Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1026/16-2-2016 Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α. 1095/2022

ΠΟΛ. 1026

ΦΕΚ B 577 - 03.03.2016​

Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη:
α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη.
β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωσή τους στο εσωτερικό της χώρας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 5, 10, 17, 19, 20, 25 και 60,

2. τις διατάξεις της οδηγίας υπ’ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 155156, 160, 162 και 163

3. τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΟΚ) υπ’ αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου (L 302/ 19.10.1992), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 166−181, 

4. τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993 της Επιτροπής (L 253/11.10.1993), όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 799812 και των Παραρτημάτων 72 και 109,

5. τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 29 και 39,

6. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Τ. 10970/110/Γ0019/14.12.1993 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 934/Β/24.12.1993) περί του τρόπου λειτουργίας και ελέγχου των Ελεύθερων Ζωνών και Ελεύθερων Αποθηκών,

7. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Τ. 5370/43/24.12.1986 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 913/Β/30.12.1986) για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή ή παράδοση αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα της διαμετακόμισης, της προσωρινής εναπόθεσης, της ελεύθερης ζώνης και της τελωνειακής αποταμίευσης,

8. τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

9. την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 (ΦΕΚ 130/Β/ 28.01.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ/24.12.2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 3317/Β/27.12.2013),

10. την υπ’ αριθ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπ. Οικονομικών» (ΦΕΚ Υ.Ο.Ο.Δ 18/20.01.2016), 

11. την ανάγκη θέσπισης διαδικασίας απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εγχώριων και μη κοινοτικών αγαθών σε Ελεύθερη Ζώνη και διαδικασίας καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωση τους στο εσωτερικό της χώρας, 

12. την ανάγκη ενίσχυσης του διαμετακομιστικού εμπορίου στη χώρα μας, μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας των Ελεύθερων Ζωνών, στους χώρους των οποίων, επιτρέπεται η αποθήκευση μη κοινοτικών εμπορευμάτων μέχρι να λάβουν άλλο τελωνειακό προορισμό καθώς και εγχώριων εμπορευμάτων με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, 

13. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται:

α. διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη και

β. διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωσή τους στο εσωτερικό της χώρας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας νοούνται:

1. Ελεύθερη Ζώνη: τμήμα του τελωνειακού εδάφους διακριτό από το υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος, όπου εναποτίθενται:

(α) μη κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία θεωρούνται, ως προς την εφαρμογή εισαγωγικών δασμών, φόρων και μέτρων εμπορικής πολιτικής, ως μη ευρισκόμενα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφόσον δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ούτε υπό άλλο τελωνειακό καθεστώς,

(β) κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία απολαύουν μέτρων που συνδέονται, κατά κανόνα, με την εξαγωγή των εμπορευμάτων.

2. Φορέας Διαχείρισης Ελεύθερης Ζώνης: οποιοδήποτε εγκατεστημένο στη στην Ελεύθερη Ζώνη πρόσωπο το οποίο ασκεί τη συνολική διαχείριση της Ε.Ζ., ενώ μπορεί να λειτουργεί, βάσει σύμβασης, και ως διαχειριστής εμπορευμάτων άλλων εταιρειών.

3. Πρόσωπο εγκατεστημένο σε Ελεύθερη Ζώνη: οποιοδήποτε εγκατεστημένο στην Ελεύθερη Ζώνη πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητες βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης ή παροχής υπηρεσιών και τηρεί την εγκριθείσα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή λογιστική αποθήκης. 

4. Λογιστική αποθήκης: σύστημα λογιστικής παρακολούθησης των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και το οποίο αποτελεί μέσο διασφάλισης της τελωνειακής επιτήρησης των εμπορευμάτων. 

5. Α.Κ.Λ.Α: Αριθμός Καταχώρισης Λογιστικής Αποθήκης.

6. Βεβαίωση τελωνειακού χαρακτήρα: πιστοποίηση του κοινοτικού ή μη κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων που έχουν εναποτεθεί σε Ελεύθερη Ζώνη. 

7. Θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: είσοδος εμπορευμάτων σε χώρους Ελεύθερης Ζώνης με τήρηση λογιστικής αποθήκης χωρίς την υποχρέωση υποβολής τελωνειακής διασάφησης και προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο.

8. Θέση μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας: εισαγωγή μη κοινοτικών εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας κατά την έξοδο αυτών από το χώρο της Ελεύθερης Ζώνης.

9. Θέση εγχώριων εμπορευμάτων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας: έξοδος εγχώριων εμπορευμάτων από το χώρο της Ελεύθερης Ζώνης στο εσωτερικό της χώρας.

10. Τελωνείο Ελέγχου Ελεύθερης Ζώνης: το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η Ελεύθερη Ζώνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΘΕΣΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ

Άρθρο 3

Θέση μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας

1. Μη κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας.

2. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, o υποκείμενος στο φόρο εισαγωγέας απαιτείται να διαθέτει:

(α) τον αριθμό καταχώρισης της λογιστικής αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α),

(β) έγγραφο μεταφοράς,

(γ) τιμολόγιο, σε περίπτωση που τα εμπορεύματα έχουν αποτελέσει αντικείμενο πώλησης.

Άρθρο 4

Έξοδος μη κοινοτικών εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη

1. Κατά την έξοδο μη κοινοτικών εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και τη θέση των εμπορευμάτων αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος προστιθεμένης αξίας καθίσταται απαιτητός ή τυγχάνει απαλλαγής κατά τις κείμενες διατάξεις. 

2. Για τη βεβαίωση και την καταβολή του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο μη κοινοτικών εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη υποβάλλεται παραστατικό θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής τελωνειακής και περί ΦΠΑ νομοθεσίας.

3. Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται βάσει της δασμολογητέας αξίας, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Κώδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000

4. Κατά την έξοδο εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη με σκοπό να λάβουν άλλο τελωνειακό προορισμό, πέραν της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΘΕΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ

"Άρθρο 5

Παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας [1]

1. Εγχώρια εμπορεύματα τα οποία παραδίδονται σε Ελεύθερη Ζώνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, για το χρονικό διάστημα παραμονής τους στην Ελεύθερη Ζώνη.

2. Για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. κατά την παράδοση εγχώριων αγαθών που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη, υποβάλλεται Δελτίο εισόδου εγχώριων εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη από τον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη στην Ελεύθερη Ζώνη επιχείρηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με την αποδοχή του Δελτίου Εισόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη από το τελωνείο ελέγχου, αποδίδεται MRN και το Δελτίο οριστικοποιείται.

Τα εμπορεύματα καταχωρούνται από τον φορέα διαχείρισης στην λογιστική αποθήκης και λαμβάνουν σχετικό αριθμό καταχώρισης (ΑΚΛΑ).

Ο φορέας διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή η εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει Δελτίο Εισόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη στον υποκείμενο στο φόρο πωλητή καθώς και τον αποθέτη αγοραστή ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

3. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής απαιτείται να διαθέτει:

α. έγγραφο μεταφοράς

β. Δελτίο Εισόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη το οποίο υποβλήθηκε από τον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη στην Ελεύθερη Ζώνη επιχείρηση, στο τελωνείο ελέγχου μέσω του συστήματος ICΙSnet και έλαβε MRN στο οποίο αναγράφεται ο σχετικός αριθμός καταχώρησης του εμπορεύματος στη λογιστική αποθήκης ΑΚΛΑ

γ. τιμολόγιο πώλησης το οποίο φέρει τη ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑΆΡΘΡΟ 25ΠΟΛ 1026/16»."

"Άρθρο 6

Καταβολή ή απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας εγχώριων εμπορευμάτων που είχαν τεθεί σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή από ΦΠΑ [2]

Κατά την έξοδο των εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη για τα οποία εφαρμόσθηκε το άρθρο 5, υποβάλλεται Δελτίο Εξόδου εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη ηλεκτρονικά από τον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση «Δελτίο Εξόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με την αποδοχή του Δελτίου Εξόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη από το τελωνείο ελέγχου, αποδίδεται MRN. Ο διαχειριστής ή η εγκατεστημένη επιχείρηση οφείλει να αποστείλει Δελτίο εξόδου στον αποθέτη των εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη. Τα εμπορεύματα δύνανται να λάβουν τους ακόλουθους προορισμούς:

1. Εξαγωγή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. ή εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών.

α. Κατά την έξοδο εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. ή για εφοδιασμό, υποβάλλεται ΕΔΕ εξαγωγής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα στο οποίο δηλώνεται το τιμολόγιο παράδοσης των εμπορευμάτων με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας το οποίο εκδίδεται από τον πωλητή - εξαγωγέα.

β. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής - εξαγωγέας τηρεί στο αρχείο του:

(i) το τιμολόγιο παράδοσης των εμπορευμάτων προς εξαγωγή,

(ii) το έγγραφο μεταφοράς,

(iii) το ηλεκτρονικό μήνυμα IE 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» για την επιβεβαίωση εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

(iv) τα αποδεικτικά της μεσολαβούσας τράπεζας.

2. Παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

α. Κατά την έξοδο εγχώριων εμπορευμάτων που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από Φ.Π.Α., από την ελεύθερη ζώνη με σκοπό την παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. απαιτείται υποβολή του ανωτέρω «Δελτίου Εξόδου Εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη», στο οποίο επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

(i) έγγραφο μεταφοράς,

(ii) τιμολόγιο πώλησης σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος.

β. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο τηρεί στο αρχείο του:

(i) το τιμολόγιο πώλησης προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος,

(ii) τους Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων,

(iii) το δελτίο εξόδου εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη που υποβλήθηκε από τον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση στο τελωνείο ελέγχου μέσω του συστήματος ICISnet και έλαβε MRN,

(iv) τα στοιχεία που αποδεικνύουν την μεταφορά των αγαθών, όπως προβλέπονται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2018/1912.

3. Θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας

α. Κατά την έξοδο εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη με σκοπό τη θέση τους σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος προστιθεμένης αξίας καθίσταται απαιτητός.

β. Για τη βεβαίωση και την καταβολή του φόρου υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνειακό παραστατικό (ΔΕΦΚ). Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)». Στο Δελτίο Εξόδου που υποβάλλεται γίνεται αναφορά στο ΜRΝ της ανωτέρω ΔΕΦΚ.

γ. Όταν η έξοδος από την Ελεύθερη Ζώνη για ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας γίνεται βάσει σχετικών διατάξεων απαλλαγής, με το Δελτίο εξόδου συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγής."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ

"Άρθρο 7

Απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός Ελεύθερης Ζώνης [3]

1. Η παράδοση (μεταβίβαση) εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται σε Ελεύθερη Ζώνη από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας.

Για την παράδοση (μεταβίβαση) εμπορευμάτων εντός της Ελεύθερης Ζώνης, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη επιχείρηση «Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με την αποδοχή του Δελτίου Μεταβίβασης Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη από το τελωνείο ελέγχου, αποδίδεται MRN. Ο φορέας διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή η εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη στον υποκείμενο στο φόρο πωλητή ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

2. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας ο πωλητήςαποθέτης απαιτείται να διαθέτει:

α. Τιμολόγιο παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εκδίδεται από τον υποκείμενο στο φόρο πωλητή κατά τις κείμενες διατάξεις,

β. Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη που υποβλήθηκε στο τελωνείο ελέγχου μέσω του συστήματος ICISnet και έλαβε MRN.

2. Οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός Ελεύθερης Ζώνης από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 71-03 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο) εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α από τον πάροχο της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις και φέρει τον σχετικό Αριθμό Καταχώρισης Λογιστικής Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.)."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

"Άρθρο 8

Υποχρεώσεις Φορέων Διαχείρισης Ελεύθερων Ζωνών [4]

1. Για σκοπούς παρακολούθησης των εμπορευμάτων που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, οι Φορείς Διαχείρισης των Ελευθέρων Ζωνών υποχρεούνται, πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές, μέσω της λογιστικής αποθήκης, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της παρούσας, την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων και την κυριότητα αυτών σε περίπτωση μεταβιβάσεων που πραγματοποιούνται εντός της Ελεύθερης Ζώνης. Για τις περιπτώσεις των άρθρων 5, 6 και 7 απαιτείται από τις λογιστικές εγγραφές να προκύπτουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον έλεγχο με αναφορά στα Δελτίο Εισόδου, Μεταβίβασης και Εξόδου. Επίσης, πρέπει να αναφέρονται τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά που υποβλήθηκαν από τον αποθέτη είτε για την καταβολή είτε για την απαλλαγή του ΦΠΑ κατά την έξοδο από την Ελεύθερη Ζώνη.

2. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για πρόσωπα εγκατεστημένα σε Ελεύθερη Ζώνη που ασκούν δραστηριότητες βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης ή παροχής υπηρεσιών για ίδιο λογαριασμό."

Άρθρο 9

Έλεγχοι

1. Για την ορθή τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα θα διενεργούνται έλεγχοι κατά τα προβλεπόμενα στις ειδικότερες διατάξεις περί ρύθμισης θεμάτων τελωνειακής επιτήρησης των υπαρχουσών Ελευθέρων Ζωνών.

2. Οι εγκατεστημένες στην Ελεύθερη Ζώνη επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν έγκριση τήρησης λογιστικής αποθήκης, υποχρεούνται να παράσχουν στις αρμόδιες για τον έλεγχο Τελωνειακές Αρχές όλα τα μέσα και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του ελέγχου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Κυρώσεις

Υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, ισχύουν οι ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Άρθρο 11

Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ’ αριθ. Τ. 5370/43/24.12.1986 Α.Υ.Ο καταργείται κατά το μέρος που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 12

Ισχύς

Η παρούσα ισχύει ένα μήνα μετά από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

[5]

Υποσημειώσεις (5)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!