Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2044/2021 Παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με τη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με προϊόντα καφέ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μυλωνά
Τηλέφωνο: 210 6987 502
E-Mail: ddtheka@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΛΥΧ46ΜΠ3Ζ-Ο9Π

Αθήνα, 15-2-2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2044

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με τη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με προϊόντα καφέ»

ΣΧΕΤ.: (α) Το αριθ. πρωτ. 947/1.11.2019 (ΔΔΘΕΚΑ ΕΙΣ 1152455/06.11.2019) Υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων – Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ)

(β) Η αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β΄ 4241) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093ΕΞ2018/08.05.2018 (ΦΕΚ 1900/Β΄) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β΄ 4241) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών»

(γ) Η αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1133480 ΕΞ 2018/6.9.2018 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ 7Σ9946ΜΠ3Ζ-Ν11)

(δ) Η αριθ.πρωτ. 63479/14.11.2019 (ΔΔΘΕΚΑ ΕΙΣ1159670/19.11.2019) αναφορά της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής

(ε) Η αριθ. πρωτ. Τ.1940/41/2003 ΑΥΟΟ "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδια-σμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών & λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ."

Σε συνέχεια του (α) ανωτέρω σχετικού υπομνήματος του ΠΣΕΠΕ σε σχέση με τις δυσχέρειες που προκαλεί η υποχρεωτική υποβολή της Δήλωσης Διακίνησης προϊόντων καφέ στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης κατά τη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με τα προϊόντα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 της (β) ανωτέρω σχετικής Υπουργικής Απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις οποίες δύναται να πραγματοποιείται έξοδος προϊόντων καφέ από τη φορολογική αποθήκη και όταν αυτά προορίζονται για τον εφοδιασμό δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εφοδιασμού,
  • τις διατάξεις της (β) ανωτέρω σχετικής και τις ειδικότερες οδηγίες που παρασχέθηκαν με τη (γ) ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Διακίνησης στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης στις περιπτώσεις εξόδου των προϊόντων καφέ όταν προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν το Τελωνείο εξαγωγής/εφοδιασμού είναι το ίδιο με το Τελωνείο εξόδου/φόρτωσης. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, οι ποσότητες των ως άνω προϊόντων καφέ που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη και οι Δηλώσεις Διακίνησης καταχωρούνται στα προβλεπόμενα από τη (β) ανωτέρω σχετική ΑΥΟ γραμμογραφημένο Βιβλίο Αποθήκης και Ειδικό Βιβλίο αντίστοιχα,
  • τα προβλεπόμενα στη (γ) ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10-13 της (ε) ανωτέρω σχετικής ΑΥΟΟ για την περίπτωση χρήσης Απλοποιημένης Διαδικασίας εφοδιασμού, σύμφωνα με τις οποίες τα προϊόντα καφέ περιλαμβάνονται στα Δελτία Παράδοσης Εφοδίων (ΔΠΕ) στα οποία επισυνάπτεται το αντίτυπο Νο 3 της Δήλωσης Διακίνησης που φέρει όλες τις πράξεις που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τα ΔΠΕ, προς απόδειξη της διακίνησης και στη συνέχεια με την μηνιαία υποβολή του Συγκεντρωτικού Παραστατικού Εξαγωγής (ΣΠΕ) πραγματοποιείται η πίστωση της φορολογικής αποθήκης,
  • τα διαλαμβανόμενα στο (α) ανωτέρω σχετικό υπόμνημα του ΠΣΕΠΕ σύμφωνα με το οποίο η υποχρέωση φυσικής προσκόμισης της Δήλωσης Διακίνησης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης στις περιπτώσεις όπου το Τελωνείο Εξαγωγής/Εφοδιασμού είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης, δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων καφέ και συνακόλουθα των λοιπών εμπορευμάτων στο πλοίο, αλλά και τις σχετικές προτάσεις του ΠΣΕΠΕ περί τροποποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της (β) ανωτέρω ΑΥΟ, ώστε να μην απαιτείται η υποβολή της Δήλωσης Διακίνησης στο Τελωνείο ελέγχου στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων με την Απλοποιημένη Διαδικασία ή εναλλακτικά της αποστολής αυτής με ηλεκτρονικό τρόπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή,
  • τις απόψεις της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής όπως διατυπώνονται στη (δ) ανωτέρω σχετική αναφορά ως προς τη δυνατότητα αποστολής της Δήλωσης Διακίνησης προϊόντων καφέ στο αρμόδιο Τελωνείο Εφοδιασμού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για διευκόλυνση της διαδικασίας εφοδιασμού συνολικά,
  • την ανάγκη αποφυγής χρονοβόρων και κοστοβόρων πρακτικών και διασφάλισης της κατά το δυνατόν ομαλότερης διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του εφοδιαστικού κλάδου συνυπολογίζοντας επίσης τα αυξημένα προβλήματα μετακίνησης λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας,

διευκρινίζεται ότι οι εφοδιαστικές επιχειρήσεις δύναται να αποστέλλουν την προβλεπόμενη από το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο Δήλωση Διακίνησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, η οποία στη συνέχεια:

α) θα χορηγεί αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Δηλώσεων Διακίνησης και θα ελέγχει την επάρκεια της εγγύησης του αποθηκευτή για την εκάστοτε διακίνηση κατά τα ισχύοντα,

β) θα τηρεί το αντίτυπο Νο 1 της Δήλωσης Διακίνησης εν αναμονή της μηνιαίας υποβολής του ΣΠΕ και

γ) θα αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εφοδιαστική επιχείρηση το αντίτυπο Νο 2 της Δήλωσης Διακίνησης για την πίστωση της αποθήκης καθώς και το αντίτυπο Νο 3 για την απαιτούμενη επισύναψή του στο αντίτυπο Νο Β του ΔΠΕ, απαιτούμενα συνοδευτικά κατά την μεταφορά των εν λόγω προϊόντων στο Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης, προκειμένου να τίθενται επ’ αυτών οι απαιτούμενες πράξεις για την απόδειξη της περάτωσης της διαδικασίας.

Τέλος, και όσον αφορά στην πιστοποίηση ολοκλήρωσης του εφοδιασμού τόσο στην περίπτωση της κανονικής όσο και της απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού εφαρμογή έχουν τα προβλεπόμενα στη (γ) ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!