Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Εγκ. 30/003/000/716/19-2-2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 ως και της Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦΒ 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 Εγκ. 30/003/000/716/19-2-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'  
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 
Ταχ. Κώδικας : 11521, Αθήνα  
Πληροφορίες : Στ. Σάμιος, 
Στ. Καραγιάννης 
Τηλέφωνο : 210 6479221 
Fax : 210 6468272 
e-mail : alcohol_food@gcsl.gr 

ΑΔΑ:Ω2ΛΑΗ-ΛΒΜ

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ. πρωτ. 30/003/000/716

Προς: Όπως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 ως και της Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦΒ 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015» 

Α.1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και, κατά λόγο αρμοδιότητας, εφαρμογή τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 13 του ν. 4346/2015 «Επείγοντες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ' αριθ. 152/Α/20-11-2015 και 

β) των Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 και ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016 που δημοσιεύθηκαν στα Φ.Ε.Κ. υπ' αριθ. 2785/Β/21-12-2015 και 115/Β/28-01-2016 αντιστοίχως. 

2. Με τις προαναφερθείσες κοινοποιούμενες διατάξεις του ν. 4346/2015 τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 91 και 93) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ε.Τ.Κ.)» και, από 01-01-2016, επιβάλλεται Ε.Φ.Κ. με μη μηδενικό συντελεστή στα αλκοολούχα προϊόντα των άρθρων 90 (κρασί και λοιπά αμπελοοινικά προϊόντα υπαγόμενα στους κωδικούς Σ.Ο. 2204 και 2205) και 92 [άλλα ποτά παρασκευαζόμενα από ζύμωση εκτός από το κρασί και την μπύρα (κωδικός Σ.Ο. 22 06)]. 

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, ο Ε.Φ.Κ. επιβάλλεται ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος (ανεξαρτήτως του αποκτημένου κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου) και ο συντελεστής του ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο, ενώ απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. τα απλά κρασιά που παράγουν ιδιώτες και καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογενείας του ή τους προσκεκλημένους του υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί πώληση. 

3. Με την Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 καθορίζονται αφ' ενός μεν οι διαδικασίες για την επιβολή και είσπραξη του επιβαλλόμενου στα εν λόγω προϊόντα Ε.Φ.Κ., είτε στο πλαίσιο του καθεστώτος αναστολής (παρακολούθηση σε φορολογική αποθήκη) είτε εκτός καθεστώτος αναστολής από τους κατ' άρθρο 71 του ν. 2960/2001 μικρούς οινοπαραγωγούς (προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 2204), ως και οι διαδικασίες και διατυπώσεις κατά την ενδοκοινοτική διακίνηση αλλά και την εισαγωγή από τρίτες χώρες (άρθρα 2 - 6), αφ' ετέρου οι διάφορες περιπτώσεις φυρών (ανώτατα όρια) κατά τις διάφορες πραγματοποιούμενες επεξεργασίες (διαύγαση, σταθεροποίηση φιλτράρισμα κλπ), την αποθήκευση σε δεξαμενές, την ωρίμανση - παλαίωση σε ξύλινα βαρέλια, την εμφιάλωση, ως και τη μεταφορά των εν λόγω προϊόντων (άρθρο 7), ενώ προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 8) και καθορίζονται τα σχετικά με τον έλεγχο και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων (άρθρο 9) ως και τις εγγυήσεις (άρθρο 10). 

Έτσι: 

α. Στην εν λόγω Α.Υ.Ο. ορίζεται η έννοια του τελικού προϊόντος επί του οποίου επιβάλλεται ο Ε.Φ.Κ. και οι λοιπές επιβαρύνσεις - ως το προϊόν που προκύπτει μετά από το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης και την πρώτη απολάσπωση (άρθρο 1 παρ. 2) ενώ με την εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών (ν. 2960/2001 άρθρο 71) προβλέπεται, για τους παραγωγούς και μεταποιητές των κατά τα ανωτέρω προϊόντων, η υποχρέωση της σύστασης φορολογικής αποθήκης (στις περιπτώσεις βεβαίως που δεν υφίστανται ήδη). 

Η σχετική προς αυτό αίτηση, μαζί με την άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 1 παρ. 2) της Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016 θα πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες από τους υπόχρεους μέχρι την 29-02-2016 και οι άδειες (φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή) εκδίδονται άμεσα, ενώ τα λοιπά προβλεπόμενα, από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (Α.Υ.Ο Φ. 883/530/1999, Α.Υ.Ο.Ο. Φ.639/447/2002), δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 30-04-2016. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση των κατά τα ανωτέρω αδειών, οι χορηγηθείσες άδειες ανακαλούνται και καθίστανται άμεσα απαιτητές οι αναλογούσες στα αποθηκευμένα προϊόντα φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. 

β. Όσον αφορά τους μικρούς οινοπαραγωγούς (ν. 2960/2001 άρθρο 71), οι εν λόγω επιτηδευματίες εξαιρούνται από την υποχρέωση της σύστασης φορολογικής αποθήκης και προβλέπεται η εκ μέρους τους υποβολή ΔΕΦΚ άμεσα, δηλαδή με την παραγωγή του τελικού προϊόντος, ως και των δικαιολογητικών που ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. 

γ. Σημειώνεται ότι, με βάση τις σχετικές διατάξεις (άρθρα 3 και 8 της Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 και άρθρο 1 της Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016, η χρέωση της φορολογικής αποθήκης διενεργείται με την είσοδο των οικείων προϊόντων σ' αυτήν με την υποβολή από τον υπόχρεο του δελτίου παραγωγής. 

Προκειμένου λοιπόν για την τρέχουσα περίοδο, τα κατά τα ανωτέρω (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα (παραγωγοί και μεταποιητές) που ήδη κατά την 01-01-2016 λειτουργούσαν με το καθεστώς της φορολογικής αποθήκης και του εγκεκριμένου αποθηκευτή έχουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, την υποχρέωση της υποβολής της σχετικής δήλωσης αποθεμάτων στο αρμόδιο Τελωνείο μέχρι την 15-02-2016 ενώ για εκείνα που την 01-01-2016 δεν είχαν την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή και του καθεστώτος της φορολογικής αποθήκης η υποβολή της σχετικής δήλωσης θα γίνει με την αίτηση για τη λήψη της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή και σύστασης φορολογικής αποθήκης ήτοι μέχρι 29-02-2016. 

δ. Όσον αφορά τις προβλεπόμενες (άρθρο 7 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015) φύρες, επισημαίνεται ότι, όπως άλλωστε ρητά ορίζεται στις εν λόγω διατάξεις, αυτές αναγνωρίζονται εφ' όσον διαπιστωθούν και βεβαιωθούν κατά τους διενεργούμενους ελέγχους από τους αρμόδιους χημικούς ή/και τελωνειακούς υπαλλήλους. Αναφορικά με την περίπτωση της παλαίωσης σε ξύλινα βαρέλια, επισημαίνεται ότι τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την (εκάστοτε) έξοδο των προϊόντων θα πρέπει να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο υπογραφόμενο από τους αρμόδιους υπαλλήλους και τον υπεύθυνο της μονάδας. Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τις περιπτώσεις αναμίξεων οίνων ή γλευκών με αιθυλική αλκοόλη ή αποστάγματα (κατά την παρασκευή οίνων - λικέρ ή άλλων συναφών προϊόντων), τα ανώτατα όρια των φυρών καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 (άρθρο 9 παρ. 3η) και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων Α.1α (φύρες κατά τις επεξεργασίες) και Α.1β (φύρες κατά την αποθήκευση) του άρθρου 7 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. 

ε. Σημειώνεται ακόμη ότι, με βάση τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 8 παρ. 6) της εν λόγω Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015, παρέχεται προθεσμία δύο (2) ετών (από την έναρξη ισχύος αυτής) για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και δοχείων στα οποία τοποθετούνται τα κατά τα ανωτέρω, κατ' άρθρα 90 και 92 του Ε.Τ.Κ., προϊόντα. Συναφώς παρατηρείται ότι σχέδιο Α.Υ.Ο. σχετικά με τις διαδικασίες της ογκομέτρησης των δεξαμενών αποθήκευσης, δοχείων συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων εν γένει προϊόντων, θα προωθηθεί άμεσα προς υπογραφή. 

στ. Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 της εν λόγω Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015, οι κατά τόπους αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. συνδράμουν τις Τελωνειακές Υπηρεσίες στους προβλεπόμενους σχετικούς ελέγχους, κατά λόγο αρμοδιότητας. 

Β.1. Κατόπιν τούτων, οι Χημικές Υπηρεσίες (στο πλαίσιο των προβλεπομένων, από τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., ελέγχων) παρακαλούνται για την παροχή της αναγκαίας τεχνικής συνδρομής και υποστήριξης προς τις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες, για τη διασφάλιση της ορθής επιβολής του Ε.Φ.Κ. στα εν λόγω προϊόντα και της σύλληψης της φορολογητέας ύλης. 

Σημειώνεται ότι, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην υπ' αριθ. ΔΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ 2015/23.12.2015 εγκύκλιο της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. η οποία συνημμένως αποστέλλεται, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ογκομέτρησης των δεξαμενών αποθήκευσης των κατά τα ανωτέρω προϊόντων - για την οποία, ως προελέχθη, παρεσχέθη με την κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο., μεταβατική χρονική περίοδος δύο ετών - κατά τους διενεργούμενους ελέγχους θα λαμβάνονται υπ' όψη οι υπάρχοντες ογκομετρικοί πίνακες (προκειμένου για ογκομετρημένες δεξαμενές), ενώ σε περίπτωση μη επισήμως ογκομετρημένων δεξαμενών θα λαμβάνονται υπ' όψη τυχόν υπάρχοντες ανεπίσημοι ογκομετρικοί πίνακες ή, απουσία αυτών, τα γεωμετρικά στοιχεία σύμφωνα με τη βεβαίωση του κατασκευαστή ή/και σε συνδυασμό με σχετικό επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους χημικούς και τελωνειακούς υπαλλήλους. 

Για τη διενέργεια των μετρήσεων και των σχετικών υπολογισμών σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα. 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!