Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020 Επικαιροποίηση - Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B’ 5401/09.12.2020

Επικαιροποίηση - Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 28, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

β) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738).

3. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017/ 24.11.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4227).

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης - καθορισμού νέων περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυπώθηκε στην από 24/09/2020 συνεδρίασή του, όπως προκύπτει από την υπ΄ αρ. 44/24.09.2020 βεβαίωση.

7. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/348/οικ.20990/ 11.11.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του, επί του αντικείμενου του θέματος της παρούσας, σε συνέχεια του υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 157580 ΕΞ 2020ΕΜΠ/ 20-10-2020 εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Επικαιροποιούμε - Καθορίζουμε το σύνολο των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως κατωτέρω:

Γενικές Διευθύνσεις

1) Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

2) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

4) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

5) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

6) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους.

Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή

1) Γραφείο Διοικητή.

2) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

3) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

4) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης.

5) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

6) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

7) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

8) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών.

9) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

10) Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας.

11) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Β. Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναπτύσσονται λεπτομερώς στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!