Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Γ 1046279 ΕΞ 2021 Οδηγίες αναφορικά με την δυνατότητα μεταβίβασης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ', Δ' & Ε'
Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Παναγή,
Μ. Παυλίδης, Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο: 2106987428, 406,407
E-Mail: finexcis@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΓΓΙ46ΜΠ3Ζ-ΟΜΘ

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1046279 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την δυνατότητα μεταβίβασης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών».

Σχετ .: α) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 (Β'4173) ΑΥΟ

β) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 (Β'4241) ΑΥΟ

γ) Η από 15.02.2021 επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων Και Εξαγωγέων

Με αφορμή την υποβολή υπομνήματος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων αναφορικά με την δυνατότητα μεταβίβασης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η μεταφορά τους από την φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή στην φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-εξαγωγέα ή εφοδιαστή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 53Α του ν.2960/01 θεσπίστηκε από 01.01.2017 η επιβολή φόρου κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα καφέ της παραγράφου 1, περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) του ως άνω άρθρου και υγρών αναπλήρωσης που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα της περίπτωσης α) της ίδιας παραγράφου και άρθρου.

2. Με τις διατάξεις της παρ.3 του ανωτέρω άρθρου «εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων φόρου κατανάλωσης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραλαμβάνει, κατέχει ή αποστέλλει κατά την άσκηση του επαγγέλματος του υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, «τα προϊόντα της παρ. 1 τα οποία παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο εσωτερικό της Χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 25 του κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α'248)».

4. Στα πλαίσια της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, εκδόθηκαν οι ανωτέρω α) για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και β) για προϊόντα καφέ σχετικές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης των προαναφερόμενων προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτών.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016 ΑΥΟ που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης επί του ηλεκτρονικού τσιγάρου και την παρ. 4 του άρθρου 9 της αριθ.ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02.08.2017 (Β'2745) ΑΥΟ που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., προβλέπεται για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., η δυνατότητα συναποθήκευσης στην φορολογική τους αποθήκη προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. με προϊόντα υποκείμενα σε Φ.Κ., κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Δ/νσης ΕΦΚ και ΦΠΑ, ύστερα από σχετική θετική εισήγηση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου της φορολογικής αποθήκης.

6. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 της (β) σχετικής ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την αρ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ 2018/8-5-2018 (ΦΕΚ 1900/Β') ΑΥΟ, καθορίστηκε ότι, η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη, ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, μπορεί να πραγματοποιείται και με τον εφοδιασμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί εφοδιασμού.

Επίσης προβλέφθηκε ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις εξόδου των ως άνω προϊόντων καφέ που πραγματοποιείται για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ της (β) σχετικής ΑΥΟ. Επίσης, οι ποσότητες των προϊόντων καφέ που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη καταχωρούνται στο γραμμογραφημένο βιβλίο αποθήκης του Παραρτήματος Χ της (β) σχετικής ΑΥΟ και οι Δηλώσεις Διακίνησης στο προβλεπόμενο Ειδικό Βιβλίο.

7. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4, περίπτωση α) και β), του άρθρου 7 της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016 ΑΥΟ, προβλέπεται ότι κατά την εξαγωγή των προϊόντων αυτών υποβάλλεται από τον αποθηκευτή πριν την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη Δήλωση Διακίνησης στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και η διακίνηση περατώνεται με την οριστικοποίηση της εξαγωγής.

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ.δ) του άρθρου 25 του ν.2859/2001 (ΦΕΚ 248/Α) "Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α." , απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παραδόσεις και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται στους χώρους που απαριθμούνται στην περίπτωση β) της ίδιας παραγράφου και άρθρου , στους οποίους περιλαμβάνονται οι φορολογικές αποθήκες του ν.2960/2001 , με διατήρηση μιας από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω περίπτωση.

9. Βάσει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, θα πρέπει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να πληρούν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, σχετικά με τη δυνατότητα εξαγωγής των προϊόντων αυτών στα πλαίσια άσκησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και να έχουν λάβει προηγουμένως

α) την σχετική κατά περίπτωση άδεια φορολογικής αποθήκης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. ή

β) έγκριση συναποθήκευσης για τους κατόχους άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ.,

τηρουμένων των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις σχετικές α) και β) υπουργικές αποφάσεις.

10. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας άλλα και τόνωσης των εξαγωγών, δύναται να έχουν ανάλογη εφαρμογή για τα υποκείμενα σε Φ.Κ. προϊόντα, οι οδηγίες που δόθηκαν με τις αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1183726 ΕΞ 2016/13.12.2016 και ΔΕΦΚΦ 5025815 ΕΞ 2014/29.10.2014 εγκύκλιους, αναφορικά με τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ μεταξύ αποθηκευτών, με σκοπό την εξαγωγή ή παράδοση αυτών ως εφόδια σε πλοία και αεροσκάφη χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών.

Ειδικότερα, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής-προμηθευτής κατά την έναρξη της διαδικασίας εξαγωγής ή εφοδιασμού θα πρέπει να προβεί πριν από την έξοδο των υποκείμενων σε Φ.Κ προϊόντων από την φορολογική αποθήκη στην υποβολή Δήλωσης διακίνησης στο αρμόδιο τελωνείο, εκτός εάν η φορολογική του αποθήκη βρίσκεται εντός τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου από όπου θα πραγματοποιηθεί η έξοδος των εμπορευμάτων, οπότε δεν απαιτείται η υποβολή αυτής. Παράλληλα, η διασάφηση εξαγωγής ή η δήλωση ΕΦΚ, στην περίπτωση που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται με αυτήν, υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-εξαγωγέα/εφοδιαστή σύμφωνα με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εξαγωγής και εφοδιασμού.

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, η παράδοση που διενεργείται εντός της φορολογικής αποθήκης απαλλάσσεται βάσει του άρθρου 25 του κώδικα ΦΠΑ, εφόσον πραγματοποιείται μεταξύ εγκεκριμένων αποθηκευτών που δικαιούνται να διατηρήσουν τα αγαθά υπό το εν λόγω καθεστώς, ενώ η εν συνεχεία παράδοση από τον εφοδιαστή πωλητή απαλλάσσεται εφόσον πραγματοποιείται προς δικαιούχο πρόσωπο και με την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 27 του κώδικα ΦΠΑ και των σχετικών διαδικασιών της τελωνειακής νομοθεσίας .

Η πίστωση της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή πραγματοποιείται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω α) και β) σχετικές ΑΥΟ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!