Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Β 5026599 ΕΞ 23-12-2015 Κοινοποίηση του άρθρου 13 του ν.4346/2015 (Φ.Ε.Κ. 152/Α') και της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ5026381ΕΞ2015/16.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
& Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β'ΚΑΙ Δ' 
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα 
Πληροφορίες:Κ. Μυρισίδου, 
Μ. Ανδρούτσου, Δ. Ζορμπάνος 
Τηλέφωνο:2106987416, 
2106987413, 
2106987469 
FAX:2106987408  
E-mail:finexcis@otenet. gr  

ΑΔΑ: Ω450Η-ΒΒΕ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ:  Ως πίνακας διανομής 

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση του άρθρου 13 του ν.4346/2015 (Φ.Ε.Κ. 152/Α') «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ5026381ΕΞ2015/16.12.2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδεια,ς εγκεκριμένου αποθηκευτή » (Φ.Ε.Κ. 2785/Β') 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το άρθρο 13 του ν.4346/2015, με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται τα άρθρα 91 και 93 του ν.2960/01 (ΦΕΚ 265/Α'/22.11.01) και επιβάλλεται από 1.1.2016 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ιδίου νόμου, ήτοι στο κρασί καθώς και στα ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, με συντελεστή που ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος. Με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου καθορίζεται η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των απλών κρασιών, τα οποία παράγονται από ιδιώτες και καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογενείας του ή τους προσκεκλημένους του, με την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί πώληση. 

Επιπλέον, σας κοινοποιούμε την αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ2015 /16.12.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 2785/Β'/21-12-2015), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ιδίου άρθρου του ανωτέρω κοινοποιούμενου νόμου, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας των προϊόντων αυτών για φορολογικούς σκοπούς. 

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη Απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις που αφορούν στις διαδικασίες είσπραξης του φόρου που επιβάλλεται στα προϊόντα αυτά είτε παρακολουθούνται σε φορολογικές αποθήκες υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων είτε παράγονται εκτός καθεστώτος αναστολής από μικρούς οινοπαραγωγούς, τις διαδικασίες ενδοκοινοτικής διακίνησης και εισαγωγής από Τρίτες Χώρες, τον προσδιορισμό των φυρών κατά την επεξεργασία, αποθήκευση, ωρίμανση, εμφιάλωση και μεταφορά των προϊόντων αυτών υπό καθεστώς αναστολής, τις μεταβατικές διατάξεις, τους ελέγχους και τις κυρώσεις καθώς και τις σχετικές εγγυήσεις, οι οποίες καθορίζονται με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/99 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή». 

Στα πλαίσια αυτά, καθόσον πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή μη μηδενικού συντελεστή ΕΦΚ στα εν λόγω προϊόντα στη χώρα μας, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των καθοριζόμενων στην κοινοποιούμενη Απόφαση και κυρίως ως προς τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν τόσο από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές όσο και από τους οικονομικούς φορείς, ενόψει της έναρξης της νέας φορολόγησης από 1.1.2016: 

1. Μονάδες παραγωγής ή μεταποίησης, οι οποίες δεν κατέχουν άδεια φορολογικής αποθήκης, με την εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών. 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν ή μεταποιούν τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να υπαχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης και να λάβουν άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, με την εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ν.2960/01. Για τις διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών» (ΦΕΚ.1109/Β') και Φ.883/530/16-09-1999 «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει άμεσα να υποβληθούν από τα εν λόγω πρόσωπα, τα οποία δεν κατέχουν άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, αιτήσεις στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση των αδειών αυτών με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, προκειμένου να παράγουν, μεταποιούν και κατέχουν τα εν λόγω προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων. Επισημαίνεται ότι οι σχετικές εγγυήσεις για τα εν λόγω προϊόντα καθορίζονται στο άρθρο 10 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο., με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 4 της αριθμ. Φ.883/530/99 Α.Υ.Ο. Ακόμη, στις μεταβατικές διατάξεις της εν λόγω Α.Υ.Ο (άρθρο 8) προβλέπεται ένα επαρκές μεταβατικό χρονικό διάστημα προκειμένου να προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά και να εκδοθούν οι άδειες φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, διαδικασία η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 30.4.2016. 

Επιπλέον, την 31η Δεκεμβρίου 2015, θα πρέπει να απογραφούν τα αποθέματα των μονάδων αυτών, προκειμένου στη συνέχεια να εισαχθούν οι απογραφείσες ποσότητες προϊόντων στη φορολογική αποθήκη με την υποβολή από τον υπόχρεο του δελτίου παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ, ενότητα ΙΙ.3.1., και να χρεωθεί αναλόγως η φορολογική αποθήκη. Σε εξαιρετική περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χρέωση της αποθήκης με το Δελτίο Παραγωγής, η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση προϊόντων Ε.Φ.Κ.» του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. Η δήλωση των αποθεμάτων θα πραγματοποιηθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέχρι την 31.1.2016 ενώ η τακτοποίησή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 30.4.2016 είτε με την είσοδο των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη είτε με την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον δεν εισαχθούν στη φορολογική αποθήκη έως την προθεσμία αυτή. Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση που μονάδα παραγωγής ή μεταποίησης επιθυμεί να διαθέσει προς πώληση μέρος των παραγομένων προϊόντων της πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών και εντός της τεθείσας προθεσμίας, θα υποβληθεί άμεσα Δήλωση ΕΦΚ, με την οποία θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις με βάση τα τιμολόγια πώλησης. 

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση απογραφής δεν υφίσταται για τα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του παραγωγού και κατέχουν ποσότητες των λόγω προϊόντων, οι οποίες έχουν ήδη διατεθεί για σκοπούς χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή για επιτόπια κατανάλωση (παρ. 1 του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο.). 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή (Οδηγίες 92/83/ΕΟΚ, 92/84/ΕΟΚ) και εθνική νομοθεσία (ν.2960/01), ο Ε.Φ.Κ. για τα προϊόντα αυτά επιβάλλεται στο «τελικό» προϊόν, δηλαδή το προϊόν που προκύπτει κατόπιν της αλκοολικής ζύμωσης και μετά την πρώτη απολάσπωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. Συνεπώς, για λόγους βέλτιστης παρακολούθησης και ελέγχου, θα εισάγεται στη φορολογική αποθήκη το «τελικό» προϊόν, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο ορισμό. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Φ.Κ. και οι λοιπές επιβαρύνσεις είναι απαιτητά κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, ήτοι κατά την παραγωγή των προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής, εφόσον δηλαδή δεν πραγματοποιείται σε φορολογική αποθήκη, την εισαγωγή τους από Τρίτες Χώρες, εκτός εάν υπαχθούν άμεσα σε καθεστώς αναστολής, κατά την έξοδο από ένα καθεστώς αναστολής, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής αποθήκης καθώς και την κατοχή εκτός καθεστώτος αναστολής. Η βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται με την υποβολή από τον υπόχρεο του προβλεπόμενου παραστατικού εγγράφου, δηλαδή είτε της διασάφησης εισαγωγής (ΕΔΕ) είτε της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.) κατά περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι η παράδοση αγαθών προκειμένου να τεθούν σε φορολογική αποθήκη καθώς και η παροχή υπηρεσιών που συντελείται εντός του χώρου της φορολογικής αποθήκης απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Επιπλέον με τη δήλωση (Δ.Ε.Φ.Κ.) που υποβάλλεται συνεπεία της εξόδου των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη εισπράττεται ο αναλογών, βάση του άρθρου 19 του ν.2859/00, ΦΠΑ και διενεργείται η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ( άρθρο 30 ν.2859/00, άρθρο 109 ν.2960/01, Δ.758/397/02 AYO, Δ.635/439/93 ΑΥΟ). 

2. Μονάδες παραγωγής/μεταποίησης και εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν, μεταποιούν ή κατέχουν τα εν λόγω προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής και διαθέτουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση των εν λόγω αδειών, εφόσον είναι αναγκαίο, κυρίως όσον αφορά στο ποσό της εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της εν λόγω ΑΥΟ, δηλαδή να υποβάλλουν αιτήσεις τροποποίησης, προσκομίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, όπως προκύπτει από τις προαναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις (Φ.883/530/99, Φ.639/447/02). 

Επιπλέον, την 31η Δεκεμβρίου 2015, θα πρέπει να απογράψουν τα αποθέματα τους, εφόσον υπάρχουν, τα οποία δεν έχουν διατεθεί προς πώληση και δεν έχουν εισαχθεί στη φορολογική αποθήκη, προκειμένου να χρεωθεί αναλόγως η φορολογική αποθήκη. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι προθεσμίες των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 8, δηλαδή υποβολή δήλωσης αποθεμάτων στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έως την 31.01.2016 και τακτοποίηση αποθεμάτων έως την 30.4.2016, είτε με την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων είτε με την είσοδο των αποθεμάτων στη φορολογική αποθήκη. Η είσοδος αυτή διενεργείται για τους παραγωγούς με το Δελτίο Παραγωγής ενώ για τις εμπορικές επιχειρήσεις με αίτηση επανεισαγωγής. Σε εξαιρετική περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χρέωση της αποθήκης με τα προαναφερόμενα, η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση προϊόντων Ε.Φ.Κ.» του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. 

3. Μικροί οινοπαραγωγοί 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του ν.2960/01, όπως προαναφέρθηκε, προβλέπεται εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών, οι οποίοι παράγουν κατά μέσο όρο ετησίως κάτω από 1000 εκατόλιτρα οίνου (κωδ. Σ.Ο. 2204), από την υποχρέωση σύστασης φορολογικής αποθήκης καθώς και από τις υποχρεώσεις διακίνησης των προϊόντων τους με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα (e-ΔΕ, Α.Σ.Δ.Ε.). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα όταν πραγματοποιούν οι ίδιοι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών, να διακινούν τα προϊόντα τους με τα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται από τον Καν. 436/2009 «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά τον αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (EEL 128/27.5.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ακόμη, οι μικροί οινοπαραγωγοί, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, για τα προϊόντα τους, για τα οποία έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις στη χώρα, δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές διακινήσεις προκειμένου να αποσταλούν σε άλλο Κ-Μ για εμπορικούς σκοπούς, με τη χρήση του προβλεπόμενου από τον Καν. (Ε.Ο.Κ.) αριθμ. 3649/92, όπως ισχύει, Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του ν.2960/01 και την αριθμ. Τ.8612/2439/30.12.1992 Α.Υ.Ο. 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι μικροί οινοπαραγωγοί δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις προαναφερόμενες Α.Υ.Ο. (Φ.883/530/99, Φ.639/447/02), εφόσον επιθυμούν. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας. 

Για τους μικρούς οινοπαραγωγούς, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής και δεν έχουν διαθέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 προς πώληση τα παραχθέντα από αυτούς προϊόντα, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να δηλώσουν τα αποθέματά τους αυτά και να υποβάλλουν δήλωση ΕΦΚ για την καταβολή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών επιβαρύνσεων, έως την 31.1.2016, εφόσον επιλέξουν να μην υπαχθούν σε καθεστώς αναστολής. 

Κατά συνέπεια, οι μικροί οινοπαραγωγοί, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, οφείλουν να υποβάλλουν ΔΕΦΚ προκειμένου να καταβάλλουν τον ΕΦΚ και τις λοιπές επιβαρύνσεις άμεσα με την παραγωγή του «τελικού» προϊόντος. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των μικρών οινοπαραγωγών ο ΦΠΑ επιβάλλεται μόνο επί του ΕΦΚ. Για λόγους ελέγχου και βέλτιστης παρακολούθησης των υπόχρεων προσώπων όπως και τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων, μαζί με τη ΔΕΦΚ θα υποβάλλεται δήλωση μικρού οινοπαραγωγού, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ταχ. δ/νση, τόπο εγκατάστασης, κ.λ.π.) αναφορικά με τον ίδιο τον παραγωγό αλλά και τυχόν άλλους παραγωγούς ή οινοποιεία, τα οποία οινοποιούν για λογαριασμό του (διαδικασία φασόν), την έκταση και τη γεωγραφική θέση του αμπελώνα, τη μέση ετήσια παραγωγή οίνου τουλάχιστον τριών διαδοχικών αμπελοοινικών περιόδων, προκειμένου να υπαχθεί στο καθεστώς των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ν.2960/01, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 436/09, την ποσότητα των σταφυλιών παραγωγής του ή άλλων παραγωγών τα οποία έχει οινοποιήσει καθώς και την ποσότητα του παραγόμενου «τελικού» προϊόντος σε λίτρα, επί του οποίου επιβάλλεται ο Ε.Φ.Κ. Υπόδειγμα του εντύπου της δήλωσης αυτής θα καθοριστεί με νεότερη εγκύκλιο διαταγή της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Επιπλέον, για λόγους περαιτέρω διασταύρωσης της δηλωθείσας ποσότητας προϊόντος θα προσκομίζεται μαζί με τη Δ.Ε.Φ.Κ. και αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

4. Ενδοκοινοτική διακίνηση/εισαγωγή από Τρίτες Χώρες 

Αναφορικά με την ενδοκοινοτική διακίνηση των προϊόντων αυτών, αυτή λαμβάνει χώρα είτε υπό καθεστώς αναστολής με τη χρήση του προβλεπόμενου από τον Καν. (ΕΚ) αριθμ.684/09, όπως ισχύει, ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος (EMCS) είτε με το απλουστευμένο διοικητικό συνοδευτικό έγγραφο (Α.Σ.Δ.Ε.) εφόσον πρόκειται για διακίνηση προϊόντων, για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος σε ένα Κράτος-Μέλος και παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται σε άλλο Κ-Μ για εμπορικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια, εφαρμογή έχουν όλες οι σχετικές διατάξεις του τρίτου μέρους του ν.2960/01 αναφορικά με τη διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ., όπως μεταφέρθηκαν από την Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου καθώς και οι σχετικές Α.Υ.Ο. και Ε.Δ.Υ.Ο. (Δ.424/277/19.3.1993 Α.Υ.Ο. «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», ΔΕΦΚΓ5054451ΕΞ2010/27.12.2010 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγγεγραμμένου αποστολέα προϊόντων Ε.Φ.Κ.», ΔΕΦΚ5017374ΕΞ2010/20.4.2010 Ε.Δ.Υ.Ο. «Διαδικασίες για την παραλαβή προϊόντων Ε.Φ.Κ. από περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη», Τ.8612/2439/30.12.1992 Α.Υ.Ο. «Διαδικασία παραλαβής και αποστολής προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση κατ’ εφαρμογή του αρ.5 του νομοσχεδίου ‘εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών’») αλλά και οι σχετικές εγκυκλίους διαταγές που έχουν εκδοθεί με οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας του EMCS. 

Ως προς τις υφιστάμενες άδειες εγγεγραμμένου παραλήπτη, αυτές θα πρέπει να τροποποιηθούν, όπου απαιτείται, με την προσκόμιση νέων εγγυητικών επιστολών, με τις οποίες θα πρέπει να καλύπτεται η νέα φορολογική επιβάρυνση του προϊόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Δ.424/277/19.3.1993 Α.Υ.Ο. 

Κατά την ενδοκοινοτική διακίνηση των ανωτέρω προϊόντων εφόσον αυτά τεθούν σε φορολογική αποθήκη δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του ΦΠΑ ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο φόρος αυτός καταβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας όπως διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 19 του ν.2859/00 μαζί με τον ΕΦΚ και τηρούνται οι προβλεπόμενες δηλωτικές υποχρεώσεις των υποκείμενων προσώπων. Κατά την εισαγωγή των ανωτέρω προϊόντων εφόσον τίθενται άμεσα σε φορολογική αποθήκη δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του ΦΠΑ (Τ.10440/93 ΑΥΟ) ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο ΦΠΑ καταβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας όπως διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 20 του ν.2859/00. 

5.Προσδιορισμός φυρών 

Στην κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο., με βάση τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη (παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.2960/2001, όπως ισχύει), καθορίζονται η φύρα (ποσοστό επί του τελικού προϊόντος) για την επεξεργασία, αποθήκευση, ωρίμανση-παλαίωση, εμφιάλωση και μεταφορά των προϊόντων του κωδικού Σ.Ο. 2204, τα οποία κατέχονται υπό καθεστώς αναστολής, η φύρα για την παρασκευή αφρωδών οίνων με την παραδοσιακή μέθοδο καθώς και οι φύρες για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2205 και 2206, προκειμένου να προσδιορίζεται επακριβώς η φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν απώλειες που προκύπτουν κατά τις προαναφερόμενες διαδικασίες. 

Σύμφωνα με την εν λόγω Α.Υ.Ο., οι φύρες αναγνωρίζονται εφόσον διαπιστωθούν και βεβαιωθούν κατά τους διενεργούμενους από τους αρμόδιους υπαλλήλους, τελωνειακούς και χημικούς, ελέγχους. 

6.Καθορισμός εγγυήσεων -τροποποίηση Φ.883/530/99 ΑΥΟ 

Με το άρθρο 10 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ τροποποιείται το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. Φ.883/530/99 Α.Υ.Ο. και καθορίζονται οι εγγυήσεις για τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01, οι οποίες καλύπτουν την παραγωγή, μεταποίηση, και κατοχή σε φορολογική αποθήκη υπό καθεστώς αναστολής καθώς και τη διακίνηση αυτών. 

Συγκεκριμένα, καθορίζονται εγγυήσεις ως εξής:

α) Για παραγωγή έως 1000 εκατόλιτρα ετησίως το ελάχιστο όριο καθορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ με κλιμακωτή αύξηση πέραν του ελαχίστου ορίου κατά 1.000 ευρώ ανά 100.000 λίτρα με ανώτατο όριο το ποσό των 40.000 ευρώ. Πέραν των ελαχίστων ορίων, το ύψος των εκάστοτε εγγυήσεων καθορίζεται για τον παραγωγό σε ποσοστό 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού Ε.Φ.Κ. Τονίζεται ότι η εγγύηση που θα λαμβάνεται αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση του ελαχίστου κατά περίπτωση ορίου με την εγγύηση που αναλογεί στο προαναφερόμενο ποσοστό. 

β) Προκειμένου για τους εμπόρους των προϊόντων αυτών, το ελάχιστο όριο εγγύησης καθορίζεται σε 5.000 ευρώ συγκρινόμενο με την εγγύηση που προκύπτει ως ποσοστό 15% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος Ε.Φ.Κ. 

γ) Τέλος, προκειμένου για τους παραγωγούς που δεν έχουν προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα, το ελάχιστο όριο εγγύησης καθορίζεται σε 3.000 ευρώ συγκρινόμενο με την εγγύηση που προκύπτει ως ποσοστό 4% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης δραστηριότητας. 

Ο υπολογισμός των εγγυήσεων πέραν των ελαχίστων ορίων προσδιορίζεται κατ' αναλογία με τα λοιπά αλκοολούχα προϊόντα. 

Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση προσώπων που έχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή κρασιών προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσοστού επί του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος Ε.Φ.Κ., καθόσον επιβαλλόταν μηδενικός συντελεστής Ε.Φ.Κ., θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγούμενο έτος. Στην περίπτωση που ο αποθηκευτής δεν θέτει σε ανάλωση προϊόντα, θα ληφθεί υπόψη ο αναλογών Ε.Φ.Κ. των προϊόντων που εξήχθησαν σε Τρίτες Χώρες ή διακινήθηκαν σε άλλα Κ-Μ ή στο εσωτερικό της χώρας υπό καθεστώς αναστολής. Στις περιπτώσεις που κατέχονται στη φορολογική αποθήκη παράλληλα και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, θα υπολογίζεται μία συνολική εγγύηση με βάση τους όρους και τα ποσοστά που προβλέπονται κατά περίπτωση. Το συνολικό ποσό που προκύπτει θα συγκρίνεται με το υψηλότερο ελάχιστο όριο που καθορίζεται για κάθε μία περίπτωση και όχι με το άθροισμα των ελαχίστων ορίων. Όταν το άθροισμα των ποσών που προκύπτει από τον υπολογισμό με τα ποσοστά που προβλέπονται για κάθε μία περίπτωση υπολείπεται του υψηλότερου προβλεπόμενου ελαχίστου ορίου, ως εγγύηση θα λαμβάνεται το υψηλότερο ελάχιστο όριο εγγύησης και όχι το άθροισμα των ελαχίστων ορίων. 

7. Έλεγχοι-Κυρώσεις 

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές, πέραν των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων που προβλέπονται από την Φ.988/609/8.10.03 εγκύκλιο διαταγή για τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών, θα πρέπει να προβαίνουν σε εκ των υστέρων δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα των δηλωθεισών ποσοτήτων επί των οποίων επιβλήθηκαν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις είτε αυτών που θα εισαχθούν στη φορολογική αποθήκη είτε αυτών που θα δηλωθούν από τους μικρούς οινοπαραγωγούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής. Εφόσον, κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί διαφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του ν.2960/01, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Στους εν λόγω ελέγχους συνδράμουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, και οι Χημικές υπηρεσίες. 

8. Απαλλαγές 

Στο άρθρο 13 του κοινοποιούμενου νόμου συμπεριλήφθη, όπως προαναφέρθηκε, διάταξη, με την οποία προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΦΚ των κρασιών τα οποία παράγονται από ιδιώτες και καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό ή τα μέλη της οικογένειάς του χωρίς να μεσολαβεί πώληση. Με τη διάταξη αυτή ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η δυνητική διάταξη του άρθρου 10 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαλλάσσουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα κρασιά που παράγονται και προορίζονται για οικογενειακή κατανάλωση του παραγωγού. Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία κατόπιν της επιβολής Ε.Φ.Κ. στο προϊόν αυτό προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα παραγωγής κρασιού για ιδιωτική κατανάλωση εφόσον δεν γίνεται εμπορία του προϊόντος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω διάταξης θα καθοριστούν με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του ιδίου άρθρου. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) αριθμ. 436/09 (EEL 128/27.5.2009), όπως ισχύει, το δικαίωμα παραγωγής ποσότητας οίνου για οικογενειακή κατανάλωση με οινοποίηση καθορίζεται σε 1000 λίτρα ετησίως. 

9. Ογκομετρήσεις 

Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ογκομέτρησης των δεξαμενών αποθήκευσης των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν με την υπό έκδοση σχετική Α.Υ.Ο. και εντός του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. μεταβατικού χρονικού διαστήματος (2 έτη), κατά τους διενεργούμενους από τις αρμόδιες αρχές ελέγχους για μεν τα οινοποιεία που διαθέτουν ογκομετρημένες δεξαμενές θα λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχοντες ογκομετρικοί πίνακες, για την περίπτωση δε μη ύπαρξης ογκομετρημένων δεξαμενών, θα λαμβάνονται υπόψη τα γεωμετρικά στοιχεία σύμφωνα με τη βεβαίωση του κατασκευαστή ή τους τυχόν ανεπίσημους ογκομετρικούς πίνακες των κατασκευαστών ή απουσία των ανωτέρω, με επιτόπιες μετρήσεις των γεωμετρικών στοιχείων των δεξαμενών από τους αρμόδιους υπαλλήλους. 

Τέλος, στα πλαίσια της ορθής επιβολής του φόρου για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, τη διευκόλυνση του εμπορίου, την ενίσχυση της νόμιμης επιχειρηματικότητας αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της επιβολής μη μηδενικού συντελεστή Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 στη χώρα μας, θα πρέπει οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους και για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρήσουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνσή τους στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλασσομένων, ιδιαίτερα των οινοποιητικών μονάδων της χώρας και των μικρών οινοπαραγωγών, λόγω του μηδενικού συντελεστή Ε.Φ.Κ. δεν είχαν έως σήμερα υποχρεώσεις έναντι των τελωνειακών αρχών. 

Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων της χώρας, επισημαίνεται ότι πληροφορίες αναφορικά με τη νομοθεσία που διέπει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (εθνική και ενωσιακή) μπορούν να αναζητηθούν στο portal του Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων ICISnet (https: // portal.gsis.gr/ portal/page/portal/ICISnet). Ειδικότερα, το εγχειρίδιο χρήσης που αφορά σε οδηγίες αναφορικά με τη χρήση του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ., τις βασικές λειτουργίες αυτού και την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών παραστατικών και άλλων εγγράφων μπορεί να αναζητηθεί στο ίδιο portal από την επιλογή «Ηλεκτρονικές συναλλαγές/Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης/περισσότερα/Οδηγίες χρήσης e-υπηρεσιών/ίίταάθτ_ΕΦΚ_Εγχειρίδιο Χρήσης», ενώ η αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-112013 ΕΔΥΟ, με την οποία παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων κατανάλωσης στο ICISnet μπορεί να αναζητηθεί από την επιλογή «Νομοθεσία/Ελληνική Νομοθεσία/Εγκύκλιου».

Ακριβές αντίγραφο 
Ο/Η Προϊστάμενος/η του
Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 
Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Ε. ΓΙΑΛΟΥΡΗ

 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!