7-2018 υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την παραγωγή της πριν την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

2.α. Κατόπιν τούτων, για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειμένου για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση, αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων, θα πρέπει να επιτρέπεται η παραλαβή, από τα προαναφερθέντα Κράτη-Μέλη, πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που έχει παρασκευασθεί με την εφαρμογή των (καταργηθεισών πλέον) εθνικών μεθόδων των εν λόγω Κρατών - Μελών για την πλήρη μετουσίωση (όπως αυτές περιλαμβάνονται στο οικείο παράρτημα του κανονισμού 162/2013), υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το εν λόγω προϊόν έχει παρασκευασθεί πριν από την 01-082017, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 1 του προαναφερθέντος εκτελεστικού κανονισμού 2017/1112, οπότε δηλαδή καταργήθηκαν οι εφαρμοζόμενες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 162/2013, από ορισμένα Κράτη-Μέλη (μεταξύ των οποίων και τα προαναφερθέντα), εθνικές μέθοδοι για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης - εκτός βεβαίως από εκείνες που εξακολουθούν και σήμερα να ισχύουν (μεταξύ των οποίων και της χώρας μας), διατηρηθείσες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του προαναφερθέντος εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1112 ως και του ισχύοντος σήμερα εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2236.

Προκειμένου για την κατά τα ανωτέρω παραλαβή, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις [άρθρο 2 (παρ. 4), άρθρο 4 (παρ. 8), άρθρο 6 (παρ. 4), άρθρο 8 (παρ. 5), ως και άρθρο 9] της ΑΥΟ υπ' αριθ 30/003/000/1026/2016 «Οροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» που σας έχει κοινοποιηθεί με την υπ' αριθ. 30/003/000/2980/12-08-2016 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΠΘ6Η-Χ7Φ).

β.Στις περιπτώσεις παραλαβής του εν λόγω προϊόντος, από τα εν λόγω Κράτη - Μέλη (Γερμανία, Αυστρία, Ιρλανδία, ως και Σλοβενία) και μόνον, οι οικείες Χημικές Υπηρεσίες θα πρέπει να προβαίνουν στον έλεγχο των σχετικών παραστατικών, της επισήμανσης επί των φιαλών κλπ αναφορικά με τις δηλούμενες μετουσιωτικές ύλες σε σχέση με τις προβλεπόμενες για τις (καταργηθείσες ως προελέχθη) εθνικές μεθόδους των εν λόγω κρατών - μελών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης, μπορούν δε να προβαίνουν κατά την κρίση τους και σε δειγματοληψίες με σκοπό την εξέταση των δειγμάτων για την εξακρίβωση της παρουσίας των μετουσιωτικών υλών, ενώ από τις οικείες Τελωνειακές Αρχές θα πρέπει να ελέγχεται, με βάση σχετικά παραστατικά, συνοδευτικά έγγραφα, πιστοποιητικά κλπ, ότι η τοιαύτη παραλαμβανόμενη πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την εθνική μέθοδο έχει παρασκευασθεί πριν από την 01-08-2017.

Επισημαίνεται ότι στα εκδιδόμενα οικεία Δ.Χ.Α., το προϊόν θα χαρακτηρίζεται ως «Πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την εθνική μέθοδο της................(συμπληρώνεται από το όνομα του οικείου Κράτους - Μέλους), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 162/2013».

Τέλος επισημαίνεται ότι η παραλαβή στη χώρα μας, των εν λόγω προϊόντων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο μέχρι την 31-07-2018 (προκειμένου για τα προϊόντα της Γερμανίας και Αυστρίας), μέχρι την 01-10-2018 (προκειμένου για τα προϊόντα της Ιρλανδίας) και μέχρι το τέλος του 2018 (προκειμένου για τα προϊόντα της Σλοβενίας).

Για κάθε περαιτέρω σχετική, επί των προαναφερθέντων, πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεσθε στις αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις της ΓΔΤ & ΕΦΚ και του ΓΧΚ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!