Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018 Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018

ΦΕΚ B 4513 - 15.10.2018

Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών.

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α. 1187/2020 (ΦΕΚ B’ 3409/14.08.2020)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269/2013) και ειδικότερα τα άρθρα 22-30,139, 158, 210, 214-225, 237-239 και 243-249.

β) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8-11, 13-18, 178, 180, 182.

γ) Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 12, 15, 264 και 266.

δ) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής (L 69/2016).

ε) Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α’/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 33, παρ. 3, 39, 142 και επόμενα.

στ) Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

ζ) Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 689 ΥΟΔΔ/ 20-12-2017), «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της ΑΑΔΕ».

4. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23-12-2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β’ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών”» (ΦΕΚ 3317/Β’/2013).

5. Την ανάγκη αντικατάστασης της αριθμ. Τ.10970/110/ Γ0019/14-12-1993ΑΥΟ (ΦΕΚ 934/Β’/1993) λόγω αναμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου των ελευθέρων ζωνών και εναρμόνισής του με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

6. Το γεγονός ότι οι ελεύθερες ζώνες διαδραματίζουν επιτελικό ρόλο στην ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου και εν γένει της οικονομικής δραστηριότητας.

7. Το γεγονός ότι οι ελεύθερες ζώνες διαθέτουν τη δυναμική και τα ειδικά χαρακτηριστικά για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου εμπορίου μέσω της δημιουργίας ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις περιοχές εγκατάστασης των ελευθέρων ζωνών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής:

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, οι όροι, προϋποθέσεις και επί μέρους διαδικασίες του ειδικού καθεστώτος των ελευθέρων ζωνών που αφορούν:

α) στη σύσταση των ελευθέρων ζωνών,

β) στον καθορισμό των αρμόδιων τελωνειακών αρχών,

γ) στην εγκατάσταση μίας επιχείρησης εντός της ελεύθερης ζώνης για την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας,

δ) στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων προσώπων,

ε) στη διαδικασία εισόδου και εξόδου των εμπορευμάτων προς/από την ελεύθερη ζώνη,

στ) στη λειτουργία των ελευθέρων ζωνών,

ζ) στην εκκαθάριση του ειδικού καθεστώτος και η) στον έλεγχο εντός της ελεύθερης ζώνης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί που παρέχονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και οι κάτωθι ορισμοί:

1) Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας: ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

2) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός: ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 952/13, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

3) Εκτελεστικός Κανονισμός: ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 952/13.

4) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας: ο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α’/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5) Ελεύθερη ζώνη: Διακριτό τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης που υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση και στα ευρισκόμενα εντός αυτής εμπορεύματα δεν καταβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί, λοιπές επιβαρύνσεις και δεν εξετάζονται μέτρα εμπορικής πολιτικής.

6) Φορέας διαχείρισης: το νομικό πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί ως υπεύθυνο για την άσκηση της συνολικής διαχείρισης της ελεύθερης ζώνης.

7) Εγκατεστημένη επιχείρηση: οποιοδήποτε πρόσωπο, άλλο από τον φορέα διαχείρισης, στο οποίο έχει επιτραπεί, η εγκατάσταση εντός του χώρου της ελεύθερης ζώνης για την άσκηση δραστηριοτήτων βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης ή παροχής υπηρεσιών.

8) Λογιστική αποθήκης: σύστημα λογιστικών καταχωρίσεων, το οποίο τηρείται από τον φορέα διαχείρισης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις για την τελωνειακή παρακολούθηση των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ελεύθερη ζώνη και περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 178 του Καν. (ΕΕ) 2446/15 στοιχεία.

9) Α.Κ.Λ.Α.: Αριθμός Καταχώρισης Λογιστικής Αποθήκης.

10) Άμεση είσοδος στην ελεύθερη ζώνη: είσοδος εμπορευμάτων στην ελεύθερη ζώνη από σημείο που δεν επικοινωνεί με το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ήτοι:

α) δια θαλάσσης,

β) αεροπορικώς,

γ) οδικώς ή σιδηροδρομικώς, όταν η ελεύθερη ζώνη λειτουργεί σε σημείο που βρίσκεται επί των χερσαίων συνόρων με τρίτες χώρες.

11) Έμμεση είσοδος στην ελεύθερη ζώνη: είσοδος εμπορευμάτων στην ελεύθερη ζώνη από σημείο που επικοινωνεί με το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 12) Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα: Η βεβαίωση που συντάσσεται από τον φορέα διαχείρισης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση και πιστοποιείται από το τελωνείο ελέγχου για τον ενωσιακό ή μη χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

Άρθρο 3

Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

1. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, στο πλαίσιο της χωρικής αρμοδιότητάς τους:

α) χορηγούν την έγκριση τήρησης λογιστικής αποθήκης για την εγκατάσταση μίας επιχείρησης εντός της ελεύθερης ζώνης, συμπεριλαμβανομένου του φορέα διαχείρισης,

β) χορηγούν την έγκριση για κάθε κατασκευή ή μετατροπή κτιρίου εντός της ελεύθερης ζώνης,

γ) εξετάζουν τα κριτήρια (α), (β), (γ) και (ε) του άρθρου 39 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τα πρόσωπα που αιτούνται τη σύσταση ελεύθερης ζώνης ή την εγκατάσταση επιχείρησης εντός αυτής, σε συνεργασία όπου απαιτείται και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

2. Ως τελωνείο ελέγχου της ελεύθερης ζώνης ορίζεται το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ελεύθερη ζώνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ

Άρθρο 4

Διαδικασία σύστασης ελεύθερης ζώνης

1. Για τη σύσταση ελεύθερης ζώνης υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα αίτηση στην οποία προσδιορίζεται με ακρίβεια ο χώρος που ζητείται να αναγνωριστεί ως ελεύθερη ζώνη. Στην αίτηση επισυνάπτεται η αναφερόμενη στην εν λόγω διάταξη μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

α) οι οικονομικές καταστάσεις του αιτούντα για τα τρία (3) προηγούμενα έτη ή, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς του, τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα που προηγείται της υποβολής της αίτησης,

β) δήλωση των στοιχείων των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Εκτελεστικού Κανονισμού,

γ) τοπογραφικό διάγραμμα του προτεινόμενου χώρου. 2. Η αρμόδια για την παρακολούθηση του καθεστώτος της ελεύθερης ζώνης, Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, κατόπιν εξέτασης της μελέτης σκοπιμότητας, το κοινοποιεί στα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Υπουργεία για την κατά λόγω αρμοδιότητας παροχή προηγούμενης γνώμης.

Μετά την παροχή της ανωτέρω προηγούμενης γνώμης και εφόσον δεν προκύπτουν λόγοι απόρριψης της αίτησης, η αρμόδια για την παρακολούθηση του καθεστώτος της ελεύθερης ζώνης, Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση:

α) στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, για την εξέταση της πλήρωσης, από τον αιτούντα, των κριτηρίων (α) και (γ) του άρθρου 39 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,

β) στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προκειμένου να προβεί σε αυτοψία του προτεινόμενου χώρου.

Οι ανωτέρω Τελωνειακές Αρχές, μετά το πέρας των ανωτέρω ενεργειών, συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου και αυτοψίας.

3. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών της ως άνω παραγράφου 2 και εφόσον το αίτημα αξιολογείται θετικά, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά από την αρμόδια για την παρακολούθηση του καθεστώτος της ελεύθερης ζώνης, Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ και παρέχει, εντός ενενήντα (90) ημερών, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαμόρφωση του χώρου και των εσωτερικών διαδικασιών του προκειμένου η ελεύθερη ζώνη να καταστεί κατάλληλη και λειτουργική. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα έχει μέγιστο χρονικό ορίζοντα τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου λόγου.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκδίδεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, απόφαση για τη σύσταση της ελεύθερης ζώνης, όπου ορίζεται ο αιτών ως φορέας διαχείρισης αυτής και καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της περίφραξης, τα όρια και τα σημεία εισόδου-εξόδου της ελεύθερης ζώνης.

4. Με το πέρας των ενεργειών του παρεχόμενου χρονοδιαγράμματος, ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας αίτηση για έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας (AEOS) προκειμένου να διενεργηθούν:

α) εξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων (β) και (ε) του άρθρου 39 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,

β) νέα αυτοψία του χώρου από το τελωνείο ελέγχου ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτός είναι κατάλληλος για τη λειτουργία της ελεύθερης ζώνης.

Οι ανωτέρω Τελωνειακές Αρχές, μετά το πέρας των ανωτέρω ενεργειών, συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου και αυτοψίας.

5. Για τη διενέργεια της αυτοψίας του σημείου (β) της ως άνω παραγράφου 4, ο φορέας διαχείρισης κατέχει και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, τα ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα:

α) τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου, όπου σημειώνονται με ακρίβεια τα σημεία εισόδου-εξόδου, η περίφραξη και τα κτίρια που βρίσκονται εντός της ελεύθερης ζώνης,

β) έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων,

γ) λοιπές άδειες και εγκρίσεις οι οποίες, κατά περίπτωση, απαιτούνται από άλλες Δημόσιες Αρχές.

6. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ως άνω παραγράφου 4:

α) εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως προς την ασφάλεια και προστασία (AEOS),

β) χορηγείται, από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, έγκριση τήρησης λογιστικής αποθήκης στον φορέα διαχείρισης.

7. Μετά την έκδοση των ανωτέρω αδειών, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, πραγματοποιείται η έναρξη λειτουργίας της ελεύθερης ζώνης.

Σε αντίθετη περίπτωση, χορηγείται παράταση τεσσάρων (4) μηνών στον φορέα διαχείρισης για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να πληρούνται τα κριτήρια και να διενεργηθούν εκ νέου οι έλεγχοι της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

8. Εάν το αίτημα για τη σύσταση ελεύθερης ζώνης αξιολογηθεί αρνητικά σε οποιοδήποτε από τα ως άνω στάδια, η αίτηση απορρίπτεται τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, του άρθρου 8 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού και του άρθρου 8 του Εκτελεστικού Κανονισμού σχετικά με τη δυνατότητα που παρέχεται στον αιτούντα άσκησης του δικαιώματος ακρόασης.

Άρθρο 5

Χαρακτηριστικά του χώρου της ελεύθερης ζώνης

1. Οι ελεύθερες ζώνες περιφράσσονται με σταθερή περίφραξη, το ύψος και το είδος της οποίας καθορίζεται στην απόφαση σύστασης, μετά από εισήγηση του τελωνείου ελέγχου και επιφυλασσομένων των διατάξεων άλλων Δημόσιων Αρχών, με γνώμονα τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης και την αποτροπή της παράτυπης εξόδου εμπορευμάτων από την ελεύθερη ζώνη και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες συνθήκες του περιβάλλοντα χώρου.

2. Οι ελεύθερες ζώνες διαθέτουν επαρκή φωτισμό και συστήματα παρακολούθησης επί εικοσιτετραώρου βάσεως τόσο επί της περίφραξης όσο και στον χώρο που αυτή περικλείει.

3. Τα σημεία εισόδου-εξόδου διαμορφώνονται με τρόπο τέτοιο ώστε, με τη συνδρομή των κατάλληλων διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου που θα εγκρίνει το τελωνείο ελέγχου, να διασφαλίζεται η συνεχής τελωνειακή επιτήρηση.

4. Το τελωνείο ελέγχου με την υλοποίηση των οριζομένων στα σημεία (θ) και (η) της παρ. 3 και (ε) της παρ. 1 του άρθρου 8 της παρούσας και σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης της ελεύθερης ζώνης καθώς και με άλλη εγκατεστημένη επιχείρηση στην οποία έχει παραχωρηθεί από τον φορέα η αποκλειστική διαχείριση σημείων εισόδου/εξόδου, αποφασίζει για την τοποθέτηση υπαλλήλων του τελωνείου ή/και του φορέα ή/και της εγκατεστημένης επιχείρησης στα σημεία εισόδου/εξόδου.

Η τοποθέτηση υπαλλήλων στα σημεία εισόδου-εξόδου δύναται να μην πραγματοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις θυρών που καθορίζονται εγγράφως από το τελωνείο ελέγχου, όπου δεν υφίσταται διαρκής ροή εμπορευμάτων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προγραμματισμένη είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων από αυτές. Οι εν λόγω θύρες πρέπει να καλύπτονται από σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης στο οποίο έχει άμεση πρόσβαση το τελωνείο ελέγχου.

Άρθρο 6

Εγκατάσταση επιχείρησης, άλλης από τον φορέα διαχείρισης, εντός της ελεύθερης ζώνης

1. Για την εγκατάσταση επιχείρησης, άλλης από τον φορέα διαχείρισης, εντός της ελεύθερης ζώνης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης τήρησης λογιστικής αποθήκης από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Για τη χορήγηση της εν λόγω έγκρισης υποβάλλεται αίτηση στην οποία περιγράφονται με ακρίβεια οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες και επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

α) αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ του αιτούντα και του φορέα διαχείρισης για τη χρήση του χώρου ή, εάν δεν υφίσταται ακόμη σύμβαση, βεβαίωση του φορέα διαχείρισης περί συμφωνίας εγκατάστασης της εταιρίας εντός της ελεύθερης ζώνης,

β) φορολογική ενημερότητα,

γ) οι οικονομικές καταστάσεις του αιτούντα για τα τρία (3) προηγούμενα έτη ή, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την έναρξη δραστηριότητας του, τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα που προηγείται της υποβολής της αίτησης,

δ) δήλωση των στοιχείων των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Εκτελεστικού Κανονισμού, ε) το προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία νομιμοποιητικό έγγραφο για τη σύσταση και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

3. Η αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης Τελωνειακή Αρχή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας, εξετάζει την πλήρωση, από τον αιτούντα, των κριτηρίων (α), (β), (γ) και (ε) του άρθρου 39 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

4. Το τελωνείο ελέγχου εξετάζει τον υπό παραχώρηση χώρο και συντάσσει έκθεση αυτοψίας, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της έγκρισης ή την απόρριψη της αίτησης.

Για τη διενέργεια της αυτοψίας, ο αιτών κατέχει και θέτει στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου, τα ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα:

α) σχεδιάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται ο εν λόγω χώρος εντός της ελεύθερης ζώνης,

β) λοιπές άδειες και εγκρίσεις οι οποίες, κατά περίπτωση, απαιτούνται από άλλες Δημόσιες Αρχές.

5. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ως άνω παραγράφου 3 και έχει συνταχθεί θετική έκθεση αυτοψίας από το τελωνείο ελέγχου, χορηγεί την έγκριση τήρησης λογιστικής αποθήκης το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, με δυνατότητα παράτασης άλλων τριάντα (30) ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, του άρθρου 8 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού και του άρθρου 8 του Εκτελεστικού Κανονισμού, σχετικά με την δυνατότητα που παρέχεται στον αιτούντα άσκησης δικαιώματος ακρόασης.

Άρθρο 7

Μεταβολές της έγκρισης τήρησης λογιστικής αποθήκης

Η έγκριση τήρησης λογιστικής αποθήκης:

α) τροποποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, είτε κατόπιν αίτησης του κατόχου της έγκρισης είτε αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για τη χορήγηση της Τελωνειακή Αρχή,

β) επανεξετάζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 15 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού,

γ) αναστέλλεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και τα άρθρα 16-18 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, δ) ακυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ε) ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 15 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης και των εγκατεστημένων εταιριών

1. Ο φορέας διαχείρισης και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται:

α) να τηρούν λογιστική αποθήκης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τύπο,

β) να τηρούν στο αρχείο τους τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα παράδοσης των εμπορευμάτων. Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να τηρούνται ηλεκτρονικά κατόπιν έγκρισης του τελωνείου ελέγχου,

γ) να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα εμπορεύματα να μη διαφεύγουν την τελωνειακή επιτήρηση και να συμμορφώνονται με οποιοδήποτε μέτρο ελέγχου κρίνουν σκόπιμο οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για τη διασφάλιση της τελωνειακής νομοθεσίας,

δ) να συντάσσουν τις βεβαιώσεις τελωνειακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων που έχουν εισέλθει άμεσα ή έμμεσα στην ελεύθερη ζώνη, προς πιστοποίηση από το τελωνείο ελέγχου,

ε) να παρέχουν πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους από το τελωνείο ελέγχου χρήστες: - στο πληροφοριακό σύστημα λογιστικής αποθήκης, μέσω σχετικών αναφορών που παρέχουν στο χρήστη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών δυναμικών κριτηρίων αναζήτησης, με στόχο την παρακολούθηση των εμπορευμάτων που αποθηκεύονται και τη διεξαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της τελωνειακής υπηρεσίας, - σε σχετική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που επιτρέπει την καταχώρηση πληροφοριών για άμεση δέσμευση εμπορευμάτων στα πλαίσια των ελέγχων,

στ) να αποστέλλουν δεδομένα τελωνειακού ενδιαφέροντος προς τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ για λόγους ανάλυσης κινδύνου εφόσον αυτό απαιτείται. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιούνται από την τελωνειακή υπηρεσία για την άσκηση των ελέγχων και εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογικού/τελωνειακού απορρήτου. Η μορφή και ο τρόπος αποστολής των δεδομένων συμφωνούνται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ,

ζ) να θέτουν στη διάθεση του τελωνείου ελέγχου τα εμπορεύματα για τα οποία πρόκειται να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος,

η) να διαθέτουν άδεια περιβαλλοντικών όρων για κάλυψη των ενεργειών καταστροφής εμπορευμάτων που λαμβάνουν χώρα εντός ορίων της ελεύθερης ζώνης, θ) να τηρούν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από Διεθνείς Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τη χώρα μας. 2. Ο φορέας διαχείρισης και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που συμπληρώνονται στη Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα για τα ενωσιακά εμπορεύματα που έχουν εισέλθει έμμεσα στην ελεύθερη ζώνη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με σκοπό την έξοδό τους και την παράδοση προς κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

3. Επιπλέον των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο 1, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται:

α) να διαμορφώνει την περίφραξη και τα σημεία εισόδου-εξόδου της ελεύθερης ζώνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, καθώς και τον χώρο γύρω από την περίφραξη με τρόπο τέτοιο ώστε να διευκολύνεται η τελωνειακή επιτήρηση,

β) να προβαίνει στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων υποδομής καθώς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης εμπορευμάτων προκειμένου ο χώρος της ελεύθερης ζώνης να καθίσταται κατάλληλος για την εύρυθμη λειτουργία της,

γ) να προβαίνει στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων υποδομής σε συνεργασία με το τελωνείο ελέγχου για την εγκατάσταση και αποτελεσματική λειτουργία των μέσων ελέγχου της Τελωνειακής Υπηρεσίας,

δ) να μεριμνά για τη διαμόρφωση και λειτουργία ειδικά εξοπλισμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης εμπορευμάτων που παρουσιάζουν κίνδυνο ή απαιτούν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης,

ε) να λαμβάνει άμεσα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση διαπίστωσης, από τον ίδιο ή το τελωνείο ελέγχου, παραβίασης της περίφραξης ή οποιουδήποτε κινδύνου διαφυγής εμπορευμάτων και να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις του τελωνείου χωρίς αναβολή,

στ) να παρέχει στο τελωνείο ελέγχου, σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτού, τους αναγκαίους χώρους και τα κατάλληλα μέσα για την άμεση και αποτελεσματική διενέργεια φυσικών ελέγχων,

ζ) να παρέχει τους απαραίτητους χώρους και διευκολύνσεις στο τελωνείο ελέγχου για την αποθήκευση των εμπορευμάτων που έχουν εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου/δεσμευθεί/κατασχεθεί έως την αποδέσμευση τους ή την εκποίησή τους,

η) να διαθέτει συστήματα επιτήρησης του χώρου και των θυρών της ελεύθερης ζώνης σε εικοσιτετράωρη βάση,

θ) να παρέχει στο τελωνείο ελέγχου σε πραγματικό χρόνο άμεση πρόσβαση σε αναφορές του μηχανογραφικού συστήματος που έχουν σχέση με την επιτήρηση των σημείων εισόδου-εξόδου των πυλών της ελεύθερης ζώνης. Η ως άνω υποχρέωση ισχύει και για τις περιπτώσεις εγκατεστημένων επιχειρήσεων εντός ελεύθερης ζώνης που έχουν την αποκλειστική διαχείριση των σημείων εισόδου-εξόδου αυτής,

ι) να λαμβάνει έγκριση, κατόπιν αιτήσεως, από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 για κάθε κατασκευή ή μετατροπή κτιρίου εντός των ορίων της ελεύθερης ζώνης.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες των Τελωνειακών Αρχών

1. Το τελωνείο ελέγχου:

α) προβαίνει σε ελέγχους αυτοψίας του χώρου κατά το στάδιο της σύστασης της ελεύθερης ζώνης ή τροποποίησης των ορίων ή των σημείων εισόδου-εξόδου αυτής ώστε να διαπιστώνεται η επάρκεια της περίφραξης και των λοιπών μέσων ελέγχου και, εάν απαιτείται, προβαίνει σε υποδείξεις προς τον φορέα διαχείρισης προκειμένου να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες,

β) προβαίνει στους απαραίτητους φυσικούς ελέγχους και διενεργεί έλεγχο της τηρούμενης λογιστικής αποθήκης του φορέα διαχείρισης και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,

γ) πιστοποιεί τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων που έχουν εισέλθει άμεσα ή έμμεσα στην ελεύθερη ζώνη,

δ) διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους για τις Βεβαιώσεις Τελωνειακού Χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί από τον φορέα διαχείρισης της ελεύθερης ζώνης ή της εγκατεστημένης επιχείρησης για τα εμπορεύματα που έχουν εισέλθει έμμεσα, με σκοπό την έξοδό τους και κατανάλωσή τους στο εσωτερικό της χώρας,

ε) δύναται να διενεργεί τους τελωνειακούς ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 243 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

2. Η αρμόδια, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας, Τελωνειακή Αρχή υποχρεούται να:

α) παρακολουθεί την τήρηση των κριτηρίων (α), (β), (γ) και (ε) του άρθρου 39 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τον φορέα διαχείρισης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, κατά τα πρότυπα παρακολούθησης των αδειών ΑΕΟ,

β) επιβάλλει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, κατόπιν αναφοράς του τελωνείου ελέγχου, τις απαγορεύσεις ή και τους περιορισμούς που προβλέπονται στις παραγράφους 3-4 του άρθρου 244 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, γ) αποστέλλει στην αρμόδια για την παρακολούθηση του καθεστώτος της ελεύθερης ζώνης Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, τις αποφάσεις έγκρισης τήρησης της λογιστικής αποθήκης που έχει εκδώσει σε ποσοστό 10% ετησίως, για περαιτέρω έλεγχο ως προς την τηρούμενη διαδικασία έκδοσης της απόφασης από τις Περιφέρειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Άρθρο 10

Είσοδος στην ελεύθερη ζώνη - Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς

1. Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ελεύθερη ζώνη παραλαμβάνονται από τον φορέα διαχείρισης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση.

2. Για τα εμπορεύματα που εισέρχονται άμεσα, διά θαλάσσης, στην ελεύθερη ζώνη ο φορέας διαχείρισης ή η εγκατεστημένη επιχείρηση αποστέλλει στο τελωνείο ελέγχου, πριν από την άφιξη του πλοίου, δηλωτικό φορτίου σε ηλεκτρονικό αρχείο, η μορφή του οποίου καθορίζεται σε συνεργασία με το αρμόδιο τελωνείο. Όταν προκύπτουν διαφορές κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο φορέας διαχείρισης ή η εγκατεστημένη επιχείρηση αποστέλλει στο τελωνείο ελέγχου είτε διορθωμένο δηλωτικό φορτίου ή τις διαφορές πλέον ή έλαττον καθώς και τις τυχόν διορθώσεις επί των δηλωθέντων.

3. Τα μέσα μεταφοράς τα οποία εισέρχονται έμμεσα στην ελεύθερη ζώνη καταχωρούνται για την είσοδό τους ηλεκτρονικά στην πύλη εισόδου. Τα δε μεταφερόμενα εμπορεύματα καταχωρούνται μετά την παραλαβή, καταμέτρηση και την τοποθέτησή τους στους τελικούς χώρους αποθήκευσης.

4. Κατά την άμεση και έμμεση είσοδο στην ελεύθερη ζώνη εμπορευμάτων που τελούν σε καθεστώς διαμετακόμισης, το εν λόγω καθεστώς λήγει, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3β του άρθρου 245 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και υπό τους προβλεπόμενους για το καθεστώς της διαμετακόμισης όρους και προϋποθέσεις πριν από την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς της ελεύθερης ζώνης.

Άρθρο 11

Λογιστική αποθήκης - Ηλεκτρονική καταχώρηση στις πύλες εισόδου - εξόδου

1. Η λογιστική αποθήκης που τηρείται από τον φορέα διαχείρισης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις αφορά το σύνολο των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ελεύθερη ζώνη, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορευμάτων που διέρχονται χωρίς να μεσολαβεί αποθήκευση σε αυτή, πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή την πραγματική κατάσταση των εμπορευμάτων και να περιλαμβάνει κάθε μεταβολή των στοιχείων ή της κατάστασης ή της συσκευασίας αυτών.

2. Η λογιστική αποθήκης τηρείται ηλεκτρονικά και είναι άμεσα προσβάσιμη από το τελωνείο ελέγχου το οποίο δύναται να πραγματοποιήσει αναζητήσεις σε αυτήν σε πραγματικό χρόνο.

3. Μετά την είσοδο των εμπορευμάτων στην ελεύθερη ζώνη, πραγματοποιείται η καταχώριση στη λογιστική αποθήκης και αποδίδεται ο Αριθμός Καταχώρησης Λογιστικής Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.), ο οποίος πιστώνεται με την έξοδο των εμπορευμάτων από την ελεύθερη ζώνη.

4. Πραγματοποιείται νέα λογιστική καταχώριση μετά τη διενέργεια συνήθων εργασιών κατά το άρθρο 12 που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της φύσης ή της ποσότητας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων ή των συσκευασιών αυτών.

5. Ο φορέας διαχείρισης και η εγκατεστημένη επιχείρηση γνωστοποιεί στο τελωνείο ελέγχου τον Αριθμό Καταχώρησης Λογιστικής Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.), για κάθε εμπόρευμα που εισέρχεται στην ελεύθερη ζώνη, καθώς και για κάθε μεταβολή που περιγράφεται στην ως άνω παράγραφο 4 μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στη λογιστική αποθήκης.

6. Στις πύλες εισόδου-εξόδου καταχωρούνται ηλεκτρονικά:

α) τα στοιχεία των παραστατικών μεταφοράς και η ημερομηνία εισόδου-εξόδου,

β) οι αριθμοί των εμπορευματοκιβωτίων ή, εφόσον πρόκειται για φορτία πολλών αποστολέων, πίνακας φόρτωσης με τα σημεία και αριθμούς των δεμάτων,

γ) ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου,

δ) για την έξοδο των εμπορευμάτων, κατά περίπτωση, ο αριθμός αναφοράς του τελωνειακού παραστατικού ή ο αριθμός της βεβαίωσης τελωνειακού χαρακτήρα. Το τελωνείο ελέγχου μπορεί να ζητά την τήρηση επιπρόσθετων στοιχείων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για τη διαφύλαξη της τελωνειακής επιτήρησης και τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων.

7. Ο φορέας διαχείρισης και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται στην τήρηση του αρχείου τους επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή ή που έχει κινηθεί δικαστική διαδικασία, τα έγγραφα και οι πληροφορίες φυλάσσονται μέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία της προσφυγής ή η δικαστική διαδικασία.

Άρθρο 12

Συνήθεις εργασίες - Λοιπά τελωνειακά καθεστώτα

1. Είναι δυνατή, χωρίς παροχή σχετικής έγκρισης από το τελωνείο ελέγχου, η διενέργεια των συνήθων εργασιών που προβλέπονται ρητά στο Παράρτημα 71-03 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού επί των εμπορευμάτων που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς της ελεύθερης ζώνης.

Απαιτείται η λήψη σχετικής έγκρισης από το τελωνείο ελέγχου για τη διενέργεια συνήθων εργασιών που συνεπάγονται τη μεταβολή του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων, για τα οποία ο διασαφιστής δύναται να ζητήσει τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία με βάση την αρχική δασμολογική κατάταξη.

2. Εντός της ελεύθερης ζώνης είναι δυνατή:

α) η υπαγωγή των μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς της ελεύθερης ζώνης στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλο καθεστώς,

β) η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της ελεύθερης κυκλοφορίας,

γ) η χρήση των ειδικών καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, προσωρινής εισαγωγής και ειδικού προορισμού,

δ) η λειτουργία φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ε) η αποθήκευση, διακίνηση, μεταποίηση, χρησιμοποίηση ή κατανάλωση ενωσιακών εμπορευμάτων,

στ) η εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου ή/και καταστροφή χωρίς οι απαιτούμενες διαδικασίες να συνεπάγονται έξοδα για το Δημόσιο.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες για την κάθε περίπτωση διατάξεις. 3. Το τελωνείο ελέγχου μπορεί να ζητήσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων από τον φορέα διαχείρισης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση για την εξακρίβωση της ταυτότητας και τη διάκριση των εμπορευμάτων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς της ελεύθερης ζώνης από τα εμπορεύματα που διέπονται από μία εκ των αναφερόμενων στην ως άνω παράγραφο 2 κατάσταση.

Άρθρο 13

Τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων

1. Για τα ενωσιακά εμπορεύματα που έχουν εισέλθει έμμεσα στην ελεύθερη ζώνη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα συντάσσεται από τον φορέα διαχείρισης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα που περιλαμβάνει τις πληροφορίες του Παραρτήματος της παρούσας, η οποία πιστοποιείται από το τελωνείο ελέγχου.

Η ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που συμπληρώνονται στη Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα για τα ως άνω εμπορεύματα βαρύνει τον φορέα διαχείρισης της ελεύθερης ζώνης ή της εγκατεστημένης επιχείρησης που συντάσσει την σχετική Βεβαίωση και θέτει στη διάθεση του τελωνείου τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.

2. Για τα εμπορεύματα πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1 της παρούσας, που έχουν εισέλθει άμεσα ή έμμεσα στην ελεύθερη ζώνη, συντάσσεται από τον φορέα διαχείρισης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα η οποία πιστοποιείται από το τελωνείο ελέγχου με βάση τα προσκομιζόμενα σχετικά κατά περίπτωση συνοδευτικά έγγραφα.

Άρθρο 14

Κατασκευή ή μετατροπή ακινήτου εντός της ελεύθερης ζώνης

1. Για την κατασκευή ή μετατροπή ακινήτου εντός της ελεύθερης ζώνης, ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στην αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης Τελωνειακή Αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας μέσω του τελωνείου ελέγχου, αίτηση στην οποία περιγράφεται με ακρίβεια ο χώρος όπου θα ανεγερθεί το ακίνητο ή βρίσκεται το υπό μετατροπή ακίνητο, η χρήση αυτού και το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων εργασιών.

2. Το τελωνείο ελέγχου κατόπιν εισήγησής του για την αναγκαιότητα του αιτήματος, διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

3. Εφόσον δεν προκύπτουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις από την εισήγηση του τελωνείου ελέγχου, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εγκρίνει εγγράφως την κατασκευή ή μετατροπή ακινήτου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, του άρθρου 8 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού και του άρθρου 8 του Εκτελεστικού Κανονισμού, σχετικά με την δυνατότητα που παρέχεται στον αιτούντα άσκησης δικαιώματος ακρόασης.

4. Κατά τον χρόνο υλοποίησης των απαραίτητων εργασιών, δεν επιτρέπεται η διενέργεια λοιπών δραστηριοτήτων σχετικών με τη λειτουργία της ελεύθερης ζώνης στον υπό διαμόρφωση χώρο ο οποίος οριοθετείται και είναι προσβάσιμος μόνο στα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από τον φορέα διαχείρισης για τον σκοπό αυτό. Μετά το πέρας των εργασιών, εκδίδεται απόφαση του τελωνείου ελέγχου για την έναρξη λειτουργίας του ακινήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Άρθρο 15

Εκκαθάριση του ειδικού καθεστώτος - Έξοδος από την ελεύθερη ζώνη

1. Το τελωνειακό ή άλλο παραστατικό εκκαθάρισης του καθεστώτος φέρει τον σχετικό Αριθμό Καταχώρησης Λογιστικής Αποθήκης (ΑΚΛΑ).

2. Τα λοιπά εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στην ελεύθερη ζώνη χωρίς να υπάγονται στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς, εξέρχονται από αυτή συνοδευόμενα, κατά περίπτωση, από το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις τελωνειακό παραστατικό ή Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα όπου αναγράφεται ο σχετικός Αριθμός Καταχώρησης Λογιστικής Αποθήκης (ΑΚΛΑ).

3. Τα εμπορεύματα που εξέρχονται από τις πύλες εξόδου της ελεύθερης ζώνης, καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην πύλη εξόδου.

4. Η καταστροφή των εμπορευμάτων λαμβάνει χώρα εντός της ελεύθερης ζώνης, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό λόγω της φύσης των εμπορευμάτων και της απαιτούμενης μεθόδου καταστροφής.

Άρθρο 16

Έλεγχος στην Ελεύθερη Ζώνη

1. Το τελωνείο ελέγχου πραγματοποιεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης της λογιστικής αποθήκης του φορέα διαχείρισης και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, καθώς και όποιον άλλο έλεγχο κρίνεται αναγκαίος για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς. Οι εν λόγω έλεγχοι λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων προσώπων εντός των ελευθέρων ζωνών.

2. Οι αναφερόμενοι στην ως άνω παράγραφο 1 έλεγχοι της λογιστικής αποθήκης συνδυάζονται με φυσικούς ελέγχους εντός της ελεύθερης ζώνης για την επιβεβαίωση της ύπαρξης και της κατάστασης των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, καθώς και τη διαπίστωση της κατάστασης του αποθηκευτικού χώρου.

3. Ο έλεγχος διενεργείται από συνεργείο υπαλλήλων που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου του τελωνείου ελέγχου.

4. Μετά το πέρας του ελέγχου λογιστικής αποθήκης και του φυσικού ελέγχου, συντάσσεται άμεσα έκθεση με τα αποτελέσματα αυτών, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και τον Προϊστάμενο του τελωνείου ελέγχου. Τα αποτελέσματα του διενεργούμενου ελέγχου κοινοποιούνται άμεσα στην αρμόδια για την παρακολούθηση του καθεστώτος της ελεύθερης ζώνης, Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.

5. Ο φορέας διαχείρισης ή η εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στους αρμόδιους για τον έλεγχο τελωνειακούς υπαλλήλους όλα τα μέσα και έγγραφα που ζητούνται για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου.

6. Το τελωνείο ελέγχου μπορεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, να εισηγείται την τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση ή ακύρωση της έγκρισης τήρησης λογιστικής αποθήκης.

7. Η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η ελεύθερη ζώνη διενεργεί, ανά τρία (3) έτη, εκ των υστέρων, δειγματοληπτικό έλεγχο της τηρούμενης λογιστικής αποθήκης του φορέα διαχείρισης και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ελευθέρων ζωνών όσο και της τελωνειακής νομοθεσίας εν γένει.

8. Το τελωνείο ελέγχου συνδράμει τις κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Ελεγκτικές Αρχές θέτοντας στη διάθεσή τους, εφόσον ζητηθούν, τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν από τον φορέα διαχείρισης ή την εγκατεστημένη εντός της ελεύθερης ζώνης επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τη σύσταση και ίδρυση των υφιστάμενων ελευθέρων ζωνών καθώς επίσης και οι αποφάσεις για την τήρηση λογιστικής αποθήκης από τον φορέα διαχείρισης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ισχύουν το αργότερο έως 31.12.2020 ή μέχρι την ανάκλησή τους.

2. Οι φορείς διαχείρισης και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις των υφιστάμενων ελευθέρων ζωνών προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το τελωνείο ελέγχου, το αργότερο έως 31/12/2020, να αποκτήσει πρόσβαση κατά τα οριζόμενα στο σημείο (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της παρούσας. Μέχρι την υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών, ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται στην προσκόμιση, έως την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, της κίνησης λογιστικής αποθήκης του προηγούμενου μήνα είτε σε κινητά φύλλα είτε σε μαγνητικά μέσα που έχουν αριθμηθεί και θεωρηθεί εκ των προτέρων από το τελωνείο ελέγχου.

3. Οι φορείς διαχείρισης των υφιστάμενων ελευθέρων ζωνών οι οποίοι τηρούν χειρόγραφα βιβλία πυλών εισόδου-εξόδου οφείλουν να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την τήρησή τους σε ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο έως 31.12.2020.

4. Οι φορείς διαχείρισης των υφιστάμενων ελευθέρων ζωνών και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στις οποίες έχει παραχωρηθεί η αποκλειστική διαχείριση των σημείων εισόδου-εξόδου, οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες με τη συνεργασία των τελωνείων ελέγχου για την παροχή πρόσβασης κατά τα οριζόμενα του σημείου (θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 8, η υλοποίηση της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31.12.2020.

5. Μέχρι την υλοποίηση των ως άνω ενεργειών, το τελωνείο ελέγχου εξακολουθεί να τηρεί το Βιβλίο εισόδου-εξόδου.

"Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των ως άνω μηχανογραφικών συστημάτων, καταργείται η χρήση του χειρόγραφου βιβλίου εισόδου-εξόδου το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που τα εν λόγω συστήματα τεθούν εκτός λειτουργίας." [1]

Άρθρο 18

Κυρώσεις

Κάθε παρέκκλιση από τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία της ελεύθερης ζώνης θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 19

Καταργούμενες διατάξεις

Η αριθμ. Τ.10970/110/Γ0019/14-12-1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 934/Β’/1993), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα, καταργούνται.

Άρθρο 20

Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/1/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Παράρτημα [2]

Υποσημειώσεις (2)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!