Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1187/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (Β΄ 4513).

Α.1187/2020

ΦΕΚ B’ 3409/14.08.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (Β΄ 4513).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269/2013) και ειδικότερα τα άρθρα 22-30,139, 158, 210, 214-225, 237-239 και 243-249.

β) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8-11, 13-18, 178, 180, 182.

γ) Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 12, 15, 264 και 266.

δ) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής (L 69/2016).

ε) Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 33 παρ. 3, 39, 142 και επόμενα.

στ) Tο Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

ζ) Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Το γεγονός ότι οι ελεύθερες ζώνες διαδραματίζουν επιτελικό ρόλο στην ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου και εν γένει της οικονομικής δραστηριότητας.

5. Το γεγονός ότι οι ελεύθερες ζώνες διαθέτουν τη δυναμική και τα ειδικά χαρακτηριστικά για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου εμπορίου μέσω της δημιουργίας ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις περιοχές εγκατάστασης των ελευθέρων ζωνών.

6. Την ανάγκη επικαιροποίησης των πληροφοριών της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα ενόψει παραγωγικής λειτουργίας της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet.

7. Την ανάγκη καθιέρωσης εφεδρικής διαδικασίας στις περιπτώσεις που τα μηχανογραφικά συστήματα των φορέων διαχείρισης ελευθέρων ζωνών τίθενται εκτός λειτουργίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των ως άνω μηχανογραφικών συστημάτων, καταργείται η χρήση του χειρόγραφου βιβλίου εισόδου-εξόδου το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που τα εν λόγω συστήματα τεθούν εκτός λειτουργίας».

Άρθρο 2

1. Το παράρτημα της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται από το Παράρτημα της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Από τις 30-10-2020 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα. Εφεξής η χρήση του εντύπου του παραρτήματος της παρούσας περιορίζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις χρήσης εφεδρικής διαδικασίας.

3. Την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ήτοι από 29-09-2020 έως και 29-10-2020 η βεβαίωση υποβάλλεται και έντυπα και ηλεκτρονικά.

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!