Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1096/2022 Παραβάσεις περί εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες

Αριθμ. Α. 1096

ΦΕΚ B' 3818/21.07.2022

Εξειδίκευση των παραβάσεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων και καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 33, 63, της παρ. 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 119Γ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’126),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ζ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτου εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 2745).

7. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/ 27-1-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

8. Την υπό στοιχεία Α. 1230/14-10-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό» (Β’ 4904, διόρθωση σφάλματος Β’5000).

9. Την ανάγκη εξειδίκευσης των παραβάσεων του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001 σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 και του καθορισμού του ποσού των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, εντός των ορίων που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 119Γ του ως άνω νόμου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι:

α) η εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1230/14-10-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Επικρατείας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,και

β) ο καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, εντός των ορίων της περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:

1. Σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών: Το σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκροών που εγκαθίσταται στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1230/ 14-10-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Επικρατείας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Φορέας της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης φορολογικής αποθήκης: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης ενεργειακών προϊόντων, η οποία έχει λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2.8.2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

3. Διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126ΕΞ2017/27.01.2017 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

5. Εγκαταστάτης συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού, της διασύνδεσης των επί μέρους εξαρτημάτων αυτού μεταξύ τους, της θέσης και παράδοσης σε λειτουργία, της εγκατάστασης του λογισμικού ελέγχου εισροών - εκροών και του ελέγχου του όλου συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω υπό στοιχεία Α. 1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης. Εγκαταστάτης δύναται να είναι και ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Άρθρο 3

Εξειδίκευση παραβάσεων - κυρώσεων

1. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών - εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

2. Σε περίπτωση προμήθειας ή εγκατάστασης μετρητικών συστημάτων και του συνοδευτικού εξοπλισμού τους, τα οποία προορίζονται για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών - εκροών και συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001, διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών υποχρεούται να αντικαταστήσει τον μη νόμιμο εξοπλισμό με δικές του δαπάνες, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμμόρφωση του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

3. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης, τροποποίησης ή αλλοίωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, σε μέρη ή σε παραγόμενα στοιχεία, του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών που φυλάσσονται στον χώρο της εγκατάστασης ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001, πρόστιμο ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή τρίτου στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν, αυτοτελώς, το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.

4. Σε περίπτωση παράδοσης, προμήθειας, εφοδιασμού, πώλησης, αποθήκευσης ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, μέσω δεξαμενών, αγωγών, αντλιών ή μετρητών, που δεν συνδέονται με το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001, πρόστιμο ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή τρίτου στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν, αυτοτελώς, το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.

5. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών επιβάλλεται πρόστιμο, ανά κατηγορία παράβασης ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση που κάθε επί μέρους στοιχείο του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών (μηχανισμοί μέτρησης στάθμης, μετρητές εκροής, όργανα ζύγισης, αισθητήρες, τροφοδοτικά κάρτες επικοινωνίας κ.λπ.) δεν πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων και συστάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α.1230/ 14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα από πλευράς του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.

Ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης υποχρεούται να αντικαταστήσει το/τα επιμέρους στοιχείο/στοιχεία του συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, με δικές του δαπάνες, εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.

Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμμόρφωση του φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

β) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, αναφορικά με την κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα από πλευράς του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.

Ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης υποχρεούται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, με δικές του δαπάνες εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.

Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμμόρφωση του φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

γ) Σε περίπτωση μη τήρησης στο χώρο της εγκατάστασης του δελτίου σφράγισης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1230/ 14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

δ) Σε περίπτωση που δεν τηρείται στον χώρο της εγκατάστασης, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

ε) Σε περίπτωση μη τήρησης στον χώρο της εγκατάστασης, αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

στ) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κλήσης του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών από τον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης λόγω δυσλειτουργίας/βλάβης του συστήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, ενώ η παράδοση/παραλαβή του καυσίμου συνεχίζει να διενεργείται, χωρίς έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά ημέρα καθυστέρησης, με μέγιστο το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

ζ) Σε περίπτωση μη φύλαξης στον χώρο της εγκατάστασης, των δελτίων τεχνικών επεμβάσεων από τον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά δελτίο.

η) Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής αποστολής των δεδομένων του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Α.1230/ 14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 της ίδιας απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά ημέρα, με μέγιστο το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

θ) Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρισης των δεδομένων που εισάγονται χειροκίνητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού χίλια (1.000) ευρώ, ανά δελτίο, με μέγιστο το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

ι) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης έκδοσης των δελτίων του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού χίλια (1.000) ευρώ, ανά δελτίο, με μέγιστο το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

ια) Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης απόκλισης της περ. 6.10.2 της παρ. 6 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού χίλια (1.000) ευρώ, ανά δελτίο, με μέγιστο το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 4

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής διοικητικών προστίμων - διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων και την επιβολή των προστίμων της παρούσας είναι τα τελωνεία ελέγχου των ανωτέρω αποθηκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-1-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντίστοιχα. Αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης είναι οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-1-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Επίσης, αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο είναι και οι τελωνειακές ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Αν κρίνεται αναγκαίο, ζητείται η συνδρομή των λοιπών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται στην ως άνω υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 5/2022.

3. Για την επιβολή των διοικητικών προστίμων της παρούσας, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές της παρ. 1 εκδίδουν καταλογιστική πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 152 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

4. Τα ποσά των προστίμων της παρούσας αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από τις Τελωνειακές Αρχές, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!