Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017 Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017

ΦΕΚ B 4227 - 01.12.2017 

Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’/94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 28, παράγραφος 1 και 38, παράγραφος 5, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

β) Του ν. 3528/2007 (Α’/26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’/968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27.07.2017 (Β’/2681) και Δ.ΟΡΓ.Α 1159956 ΕΞ 2017/25.10.2017 (Β’/3861) όμοιες και ισχύει. 

3. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1180286 ΕΞ 2016/ 12.12.2016 (Β’/4009) του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691ΕΞ2014/06.11.2014 (Β’/3017) Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως ισχύει. 

4. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’/130 και Β’/372) του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-9-2013 (Β’/2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

5. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

6. Την αριθ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) πράξη του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.». 

7. Τα με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.13/29198/16.11.2017 και ΔΙΔΑΔ/Φ.13/οικ.40310/21.11.2017 έγγραφα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα οποία διατυπώθηκε η γνώμη του, επί του αντικείμενου του θέματος της παρούσης, σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1131371 ΕΞ/7-9-2017 και ΔΔΑΔ Ε 1166855 ΕΞ/8-11-2017 εγγράφων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

8. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυπώθηκε στις από 07/09/2017 και 23/11/2017 συνεδριάσεις του, επί της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α’/94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθ. πρωτ. 30/08.09.2017 και 42/23.11.2017 βεβαιώσεις. 

9. Την ανάγκη βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω μιας αντικειμενικής και τεκμηριωμένης καταγραφής του περιεχομένου των θέσεων εργασίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Καθορίζουμε το σύνολο των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως κατωτέρω: 

Γενικές Διευθύνσεις 

1) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 

2) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

3) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 

4) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 

5) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή 

Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή

1) Γραφείο Διοικητή 

2) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 

3) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

4) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης 

5) Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία 

6) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 

7) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 

8) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

9) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών 

10) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 

11) Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 

12) Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας 

Β. Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναπτύσσονται λεπτομερώς στο συνημμένο παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Συνημμένο παράρτημα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!