Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Ε 1109681 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της απόφασης με τα κριτήρια και τη διαχείριση της απόδοσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1109681 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B' 5935/16.12.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 (Β' 6225) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α' 94)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και κυρίως του άρθρου 28,

β) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26).

2. Τις αποφάσεις υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 4738).

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10.7.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 2871).

γ) 2/77928/0004/27.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

δ) 2/77929/0004/27.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

ε) Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το υπό στοιχεία ΔΑΠΔΕΠ/Φ.4/40/οικ.21837 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του επί της παρούσας απόφασης.

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυπώθηκε στην από 14.10.2021 συνεδρίασή του, επί της παρούσας απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 9, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 35/14.10.2021 βεβαίωση.

6. Την υπό στοιχεία Δ.Δ.Α.Δ. Ε 1176065 ΕΞ 2017/ 24.11.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 και την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4389/2016 (Α' 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας» (Β' 4162).

7. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 (απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός της οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2019 (Α' 94)» Β' 6225).

8. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επικαιροποίηση - καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 5401), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021/31.5.2021 (Β' 2314 και 2385) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

9. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.5.2021 «Καθορισμός της μεθοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α' 94)» (Β' 2313 και 2385).

10. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021/ 31.5.2021 (B' 2316 και 2385) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί καθορισμού της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α' 94).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α' 94)» (Β' 6225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 8, στην παρ. 2 η φράση «άρθρο 16» αντικαθίσταται με τη φράση «άρθρο 22».

2. Στο άρθρο 13, οι παράγραφοι αναριθμούνται σε 1, 2, 3 και 4.

3. Στο άρθρο 14, η υποπερίπτωση α στην περ. Α της παρ. 2 τροποποιείται ως εξής:

«α) Οι δύο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενοί τους κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης με την επιφύλαξη των περιπτώσεων γ και δ και».

4. Στο άρθρο 14, στην υποπερίπτωση γ της περ. Α της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο μετά το τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ο Διοικητής είναι ο μοναδικός αξιολογητής των Συμβούλων και Γραμματέων του».

5. Στο άρθρο 14, προστίθεται υποπερίπτωση δ στην περ. Α της παρ. 2 ως εξής:

«δ) Στις περιπτώσεις που ως αρμόδιος αξιολογητής είναι ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης και αυτός έχει αντικειμενική αδυναμία να αξιολογήσει ή δεν διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία, η αξιολόγηση διενεργείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης».

6. Στο άρθρο 14, στην υποπερίπτωση α της περ. Β της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο μετά το τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, ο προϊστάμενος επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης δεν αξιολογεί ως β' αξιολογητής προϊσταμένους επιπέδου τμήματος περιφερειακών υπηρεσιών.».

7. Στο άρθρο 14 η παρ. 3 τροποποιείται ως εξής:

«3. Κάθε αξιολογητής, όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω, υποχρεούται να αξιολογεί όλους τους υφισταμένους του, εφόσον προΐσταται σε αυτούς τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά την αξιολογική περίοδο, ανεξάρτητα αν έχει τοποθετηθεί με σχετική απόφαση ή ασκεί καθήκοντα με νόμιμη αναπλήρωση. Οι υφιστάμενοι αξιολογούν τον προϊστάμενο, εφόσον ο τελευταίος προΐσταται αυτών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Οι υπάλληλοι αξιολογούν τους συναδέλφους τους που υπηρετούν στο ίδιο Τμήμα, Αυτοτελές Τμήμα και Αυτοτελές Γραφείο, εφόσον υπηρετούν σε αυτό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών».

8. Στο άρθρο 15 η παρ. 4 τροποποιείται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση βαθμολογίας με άνω του 95 από τον Α' ή τον Β' Αξιολογητή κατά την Ποιοτική Αξιολόγηση, έστω και σε μία ικανότητα, απαιτείται από τον Αξιολογητή αναγραφή ειδικής αιτιολογίας για τη βαθμολογία αυτή, με καταγραφή πραγματικών περιστατικών και αντικειμενικών στοιχείων, τα οποία να τη στοιχειοθετούν».

9. Στο άρθρο 15 η παρ. 6 τροποποιείται ως εξής:

«6. Στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα βαθμολογίας του Α' και Β' Αξιολογητή στην Ποιοτική Αξιολόγηση (Ικανότητες) είναι άνω του 94, εξετάζεται υποχρεωτικά από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της παρούσας Απόφασης η οποία είτε οριστικοποιεί την βαθμολογία είτε την διορθώνει με την παράθεση πλήρους αιτιολογίας».

10. Στο άρθρο 17 η παρ. 3 τροποποιείται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης υπαλλήλου σε άλλη οργανική μονάδα εντός της ίδιας Υπηρεσίας καθώς και μετακίνησης, μετάθεσης, απόσπασης, τοποθέτησης, μετάταξής του σε άλλη Υπηρεσία, ο τελευταίος αξιολογείται άμεσα πριν την αναχώρησή του για τη νέα θέση, εφόσον έχει υπηρετήσει έξι (6) μήνες στην θέση ή υπηρεσία προέλευσης. Ο εν λόγω υπάλληλος προβαίνει στην αξιολόγηση των προϊσταμένων του και των υπαλλήλων που υπηρετούν στο ίδιο Τμήμα, Αυτοτελές Τμήμα και Αυτοτελές Γραφείο, από το οποίο αποχωρεί, κατά το χρόνο διενέργειας της ετήσιας αξιολόγησης».

11. Στο άρθρο 17 η παρ. 8 τροποποιείται ως εξής:

«8. Για την ποιοτική αξιολόγηση εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διενέργειας της αξιολόγησης από έναν από τους δύο αξιολογητές ή εάν δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής ενός από τους δύο αξιολογητές στη διαδικασία, η αξιολόγηση διενεργείται μόνο από τον έναν αξιολογητή.

Εάν κανείς από τους δύο αξιολογητές δεν συμπληρώνει το απαιτούμενο κατά την παρ. 3 του άρθρου 14 χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, τότε, ειδικώς στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση διενεργείται από τον αξιολογητή που προΐσταται του υπαλλήλου για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε καμία περίπτωση για διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας διενέργειας της αξιολόγησης και από τους δύο αξιολογητές (Α’ και Β’), η αξιολόγηση των υπαλλήλων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας και από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας αντίστοιχα, ενώ στους λοιπούς υπαλλήλους, που δεν υπάγονται σε μια από τις δύο Περιφέρειες, η αξιολόγηση διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η αξιολόγηση των υπαλλήλων γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού τους φακέλου και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που παρέχεται από τον νυν προϊστάμενο της μονάδας που υπηρετούσε ο υπάλληλος την συγκεκριμένη αξιολογική περίοδο. Οι υπάλληλοι των αυτοτελώς υπαγόμενων στον

Διοικητή υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν δύναται να αξιολογηθούν από κανέναν από τους δύο αξιολογητές τους, αξιολογούνται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού».

12. Στο άρθρο 17, η παράγραφος 10 αναριθμείται σε παράγραφο 9.

13. Στο άρθρο 17 προστίθενται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Υπάλληλος ο οποίος δεν συμπληρώνει χρονικό διάστημα 6 μηνών σε ίδιο Περίγραμμα Εργασίας κατά τη διάρκεια μιας αξιολογικής περιόδου αξιολογείται κανονικά εφόσον συμπληρώνει στο ίδιο Τμήμα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών. Εάν παρέμεινε στην ίδια Διεύθυνση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών αξιολογείται μόνο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις και δεν συντρέχει δυνατότητα αξιολόγησης με τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 14 ή του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 8 του παρόντος άρθρου».

14. Στο άρθρο 18 η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την Ποιοτική Αξιολόγηση:

Στο πλαίσιο της ποιοτικής αξιολόγησης βαθμολογείται το ποσοστό κατοχής από τον αξιολογούμενο του επιπέδου ικανότητας που απαιτεί το περίγραμμα θέσης εργασίας. Το εύρος της κλίμακας βαθμολόγησης είναι από το 0 έως το 100 με δυνατότητα χρήσης μόνο των βαθμών που είναι πολλαπλάσια του 5 έως το 90 (0,5,10,15…90) και από το 90 έως το εκατό πολλαπλάσια του 1 (90,91,92,…100).

Η βαθμολογία του υπαλλήλου η οποία προκύπτει από την ως άνω επιμέρους βαθμολόγηση του επιπέδου της κάθε ικανότητας τον κατατάσσει ως προς την συγκεκριμένη ικανότητα στην ακόλουθη αξιολογική κλίμακα:

Α. για τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των αυτοτελώς υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, των Φορολογικών - Τελωνειακών - Χημικών Περιφερειών, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών - Πειραιά - Θεσσαλονίκης και των Τελωνείων του άρθρου 38 του ν. 4389/2016:

i. από 95 έως 100, ως άριστος, (πλήρης κατοχή αυτής της ικανότητας)

ii. από 85 έως 94, ως πολύ επαρκής, (ικανοποιητική κατοχή αυτής της ικανότητας)

iii. από 75 έως 80, ως επαρκής, (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

iv. από 45 έως 70, ως ανεπαρκής, (ανεπαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

v. από 40 και κάτω, ως ακατάλληλος, (έλλειψη κατοχής αυτής της ικανότητας)

Β. για τους λοιπούς Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων και Χημικών Υπηρεσιών και τους Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης των αυτοτελώς υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών:

i. από 95 έως 100, ως άριστος,(πλήρης κατοχή αυτής της ικανότητας)

ii. από 80 έως 94, ως πολύ επαρκής, (ικανοποιητική κατοχή αυτής της ικανότητας)

iii. από 70 έως 75, ως επαρκής, (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

iv. από 45 έως 65, ως ανεπαρκής, (ανεπαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

v. κάτω από 40, ως ακατάλληλος, (έλλειψη κατοχής αυτής της ικανότητας)

Γ. για τους Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων και τους Προϊσταμένους Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ:

i. από 90 έως 100, ως άριστος,(πλήρης κατοχή αυτής της ικανότητας)

ii. από 80 έως 85, ως πολύ επαρκής, (ικανοποιητική κατοχή αυτής της ικανότητας)

iii. από 65 έως 75, ως επαρκής, (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

iv. από 45 έως 60, ως ανεπαρκής, (ανεπαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

v. κάτω από 40, ως ακατάλληλος, (έλλειψη κατοχής αυτής της ικανότητας)

Δ. για τους υπαλλήλους:

i. από 90 έως 100, ως άριστος, (πλήρης κατοχή αυτής της ικανότητας)

ii. από 75 έως 85, ως πολύ επαρκής, (ικανοποιητική κατοχή αυτής της ικανότητας)

iii. από 60 έως 70, ως επαρκής, (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

iv. από 40 έως 55, ως ανεπαρκής, (ανεπαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)

v. κάτω από 40, ως ακατάλληλος, (έλλειψη κατοχής αυτής της ικανότητας)».

15. Στο άρθρο 18 η παρ. 4 τροποποιείται ως εξής:

«4. Η συγκεντρωτική βαθμολογία που λαμβάνει ο αξιολογούμενος στην 100βάθμια κλίμακα, τον κατατάσσει στην ακόλουθη αξιολογική κλίμακα:

Α. για τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των αυτοτελώς υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, των Φορολογικών - Τελωνειακών - Χημικών Περιφερειών, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών - Πειραιά - Θεσσαλονίκης και των Τελωνείων του άρθρου 38 του ν. 4389/2016:

από 95 έως 100, ως άριστος,

από 85 έως 94, ως πολύ επαρκής,

από 75 έως 84, ως επαρκής,

από 41 έως 74, ως μη επαρκής,

από 40 και κάτω, ως ακατάλληλος

Β. για τους λοιπούς Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων και Χημικών Υπηρεσιών και τους Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης των αυτοτελώς υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών:

από 95 έως 100, ως άριστος,

από 80 έως 94, ως πολύ επαρκής,

από 70 έως 79, ως επαρκής,

από 41 έως 69, ως μη επαρκής,

από 40 και κάτω, ως ακατάλληλος

Γ. για τους Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων και τους Προϊσταμένους Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ:

από 90 έως 100, ως άριστος,

από 80 έως 89, ως πολύ επαρκής,

από 65 έως 79, ως επαρκής,

από 40 έως 64, ως μη επαρκής,

κάτω από 40, ως ακατάλληλος

Δ. για τους υπαλλήλους:

από 90 έως 100, ως άριστος,

από 75 έως 89, ως πολύ επαρκής,

από 60 έως 74, ως επαρκής,

από 40 έως 59, ως μη επαρκής,

κάτω από 40, ως ακατάλληλος για τη συγκεκριμένη Θέση Εργασίας.».

16. Στο άρθρο 20 η παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:

«1. Για τον Αξιολογούμενο που λαμβάνει, στο πλαίσιο της Αξιολόγησης, σε τρεις (3) συναπτές αξιολογικές περιόδους βαθμολογία ίση ή ανώτερη του 95, επιδεικνύοντας εξαιρετική απόδοση, που έχει οριστικοποιηθεί από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, δύναται να τύχει εφαρμογής η πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4778/2021».

17. Στο άρθρο 20 η παρ. 3 τροποποιείται ως εξής:

«3. Για τον υπάλληλο, που λαμβάνει στο πλαίσιο της Αξιολόγησης, σε δύο συναπτές αξιολογικές περιόδους βαθμολογία κατώτερη του 40 αναζητείται άλλη θέση εργασίας εντός της ΑΑΔΕ, ίδιου ή κατώτερου βαθμού σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του, τις ικανότητές του και κάθε στοιχείο από τον προσωπικό φάκελό του και εφαρμόζονται οι πρόνοιες του επόμενου άρθρου και εκδίδεται Απόφαση κατάταξης σε νέα Θέση Εργασίας από το αρμόδιο όργανο».

18. Στο άρθρο 24 η παρ. 1α τροποποιείται ως εξής:

«1α. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν αξιολογείται ως μη επαρκής ή ακατάλληλος, σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης».

19. Στο άρθρο 25 η παρ.1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία αποτελείται από τα μέλη (υπηρεσιακά και αιρετά) του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του κλάδου του υπαλλήλου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που προΐσταται της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος ή στις λοιπές περιπτώσεις τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, ο οποίος προεδρεύει. Αναπληρωτές ορίζονται:

αα) του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,

ββ) των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Γενικού Χημείου του Κράτους και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και

γγ) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Ως Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής και αναπληρωτής αυτού ορίζεται με την απόφαση ορισμού μελών, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ' της ΑΑΔΕ.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία τους λήγει στις 31.12.2022.».

20. Στο άρθρο 25 η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 24, των εξαιρετικών επιδόσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, καθώς και των περιπτώσεων όπου η απόκλιση της βαθμολογίας για την ποιοτική Αξιολόγηση, μεταξύ του Α' και Β' Αξιολογητή υπερβαίνει τις είκοσι (20) μονάδες».

21. Στην παρ. 3 του άρθρου 26 προστίθενται στο τέλος εδάφια ως εξής:

«ε. Δεν τυγχάνουν εφαρμογής πρόνοιες για το Προσωπικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του άρθρου 22.»

«στ. Για τις περιπτώσεις μετακινήσεων όπου ο Αξιολογούμενος ικανοποιεί τις προϋποθέσεις Αξιολόγησης σε δύο διαφορετικές Οργανικές Μονάδες της ΑΑΔΕ, αξιολογείται στην τελευταία»

22. Στο άρθρο 26 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«4. Για τις αξιολογικές περιόδους του 2019 και του 2020, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 και οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης, που εκδόθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2021, διατηρούν την ισχύ τους.

5. Η παρ. 3 του άρθρου 20 εφαρμόζεται για τις αξιολογικές περιόδους από το 2021 και μετά.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 (Β' 6225) και υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1015386 ΕΞ 2020/3.2.2020 (Β' 401) αποφάσεις μας.

Γ. Παρατίθεται κατωτέρω σε Παράρτημα Κωδικοποιημένο κείμενο της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α' 94)» (Β' 6225), ως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!