Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Α 1154810 ΕΞ 2018 Διευκρινίσεις αναφορικά με την απογραφή δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ε.Φ.Κ.& Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση : 210 6987422-509
210 4802445-598-400-646
Ταχ. Κώδικας : 210 6987424-506
210 48022259
Πληροφορίες :Μ. Παπαδοπούλου 
Δ. Τσετσέκου 
Μ. Σύλλα
Π. Γιαννακόπουλος
X. Σούπουλη
Τηλέφωνο : Καρ. Σερβίας 10
Fax : Αθήνα 101 84 
E-Mail :fueltank@aade.gr
finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
gdtdasmo@otenet.gr
secr icis@aade.gr
diled@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΑΝ746ΜΠ3Ζ-ΖΚΖ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18/10/2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1154810 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την απογραφή δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων »

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1064574 ΕΞ 2018/26-04-2018 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ : Ψ28Ι46ΜΠ3Ζ-ΝΤΝ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με την απογραφή των δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή «Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων» και με αφορμή ερωτήματα φορέων για την καταχώριση ορισμένων στοιχείων στην εν λόγω εφαρμογή, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

  • Στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων ο Εγκαταστάτης συστημάτων Εισροών - Εκροών όπως ορίζεται στην αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ, καταγράφει την ιδιότητα του, μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση Εγκαταστατών Εισροών-Εκροών». Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής της Εγκατάστασης αναλάβει την ευθύνη, κατά την έννοια του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, να δηλώσει ότι είναι ο ίδιος ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών-εκροών, δεν χρειάζεται να προβεί στην ανωτέρω ενέργεια. Ωστόσο, κατά την καταχώριση των στοιχείων στη λειτουργία «Διαχείριση Εγκαταστάσεων» ο Διαχειριστής της Εγκατάστασης θα συμπληρώσει το ΑΦΜ του στο πεδίο «Στοιχεία Εγκαταστάτη» στην καρτέλα «Στοιχεία Εγκατάστασης Εισροών - Εκροών». Η καρτέλα «Στοιχεία Εγκατάστασης Εισροών - Εκροών», όπως επισημάνθηκε στην ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο Διαταγή, θα συμπληρωθεί μετά την τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-42014 ΚΥΑ.
  • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν συναφθεί ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ εταιρειών για συναποθήκευση ενεργειακών προϊόντων σε δεξαμενές μιας εγκατάστασης (φορολογική αποθήκη), χωρίς να μισθώνονται συγκεκριμένα κυβικά μέτρα μιας δεξαμενής, κατά την καταχώριση των στοιχείων της αποθήκης από τον Αποθηκευτή (Εγκεκριμένο Αποθηκευτή), στην καρτέλα «Διαχείριση δεξαμενών αποθήκης» στο πεδίο «Κυβικά μέτρα δεξαμενής που συμμετέχουν στην αποθήκη» θα συμπληρώνεται η τιμή «0».
  • Προκειμένου για την καταχώριση των στοιχείων ογκομετρήσεων για δεξαμενές όπου δεν έχει λήξει η δεκαετής περίοδος για να διενεργηθεί η επαναγκομέτρηση τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ και δεν υπάρχει Φορέας Ογκομέτρησης για να δηλώσει την ιδιότητα του μέσω της λειτουργίας «Διαχείριση Φορέων Ογκομέτρησης», οι Διαχειριστές των Εγκαταστάσεων θα προβούν στις ακόλουθες ενέργειες :

❖ Στην καρτέλα «Στοιχεία Ογκομετρήσεων» θα συμπληρωθούν τα ακόλουθα πεδία ως ακολούθως:

  • στο πεδίο «ΑΦΜ Φορέα Ογκομέτρησης» θα συμπληρωθεί ο ΑΦΜ του Διαχειριστή της εγκατάστασης
  • στο πεδίο «Αριθμός πιστοποιητικού Ογκομέτρησης» θα συμπληρωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου που εδόθη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην αίτηση της εταιρείας για την διενέργεια ογκομέτρησης
  • στο πεδίο «Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού» θα αναγραφεί η ημερομηνία που διενεργήθηκε η ογκομέτρηση,
  • τα στοιχεία που συμπληρώνονται στα πεδία «Μέθοδος ογκομέτρησης», «Μέγιστο ύψος πλήρωσης δεξαμενής», «Ύψος δεξαμενής πάνω από το οποίο το βάρος της πλωτής οροφής πρέπει να αφαιρείται», «Όγκος δεξαμενής κάτω από την επιφάνεια αναφοράς» και «Κλίση δεξαμενής» θα καταγραφούν όπως αυτά αποτυπώνονται στον ισχύοντα Πίνακα Ογκομέτρησης. Εφόσον κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία δεν καταγράφεται στον πίνακα ογκομέτρησης στο συγκεκριμένο πεδίο θα συμπληρώνεται η τιμή «0».
  • στη θέση φόρτωσης του αρχείου πιστοποιητικού ογκομέτρησης θα φορτωθεί σε μορφή .pdf ο πίνακας ογκομέτρησης ο οποίος έχει υπογραφεί από τη συσταθείσα για την εν λόγω ογκομέτρηση, επιτροπή.

❖ Μετά την καταχώριση της κάθε δεξαμενής και την απόδοση σε αυτήν μοναδικού αριθμού καταχώρισης (Αριθμού Μητρώου) θα φορτωθεί το αρχείο ογκομετρικού πίνακα σε μορφή .csv σύμφωνα με την μορφή που προβλέπεται στο κεφάλαιο 2.6.4 των οδηγιών χρήσης της εφαρμογής.

Για τους ογκομετρικούς πίνακες που παρουσιάζουν σε κάθε ζώνη μέτρησης της δεξαμενής τα αποτελέσματα ανά εκατοστό, με παράλληλη χρήση ενός υποπίνακα ανά ζώνη για τη μέτρηση ανά χιλιοστό ή είναι μόνο σε έγχαρτη μορφή και η ανά χιλιοστό μέτρηση τους γίνεται με σχετικό υποπίνακα σε κάθε ζώνη, επισημαίνεται ότι, για σκοπούς ελέγχου είναι απαραίτητη η μετατροπή τους σε μορφή .csv, σύμφωνα με μορφή που προβλέπεται στις Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής του μητρώου (μέτρηση ανά χιλιοστό). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την μετατροπή αυτών ογκομετρικών πινάκων στην μορφή που ζητείται, τα αρχεία των εν λόγω ογκομετρικών πινάκων σε μορφή .csv, δύναται να φορτωθούν στην εφαρμογή μέχρι τις 31/03/2019.

  • Εφιστάται η προσοχή ότι, για ογκομετρήσεις που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της αριθμ. 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ, τα πεδία της καρτέλας «Στοιχεία Ογκομετρήσεων», θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής που έχουν αναρτηθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και λοιπές αναφορές των χρηστών της εφαρμογής, αναφορικά με την καταχώριση των στοιχείων σε αυτή, οι Διαχειριστές των Εγκαταστάσεων πρέπει να ολοκληρώσουν την καταγραφή όλων των στοιχείων της εγκατάστασης έως τις 14/12/2018 ενώ οι αποθηκευτές θα δηλώσουν τα στοιχεία σχετικά με τη Φορολογική Αποθήκη ή την Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης από 15/12/2018 έως και 28/02/2019.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!