Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ1016528 ΕΞ 2022 Απαγορεύσεις και περιορισμοί σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο: 210 6987 443
E-Mail: dtd@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ1016528 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Καν. (ΕΕ) 2022/328 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Σας γνωστοποιούμε τον ανωτέρω Κανονισμό, με τον οποίο ορίζονται τα εξής:

1. Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα,

  • αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης,
  • αγαθών και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη στρατιωτική και τεχνολογική ενίσχυση της Ρωσίας ή στην ανάπτυξη του τομέα της άμυνας και της ασφάλειάς της, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα VII του Καν.

σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.

Η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει για την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών εφόσον προορίζεται για:

α) ανθρωπιστικούς σκοπούς, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, την επείγουσα πρόληψη ή μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον ή ως αντίδραση σε φυσικές καταστροφές,

β) ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς,

γ) την προσωρινή εξαγωγή ειδών για χρήση από ειδησεογραφικά μέσα,

δ) επικαιροποιήσεις λογισμικού,

ε) τη χρήση ειδών ως καταναλωτικών συσκευών επικοινωνίας,

στ) την εξασφάλιση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς στη Ρωσία, εξαιρουμένης της κυβέρνησής της και των επιχειρήσεων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν, ή

ζ) προσωπική χρήση των φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν στη Ρωσία ή των μελών των άμεσων οικογενειών τους που ταξιδεύουν μαζί τους, η οποία περιορίζεται σε προσωπικά είδη, είδη οικιακής χρήσης, οχήματα ή επαγγελματικά εργαλεία που ανήκουν στα εν λόγω πρόσωπα και δεν προορίζονται για πώληση.

Με εξαίρεση τα ανωτέρω στοιχεία στ) και ζ), ο εξαγωγέας δηλώνει στην τελωνειακή διασάφηση ότι τα είδη εξάγονται βάσει της σχετικής προβλεπόμενης εξαίρεσης και ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένος σχετικά με την πρώτη χρήση της σχετικής εξαίρεσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής.

Περαιτέρω, οι αρμόδιες αρχές (με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων άδειας ειδών διπλής χρήσης βάσει του Καν. 2021/821 για τα είδη διπλής χρήσης), μπορούν να επιτρέπουν την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες προορίζονται για:

α) τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, των κυβερνήσεων των κρατών μελών και της κυβέρνησης της Ρωσίας σε αμιγώς μη στρατιωτικά ζητήματα, β) τη διακυβερνητική συνεργασία σε διαστημικά προγράμματα-

γ) τη λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των μη στρατιωτικών πυρηνικών ικανοτήτων και την επανεπεξεργασία καυσίμων, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως στον κλάδο της έρευνας και ανάπτυξης, δ) τη θαλάσσια ασφάλεια,

ε) μη στρατιωτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου,

στ) την αποκλειστική χρήση οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοινού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους ή χώρας εταίρου,

ζ) τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ένωσης, των κρατών μελών και των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των αποστολών.

Τέλος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή των ανωτέρω αναφερόμενων αγαθών και τεχνολογιών, εφόσον διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια οφείλονται βάσει συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από τις 26 Φεβρουαρίου 2022 ή βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια ζητείται πριν από την 1η Μαΐου 2022.

2. Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα,

  • αγαθών και τεχνολογιών κατάλληλων προς χρήση στη διύλιση πετρελαίου, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Κανονισμού,
  • αγαθών και τεχνολογιών κατάλληλων προς χρήση στην αεροπορία ή στη διαστημοπλοϊα, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙ

σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, με την εξαίρεση εκτέλεσης έως τις 27 Μαΐου 2022 συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον εν θέματι Κανονισμό είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC και συνδεδεμένα με τους κωδικούς εμπορευμάτων του πεδίου εφαρμογής τους κι εμφανίζονται με τους κάτωθι συμπληρωματικούς της θέσης 44-1 της διασάφησης εξαγωγής κωδικούς:

Y990 Άδεια εξαγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 2 παράγραφος 4 και 2β παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 2014/833 του Συμβουλίου

Y991 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 2α παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 833/2014 δεν ισχύουν (δες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 2 παράγραφος 5)

Y987 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 2 α παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 833/2014 δεν ισχύουν (δες εξαιρέσεις στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και 2α παράγραφος 3)

Y995 Αγαθά άλλα από αυτά που αφορούν οι απαγορεύσεις που ορίζονται στα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 2α παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 833/2014

Y994 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 γ παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 833/2014 δεν εφαρμόζεται (δες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 3γ παράγραφος 5)

Y992 Άδεια εξαγωγής ή επείγουσα περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφος 4 του Καν. (ΕΕ) 833/2014

Y993 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 2014/833 δεν εφαρμόζονται (δες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 3 β παράγραφος 3)

Y996 Αγαθά άλλα από αυτά που αναφέρονται στις απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 β παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 2014/833

Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον κατά τους ελέγχους που διενεργούνται, διαπιστώνεται από τα τελωνειακά παραστατικά ή από τα επισυναπτόμενα σε αυτά έγγραφα ότι τα προς εξαγωγή εμπορεύματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν θέματι Κανονισμού, οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, παρακαλούνται να μην επιτρέπουν την εξαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων και να ειδοποιούν άμεσα τη Δ/νση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών, τηλ. 210-3682758, προκειμένου να αποφασιστεί τυχόν δέσμευση των εμπορευμάτων ή άλλες περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
το σχόλιο έχει διαγραφεί
20/03/2022 21:01:11

Το σχόλιο έχει διαγραφεί