Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Ε 1067412 ΕΞ 2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 6225).

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1067412 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 3539/25.05.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 6225).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 28 της παρ. 1 του άρθρου 7, της περ γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9, και του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις (Α’ 26),

γ) του ν. 3528/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

δ) της υπό στοιχεία ΔΟΡΓ Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Τις αποφάσεις υπό στοιχεία:

α) ΔΟΡΓ Α 1081822 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2871),

β) ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24-11-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 και άρθρο 38, παρ. 5, του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (Β’ 4162).

γ) ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Επικαιροποίηση - καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 5401).

δ) ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.05.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313 και Β’ 2385).

ε) ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021/31.05.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)»(Β’ 2316 και Β’2385).

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507),

β) υπό στοιχεία 69488 ΕΞ 2022/20-5-2022 «Ανανέωση θητείας ενός μέλους και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424) και

γ) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-9-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689 του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Το υπό στοιχεία ΔΑΠΔΕΠ/Φ.4/57/οικ.7947/03-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του επί της παρούσας απόφασης.

6. Την από 11.04.2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9, του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 28/12.04.2023 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

7. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός της οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2019 (Α’ 94)» (Β’ 6225).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 (Β’ 6225) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» ως ακολούθως:

1. Η υποπερ. α’ της περ. Β της παρ. 2 του άρθρου 14 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Οι δύο ιεραρχικά Προϊστάμενοί τους κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης. Ο Προϊστάμενος επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης δεν αξιολογεί ως Β’ Aξιολογητής Προϊσταμένους επιπέδου Υποδιεύθυνσης και επιπέδου Τμήματος Περιφερειακών Υπηρεσιών. Επίσης, δεν αξιολογεί τους Προϊσταμένους των Αυτοτελώς υπαγόμενων Τμημάτων (περιφερειακές υπηρεσίες) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., οι οποίοι αξιολογούνται αντίστοιχα από τους Προϊσταμένους των Φορολογικών ή Τελωνειακών Περιφερειών που υπάγονται (Α’ Aξιολογητής), με εξαίρεση την περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας αξιολόγησης από αυτούς οπότε και αξιολογούνται από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης».

2. Οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 15 τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση βαθμολογίας του υπαλλήλου από τον Α’ ή τον Β’ Αξιολογητή, κατά την Ποιοτική Αξιολόγηση, και κατάταξης του στο επίπεδο της ανεπαρκούς κατοχής ή έλλειψης κατοχής έστω και μιας ικανότητας σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης του άρθρου 18, απαιτείται από τον Αξιολογητή αναγραφή ειδικής αιτιολογίας για τη βαθμολογία αυτή, η οποία να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά, αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, ιδίως επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενείς παρατηρήσεις των Προϊσταμένων του ή άλλων γεγονότων, τα οποία έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών Συνεντεύξεων και καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα.

«5. Σε περίπτωση κατά την οποία η βαθμολογία του Α’ αξιολογητή, κατά την Ποιοτική Αξιολόγηση, έχει διαφορά από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των συναξιολογητών ιδίου επιπέδου ή κατώτερου (υφιστάμενοι), πάνω από 20 μονάδες, απαιτείται από τον Α’ Αξιολογητή να αιτιολογήσει την απόκλιση της βαθμολογίας του.»

3. Οι περ Α., Β., και Γ. της παρ. 3 του άρθρου 18 τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής:

«Α. για τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Αυτοτελώς υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, των ΦορολογικώνΤελωνειακών Περιφερειών, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης (για το χρονικό διάστημα που λειτουργούσαν ως Α’ Τάξης), των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., των ΕΛ.ΚΕ. και των Τελωνείων του άρθρου 38 του ν. 4389/2016:

i. από 95 έως 100, ως άριστος, (πλήρης κατοχή αυτής της ικανότητας)

ii. από 85 έως 94, ως πολύ επαρκής, (ικανοποιητική κατοχή αυτής της ικανότητας) iii. από 75 έως 80, ως επαρκής, (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

iv. από 45 έως 70, ως ανεπαρκής, (ανεπαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

v. από 40 και κάτω, ως ακατάλληλος, (έλλειψη κατοχής αυτής της ικανότητας)»

«Β. για τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δ.Ο.Υ (Α, Α1, Α-Β Τάξης), Τελωνείων (Α’ Τάξης Λοιπά Τελωνεία) και Χημικών Υπηρεσιών και τους Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης των Αυτοτελώς υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και των ΕΛ.ΚΕ.:

i. από 95 έως 100, ως άριστος,(πλήρης κατοχή αυτής της ικανότητας)

ii. από 80 έως 94, ως πολύ επαρκής, (ικανοποιητική κατοχή αυτής της ικανότητας) iii από 70 έως 75, ως επαρκής, (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

iv. από 45 έως 65, ως ανεπαρκής, (ανεπαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

v. κάτω από 40, ως ακατάλληλος, (έλλειψη κατοχής αυτής της ικανότητας)»

«Γ. για τους Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων και τους Προϊσταμένους Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ:

i. από 90 έως 100, ως άριστος,(πλήρης κατοχή αυτής της ικανότητας)

ii. από 80 έως 85, ως πολύ επαρκής, (ικανοποιητική κατοχή αυτής της ικανότητας) iii. από 65 έως 75, ως επαρκής, (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

iv. από 45 έως 60, ως ανεπαρκής, (ανεπαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

v. κάτω από 40, ως ακατάλληλος, (έλλειψη κατοχής αυτής της ικανότητας)»

4. Οι περ. Α., Β., και Γ. της παρ. 4 του άρθρου 18 τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής:

«Α. για τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των αυτοτελώς υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, των ΦορολογικώνΤελωνειακώνΠεριφερειών, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης (για το χρονικό διάστημα που λειτουργούσαν ως Α’ Τάξης), των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., των ΕΛ.ΚΕ. και των Τελωνείων του άρθρου 38 του ν. 4389/2016: από 95 έως 100, ως άριστος, από 85 έως 94, ως πολύ επαρκής, από 75 έως 84, ως επαρκής, από 41 έως 74, ως μη επαρκής, από 40 και κάτω, ως ακατάλληλος»

«Β. για τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δ.Ο.Υ (Α, Α1, Α-Β Τάξης), Τελωνείων (Α’ Τάξης Λοιπά Τελωνεία) και Χημικών Υπηρεσιών και τους Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης των αυτοτελώς υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και των ΕΛ.ΚΕ..: από 95 έως 100, ως άριστος, από 80 έως 94, ως πολύ επαρκής, από 70 έως 79, ως επαρκής, από 41 έως 69, ως μη επαρκής, από 40 και κάτω, ως ακατάλληλος»

«Γ. για τους Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων και τους Προϊσταμένους Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ: από 90 έως 100, ως άριστος, από 80 έως 89, ως πολύ επαρκής, από 65 έως 79, ως επαρκής, από 40 έως 64, ως μη επαρκής, κάτω από 40, ως ακατάλληλος»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 25 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία αποτελείται από τα μέλη (υπηρεσιακά και αιρετά) του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του κλάδου του υπαλλήλου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που προΐσταται της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος ή στις λοιπές περιπτώσεις τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, ο οποίος προεδρεύει. Ως Αναπληρωτής:

α) του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και

β) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης που προΐσταται της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για τις λοιπές περιπτώσεις ορίζεται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ έτερος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης με την απόφαση ορισμού μελών της Ειδικής Επιτροπής.

Ως Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής και αναπληρωτής αυτού ορίζεται με την απόφαση ορισμού μελών, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ’ της ΑΑΔΕ.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.»

6. Στο άρθρο 26 προστίθεται παρ. 7, ως εξής: «7. Για τις αξιολογικές περιόδους των ετών 2023 και 2024 η διαδικασία της Αξιολόγησης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσης, με τις κάτωθι μεταβατικές προβλέψεις:

α) Με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητή και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, δύναται να καθορίζονται οι Θέσεις Εργασίας της ΑΑΔΕ οι κάτοχοι των οποίων θα αξιολογηθούν ποσοτικά με ατομική στοχοθεσία, η οποία συμμετέχει στην τελική αξιολόγηση με ποσοστό 15%.

β) Για τους κατέχοντες Θέσεις Ευθύνης σε Οργανικές Μονάδες, που δεν έχουν τεθεί στόχοι σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, καθώς και για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ για τους οποίους δεν θα εφαρμοσθεί η παραπάνω περ. α’, διενεργείται μόνο Ποιοτική Αξιολόγηση.

γ) Η ημερομηνία διενέργειας της Αξιολόγησης για έκαστη αξιολογική περίοδο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή.

δ) Για τις περιπτώσεις μετακινήσεων όπου ο Αξιολογούμενος ικανοποιεί τις προϋποθέσεις Αξιολόγησης σε δύο διαφορετικές Οργανικές Μονάδες της ΑΑΔΕ, αξιολογείται στην τελευταία.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 (Β’ 6225), ΔΔΑΔ Ε 1015386 ΕΞ 2020/03-02-2020 (Β’ 401), ΔΔΑΔ Ε 1109681 ΕΞ 2021/ 8-12-2021 (Β’ 5935) και ΔΔΑΔ Ε 1090180 ΕΞ 2022/ 22-09-2022 (Β’ 4975) αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!