Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1053068 ΕΞ 2022 Απαγορεύσεις και περιορισμοί σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’- Γ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο : 210 6987 443
E-Mail : dtd@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΨΛ2746ΜΠ3Ζ-9ΛΟ

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1053068 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

ΣΧΕΤ: Τα με αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1016528 ΕΞ 2022/4 -3-2022, ΔΤΔ Γ 1018055 ΕΞ 2022/0403-2022, ΔΤΔ Γ 1021328 ΕΞ 2022/10-03-2022, ΔΤΔ Γ 1024853 ΕΞ 2022/18-032022 και ΔΤΔ Γ 1032575ΕΞ2022/14-4-2022 έγγραφά μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγίες σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν λόγω ενεργειών της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ειδικότερα, αφορά μέτρα απαγορεύσεων – περιορισμών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων. Επισημαίνεται ότι τα μέτρα είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC και συνδεδεμένα με τους κωδικούς εμπορευμάτων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου κι επιβολής των απαγορεύσεων-περιορισμών, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών, στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές Αρχές.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωστοποιούμε τον ανωτέρω Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο τροποποιείται ο Καν (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 ( στο εξής Κανονισμός), σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας, ως ακολούθως:

Α. Παρεμβάλλεται το άρθρο 3ιγ, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΧV του Κανονισμού, εάν είναι καταγωγής Ρωσίας ή εξάγονται από την Ρωσία. Επισημαίνεται ότι η παρούσα απαγόρευση δεν ισχύει,

α) έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022 για μεμονωμένες συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη παράδοση, οι οποίες συνήφθησαν και εκτελέστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, ή για την εκτέλεση συμβάσεων για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά αγαθών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 270900 οι οποίες συνήφθησαν πριν από τις 4 Ιουνίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμβάσεις έχουν κοινοποιηθεί από τα οικεία κράτη μέλη στην Επιτροπή έως τις 24 Ιουνίου 2022 και ότι οι μεμονωμένες συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη παράδοση κοινοποιούνται από τα οικεία κράτη μέλη στην Επιτροπή εντός 10ημερών από την ολοκλήρωσή τους,

β) έως τις 5 Φεβρουαρίου 2023 για μεμονωμένες συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη παράδοση, οι οποίες συνήφθησαν και εκτελέστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, ή για την εκτέλεση συμβάσεων για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά αγαθών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2710 οι οποίες συνήφθησαν πριν από τις 4 Ιουνίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμβάσεις έχουν κοινοποιηθεί από τα οικεία κράτη μέλη στην Επιτροπή έως τις 24 Ιουνίου 2022 και ότι οι μεμονωμένες συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη παράδοση κοινοποιούνται από τα οικεία κράτη μέλη στην Επιτροπή εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωσή τους,

γ) για την αγορά, εισαγωγή ή μεταβίβαση αργού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης και προϊόντων πετρελαίου που απαριθμούνται στο παράρτημα XXV του Κανονισμού, όταν τα εν λόγω εμπορεύματα προέρχονται από τρίτη χώρα και απλώς φορτώνονται στη Ρωσία, εξέρχονται από τη Ρωσία ή διαμετακομίζονται μέσω της Ρωσίας, υπό τον όρο ότι η προέλευση των εν λόγω εμπορευμάτων δεν είναι ρωσική και τα εν λόγω εμπορεύματα δεν είναι ρωσικής ιδιοκτησίας

δ) για το αργό πετρέλαιο υπό τον κωδικό ΣΟ 270900 που παραδίδεται μέσω αγωγού από τη Ρωσία στα κράτη μέλη, έως ότου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει ότι εφαρμόζεται η ανωτέρω απαγόρευση.

ε) όταν ο εφοδιασμός με αργό πετρέλαιο μέσω αγωγού από τη Ρωσία σε περίκλειστο κράτοςμέλος διακοπεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του εν λόγω κράτους-μέλους, το αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται διά θαλάσσης από τη Ρωσία το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 270900 μπορεί να εισάγεται στο εν λόγω κράτος μέλος έως ότου ξεκινήσει και πάλι ο εφοδιασμός ή έως ότου παύσει να ισχύει η απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο δ) όσον αφορά το εν λόγω κράτος μέλος, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. ( άρθρο 3 παρ.4)

στ) σε αγορές στη Ρωσία των αγαθών που απαριθμούνται στο παράρτημα XXV τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη ουσιωδών αναγκών του αγοραστή στη Ρωσία ή ανθρωπιστικών έργων στη Ρωσία.

Β. Προστίθενται:

1. Η φράση «εκτός εάν απαγορεύεται δυνάμει των άρθρων 3ιγ ή 3ιδ» στα ακόλουθα άρθρα.

ι) στοιχείο α) της παραγράφου 3 του άρθρου 3

ιι) στοιχείο α) της παραγράφου 5 του άρθρου 3εα

ιιι) στοιχεία α) και δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 3ιβ

2. Το παράρτημα ΧΧV, με το παράρτημα VΙΙΙ του Καν (ΕΕ) 879/2022.

Γ. Τροποποιείται το παράρτημα ΧΧΙ του Κανονισμού με το παράρτημα VII του Καν (ΕΕ) 879/2022.

Δ. Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον εν θέματι Κανονισμό έχουν ενσωματωθεί στο υποσύστημα TARIC κι εμφανίζονται με κωδικό μέτρου CD874 και με τους κάτωθι συμπληρωματικούς της θέσης 44-1 της διασάφησης κωδικούς:

Κατά την εισαγωγή:

Y840: Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 3ιγ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται (βλ. συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 3ιγ παράγραφος 3)

Y841: Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 3ιγ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται (βλ. εξαιρέσεις στο άρθρο 3ιγ παράγραφος 3δ και παράγραφος 4)

Y842: Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 3ιγ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται (βλ. εξαιρέσεις στο άρθρο 3ιγ παράγραφος 9)

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή αυτών κατά τη διενέργεια των ελέγχων στα προς εισαγωγή εμπορεύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν θέματι Κανονισμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!