Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1109/2022 Έκδοση άδειας λειτουργίας πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού ενεργειακών προϊόντων

Αριθμ. Α. 1109

ΦΕΚ Β 4318-12.08.2022

Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 33, 55, 56, 63, 64, 109, 112, 119Α και της παρ. 8 του άρθρου 178 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της περ.

δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 7 ,της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υποπερ. ιστιστ. της περ. α. της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

δ) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’ 126),

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπό στοιχεία Δ.0ΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ.2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 2745).

7. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-07-2017 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β’ 2744).

8. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/ 27-1-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

9. Την υπό στοιχεία Α. 1230/14-10-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Επικρατείας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό» (Β’ 4904, διόρθωση σφάλματος Β’ 5000).

10. Την υπό στοιχεία 0004170ΕΞ2015/15-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια,

κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System-GPS). Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό» (Β’ 2722).

11. Την υπό στοιχεία ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ2016/ 27-04-2016 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων» (Β’ 1262).

12. Την υπό στοιχεία Τ.3473/31/Γ0019/14-08-2002 ΕΔΥΟ «Διαδικασία αναγνώρισης των δεξαμενόπλοιωνσλεπίων ως αποθηκών αποταμίευσης, ως φορολογικών αποθηκών και ως μεταφορικών-εφοδιαστικών μέσων», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Τ.4005/25/Γ0019/21.08.2008 ΕΔΥΟ «Διαδικασία αναγνώρισης των δεξαμενοπλοίωνσλεπίων ως αποθηκών αποταμίευσης, ως φορολογικών αποθηκών και ως μεταφορικών-εφοδιαστικών μέσων».

13.Την υπό στοιχεία Α.1087/30.06.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, ορισμός του ποσού των προστίμων, καθώς και της διαδικασίας και των οργάνων επιβολής και είσπραξης αυτών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230)» (Β’ 3487).

14. Την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών, των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων, καθώς και των αρμόδιων αρχών έκδοσης και ελέγχου της άδειας λειτουργίας.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων, καθώς και οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση και τον έλεγχο της άδειας λειτουργίας.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται στα πλωτά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων και τον εφοδιασμό πλοίων με ναυτιλιακό καύσιμο ή λιπαντικά έλαια και υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο δραστηριότητάς τους:

α) Πλωτά αποθηκευτικά μέσα,

β) πλωτά μεταφορικά μέσα,

γ) πλωτά εφοδιαστικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου,

δ) πλωτά εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται:

1. Πλωτά Μέσα: τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτιών (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη, τα οποία εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Πλωτά αποθηκευτικά μέσα: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη, μόνιμα αγκυροβολημένα, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης τους, παρά μόνο μετά από άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και αναγνωρισμένα:

αα) ως ιδιωτικές αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-1-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» ή

αβ) ως ειδικές φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υποκείμενων ενεργειακών προϊόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

β) Πλωτά μεταφορικά μέσα: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη που μεταφέρουν: (βα) υποκείμενα ενεργειακά προϊόντα από και προς φορολογική αποθήκη ή από και προς ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης. (ββ) ελεύθερα ενεργειακά προϊόντα εντός της ελληνικής επικράτειας.

γ) Πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη που μεταφέρουν: (γα) ναυτιλιακό καύσιμο, προκειμένου να παραδοθεί, ως εφόδιο πλοίου, εντός της ελληνικής επικράτειας, (γβ) ναυτιλιακό καύσιμο από και προς φορολογική αποθήκη ή από και προς ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.

δ) Πλωτά εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες υγρών φορτίων (σλέπια) αυτοκινούμενες ή μη που μεταφέρουν: (δα) Λιπαντικά έλαια, προκειμένου να παραδοθούν, ως εφόδιο πλοίου, εντός της ελληνικής επικράτειας, (δβ) λιπαντικά έλαια προς και από εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Ενεργειακά προϊόντα: Τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 72 του ν. 2960/2001.

3. Υποκείμενα ενεργειακά προϊόντα: τα ενεργειακά προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής της καταβολής των, κατά περίπτωση, δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

4. Ελεύθερα ενεργειακά προϊόντα: τα ενεργειακά προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

5. Ναυτιλιακό καύσιμο: Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων, καθώς και το πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (μαζούτ) που χρησιμοποιούνται για τους εφοδιασμούς πλοίων, όπως ορίζονται στις υπό στοιχεία ΑΧΣ 128/2016 (Β’ 3958) και ΑΧΣ 53/2015 (Β’ 987/2016) αποφάσεις.

6. Φορολογική Αποθήκη: Ο χώρος, στον οποίο αποθηκεύονται, υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2.8.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

7. Ιδιωτική Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης: Εγκεκριμένος από τις τελωνειακές αρχές χώρος και υποκείμενος στον έλεγχό τους που προορίζεται για την τελωνειακή αποταμίευση μη ενωσιακών εμπορευμάτων με αναστολή καταβολής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, για απεριόριστο χρονικό διάστημα από τον διαχειριστή της αποθήκης.

8. Σύστημα αυτόματου προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων (Αutomatic identification system -AIS): Η συσκευή αυτόματης αναγνώρισης και γεωγραφικού εντοπισμού πλωτού μέσου που πληροί τα πρότυπα απόδοσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

9. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών: Το σύστημα παρακολούθησης εισροών -εκροών ναυτιλιακών καυσίμων που εγκαθίσταται στα πλωτά εφοδιαοτικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 4170 ΕΞ 2015/16.12.2015 και 1160 ΕΞ 2016/28.04.2016 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

10. Πλοιοκτήτρια εταιρεία: Η εταιρεία, στην οποία ανήκει κατά κυριότητα το πλωτό μέσο.

11. Διαχειρίστρια εταιρεία: Η εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, για τη διαχείριση του πλωτού μέσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Άρθρο 3

Αρμόδιες τελωνειακές αρχές έκδοσης άδειας λειτουργίας πλώτου μέσου - Αρμόδια Τελωνεία ελέγχου

1. Αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση της άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου, πλην της κατηγορίας του πλωτού αποθηκευτικού μέσου που λειτουργεί, ως ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, και ανάλογα με τον τόπο ελλιμενισμού τους είναι το Δ’ ΤΕΣ Πειραιά, το Γ’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης και το Τελωνείο Πατρών.

2. α. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας πλωτών αποθηκευτικών μέσων, ως ιδιωτικών αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, αρμόδιες τελωνειακές αρχές είναι η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, η Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και το Τελωνείο Πατρών.

β. Για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 αρμόδια Τελωνεία ελέγχου είναι το Δ’ ΤΕΣ Πειραιά, το Γ Τελωνείο Θεσσαλονίκης και το Τελωνείο Πατρών.

Άρθρο 4

Γενικά δικαιολογητικά έκδοσης άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας του πλωτού μέσου, υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος. Σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση για τη διαχείριση πλωτού μέσου, μεταξύ πλοιοκτήτριας και διαχειρίστριας εταιρείας, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλωτού μέσου.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επιτηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του Taxisnet που περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

γ) Γενικό πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), καθώς και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης.

δ) Ιδιωτικό Συμφωνητικό, μεταξύ πλοιοκτήτριας και διαχειρίστριας εταιρείας, σε περίπτωση διαχείρισης του πλωτού μέσου μέσω εφοπλισμού.

ε) Έγγραφο Εθνικότητας πλωτού μέσου.

στ) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Φορτηγού Πλοίου, εκτός της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1, για την καταλληλότητα και αρτιότητα του τεχνικού εξοπλισμού ή Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας.

ζ) Αντίγραφο ογκομετρικών πινάκων δεξαμενών.

Άρθρο 5

Πρόσθετα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων

Πλέον των γενικών δικαιολογητικών του άρθρου 4, για την έκδοση άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου, συνυποβάλλονται με την αίτηση του άρθρου 4, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία, πλωτού μέσου:

1. Για τα πλωτά αποθηκευτικά μέσα:

α) Άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για τον καθορισμό μόνιμης θέσης ελλιμενισμού.

β) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών σύμφωνα τα οριζόμενα στην περ.

ι) της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 1160/2016 κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Τεχνικό σχέδιο, που περιλαμβάνει:

γα) Τα σημεία σφράγισης, όπως αποτυπώνονται στο αριθμημένο δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 1160/2016 κοινής υπουργικής απόφασης,

γβ) τα υποδεικνυόμενα σημεία σφράγισης των σωληνογραμμών/οδεύσεων που παρέχουν πρόσβαση σε κάθε δεξαμενή, καθώς και των προσβάσεων στις δεξαμενές καυσίμων (καπάκια, βάνες αναρρόφησης και ανθρωποθυρίδες) σε βάνες ή και αντλίες που δεν είναι αναγκαίες για τη φόρτωση και εκφόρτωση των καυσίμων και πρέπει να απομονωθούν,

γγ) τα υποδεικνυόμενα σημεία των προσβάσεων στις δεξαμενές καυσίμων που κρίνονται αναγκαίες για τη φόρτωση και εκφόρτωση των καυσίμων,

γδ) τα υποδεικνυόμενα σημεία των προσβάσεων στις δεξαμενές αποβλήτων (slops).

2. Για τα πλωτό μεταφορικά μέσα:

α) Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού σταθμού Πλοίου, στην οποία θα υπάρχει καταχωρισμένη η συσκευή AIS.

β) Γενική διάταξη και σχέδιο χωρητικότητας δεξαμενών.

3. Για τα πλωτά εφοδιαοτικά μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου:

α) Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού σταθμού Πλοίου, στην οποία θα υπάρχει καταχωρισμένη η συσκευή AIS.

β) Πιστοποιητκό Συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.

ι) της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 1160/2016 κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Τεχνικό σχέδιο που περιλαμβάνει:

γα) τα σημεία σφράγισης, όπως αποτυπώνονται στο αριθμημένο δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 1160/2016 κοινής υπουργικής απόφασης,

γβ) τα υποδεικνυόμενα σημεία σφράγισης των σωληνογραμμώνοδευσεων που παρέχουν πρόσβαση σε κάθε δεξαμενή καθώς και των προσβάσεων στις δεξαμενές καυσίμων (καπάκια, βάνες αναρρόφησης και ανθρωποθυρίδες) σε βάνες ή και αντλίες που δεν είναι αναγκαίες για τη φόρτωση και εκφόρτωση των καυσίμων και πρέπει να απομονωθούν,

γγ) τα υποδεικνυόμενα σημεία των προσβάσεων στις δεξαμενές καυσίμων που κρίνονται αναγκαίες για τη φόρτωση και εκφόρτωση των καυσίμων,

γδ) τα υποδεικνυόμενα σημεία των προσβάσεων στις δεξαμενές αποβλήτων (slops).

4. Για τα εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων:

α) Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού σταθμού Πλοίου, στην οποία θα υπάρχει καταχωρισμένη η συσκευή AIS.

β) Γενική διάταξη και σχέδιο χωρητικότητας δεξαμενών.

Άρθρο 6

Έλεγχος δικαιολογητικών - Αυτοψία - Έκδοση Πρακτικού καταλληλότητας

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Στον έλεγχο των δικαιολογητικών των άρθρων 4 και 5, και διενεργεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και της φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας.

β) Στη συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου για την έκδοση Πρακτικού Καταλληλότητας σημείων σφράγισης πλωτού μέσου.

Το κλιμάκιο ελέγχου απαρτίζεται από: - Δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, έναν (1) μηχανολόγο μηχανικό που ορίζεται από την κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, κατόπιν σχετικής αίτησης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και έναν (1) χημικό υπάλληλο που ορίζεται από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), κατόπιν σχετικής αίτησης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

2. Το κλιμάκιο ελέγχου, με την επιφύλαξη της παρ. 3, προβαίνει σε αυτοψία του πλωτού μέσου και διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους:

α) Του κενού φορτίου του πλωτού μέσου,

β) των σημείων σφράγισης, βάσει του υποβληθέντος τεχνικού σχεδίου της περ.

γ) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 στην περίπτωση πλωτού μέσου των περ. α) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1,

γ) της ανάγκης τυχόν πρόσθετων σημείων σφράγισης,

δ) του εμπορικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας, σε εμφανές σημείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. αα της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002,

ε) του ειδικού σήματος τετραγώνου σχήματος και στις δύο (2) πλευρές, με κίτρινο χρώμα στο εσωτερικό και κόκκινο χρώμα στο περίγραμμά του, διαστάσεων ενός τετραγωνικού μέτρου (lm χ lm) και σφραγίζει όλα τα σημεία που δεν είναι αναγκαία για τη φόρτωση και εκφόρτωση καυσίμου και πρέπει να απομονωθούν για την αποφυγή παράνομης διαφυγής καυσίμου, πλην των σημείων των πλωτών εφοδιαστικών μεταφορικών μέσων ναυτιλιακού καυσίμου που έχουν σφραγισθεί από τον κοινοποιούμενο οργανισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1160/2016 κοινή υπουργική απόφαση.

Με το πέρας των προαναφερομένων ενεργειών, το κλιμάκιο ελέγχου συντάσσει Πρακτικό Καταλληλότητας των σημείων σφράγισης του πλωτού μέσου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα III του Παραρτήματος και το διαβιβάζει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας λειτουργίας του πλωτού μέσου.

3. Ειδικά για την περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας πλωτών αποθηκευτικών μέσων, ως ιδιωτικών αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, το κλιμάκιο ελέγχου της περ. β) της παρ. 1 του παρόντος, συγκροτείται από το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 3 και πέραν των ενεργειών της παρ. 2 του παρόντος, προβαίνει και στις ενέργειες για τη σύνταξη έκθεσης επάρκειας και καταλληλότητας, κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, το πρακτικό καταλληλότητας των σημείων σφράγισης του πλωτού μέσου διαβιβάζεται και στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου.

Άρθρο 7

Έκδοση/τροποποίηση άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου

1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, της αυτοψίας και της έκδοσης Πρακτικού Καταλληλότητας, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, προβαίνει, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος, στην έκδοση της άδειας λειτουργίας πλωτού μέσου, βάσει του Υποδείγματος II του Παραστήματος.

2. Η άδεια λειτουργίας πλωτού μέσου, εκτυπώνεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων: - Δύο (2) αντίτυπα παραδίδονται στην αιτηθείσα πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρείας και το άλλο στο πλωτό μέσο, ένα (1) αντίτυπο παραμένει στο Τελωνείο έκδοσης της άδειας λειτουργίας του πλωτού και ένα (1) αντίτυπο αποστέλλεται στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, για την ενημέρωσή της.

Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας πλωτών αποθηκευτικών μέσων, ως ιδιωτικών αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, ένα επιπλέον αντίτυπο αποστέλλεται και στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 3.

3. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε τροποποίηση των προβλεπόμενων στα άρθρα 4 και 5 δικαιολογητικών, ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας του πλωτού μέσου, οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας λειτουργίας του πλωτού μέσου, τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. Εφόσον η τροποποίηση αφορά σε στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του πλωτού μέσου, υποβάλλεται αίτηση για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του παραρτήματος, με μνεία στο πεδίο «παρατηρήσεις» για τα στοιχεία της άδειας που τροποποιούνται και στη συνέχεια εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή τροποποίηση της άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 8

Ανάκληση -Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας

1. Η άδεια λειτουργίας των πλωτών μέσων ανακαλείται, με απόφαση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μετά από αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας,

β) παροπλισμού του πλωτού μέσου, για χρονικό διάστημα, άνω των δώδεκα (12) μηνών,

γ) ανάκλησης, αναστολής, ακύρωσης της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, για την κατηγορία των πλωτών αποθηκευτικών μέσων,

δ) ανάκλησης, ακύρωσης της άδειας φορολογικής αποθήκης, για την κατηγορία των πλωτών αποθηκευτικών μέσων.

2. Η άδεια λειτουργίας των πλωτών μέσων αφαιρείται προσωρινά, με απόφαση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, στις περιπτώσεις:

α) Παραβάσεων εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικάμεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1087/30.06.2022 (Β’ 3487) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Παροπλισμού του πλωτού μέσου, για χρονικό διάστημα, από ένα (1) έως δώδεκα (12) μήνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

1. Άδειες λειτουργίας πλωτών μέσων που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ.3473/31/Γ0019/2002 ΕΔΥΟ, επανεκδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με την επιφύλαξη της παρ.​2. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πλωτών μέσων οφείλουν, εντός (3) τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση για έκδοση νέας άδειας λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 3.

2. Για την έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, των πλωτών εφοδιαστικών μεταφορικών μέσων ναυτιλιακού καυσίμου που έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1160/2016 κοινή υπουργική απόφαση, δεν πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 6 ενέργειες για την έκδοση του πρακτικού καταλληλότητας και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση πρακτικού καταλληλότητας.

3. Άδειες λειτουργίας πλωτών μέσων που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ.3473/31/Γ0019/2002 ΕΔΥΟ, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την έκδοση των νέων αδειών λειτουργίας, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, η αρμόδια τελωνειακή αρχή που έχει εκδώσει άδεια λειτουργίας πλωτού μέσου σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ.3473/31/Γ0019/2002 ΕΔΥΟ, προβαίνει σε ανάκλησή της.

5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε άλλη προγενέστερη απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες,τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, για την έκδοση άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων, ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων, καταργείται.

  • Υπόδειγμα Ι
  • Υπόδειγμα ΙΙ
  • Υπόδειγμα ΙΙΙ

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

Ο Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!