Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Β 1023390 ΕΞ 12-2-2016 Οδηγίες για τη φορολόγηση των μικρών οινοπαραγωγών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα
Πληροφορίες Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο 2106987413
FAX 2106987408
E-mail finexcis@otenet. gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Αθήνα, 12 Φεβρουάριου 2016 

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1023390 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ:

Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη φορολόγηση των μικρών οινοπαραγωγών.

ΣΧΕΤ. : α) Η υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 Α.Υ.Ο.

β) Η υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016/27-01-2016 Α.Υ.Ο.

γ) Οι υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026599 ΕΞ 2015/23-12-2015, ΔΕΦΚΦ 1001351 ΕΞ 2016/07-01-2016 και ΔΕΦΚΦ 1017972 ΕΞ 2016/05-02-2016 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κατόπιν της ανωτέρω α' σχετικής Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε με τη β' σχετική καθώς και των γ' σχετικών Ε.Δ.Υ.Ο., αναφορικά με τη διαδικασία είσπραξης του Ε.Φ.Κ., ο οποίος επεβλήθη στα προϊόντα των άρθρων 90 (κρασί) και 92 (ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα) του ν.2960/01 με τις διατάξεις των άρθρων 91 και 93 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του ν.4346/20-11-2015 (ΦΕΚ.152/Α) και ισχύουν από 01-01-2016, και με αφορμή ερωτήματα φορέων αλλά και των τελωνείων αναφορικά με τη φορολόγηση του κρασιού που έχει παραχθεί από παραγωγούς, οι οποίοι δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α'), με τις οποίες ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 7 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ (EEL 9/14.1.2009), καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, ως θέση δε σε ανάλωση νοείται, μεταξύ άλλων, η παραγωγή υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής αλλά και η κατοχή τους εκτός καθεστώτος αναστολής, για τα οποία δεν έχει επιβληθεί Ε.Φ.Κ.

2. Η με οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής των οφειλομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων χαρακτηρίζεται και τιμωρείται διοικητικώς και ποινικώς ως λαθρεμπορία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 119Α του ν.2960/01.

3. Για τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ιδίου νόμου, τα οποία έχουν παραχθεί από μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ν. 2960/01 στη χώρα μας εκτός καθεστώτος αναστολής και τα οποία δεν υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, υφίσταται υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων μαζί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 «Παρακολούθηση εκτός καθεστώτος αναστολής» Δήλωση μικρού οινοπαραγωγού, προσκομίζοντας επιπλέον αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και σχεδιαγραμμάτων των χώρων και των εγκαταστάσεων, του οινοποιητικού εξοπλισμού, των δεξαμενών κλπ. (παρ. 3 του άρθρου 4 της ως άνω Α.Υ.Ο.).

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι ο φόρος επεβλήθη εν μέσω της αμπελοοινικής περιόδου και το χρονικό διάστημα για την εφαρμογή του ήταν μικρό, υφίστανται περιπτώσεις όπου τα ως άνω προϊόντα έχουν ήδη παραχθεί από μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, ωστόσο δεν πληρούν όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν από διατάξεις άλλων υπουργείων (π.χ. δεν έχει υποβληθεί η δήλωση παραγωγής, οι εγκαταστάσεις δεν πληρούν τα προβλεπόμενα από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, κλπ.), ορισμένες εκ των οποίων προβλέπονται και στην αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (όπως η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου της δήλωσης παραγωγής με την υποβολή της δήλωσης Ε.Φ.Κ. για σκοπούς διασταύρωσης της ακρίβειας και ορθότητας της δηλωθείσας ποσότητας επί της οποίας επιβάλλονται οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις).

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά έχουν ήδη παραχθεί, ήτοι η γένεση του απαιτητού του φόρου σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο έχει ήδη συντελεστεί, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενημερώσουν τα εν λόγω πρόσωπα, τα οποία δεν διαθέτουν τα ως άνω δικαιολογητικά, ότι ο Ε.Φ.Κ. είναι απαιτητός και κατά συνέπεια και μόνο για τη μεταβατική περίοδο της πρώτης εφαρμογής της επιβολής Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα αυτά, θα υποβληθεί η δήλωση αποθεμάτων μέχρι 04/03/2016 ενώ η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μαζί με τη δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού σύμφωνα με την ανωτέρω β' σχετική Α.Υ.Ο. προκειμένου να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις ακόμη και χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών. Ευνόητο είναι ότι στη συνέχεια τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να προβούν σε συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!