Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021 Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)

ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B’ 2316/01.06.2021

Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:

α) Του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 καθώς και του άρθρου 28 αυτού,

γ) του ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:

α) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

β) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ Α 1147691 ΕΞ 2014 (Β’ 3017) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-9-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 και την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (Β’ 4162).

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017/24.11.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε «Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4227).

6. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Επικαιροποίηση - καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 5401).

7. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 6225), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Την ανάγκη ρύθμισης των διαδικασιών κατάταξης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. σε Θέσεις Εργασίας και κινητικότητας υπαλλήλων μεταξύ Θέσεων Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε.

9. Το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.311.69/3051/οικ9836/ 28-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του επί της παρούσας απόφασης.

10. Τη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυπώθηκε στην από 31-05-2021 συνεδρίασή του, επί της παρούσας απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 13/31-05-2021 βεβαίωση.

11. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/ 01.06.2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)» (Β’ 2313).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ορίζονται οι κάτωθι όροι:

1. «Θέση Εργασίας» (Θ.Ε.)

Ορίζεται κάθε θέση εργασίας που υπάρχει στην Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή καταγράφεται στα Περιγράμματα Θέσης Εργασίας.

2. «Θέση σε Οργανική Μονάδα»

Ορίζεται η θέση εργασίας του υπαλλήλου στην Οργανική Μονάδα της Α.Α.Δ.Ε. όπου υπηρετεί.

3. «Οργανική Μονάδα»

Ορίζεται η κάθε μία Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., όπως προκύπτει από τον Οργανισμό της Α.Α.Δ.Ε.

4. «Περίγραμμα Θέσης Εργασίας» (Π.Θ.Ε.)

Ορίζεται η περιγραφή της θέσης εργασίας στην οποία αποτυπώνονται τα κύρια καθήκοντα και οι ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. Το Π.Θ.Ε. περιλαμβάνει:

i) τη θέση στο οργανόγραμμα της Α.Α.Δ.Ε.,

ii) το αντικείμενο της θέσης, iii) τα κύρια καθήκοντα,

iv) τη χρήση πόρων,

v) τις συνθήκες εργασίας,

vi) τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, vii) τα επιθυμητά προσόντα και viii) τις ικανότητες και το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας. Το Π.Θ.Ε. δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν και αφορούν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

5. «Κατάταξη Υπαλλήλου σε Θέση Εργασίας»

Ορίζεται η τοποθέτηση του υπαλλήλου σε μία συγκεκριμένη Θέση Εργασίας.

6. «Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας»

Ορίζονται οι Θ.Ε. αυξημένης επιτελικής και επιχειρησιακής σημασίας για το σκοπό και την αποστολή της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι, για την τοποθέτηση στις οποίες απαιτείται ειδική διαδικασία επιλογής.

7. «Βαθμός Θέσης Εργασίας» (Β.Θ.Ε.)

Ορίζεται ο Βαθμός που προκύπτει από απόφαση που εκδίδεται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

8. «Κατάταξη Υπαλλήλου σε Βαθμό Θέσης Εργασίας»(Β.Θ.Ε.)

Ορίζεται η απόκτηση από τον υπάλληλο του Βαθμού της Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) στην οποία έχει τοποθετηθεί.

9. «Υπάλληλοι»

Ορίζονται οι κατέχοντες οργανική ή προσωποπαγή θέση στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και οι υπηρετούντες με απόσπαση σε αυτή.

10. «Κινητικότητα υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε.»

Ορίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο μετακίνηση του υπαλλήλου από Θέση Εργασίας σε άλλη Θέση Εργασίας, ή/και από Θέση σε μία Οργανική Μονάδα σε Θέση σε άλλη Οργανική Μονάδα της Α.Α.Δ.Ε.

11. «Υπηρεσία Υποδοχής»

Ορίζεται η Οργανική Μονάδα στην οποία μετακινείται ο υπάλληλος.

12. «Θέσεις Ευθύνης»

Ορίζονται οι θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος και Αυτοτελών Γραφείων.

Άρθρο 2
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται οι διαδικασίες:

α) Κατάταξης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. σε Θέσεις Εργασίας και

β) Κινητικότητας υπαλλήλων μεταξύ Θέσεων Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. Σκοπός είναι αφενός η βέλτιστη αξιοποίηση και η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις Υπηρεσίες εντός της Α.Α.Δ.Ε., αφετέρου η παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους για την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και την απόκτηση εμπειρίας σε θέσεις διαφόρων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Θ.Ε.) ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Β.Θ.Ε.)

Άρθρο 3
Κατάταξη Υπαλλήλων σε Θέση Εργασίας

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάταξη του υπαλλήλου σε Θέση Εργασίας είναι η κατοχή από τον υπάλληλο των απαιτούμενων τυπικών προσόντων και του ελάχιστου απαιτούμενου επιπέδου επάρκειας ως προς τις ικανότητες που προβλέπονται στο συγκεκριμένο Π.Θ.Ε., όπως αυτά τροποποιούνται και ισχύουν και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλΤεύχος B’ 2316/01.06.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26715 λήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη Θέση Εργασίας, με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων της παρούσας απόφασης. Όπου προβλέπεται παρακολούθηση προγράμματος υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης στην ΦΟ.ΤΑ., ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται ως εμπειρία στην απαίτηση του ΠΘΕ κατάταξης.

2. Ο έλεγχος της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων και η κατάταξη στη Θέση Εργασίας γίνεται κατά περίπτωση

α) από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας,

β) από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

3. Σε κάθε περίπτωση, η κατάταξη σε συγκεκριμένη Θέση Εργασίας δεν περιορίζει την ευχέρεια του Προϊσταμένου να αναθέτει στον υπάλληλο παράλληλα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε διαφορετική Θέση Εργασίας, εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες.

4. Η τροποποίηση του Π.Θ.Ε. ως προς τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ή/και το προφίλ ικανοτήτων συνεπάγεται επανακατάταξη του υπαλλήλου στην εν λόγω Θέση Εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

5. Για την κατάταξη υπαλλήλων που διορίζονται στην Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π που θέτει ως απαραίτητο προσόν διορισμού στην Α.Α.Δ.Ε την εμπειρία, ο χρόνος εμπειρίας που μοριοδοτήθηκε συνυπολογίζεται στον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο εμπειρίας για την κατάταξη σε Θέση Εργασίας, εφόσον η εν λόγω εμπειρία είναι συναφής με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης.

6. Η απόφαση κατάταξης του υπαλλήλου κοινοποιείται στον υπάλληλο και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

7. Οι αποφάσεις τοποθέτησης Προϊσταμένων μετά από διαδικασίες επιλογής συνεπάγονται την κατάταξη του υπαλλήλου στη συγκεκριμένη Θέση Εργασίας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.

8. Κατάταξη συντελείται μετά από κάθε αλλαγή περιγράμματος Θέσης Εργασίας, όπως αυτά τροποποιούνται και ισχύουν, είτε εντός της ιδίας μονάδας είτε μετά από μετακίνηση στο πλαίσιο της κινητικότητας.

9. Για την κατάταξη του υπαλλήλου σε θέση ανωτέρου βαθμού, πλην των Θέσεων Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

β) Η κατάταξη να διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του υπαλλήλου για την τελευταία αξιολογική του περίοδο, και το αποτέλεσμα αυτής να είναι μεγαλύτερο του 85%.

γ) Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υπαλλήλου για την αμέσως προηγούμενη αξιολογική περίοδο, να είναι επίσης μεγαλύτερο του 85%.

Άρθρο 4
Κατάταξη Υπαλλήλων σε Βαθμό Θέσης Εργασίας

Η κατάταξη του υπαλλήλου σε συγκεκριμένη Θέση Εργασίας συνεπάγεται αυτοδικαίως την κατάταξή του στο Βαθμό της Θέσης αυτής.

Άρθρο 5
Ειδικές Περιπτώσεις Αναστολής Ισχύος της Απόφασης Κατάταξης σε Θέση Εργασίας και Βαθμό Θέσης Εργασίας

Αναστέλλεται η κατάταξη ή η ισχύς της απόφασης κατάταξης κατά περίπτωση, στη Θέση Εργασίας και στον Βαθμό Θέσης Εργασίας των υπαλλήλων που:

1. Έχουν τεθεί ή τίθενται σε αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων λόγω πειθαρχικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά την λήξη της αργίας ή της αναστολής άσκησης καθηκόντων και μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η πειθαρχική και τυχόν δικαστική διαδικασία καθώς και σε περίπτωση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, οι ως άνω υπάλληλοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας απόφασης σε Θέση Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. και στο Βαθμό αυτής με απόφαση του Διοικητή κατόπιν γνωμοδότησης της ΔΕΣΥΠ και εισήγησης της Γ.Δ.Α.Δ.Ο., χωρίς να δεσμεύει η τυχόν κατάταξη στην προηγούμενη Θέση Εργασίας. Σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής πειθαρχικής και τυχόν δικαστικής απόφασης, ο υπάλληλος κατατάσσεται - κατόπιν αίτησής του - στην προηγούμενη Θέση Εργασίας και στο Βαθμό αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωθείσες υπηρεσιακές πραγματικές καταστάσεις.

2. Έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου. Σε περίπτωση επιστροφής στην Υπηρεσία, κατόπιν θετικής κρίσης σχετικά με την ικανότητά τους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, οι ως άνω υπάλληλοι κατατάσσονται κατόπιν αίτησής τους στην προηγούμενη Θέση Εργασίας και στο Βαθμό αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωθείσες υπηρεσιακές πραγματικές καταστάσεις. Σε περίπτωση κρίσης περί μερικής ανικανότητας κατατάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας απόφασης σε διαφορετική Θέση Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. και στον Βαθμό αυτής με απόφαση του Διοικητή κατόπιν εισήγησης της Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

3.α. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους με οποιονδήποτε τρόπο σε Υπηρεσίες εκτός της Αρχής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 19 του ν. 4778/2021.

β. Έχουν αποκτήσει ή αποκτούν την ιδιότητα αιρετών Ο.Τ.Α. με πλήρη απαλλαγή καθηκόντων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 4778/2021.

γ. Λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών και ο χρόνος της αδείας τους δεν λογίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία. Μετά την άρση των ως άνω λόγων, οι υπάλληλοι των παραπάνω περιπτώσεων κατατάσσονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην οποία ανήκουν, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 11, εφόσον έχει παρέλθει διετία, σε Θέση Εργασίας και στο Βαθμό της Θέσης αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας απόφασης, χωρίς να δεσμεύει η τυχόν κατάταξη στην προηγούμενη θέση εργασίας, και σύμφωνα με τις διαμορφωθείσες υπηρεσιακές πραγματικές καταστάσεις.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των υπαλλήλων που κατατάσσονται ή έχουν καταταχθεί 26716 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2316/01.06.2021 σε Θέσεις Ευθύνης και Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας.

Άρθρο 6
Ειδικές περιπτώσεις κατάταξης σε Θέσεις Εργασίας και στο Βαθμό Θέσης Εργασίας

1. Οι υπάλληλοι που έχουν παραπεμφθεί ή παραπέμπονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για την κρίση ικανότητας για κάθε εργασία, κατατάσσονται προσωρινά στη Θέση Εργασίας και στο Βαθμό αυτής, σύμφωνα με τα καθήκοντα που ασκούσαν και τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας.

2. Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν στη γραμματεία του Ε.Ν.Γ.Δ.Ε. του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατατάσσονται στο Βαθμό Θέσης Εργασίας που αντιστοιχεί στο Π.Θ.Ε. των καθηκόντων που ασκούσαν στην οργανική τους θέση.

3. Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που στελεχώνουν με οποιονδήποτε τρόπο το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν εκεί, κατατάσσονται στην αντίστοιχη Θέση Εργασίας και στο Βαθμό αυτής. Όταν για οποιονδήποτε λόγο υπάλληλος της Α.Α.Δ.Ε. παύσει να κατέχει την εν λόγω θέση αναζητείται άλλη Θέση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

4. Υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν απαλλαγεί πλήρως από τα καθήκοντά τους λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας κατατάσσονται σε Βαθμό Θέσης Εργασίας Ι’ ή Θ’ ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 7
Κινητικότητα υπαλλήλων σε Θέσεις Εργασίας

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης η κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ Θέσεων Εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. διακρίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Κινητικότητα μεταξύ Θέσεων Εργασίας Ίδιου Βαθμού,

β) Κινητικότητα σε Θέσεις Εργασίας Ανώτερου Βαθμού,

γ) Κινητικότητα σε Θέσεις Εργασίας Κατώτερου Βαθμού,

δ) Κινητικότητα σε Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας.

Άρθρο 8
Γενικές προϋποθέσεις Κινητικότητας

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η αλλαγή Θέσης Εργασίας ή/και η αλλαγή Θέσης σε Οργανική Μονάδα της Α.Α.Δ.Ε. διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9.

2. Η αλλαγή Θέσης Εργασίας ή/και η αλλαγή Θέσης σε Οργανική Μονάδα της Α.Α.Δ.Ε. επιτρέπεται, εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων που κατέχουν τις σχετικές Θέσεις Εργασίας, που αντιστοιχούν στα Π.Θ.Ε. προέλευσης και υποδοχής, βρίσκεται εντός του επιτρεπτού ορίου, όπως αυτό θα καθοριστεί μετά την αναλυτική κατανομή των οργανικών θέσεων σε Π.Θ.Ε. από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και σχετική απόφαση του Διοικητή.

3. Στις περιπτώσεις των παρ. 1, του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 5, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των παρ. 3 και 5 του άρθρου 9, της παρ. 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 11 της παρούσας επιτρέπεται και η χωρίς αίτηση του υπαλλήλου αλλαγή Θέσης Εργασίας ή/και η αλλαγή Θέσης σε Οργανική Μονάδα της Α.Α.Δ.Ε., κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου και της διαδικασίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου

9. Ειδικά για τις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5, του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6, της παρ. 5 του άρθρου 9, της παρ. 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 11 της παρούσας ζητείται εκ των προτέρων από τον υπάλληλο η εκδήλωση της προτίμησής του σχετικά με τη νέα Θέση Εργασίας ή/και Θέση σε Οργανική Μονάδα, χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική.

4. Είναι δυνατή η μετακίνηση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. από Θέση Εργασίας σε άλλη μη συναφή Θέση Εργασίας ίδιου βαθμού, ακόμη και αν ο υπάλληλος δεν διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο εμπειρίας της νέας Θέσης Εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΘΕ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 12.

5. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την κατάταξή του σε Θέση Εργασίας του ιδίου, ανώτερου ή κατώτερου βαθμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Διαδικασία κινητικότητας υπαλλήλων σε Θέσεις Εργασίας

1.Οι προς πλήρωση κενές Θέσεις Εργασίας σε κάθε Οργανική Μονάδα της Α.Α.Δ.Ε. προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κατόπιν εισήγησης της Γ.Δ.Α.Δ.Ο. σε δύο κύκλους Κινητικότητας και ειδικότερα τον δεύτερο μήνα κάθε εξαμήνου του έτους.

2. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός τακτής προθεσμίας.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού βάσει των προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 8 της παρούσας απόφασης και των στοιχείων του φακέλου των υποψηφίων και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης μετάθεσης/απόσπασης από τον Διοικητή σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4389/2016 ή/και κατάταξης στη νέα Θέση Εργασίας και Βαθμό αυτής. Με απόφαση του

Διοικητή δύναται να καθορίζονται επιμέρους κριτήρια και στάθμιση αυτών βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή μεταξύ πλειόνων υποψηφίων.

3. Σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει η διαδικασία της προκήρυξης ή σε περίπτωση αιτιολογημένης έκτακτης ή επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, ο Προϊστάμενος της Οργανικής Μονάδας δύναται να επιλέξει με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια για την κενή θέση υπάλληλο από τους υπηρετούντες σε Θέση Εργασίας ίδιου ή υψηλότερου βαθμού στην ίδια Οργανική Μονάδα, υπό τον όρο ότι η στελέχωση του τμήματος από το οποίο μετακινείται ο υπάλληλος δεν θα υπολείπεται του κατώτατου επιτρεπτού ορίου της παρ. 2 του άρθρου 8.

Ο Προϊστάμενος ενημερώνει τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη σχετική τοποθέτηση και τους λόγους αυτής. Η Γ.Δ.Α.Δ.Ο. έχει την ευχέρεια να εισηγηθεί στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. την τροποποίηση της απόφασης του Προϊσταμένου της Οργανικής Μονάδας.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση της θέσης εκ των ενόντων υπαλλήλων της Οργανικής Μονάδας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ο Προϊστάμενος της Οργανικής Μονάδας ενημερώνει σχετικά τη Γ.Δ.Α.Δ.Ο. για την αδυναμία και την αναγκαιότητα πλήρωσης της κενής θέσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Διοικητής, κατόπιν εισήγησης της Γ.Δ.Α.Δ.Ο., δύναται να επιλέξει με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια για την κενή θέση υπάλληλο από τους υπηρετούντες στην ίδια ή διαφορετική Οργανική Μονάδα, ανεξαρτήτως βαθμού της Θέσης Εργασίας που κατέχει.

Σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, ο υπάλληλος κατατάσσεται προσωρινά στη νέα Θέση Εργασίας για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί το ένα (1) έτος και αξιολογείται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα διαχείρισης της απόδοσης για τη συγκεκριμένη νέα Θέση Εργασίας. Αν δεν επιτευχθεί η οριστική κάλυψη της Θέσης ή δεν εκλείψουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, μετά την παρέλευση του έτους, ο υπάλληλος επιστρέφει στην πρότερη Θέση Εργασίας του ή/και στη Θέση της Οργανικής Μονάδας και μετακινείται έτερος υπάλληλος στη συγκεκριμένη Θέση Εργασίας ή/ και Θέση σε Οργανική Μονάδα για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί το ένα (1) έτος ομοίως (κυκλική κάλυψη της Θέσης). Για τους σκοπούς της παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Θέση Εργασίας που καλύπτεται προσωρινά σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, λογίζεται ως κενή και περιλαμβάνεται στις σχετικές προκηρύξεις μέχρι την οριστική πλήρωσή της.

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις εξαιρετικών οικογενειακών λόγων, λόγων συνυπηρέτησης ή λόγων υγείας, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης αίτησης του υπαλλήλου και σχετικής εισήγησης της Δ.Δ.Α.Δ. και γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε., όπου η χορήγησή της προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο Διοικητής δύναται, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου 8 και στις παρ. 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, να τοποθετήσει τον υπάλληλο σε διαφορετική Θέση Εργασίας ίδιου βαθμού ή/και Θέση σε Οργανική Μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

5. Σε περιπτώσεις οργανωτικών αλλαγών ή συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου παραμονής σε συγκεκριμένη Οργανική Μονάδα επιτρέπονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. οι μετακινήσεις υπαλλήλων σε νέες Θέσεις Εργασίας ή/και Θέσεις σε Οργανική Μονάδα τουλάχιστον ίδιου βαθμού με τη Θέση Εργασίας από τις οποίες μετακινούνται.

6. Υπάλληλος που λαμβάνει αρνητική αξιολόγηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Συστήματος Αξιολόγησης ή Διαχείρισης της Απόδοσης της Α.Α.Δ.Ε., όπως καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή, μετακινείται σε διαφορετική Θέση Εργασίας, ίδιου ή κατώτερου βαθμού και εκδίδεται απόφαση κατάταξης σε νέα Θέση Εργασίας από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 10
Κινητικότητα σε Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας

1. Η κινητικότητα σε Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας, προϋποθέτει την διενέργεια ειδικής διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν κατά κατηγορία Θέσεων με αποφάσεις του Διοικητή.

2. Η διαδικασία άρχεται με την προκήρυξη ειδικής διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας.

3. Για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που παύουν οριστικά και για οποιονδήποτε λόγο να καταλαμβάνουν Θέσεις Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας, αναζητείται από τη Δ.Δ.Α.Δ διαφορετική Θέση Εργασίας στην ίδια οργανική μονάδα και, εφόσον είναι αναγκαίο, σε Θέση Εργασίας σε άλλη Οργανική Μονάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 και την παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης και κατατάσσονται στο βαθμό της νέας Θέσης Εργασίας.

Άρθρο 11
Ειδικές Περιπτώσεις Κινητικότητας

1. Η κάλυψη Θέσεων Ευθύνης γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Υπαλληλικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α’ 94). Η απαλλαγή, διακοπή ή λήξη θητείας Προϊσταμένου για οποιονδήποτε λόγο, πλην της τοποθέτησής του σε άλλη Θέση Ευθύνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συνεπάγεται την άμεση κατάταξή του σε διαφορετική Θέση Εργασίας, εκτός Θέσης Ευθύνης, στην ίδια ή διαφορετική Οργανική Μονάδα, με απόφαση του Διοικητή, κατόπιν εισήγησης της Γ.Δ.Α.Δ.Ο., λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Θέση Εργασίας στην οποία τοποθετείται ο Προϊστάμενος του οποίου λήγει η θητεία κατά τα ανωτέρω, πρέπει με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων να είναι τουλάχιστον ίδιου βαθμού με αυτήν που κατείχε πριν τοποθετηθεί σε Θέση Ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων και των Θέσεων Εργασίας Ειδικής Βαρύτητας κατά παρέκκλιση, των διαδικασιών κατάταξης στις θέσεις αυτές.

2. Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που στελεχώνουν τις Θέσεις Εργασίας του Γραφείου του Διοικητή, κατά το άρθρο 24 του ν. 4389/2016, επιλέγονται και τοποθετούνται από τον Διοικητή και καταλαμβάνουν τον αντίστοιχο βαθμό. Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπάλληλος της Α.Α.Δ.Ε. παύσει να κατέχει την εν λόγω θέση, κατατάσσεται σε άλλη Θέση Εργασίας με απόφαση του Διοικητή, κατόπιν εισήγησης της Γ.Δ.Α.Δ.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

3. Οι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και αποσπώνται σε υπηρεσίες και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή φορείς των Οργανισμών 26718 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2316/01.06.2021 Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλες Ανεξάρτητες Αρχές και γενικότερα σε υπηρεσίες εκτός Α.Α.Δ.Ε., βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων, εφόσον η απόσπαση υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετατίθενται υποχρεωτικά σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης Περιφερειακής Υπηρεσίας του ιδίου νομού και θα κατατάσσονται σε Π.Θ.Ε. ίδιου βαθμού.

Εξαιρούνται από τις μεταθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι υπάλληλοι που διέπονται από τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 19 του ν. 4778/2021(Α’ 26) ή από άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά με την απόσπασή τους.

Άρθρο 12
Βαθμολογικές Συνέπειες Αλλαγής Θέσης Εργασίας

1. Σε περίπτωση μετακίνησης του υπαλλήλου σε Θέση Εργασίας ίδιου βαθμού συγκριτικά με αυτή που κατείχε, ο υπάλληλος διατηρεί τον ίδιο Βαθμό Θέσης Εργασίας.

2. Σε περίπτωση μετακίνησης του υπαλλήλου σε Θέση Εργασίας ανώτερου βαθμού συγκριτικά με αυτή που κατείχε, ο υπάλληλος κατατάσσεται οριστικά στο βαθμό της νέας θέσης εργασίας.

3. Σε περίπτωση μετακίνησης του υπαλλήλου με οποιονδήποτε τρόπο από μια Θέση Εργασίας σε άλλη Θέση Εργασίας, ο υπάλληλος κατατάσσεται προσωρινά σε Θέση Εργασίας ιδίου βαθμού. Μετά την παρέλευση της πρώτης αξιολογικής περιόδου και την αξιολόγησή του ως επαρκής, ο υπάλληλος κατατάσσεται οριστικά στην νέα Θέση Εργασίας και στο βαθμό αυτής, άλλως αναζητείται άλλη Θέση Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3.

4. Σε περίπτωση μετακίνησης του υπαλλήλου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, χωρίς αίτησή του σε Θέση Εργασίας ανώτερου βαθμού συγκριτικά με αυτή που κατείχε, ο υπάλληλος κατατάσσεται προσωρινά στη νέα θέση εργασίας και στο βαθμό αυτής, για όσο διάστημα διαρκεί η μετακίνηση αυτή.

5. Σε περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλου χωρίς αίτησή του σε Θέση Εργασίας κατώτερου βαθμού συγκριτικά με αυτή που κατείχε, διατηρείται σε πλήρη ισχύ η κατάταξή του στη Θέση Εργασίας που είχε καταταγεί στην υπηρεσία από την οποία μετακινείται, καθώς και στο βαθμό αυτής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5, της παρ. 1 του άρθρου 6, της παρ. 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 11. Για το διάστημα της μετακίνησής του ο υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας μετακίνησης, τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη Θέση Εργασίας, στην οποία δεν κατατάσσεται αλλά αξιολογείται υπό τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης του Διοικητή για την αξιολόγηση των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας μετακίνησης υποχρεούται με έγγραφό του να ενημερώνει τη Δ.Δ.Α.Δ. για το πραγματικό γεγονός της ενάσκησης από τον υπάλληλο καθηκόντων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη θέση εργασίας.

6. Οι παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις μετακινήσεων για την κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών υπηρεσιακών αναγκών διάρκειας μικρότερης των έξι (6) μηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Διαδικασία Ενστάσεων κατά πράξεων κατάταξης σε συγκεκριμένη Θέση Εργασίας

1. Οι αποφάσεις περί κατάταξης ή μη κατάταξης σε συγκεκριμένη Θέση Εργασίας που εκδίδονται από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία συστήνεται με την παρούσα απόφαση.

2. Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται από τα μέλη (υπηρεσιακά και αιρετά) του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του κλάδου του υπαλλήλου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που προΐσταται της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης στις λοιπές περιπτώσεις, ο οποίος προεδρεύει. Οι Αναπληρωτές του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ορίζονται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην απόφαση συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής. Ως Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής και αναπληρωτής αυτού, ορίζεται με την απόφαση ορισμού μελών, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ’ της Α.Α.Δ.Ε. Στην περίπτωση που συντρέχει κώλυμα στο πρόσωπο κάποιου από τα μέλη της ως άνω Ειδικής Επιτροπής και λόγος εξαίρεσής του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) και του άρθρου 36 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), στη συζήτηση της συγκεκριμένης ένστασης συμμετέχει ο Αναπληρωτής του μέλους αυτού.

3. Η ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον υπάλληλο, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων. Η ένσταση κατατίθεται στην Οργανική Μονάδα που υπηρετεί ο υπάλληλος. Ο Προϊστάμενος που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση κατάταξης ή μη κατάταξης υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της ένστασης να συντάξει ειδικό σημείωμα, στο οποίο να διατυπώνει τις απόψεις του επί των ισχυρισμών του υπαλλήλου και να το αποστείλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, συνοδευόμενο από την υποβληθείσα ένσταση και τυχόν άλλα σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν την ένσταση ή το ειδικό σημείωμα. Τα τελευταία διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων.

4. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης. Η Ειδική Επιτροπή δύναται να ζητήσει πρόσθετες διευκρινίσεις από το αρμόδιο όργανο κατάταξης ή να καλέσει τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των εκατέρωθεν ισχυρισμών που έχουν ληφθεί υπόψη για την κρίση.

5. Η Ειδική Επιτροπή είτε επικυρώνει την απόφαση του αρμόδιου Οργάνου περί κατάταξης ή μη κατάταξης στη συγκεκριμένη Θέση Εργασίας, είτε εισηγείται στον Διοικητή την κατάταξη του υπαλλήλου στην ενδεδειγμένη Θέση Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. Στην δεύτερη περίπτωση, ο Διοικητής δύναται να κάνει δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής, εκδίδοντας απόφαση για την κατάταξη του υπαλλήλου στη νέα Θέση Εργασίας, άλλως αναπέμπει με ειδική αιτιολογία την υπόθεση στην εν λόγω Επιτροπή για νέα κρίση.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο Προϊστάμενος κάθε Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., με την δημοσίευση της παρούσας και εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, προβαίνει στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης κατάταξης για το σύνολο των υπαλλήλων της Υπηρεσίας. Στην πράξη αυτή αποτυπώνονται όλες οι μεταβολές Π.Θ.Ε. σε κάθε υπάλληλο της Υπηρεσίας, που τυχόν έχουν επέλθει από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Στην διαπιστωτική πράξη της ανωτέρω παραγράφου περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι που, μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ανέλαβαν θέσεις ευθύνης δυνάμει του άρθρου 87 του ν. 3528/2007, οι οποίοι κατατάσσονται στην Θέση Εργασίας που αντιστοιχεί στα νέα τους καθήκοντα, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψής τους.

3. Το πρωτότυπο της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης αντιγράφου αυτής στον ενδιαφερόμενο, αποστέλλονται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη Δ.Δ.Α.Δ. προκειμένου να ενημερωθεί ο ατομικός υπηρεσιακός φάκελος του υπαλλήλου και αντίγραφό τους τηρείται στον Φάκελο στην Οργανική Μονάδα του υπαλλήλου.

4. Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίοι, μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τη δημοσίευση της παρούσας έχουν τοποθετηθεί σε θέση ευθύνης με απόφαση του Διοικητή, κατατάσσονται στην Θέση Εργασίας που αντιστοιχεί στα νέα τους καθήκοντα, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψής τους, με σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητή. Αντίγραφο της πράξης διαβιβάζεται στην Οργανική Μονάδα του ενδιαφερόμενου προκειμένου να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο και δύο ακόμα αντίγραφα τηρούνται τόσο στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου στη Δ.Δ.Α.Δ., όσο και στον φάκελο που τηρείται στην υπηρεσία του.

5. Στην περίπτωση που κάποιος από τους κατέχοντες θέση ευθύνης ανέλαβε παράλληλα καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου ανώτερης βαθμίδας, με αποτέλεσμα να συμπίπτουν στο πρόσωπό του δύο ιδιότητες, για το διάστημα αναπλήρωσης κατατάσσεται στην ανώτερη Θέση Εργασίας.

6. Υπάλληλοι οι οποίοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και έως και την δημοσίευση της παρούσας αποσπάστηκαν σε υπηρεσία εντός της Α.Α.Δ.Ε., κατατάσσονται αναδρομικά, με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας απόσπασης, στην Θ.Ε. που αντιστοιχεί στα καθήκοντα που ασκούσαν στην Οργανική Μονάδα στην οποία αποσπάστηκαν για όσο διάστημα διήρκησε η απόσπαση.

7. Για τις περιπτώσεις υπαλλήλων στους οποίους από την 01-01-2019 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας, συντρέχει κάποια από τις κάτωθι περιστάσεις, κατατάσσονται στη Θέση Εργασίας που αντιστοιχεί στα καθήκοντα που ασκούσαν προ της επέλευσης των κάτωθι γεγονότων και γίνεται μνεία στην στήλη ‘παρατηρήσεις’ των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων (βλ. Παράρτημα Β):

α. απόσπαση ή διάθεση σε υπηρεσία εκτός της Αρχής,

β. άδεια από την υπηρεσία ένεκα της εκλογής τους ως αιρετών Ο.Τ.Α.,

γ. συνδικαλιστής με πλήρη απαλλαγή, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 6 της παρούσας,

δ. άδεια άνευ αποδοχών,

ε. αργία ή αναστολή άσκησης καθηκόντων,

στ. παραπομπή στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για την κρίση ικανότητας για κάθε εργασία ή έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου,

ζ. άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου και πάσης φύσεως μακροχρόνιες άδειες.

8. Η παρ. 9 του άρθρου 3 εφαρμόζεται από την αξιολογική περίοδο του 2021 και εντεύθεν.

Άρθρο 15

Τα κατωτέρω Παραρτήματα Α και Β ακολουθούν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 26720 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2316/01.06.2021 ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȱ: ȺȵɇȵȻɇ ȵȻȴȻȾȸɇ ȲȰɆɉɈȸɈȰɇ

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!