Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2070/2021 Διευκρινίσεις αναφορικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Φ.Κ. προϊόντων καφέ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ &
ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Παυλίδης
Τηλ.: 210 69 87 406
E-Mail: finexcis@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 62Β546ΜΠ3Ζ-ΞΥΑ

Αθήνα, 31-03-2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2070

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. Α.1066/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ) , δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και της αρ. Α.1065/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ'αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (B' 4241) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»

Σχετ: Η Αριθ. Πρωτ Ε.2191/5-12-2020 εγκύκλιος «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του νόμου 4758 /2020 (Α' 242) «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων» (ΑΔΑ: 6ΘΠ046ΜΠ3Ζ-ΞΑΧ).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, αναφορικά με την κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4758/2020 (Α' 242), με το οποίο τροποποιήθηκαν μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 53 Α του ν.2960/01, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. Α.1066/23.3.2021 Κοινή Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ, «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ) , δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», και την αρ. Α.1065/23.3.2021 Κοινή Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ'αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (B' 4241) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα», οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 26.3.2021 και έλαβαν αριθμό ΦΕΚ 1174/Β'/26.3.2021 (ΑΔΑ: 9Β8446ΜΠ3Ζ-ΠΨ2) και αριθμό ΦΕΚ 1173/Β'/26.3.2021 (ΑΔΑ: 6ΙΕΧ46ΜΠ3Ζ-ΛΝ6) αντίστοιχα, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα:

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σε συνέχεια των αλλαγών που επήλθαν στις διατάξεις του άρθρου 53Α, με το άρθρο 61 του ν.4758/2020 (Α 242):

1. με την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 53 Α, οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα καφέ της περ. β' και δ' της παρ.1 του άρθρου 53Α, επιβάλλονται ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν,

2. με την τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 53Α, και με την προσθήκη σε αυτή, της περίπτωσης ε', παρέχεται η δυνατότητα, σε πρόσωπα που δεν έχουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και τα οποία έχουν εγκριθεί ως δικαιούχα υποβολής αίτησης επιστροφής του φόρου κατανάλωσης καφέ, να υποβάλλουν τα ίδια την Δήλωση ΕΦΚ, για τα προϊόντα καφέ που αποκτούν από τον Εγκεκριμένο Αποθηκευτή, καταβάλλοντας τον φόρο κατανάλωσης στο Τελωνείο για την έξοδο των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής,

3. με την τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 53Α, με αντικατάσταση της περίπτωσης δ', προβλέπεται για τις ανωτέρω αναλώσεις που πραγματοποιούνται από τα ως άνω πρόσωπα (περ. ε' της παρ. 7), τα οποία έχουν εγκριθεί ως δικαιούχα υποβολής αίτησης επιστροφής του φόρου κατανάλωσης καφέ, η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα καφέ, να πραγματοποιείται με την έξοδο των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής, και όχι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα της εξόδου όπως ισχύει στην περίπτωση θέσης σε ανάλωση από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή,

4. με την τροποποίηση της παρ.9 του άρθρου 53Α, προβλέπεται ότι ειδικότερα για τις ως άνω περιπτώσεις θέσης σε ανάλωση προϊόντων καφέ από τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένοι αποθηκευτές και θέτουν οι ίδιοι σε ανάλωση προϊόντα καφέ από φορολογική αποθήκη, ο αναλογών Φ.Π.Α. των προϊόντων καφέ, βεβαιώνεται και εισπράττεται με δήλωση που υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής,

5. με την προσθήκη παραγράφου 9α στο άρθρο 53Α, προβλέπεται η επιστροφή του ποσού του φόρου κατανάλωσης που έχει εισπραχθεί για: α) τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, β) τα προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, γ) τα εγχωρίως παραγόμενα και δ) τα εξερχόμενα από φορολογική αποθήκη, προϊόντα καφέ των περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 53 Α του ν.2960/01, τα οποία μετά την θέση της σε ανάλωση, αυτούσια ή κατόπιν οποιασδήποτε επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλουν τη Δασμολογική τους Κλάση, εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως δικαιούχα επιστροφής του φόρου κατανάλωσης αναγνωρίζονται τα πρόσωπα της παρ. 7, του άρθρου 53Α, τα οποία διενεργούν την εξαγωγή ή την παράδοση των προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και έχουν εγκριθεί για την υποβολή αίτησης επιστροφής του φόρου κατανάλωσης.

Για την εφαρμογή του ως άνω νομοθετικού πλαισίου και κατ' εφαρμογή της παρ.10 του άρθρου 53 Α, εκδόθηκαν οι εν λόγω κοινοποιούμενες αποφάσεις, επί των οποίων παρέχονται οι κατωτέρω οδηγίες:

Β. Ως προς την αρ. Α.1066/23.3.2021 Κοινή Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ, «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ) , δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,

1. Στο Κεφάλαιο Α', της Απόφασης, περιλαμβάνονται τα άρθρα 1 έως 4, στα οποία καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Απόφασης, το αντικείμενο της επιστροφής, τα δικαιούχα πρόσωπα επιστροφής και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Στο άρθρο 1 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της απόφασης, ήτοι ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι αντικείμενο της επιστροφής, είναι το ποσό του ΦΚ που έχει εισπραχθεί για:

α) τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες,

β) τα προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) τα εγχωρίως παραγόμενα και

δ) τα εξερχόμενα από φορολογική αποθήκη, προϊόντα καφέ των περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 53 Α του ν.2960/01, τα οποία μετά την θέση τους σε ανάλωση, αυτούσια ή κατόπιν οποιασδήποτε επεξεργασίας τους συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλουν τη Δασμολογική τους Κλάση, εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην κατά τα ανωτέρω έννοια της επεξεργασίας που δεν μεταβάλει την δασμολογική κλάση περιλαμβάνονται περιπτώσεις επεξεργασιών όπου δεν μεταβάλλουν την Δασμολογική τους Κλάση, αλλά την περιεκτικότητα καφέ του τελικού προϊόντος, καθώς και συνήθεις εργασίες, όπως η ανασυσκευασία προϊόντων.

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων των προϊόντων καφέ, για τις οποίες δύναται να επιστραφεί ο καταβληθείς Φ.Κ. λαμβάνονται υπόψη, ανά κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), οι ποσότητες των φορολογημένων προϊόντων των περ. β', γ', δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία του τελικού προϊόντος βάσει και των κατά περίπτωση, συντελεστών απόδοσης ή των Δηλώσεων Σύστασης, όπως δηλώνονται από το δικαιούχο πρόσωπο επιστροφής, στον κατάλογο προϊόντων της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 5 της Απόφασης που υποβάλλεται στην κατά περίπτωση αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Ως αποδεκτοί συντελεστές απόδοσης, αναγνωρίζονται οι συντελεστές που έχουν απόκλιση έως ± 3% από τους ακόλουθους μέσους συντελεστές:

α) για την παραγωγή καβουρδισμένου από μη καβουρδισμένο καφέ (84%),

β) για την παραγωγή στιγμιαίου από μη καβουρδισμένο καφέ (38,46%) και

γ) για την παραγωγή στιγμιαίου από καβουρδισμένο καφέ (45,77 %).

Στο άρθρο 3, ως δικαιούχα επιστροφής του φόρου κατανάλωσης αναγνωρίζονται τα πρόσωπα της παρ. 7, του άρθρου 53Α, τα οποία:

α) αφού θέσουν σε ανάλωση τα προϊόντα καφέ της παρ. 1 του άρθρου 53 Α, και καταβάλλουν τον φόρο, εξάγουν, οι ίδιοι, σε τρίτες χώρες ή αποστέλλουν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. τα προϊόντα αυτά, αυτούσια ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλουν τη Δασμολογική τους Κλάση,

β) διαθέτουν σύστημα λογιστικής διαχείρισης και εμπορικών καταχωρίσεων, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014, με βάση το οποίο επιτρέπεται, ανά προϊόν καφέ και ανά φορολογικό στοιχείο και τελωνειακό παραστατικό, η διακριτή παρακολούθηση των ποσοτήτων και αξιών προϊόντων καφέ, τα οποία:

βα) έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες, έχουν αποκτηθεί από άλλα κράτη μέλη ή από το εσωτερικό της χώρας ή έχουν παραχθεί στο εσωτερικό της χώρας και

ββ) έχουν αποτελέσει αντικείμενο παράδοσης για πώληση στο εσωτερικό της χώρας ή για εξαγωγή ή για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

γ) δεν έχουν καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή βάσει τελεσίδικης απόφασης διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου για οποιαδήποτε φορολογική και τελωνειακή παράβαση του παραρτήματος Ι και ΙΙ της ΠΟΛ.1103/2017.

δ) Έχουν λάβει την σχετική έγκριση του άρθρου 7 της Απόφασης, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπο αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες, μετά τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 5 της Απόφασης.

Ειδικότερα και κατ'εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 53 Α του ν.2960/01:

1. τα πρόσωπα της παρ.7ε του ως άνω άρθρου, τα οποία δύναται να θέσουν σε ανάλωση στο όνομά τους προϊόν από τις Φορολογικές Αποθήκες, χωρίς να είναι οι ίδιοι αποθηκευτές, αφού προηγουμένως λάβουν την έγκριση του άρθρου 7 της Απόφασης, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, κατά την υποβολή της σχετικής ΔΕΦΚ:

  • στη θέση 37β θα συμπληρώνουν τον κωδικό W16 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Κ. ΚΑΦΕ. Ο ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ» και
  • κατόπιν της απόδοσης MRN στην ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και από την αρχική σελίδα ηλεκτρονικής υποβολής της ΔΕΦΚ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Ενέργειες Αίτηση με συνημμένα αρχεία από Οικονομικό Φορέα Δημιουργία συνυποβαλλόμενων αρχείων) θα υποβάλλεται στη θέση 44.2 της ΔΕΦΚ η κατά τα ανωτέρω απόφαση έγκρισης του άρθρου 7 της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας αναγράφοντας ως κωδικό του υποστηρικτικού δικαιολογητικού τον κωδικό 1E85 - “Απόφαση Έγκρισης του άρθρου 7 της αρ. A.1066/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ”

2. η ΔΕΦΚ που θα υποβάλλεται από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές, για την καταβολή του ΦΠΑ με συγκεντρωτική ΔΕΦΚ στις 25 του επόμενου μήνα, θα συμπληρώνεται στη θέση 37β με τον κωδικό W13:«Απαλλαγή από ΕΦΚ/Φ.Κ. και λοιπούς φόρους -καταβολή ΦΠΑ».

Στο άρθρο 4 ορίζονται, ως αρμόδιες αρχές:

α) έκδοσης της απόφασης έγκρισης του άρθρου 7, οι κατά τόπο αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του αιτούντος και

β) υποβολής της αίτησης επιστροφής του Φ.Κ. των προϊόντων καφέ, ελέγχου και έκδοσης απόφασης επιστροφής, λόγω και των υψηλών απαιτήσεων του ελέγχου, τα τελωνεία Α' τάξης και τα κύρια τελωνεία Α' τάξης, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του αιτούντος.

2. Στο Κεφάλαιο Β', της Απόφασης, το οποίο περιλαμβάνει τα άρθρα 5 έως 11, ρυθμίζεται η διαδικασία έκδοσης της ως άνω απόφασης έγκρισης του άρθρου 7, για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής Φ.Κ. των δικαιούχων προσώπων.

Το άρθρο 5 περιλαμβάνει, τη διαδικασία για την υποβολή της αίτησης του Παραρτήματος Ι της Απόφασης για την έκδοση απόφασης έγκρισης του άρθρου 7, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, μεταξύ των οποίων και ο κατάλογος των προϊόντων που εμπορεύεται ή παράγει ή επεξεργάζεται η αιτούσα επιχείρηση της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Στο εν λόγω άρθρο εισάγεται και η υποχρέωση της υποβολής Δηλώσεων Σύστασης, πέραν των προϊόντων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. 2101 12 92 και 2101 12 98) και για τις περιπτώσεις υποκατηγοριών προϊόντων των περιπτώσεων β' (Στον καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00) και δ' (Στα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ2101 11 00, σε υγρή ή στερεή μορφή, εκτός από εκείνα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα παρασκευάσματα διατροφής) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α, τα οποία δεν έχουν 100% περιεκτικότητα σε καφέ.

Στο άρθρο 6, προβλέπονται οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια τελωνειακή Περιφέρεια, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης του αιτούντος, ως προσώπου που δικαιούται να υποβάλλει αιτήσεις επιστροφής του Φ.Κ.

Συγκεκριμένα:

  • η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ελέγχει την πλήρωση του κριτηρίου 1γ) του άρθρου 3, ήτοι ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή βάσει τελεσίδικης απόφασης διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου για οποιαδήποτε φορολογική και τελωνειακή παράβαση του παραρτήματος Ι και ΙΙ της ΠΟΛ.1103/2017, καθώς και το εάν οι δηλωθέντες στον κατάλογο προϊόντων της υποπερ. ζγ της παρ. 1 του άρθρου 5 συντελεστές απόδοσης, κυμαίνονται εντός των αποδεκτών αποκλίσεων από τους μέσους όρους, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2.
  • τα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου, μετά από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνουν σε έλεγχο του συστήματος λογιστικών καταχωρίσεων του αιτούντος, για να διαπιστωθεί εάν πληρείται, ως προς το σύστημα λογιστικής διαχείρισης και εμπορικών καταχωρίσεων που τηρούν, το κριτήριο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3. Το Τελωνείο Ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ενημέρωσή του από την Τελωνειακή Περιφέρεια, γνωστοποιεί αμελλητί εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου, στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, τα σχετικά με την πλήρωση ή μη του ως άνω κριτηρίου.

Με το άρθρο 7, προβλέπεται ότι μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων του άρθρου 6, εκδίδεται η απόφαση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της Απόφασης, από την αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια, για έγκριση του αιτούντος ως προς την υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Κ. των προϊόντων καφέ, στην οποία αναπόσπαστο τμήμα της αποτελεί ο κατάλογος των προϊόντων της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 5.

Με τα άρθρα 8, 9 και 10 ρυθμίζονται θέματα αναφορικά:

  • με το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, για τις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της απόφασης έγκρισης,
  • τις ειδικότερες περιπτώσεις ανάκλησης των αποφάσεων εγκρίσεων,
  • τους λόγους επανεξέτασης και τροποποίησης των αποφάσεων εγκρίσεων, αντίστοιχα.

Με το άρθρο 11 ορίζονται οι υποχρεώσεις των Τελωνειακών Περιφερειών, για την ορθή παρακολούθηση των δικαιούχων επιστροφής προσώπων και συγκεκριμένα, η υποχρέωση τους να τηρούν αρχείο των αποφάσεων εγκρίσεων, ανά κάτοχο έγκρισης, με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για την έκδοση των εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων τροποποίησης και ανάκλησης αυτών.

3. Στο Κεφάλαιο Γ', της Απόφασης, το οποίο περιλαμβάνει τα άρθρα 12 έως 17, ορίζεται η διαδικασία επιστροφής του φόρου κατανάλωσης, η οποία επισημαίνεται ότι δεν ακολουθεί την διαδικασία επιστροφής του άρθρου 32 του ν.2960/01 περί αχρεωστήτως εισπραχθέντων, καθώς και οι κατά περίπτωση έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται, προκειμένου για την αποδοχή της αίτησης επιστροφής του Φ.Κ. των προϊόντων καφέ και για τη χορήγηση της επιστροφής αυτού, όπως και οι σχετικές κυρώσεις.

Ειδικότερα:

Στο άρθρο 12, προβλέπεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης επιστροφής Φ.Κ. των δικαιούχων προσώπων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ προς τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, η αίτηση:

α) υποβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο ή εξάμηνο ή εννιάμηνο ή έτος και θεωρείται εμπρόθεσμη και γίνεται αποδεκτή, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο αυτή αφορά.

β) αφορά σε ποσότητες προϊόντων καφέ των περιπτώσεων β', γ', δ'και ε' της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, τα οποία:

α) τέθηκαν, σε ανάλωση με καταβολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και, αυτούσια ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλουν τη Δασμολογική τους Κλάση, αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και

β) μετά από την κατά τα ανωτέρω θέση τους σε ανάλωση, κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση, αποτέλεσαν, από τα ίδια ως άνω πρόσωπα, αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε κράτη μέλη της ΕΕ, και για τα οποία, κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης επιστροφής Φ.Κ. καφέ, έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή ή η αποστολή τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Επιπλέον, με την παρ.3. του άρθρου 12, προβλέπεται ότι για την πρώτη εφαρμογή της Απόφασης, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από τα πρόσωπα που έχουν λάβει την έγκριση του άρθρου 7, εξαγωγές ή αποστολές προϊόντων καφέ σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε., από τις 04 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία ισχύος του ν.4758/2020, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το διάστημα αυτό δύναται να συμπεριληφθεί στην πρώτη αίτηση επιστροφής Φ.Κ. κάθε δικαιούχου, ανεξάρτητα αν αυτή υποβάλλεται για το τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο ή ολόκληρο το έτος 2021.

Στο άρθρο 13, προβλέπονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση επιστροφής Φ.Κ, μεταξύ των οποίων και αναλυτική σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ιν, ανά προϊόν καφέ, κατάσταση, του ημερολογιακού 3μηνου, 6μηνου, 9μηνου ή έτους, που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα στοιχεία των κατά περίπτωση παραστατικών που έχουν υποβληθεί. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου, δύναται να προσδιορίσουν και πρόσθετα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν οι ως άνω καταστάσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες του ελέγχου.

Με το άρθρο 14 καθορίζονται οι έλεγχοι που θα πρέπει να διεξαχθούν για την αποδοχή της αίτησης επιστροφής του Φ.Κ., και συγκεκριμένα ως προς: α) το εάν η αίτηση υποβλήθηκε στο αρμόδιο Τελωνείο,

β) το εμπρόθεσμο της αίτησης, γ) το εάν το αιτούν πρόσωπο έχει εγκριθεί από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 7 και δ) την πληρότητα της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, μετά την αποδοχή της αίτησης, για τη χορήγηση της επιστροφής Φ.Κ., το αρμόδιο τελωνείο, προβαίνει σε διασταυρωτικούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το αιτούμενο ποσό επιστροφής Φ.Κ., αφορά σε ποσότητες προϊόντων καφέ, για τις οποίες:

  • ο Φ.Κ. έχει εισπραχθεί και για τις οποίες,
  • αυτούσιες ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλουν τη Δασμολογική τους Κλάση, έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή ή η ενδοκοινοτική παράδοσή τους.

Στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων, ελέγχονται όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 13 της Απόφασης, καθώς και η κατάσταση των αποθεμάτων του άρθρου 16 αυτής.

Εάν πρόκειται για αιτήσεις επιστροφής που αφορούν προϊόντα τα οποία εξήχθησαν σε τρίτες χώρες ή αποστάλθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., κατόπιν επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν μεταβάλλουν την Δασμολογική τους Κλάση, επαληθεύονται τα δηλωθέντα, ως προς τους συντελεστές απόδοσης ή τις Δηλώσεις σύστασης, αντίστοιχα, των υποπερ. ζγ) και ζδ) του κατάλογου προϊόντων της περίπτωσης ζ) της παρ.2 του άρθρου 5 της Απόφασης.

Επιπλέον, όταν κρίνεται αναγκαίο, το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προβαίνει σε έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του δικαιούχου, προκειμένου να επαληθευτούν οι εγγραφές σε αυτά των στοιχείων των συνυποβαλλόμενων με την αίτηση παραστατικών, καθώς και σε φυσικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων του δικαιούχου.

Στο άρθρο 15, προβλέπεται η έκδοση απόφασης επιστροφής σύμφωνα με το Παράρτημα V της Απόφασης, η οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο και ρυθμίζονται θέματα ενδεχόμενων συμψηφισμών οφειλών, για τις περιπτώσεις που υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση επιστροφής Φ.Κ..

Στο άρθρο 16 καθορίζεται η υποχρέωση απογραφής και σύνταξης της σχετικής κατάστασης αποθεμάτων, για τα πρόσωπα που έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης του άρθρου 7, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου και επιστροφής του Φ.Κ.. Επιπλέον και όσον αφορά, την πρώτη υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Κ., προβλέπεται ότι η ως άνω κατάσταση αποθεμάτων υποβάλλεται με τα υπόλοιπα των αποθεμάτων, από την αρχή του έτους έως και τον προηγούμενο μήνα, από το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η αίτηση επιστροφής του Φ.Κ..

Με το άρθρο 17, προβλέπεται ότι μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων της Απόφασης, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 119Α του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου, για τις περιπτώσεις όπου κατά τις ελεγκτικές επαληθεύσεις προκύψουν σχετικά ευρήματα.

Γ. Ως προς την αρ. Α.1065/23.3.2021 Κοινή Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ, «Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 4241/B')».

Με τις ανωτέρω τροποποιήσεις:

1) Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 5, και προβλέπεται πλέον η υποβολή Δηλώσεων Σύστασης και για τις περιπτώσεις υποκατηγοριών προϊόντων των περιπτώσεων β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α, τα οποία δεν έχουν 100% περιεκτικότητα σε καφέ, σε συνέχεια της τροποποίησης του άρθρου 53 Α με το άρθρο 61 του ν.4758/2020 (Α 242) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 53 Α, όπου στα προϊόντα της περ. β' και δ' της παρ.1 του ως άνω άρθρου, επιβάλλεται συντελεστής φόρου κατανάλωσης επί του κιλού καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.

2) Τροποποιείται η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 9 και προστίθεται σε αυτό νέα παρ. 4, καθορίζοντας συντελεστές απόδοσης, για τις ανάγκες παρακολούθησης της παραγωγής εντός καθεστώτος φορολογικής αποθήκης, κατά αντιστοιχία με τους συντελεστές απόδοσης που καθορίζονται στο άρθρο 2 της αρ. Α.1066/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ, «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ) , δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση των οριζόμενων στις ως άνω Αποφάσεις, σύμφωνα και με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.

Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!