Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Γ 1168866 ΕΞ 2017 Οδηγίες για τη χρήση των εφεδρικών διαδικασιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'
Φορολογίας Καπνικών Προϊόντων
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Παναγή 
Τηλέφωνο:2106987428
Fax:2106987408
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr 
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: Ω04Θ46ΜΠ3Ζ-Ξ7Λ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1168866 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Οδηγίες για τη χρήση των εφεδρικών διαδικασιών»

Σχετ .:Η υπ'αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο.  «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet»

Στα πλαίσια υλοποίησης των συστάσεων του εσωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την αρμόδια διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την διόρθωση και βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τον έλεγχο λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών βιομηχανοποιημένων καπνών και δεδομένου ότι κατά τον εν λόγω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι εφεδρικές διαδικασίες ως εναλλακτικός τρόπος διεξαγωγής των προβλεπόμενων διαδικασιών στις περιπτώσεις που το πληροφοριακό σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας δεν τηρούνται ομοιόμορφα και με ορθό τρόπο από τις τελωνειακές αρχές, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, δόθηκαν με τη ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των τελωνειακών παραστατικών καθώς και των λοιπών λειτουργιών του υποσυστήματος ΕΦΚ.

Ειδικότερα στο κεφ. vii. ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ της εν λόγω Ε.Δ.Υ.Ο. καθορίστηκε η έννοια της εφεδρικής διαδικασίας ως εναλλακτικός τρόπος υποβολής των παραστατικών και εγγράφων σε περιπτώσεις που η ηλεκτρονική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, προβλέφθηκε η χειρόγραφη διαδικασία κατάθεσης των προβλεπόμενων κατά περίπτωση τελωνειακών παραστατικών από τους υπόχρεους στα αρμόδια τελωνεία και δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για την καταχώρηση αυτών από τα τελωνεία στα ειδικά βιβλία.

Επιπλέον προσδιορίστηκαν με σαφή τρόπο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρείται αδύνατη η ηλεκτρονική επικοινωνία και κατά συνέπεια οι περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται η εφεδρική χειρόγραφη διαδικασία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών που δόθηκαν με τη σχετική ως άνω Ε.Δ.Υ.Ο. και εφιστούμε την προσοχή για την ορθή χρήση των χειρόγραφων διαδικασιών, οι οποίες εφαρμόζονται εναλλακτικά και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία διεξαγωγής αυτών μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών που υποστηρίζονται από το σύστημα ICISnet.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Ε.ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!