Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ2017/30-1-2017 AYO «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β) ΑΥΟ «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
& ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα  
Πληροφορίες:Ε. Τζώνη  
Τηλέφωνο:210-6987406,405 
Fax:210-6987424
E-Mail:finexis 2001.syzefXis.gov.gr  
Url:www.aade.gr 

ΑΔΑ: 6Θ22Η-ΥΝ5 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 9 Φεβρουάριου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ2017/30-1-2017 AYO «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β) ΑΥΟ «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»» 

ΣΧΕΤ: Η με αρ πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ1190234 ΕΞ 2016/30-12-2016 ΕΔΥΟ 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 ΑΥΟ, κοινοποιούμε την εν θέματι Απόφαση τροποποίησης της, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 240 Β' /1 -2-2017 (ΑΔΑ 6OAMH^86) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Με το άρθρο 1, αντικαθίσταται το άρθρο 20 της τροποποιηθείσας ΑΥΟ και καθορίζονται εκ νέου τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα που αφορούν στα υπόχρεα για καταβολή του φόρου πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, τα οποία υποχρεούνται σε απογραφή των προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω Απόφασης που έχουν στην κατοχή τους την 31/12/2016. 

Για την ομαλή προσαρμογή, παρατείνεται η προθεσμία της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης των εν λόγω προϊόντων από τα υπόχρεα στην καταβολή του φόρου πρόσωπα σύμφωνα με την παράγρ. 7 του αρ. 53 Α του ν.2960/01, η οποία πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τις 31/3/2017 στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 1 & 4 του άρθρου 20, για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης. 

Η δήλωση των αποθεμάτων περιλαμβάνει τα αποθέματα καφέ που βρίσκονταν στην κατοχή των υπόχρεων προσώπων την 31/12/2016, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης αυτών. 

Επιπρόσθετα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση των αδειών. Ειδικότερα, όσον αφορά στις άδειες φορολογικών αποθηκών, η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρατείνεται μέχρι 15/03/2017, για τις άδειες εγκεκριμένου αποθηκευτή μέχρι 31/03/2017, ενώ για τις άδειες εγγεγραμμένου παραλήπτη, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 28/02/2017. 

Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία προσκόμισης των λοιπών προβλεπόμενων από τα άρθρα 2,5,7 της Απόφασης, δικαιολογητικών μέχρι 30/6/2017. 

Για τα υπόχρεα για την καταβολή του φόρου πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν.2960/01 τα οποία έχουν ήδη καταβάλει φορολογικές επιβαρύνσεις για τα προϊόντα καφέ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2015/22-12-2016, ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που είχαν στην κατοχή τους την 31/12/2016, τηρούνται οι διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

Εφιστούμε την προσοχή ωστόσο, ότι σύμφωνα με παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000, έμμεσοι φόροι που καταβληθήκαν αχρεωστήτως ή παρά το νόμο δεν επιστρέφονται αν έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση. Το βάρος της απόδειξης έχει το πρόσωπο που αιτείται την επιστροφή. 

Τέλος, σύμφωνα, με το άρθρο 2, η ισχύς της κοινοποιούμενης απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αρ. πρωτ. της ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 ΑΥΟ, δηλαδή, αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου 2017. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Συνημμένα 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!